Socialrådgivere i daginstitutioner

For at styrke den tidlige indsats overfor udsatte børn har Københavns Kommune knyttet socialrådgivere til de mest belastede daginstitutioner

Tidlig indsats

Jo tidligere problemer bliver opdaget, jo bedre og nemmere kan man løse dem. Siden 2010 har socialrådgivere på københavnske daginstitutioner spottet og hjulpet socialt udsatte børn og deres familier. Og slutevalueringen af projektet viser, at det har den ønskede effekt at sætte målrettet ind med den forebyggende indsats i daginstitutioner, inden problemerne for barnet og familien vokser sig for store.

Ved at sammenligne gruppen af børn fra de institutioner, som har en socialrådgiver, med børn i institutioner, som ikke har en socialrådgiver tilknyttet, kan det konkluderes, at socialrådgiverstøtte i daginstitutioner har medført:

  • at dobbelt så mange børn er blevet spottet af Socialforvaltningen. (dvs. at dobbelt så mange børn har fået en sag i Socialforvaltningen)
  • at børnene i gennemsnit er ca. fire måneder yngre ved første § 50-undersøgelse
  • at der er blevet sat sociale foranstaltninger i gang for en væsentlig større andel børn i 0-6 års alderen end tidligere
  • at børnene i gennemsnit er 7,5 måneder yngre, når forvaltningen iværksætter den første sociale foranstaltning.

Ordningen med socialrådgivere på daginstitutioner er løbende blevet udvidet fra syv socialrådgivere til 10 socialrådgivere, som i dag er tilknyttet i alt 112 institutioner.

Der er afsat midler til socialrådgiverordningen i 2014. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 skal Københavns borgerrepræsentation tage stillingen til, om ordningen skal fortsætte og evt. udvides.

En fast og tilgængelig samarbejdspartner for daginstitutionen

Det bærende element i projektet er, at socialrådgiveren fast kommer i daginstitutionen, så medarbejderne har en mulighed for at drøfte børn som vækker bekymring.

Socialrådgiveren fungerer som sparringspartner for personalet i daginstitutionerne i forhold til at drøfte børn, der er en bekymring for - fx børn, der mistrives fx pga. en pludselig opstået krise i barnets familie eller andre sociale problemer. Socialrådgiveren kan dermed være med til at afklare bekymringens karakter og rådgive om, hvordan institutionen kan handle i forhold til barnet og familien.

Hvis forældrene ønsker det, kan socialrådgiveren også indgå i samarbejdet mellem daginstitutionen og forældrene. Her kan hun være med til at afklare, hvordan der på bedste vis skabes en positiv forandring for barnet og for familien.

Forskellige handlemuligheder

Hvilken indsats der skal igangsættes for barnet og familien afhænger af, hvilke behov den enkelte familie har. Der vil måske være behov for at igangsætte en særlig pædagogisk indsats i institutionen, barnet kan have nogle udfordringer, der kræver, at andre fagpersoner skal inddrages, der kan være behov for, at socialrådgiveren tager et rådgivningsforløb med forældrene, eller det kan også være, at familiens sociale problemstillinger er så tunge, at det vil være nødvendigt at underrette børnefamilieenheden. Socialrådgiveren kan efterfølgende fungere som bindeled mellem familien, institutionen og evt. andre involverede parter som fx børnefamilieenhed, PPR, sundhedsplejerske, tale-hørepædagog el.lign.

Tilbud til forældre

Udover at fungere som en sparringspartner for daginstitutionens personale, er det også muligt for forældre at henvende sig direkte til socialrådgiveren, hvis de befinder sig i en vanskelig situation i forhold til deres barn. Det kan fx være problematikker i forhold til forældrerollen, deres barns trivsel, en krise i familien eller andre sociale vanskeligheder.

Kontakt