Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. december 2005

 

 

3.      Lokal status på arbejdet med 10 punktsplanen i de 15 lokalområder

  J.nr. 267175

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget tager nedenstående statusbeskrivelse om det lokale samarbejde om 10 punktsplanen til efterretning.

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at udvalgene i december 2006 forelægges endnu en statusbeskrivelse om det lokale samarbejde om 10-punktsplanen.

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at udvalgene orienteres særskilt om indsatsen på Indre Nørrebro, og at udvalgene forlægges en ekstern evaluering heraf i december 2006.

 

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager nedenstående statusbeskrivelse om lokalcentrenes arbejde med de foreløbige handleplaner ved mistanke om alvorlig kriminalitet blandt børn og unge jf. Servicelovens § 58 a stk. 3-4 til efterretning.

 

 

RESUME

I foråret 2004 vedtog Uddannelses- og Ungdomsudvalget (U40/04), Kultur- og Fritidsudvalget (KFU 76/2004) og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 13/4637) "10 punktsplanen for samarbejde om utilpassede unge".

 

I 10 punktplanen blev der bl.a. lagt op til, at erfaringerne med det lokale tværgående samarbejde omkring utilpassede børn og unge på Indre Nørrebro udbredes til de øvrige bydele og at der lokalt blev taget stilling til, om og i hvilken udstrækning lignende initiativer - under hensyntagen til de enkelte områders lokale særpræg - skulle tages.

 

Denne indstillings 1. del er en status pr. 1. april 2005 på de 15 lokalområders tiltag ift. realiseringen af 10 punktsplanen.

 

Indstillingen lægger op til, at der i efteråret 2006 igen indhentes statusbeskrivelser på 10 punktssamarbejdet i alle 15 bydele, og at disse forelægges de tre udvalg i december 2006.

 

Indstillingens 2. del vedrører den erfaringsopsamling ift. lokalcentrenes arbejde med foreløbige handleplaner ved mistanke om alvorlig kriminalitet jf. Servicelovens § 58 a stk. 3-4, som blev besluttet iværksat på det fælles udvalgsmøde d. 26. maj 2004 (U40/04, FAU 277/04, KFU 160/04).

 


SAGSBESKRIVELSE

I foråret 2004 vedtog Uddannelses- og Ungdomsudvalget (U40/04), Kultur- og Fritidsudvalget (KFU 76/2004) og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 13/4637), at "10 punktsplanen for samarbejde om utilpassede unge skulle udgøre grundlaget for udviklingen af det videre arbejde om utilpassede børn og unge.

 

10 punktsplanens pkt. 10 anfører "At Lokalcenterchefen fra Familie- og Arbejdsmarkeds­forvaltningen, den lokale Børne- og Ungechef fra Uddannelses- og Ungdoms­forvaltningen og en lokal ledelsesrepræsentant fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i alle Københavns bydele vurderer, behovet for iværksættelse af lignende tiltag. Iværksatte initiativer og inddragelse af lokale samarbejdsparter skal afstemmes efter bydelens individuelle særpræg."

 

På den baggrund bad Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i sommeren 2004 alle 15 lokalområder om at nedsætte en lokal ledelsesgruppe. Ledelsesgruppens opgave var at styrke det lokale tværgående samarbejde i tråd med 10 punktsplanens intention om at bruge erfaringerne fra det tværgående samarbejde på Indre Nørrebro mhp. at modvirke lokal uro med utilpassede børn og unge i alle lokalområder.

 

Alle 15 lokalområder har således fra sommeren 2004 hentet erfaringer med tværgående samarbejde mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltning en, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

 

Denne indstilling indeholder en skematisk oversigt over de 15 lokalområders samarbejde. Oplysningerne er hentet fra de statusbeskrivelser, som alle 15 lokale ledelsesgrupper i foråret 2005 indsendte til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Statusbeskrivelserne er indhentet i marts/april 2005, og vedrører dermed knapt et års erfaringer med lokalt samarbejde i 10 punktsregi.

 

Statusbeskrivelserne fra alle 15 lokalområder er desuden vedlagt som bilag.

 

Orienteringen ligger i forlængelse af den "Orientering om aktuel status på realisering af 10 punktsplanen for samarbejdet om utilpassede unge", der blev taget til efterretning af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde d. 16. marts 2005 (FAU 120/2005).

 

1. Oversigt over status på samarbejdet pr. april 2005.

 

Beskrivelse af lokalområdet pr. april 2005

Status på samarbejdet pr. april 2004

- og eksempler på initiativer, der kan relateres til 10 punktsplanen og dens intentioner

Amagerbro

Stille område, men relativt få problemer. Dog har der været nogen uro i boligområderne Hørgården og Telemarksgade.

Godt og fungerende lokalt samarbejde tilpasset de lokale omstændigheder.

Kultur- og Fritidsforvaltningen med i SSP.

Aktivt SSP samarbejde

Deltager i det fælles SSP-forum, der dækker hele Amager

Deltager i anti-hash-kampagne og i beskæftigelsesprojekt i SSP-Amager-regi

Boligsocialt projekt i Telemarksgadebebyggelsen iværksat af lokalcentret i samarbejde med bl.a. SSP. Der er ansat en beboerrådgiver og en projektmedarbejder med base i en af bebyggelsens lejligheder. Projektmedarbejderne skal arbejde opsøgende, relationsdannende og forældreinddragende og søge at integrerer lokale børn og unge i det etablerede fritidsliv Har bl.a. ansøgt integrationsministeriet om penge til en form for Familiehøjskole

Bispebjerg

Område med en del sociale problemer, herunder med utilpassede børn og unge.

Fungerende lokalt samarbejde.

Kultur- og Fritidsforvaltningen med i SSP-ledergruppe og -lokaludvalg.

Ressourceperson ansat af Kultur- og Fritidsforvaltningen på biblioteket på Ørnevej.

Akutnetværk og beredskabsplan under revision og udvikling så der tages højde for KFFs interesser og medinddragelse.

Brønshøj-Husum

En del sociale problemer i Tingbjergområdet, men relativt roligt i Brønshøj/­Husum i øvrigt. Disse to områder har (pga. størrelse og forskellighed) hver deres SSP lokalgruppe

Fungerende lokalt samarbejde

Kultur- og Fritidsforvaltningen med i SSP i Tingbjerg området.

"Udrykningshold" etableret (FAF og kriminalpræventive medarbejdere), der skal tage på hjemmebesøg og udarbejde handleplaner for alle førstegangskriminelle

"Støttegrupper", der skal etablere og aktivere netværk med og om den enkelte kriminelle ung

"Matrixgrupper", der skal arbejde gruppeorienteret med et fælles tema

Temaaftner i klubregi for børn/unge og forældre fx om kriminalitet

Overvejelser om nedsættelse af en beredskabsgruppe på tværs af forvaltninger og politi med faste samarbejdsaftaler for at sikre større koordination og handleparathed ved lokal uro.

Christianshavn

Stille område, få problemer.

Fungerende lokalt samarbejde tilpasset de lokale omstændigheder.

Biblioteket med i SSP lokaludvalg og i ledergruppe.

Telefonlister mv. udarbejdet og omdelt.

Klubbernes opsøgende team har kontakt til biblioteket mhp. besøg i teamets gåtider.

Indre By

Stille område. Få problemer med egne unge, men nogle problemer med børn og unge udefra.

Fungerende lokalt samarbejde.

KFF inviteret men havde ved indsending af statusbeskrivelsen  endnu ikke deltaget. Tilsagn fra den pågældende om fremmøde fremover.

Problemer med butikstyverier af unge "udefra". Projekt herom iværksat i SSP-regi i samarbejde med lokale handlende (bl.a. Magasin)

Indre Nørrebro

Nogenlunde roligt i vinteren 2004-2005, men området er fortsat belastet.

Godt fungerende lokalt samarbejde, men behov for yderligere afklaring af opgave- og ansvarsfordelingen.

Samarbejdet på lederniveau og på medarbejderniveau udvikles løbende.

KFF og FAF er parate til at bidrage til det udviklingsarbejdet på klubområdet, som UUF har igangsat. Rapport om tilbud på Indre Nørrebro er udarbejdet af UUF. Løsninger og visioner findes i et samarbejde med KKF og FAF.

Indre Østerbro

Relativt roligt område, herunder ikke problemer på KFFs institutioner.

Nogen uro i forbindelse med Skaterbanen i Fælledparken

Godt og fungerende lokalt samarbejde.

Kultur- og Fritidsforvaltningen med i SSP-ledelses­gruppen (deltager ad hoc).

Adresser og maillister udarbejdet m.h.p. beredskab.

Beslutning om, at samarbejdet udvikles efter behov.

Opsøgende arbejde i Fælledparken/­Skaterbanen i sommerperioden i SSP-regi

Initiativ i SSP-regi til afholdelse af stormøde med andre lokalområdet (Indre Nørrebro, Ydre Nørrebro og Ryvang) mhp. løsning af problemer i Fællesparken/Skaterbanen.

Kgs. Enghave

Belastet område

Godt og fungerende lokalt samarbejde.

KFF med i SSP-ledergruppen og samarbejdet udvikles løbende efter behov.

Ledelsesmøde afholdt og samarbejdsaftale indgået.

Samarbejde ift. SSP årsplan 2005. Beslutning ift. etablering af bredt sammensat handlingsorienteret opsøgende team.

Lokalt akutberedskab etableret.

Ryvang

Relativt belastet område men aktuelt roligt på gadeplan.

Godt og fungerende lokalt samarbejde tilpasset de lokale omstændigheder.

KFF tilknyttet SSP-ledergruppe og deltager ad hoc.

Lokal tilfredshed med samarbejdet og modellen.

Brev sendt til institutioner mv. i området med information om 10 punktssamarbejdets perspektiver og muligheder.

Beredskabsplan i form af mail- telefonliste udarbejdet.

 

Sundby Nord

Belastet område, men aktuelt relativt roligt på gadeplan

Godt og fungerende lokalt samarbejde.

Kultur- og Fritidsforvaltningen tilknyttet SSP på både ledelses- og lokalniveau.

Tværgående samarbejde mht. pro­blem­stillingerne på mange fronter. FAF er tovholder, UUF og KFF sikrer implementering i deres forvaltninger.

Deltagelse i det fælles SSP-forum, der dækker hele Amager

Deltagelse i anti-hash-kampagne og i beskæftigelsesprojekt i SSP-Amager-regi

Ungdomsfester arrangeret i samarbejde mellem KFF, UUF, Politiet og FAF.

Netværksmøde afholdt i forbindelse med en konkret situation

Beredskabsplan udarbejdet (vedlagt som bilag)

Sundby Syd

Belastet område, men ved indsending af statusbeskrivelsen var der relativt ro på gadeplan

Fungerende lokalt samarbejde

KFF er aktivt med i SSP-samarbejdet.

Har gennem flere år haft ad hoc samarbejdet ml. SSP og KFFs institutioner i området.

Deltagelse i anti-hash-kampagne i SSP-regi på hele Amager

Afholdelse af større ungdomsfester i lokalområdet, hvor KFF har været hovedansvarlig

Valby

Belastet område med behov for stabilt socialt arbejde i både konkrete klubber og i konkrete boligområder

Fungerende lokalt samarbejde.

KFF med i SSP-ledergruppen.

Flere lokale samarbejdsinitiativer i gangsat, herunder omkring bestemte boligområder, ift. Fælles Ansvar, hvor klubberne er aktive, "BRO-samarbejde" på tværs af lokale FAF og UUF-aktører mv.

Screening og analyse af lokalområdet gennemført (var ved indsending af statusbeskrivelsen endnu ikke afrapporteret)

Opsøgende arbejde i SSP-regi etableret

Lokalt "meldesystem" udarbejdet.

Vanløse

Relativt roligt lokalområde, der er dog opmærksomhed om potentielle problemer med urolige unge i forbin­delse med Metroen og det nye bycenter.

Godt og fungerende samarbejde. Vanløse er et område, hvor KFFs institutioner ikke oplever store problemer, hv orfor KFF deltagelse et tilpasset dette forhold.

KFF deltager i SSP lokalgruppens arbejde, men ikke i SSP-ledergruppen.

Akutgruppe etableret, der knytter an til beredskabet.

Arbejdsgruppe under SSP-samarbejdet, der skal sikre en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem forvaltninger og politi ift. konkrete børn/unge og konkrete problemstillinger. Fx  har gruppen gennemført et konkret konfliktløsningsprojekt i en problematisk skoleklasse.

Lokalområdet screenes regelmæssigt ift. eksisterende og potentielle problemer.

Politiet (kriminalpræventiv afd.) udsender bekymringsbreve med tilbud om samtale til forældre og gennemfører hjemmebesøg (somme tider med repræsentanter fra kommunen)

Vesterbro

Relativt belastet område, men er ved atstusbeskrivelsens indsending i en god og stabil gænge ift. utilpassede børn og unge.

Godt og velfungerende lokalt samarbejde

Ledelsesforum etableret. Kultur- og Fritidsforvaltningen med i SSP. Beredskabsplan udarbejdet.

Temadag med relevante aktører forventes gennemført årligt – første afholdelse i juni 2005.

Samarbejdsplan formuleret.

Ydre Nørrebro

Område med en del sociale problemer. Bl.a. med urolige unge.

Der har gennem flere år været et velfungerende samarbejde på kryds og tværs.

Ledelsesmøderække i 10 punktsregi indledt.

KFF med i SSP

Beredskabet styrket.

 

 

2. Vurdering af foreløbig status på samarbejdet i de 15 lokalområder

 

Det kan konstateres, at samarbejdet har antaget forskellig form i de enkelte områder.

 

Disse forskelle er i overensstemmelse med 10 punktsplanens formulering om at det lokale samarbejde skal afspejle lokale traditioner, således at "iværksatte initiativer og inddragelse af lokale samarbejdsparter skal afstemmes efter bydelens individuelle særpræg." (10 punktsplanens pkt. 10).

 

I april 2005 var der i alle lokalområder etableret tværgående samarbejder, der lå i tråd med 10 punktsplanens intentioner. I en del områder har disse samarbejdsmodeller og -fora eksisteret inden 10 punktsplanen blev besluttet, hvorfor manøvren primært har været at omdøbe og oversætte de relevante aktiviteter og samarbejdsformer. Flere lokalområder har dog specifikt givet udtryk for, at det har været positivt, at 10 punktsplanen har skabt rammer for at formalisere samarbejdet. Ligeledes er det indtrykket, at 10-punktsplanen i nogle områder har skabt en anledning til, at de lokale tværgående initiativer er blevet revurderet og revitaliseret.

 

En gennemgående "sten i skoen" er usikkerheden ift. metodeudvikling, forankring og finansiering af det lokale opsøgende arbejde.

 

 

2.1. Succes eller fiasko

Samlet set har det lokale samarbejde i 10 punktsregi primært karakter af etablering af nye samarbejdsfora og -relationer. Dette arbejde har imidlertid ikke været synligt i lokalområderne, hvilket især i foråret 2005 gav anledning til, at nogle medier fre mstillede 10-punktsplanen som en fiasko.

 

Denne kritik skal ses i lyset af, at 10 punktsplanen af flere medier er blevet fremstillet som et tiltag, der markant udvidede det eksisterende aktivitetsniveau ift. indsatsen over for utilpassede børn og unge.

 

Denne fremstilling skabte en forventning om synlige initiativer med klare resultater.

 

Men idet der ikke blev fundet finansiering til at iværksætte konkrete tiltag i 10 punktsregi, har det ikke været muligt at indfri denne forventning lokalt. Ligeledes har den ovenfor nævnte usikkerhed ift. det brede lokale opsøgende arbejde, bidraget til at skabe lokale frustrationer og negativ medieomtale.

 

Jf. ovenstående statusbeskrivelse er der således etableret bæredygtige samarbejdsfora på tværs af de tre forvaltninger i alle 15 lokalområder. Men disse samarbejdsfora har ikke været gearet til at iværksætte konkrete – og for offentligheden synlige og mærkbare – tiltag ift. utilpassede børn og unge. Følgelig kan det lokale samarbejde i 10-punktsregi ikke forventes umiddelbart og målbart at indvirke på antallet eller omfanget af episoder med lokal uro med utilpassede børn og unge.

 

3. Erfaringsopsamling ift. lokalcentrenes arbejde med de foreløbige handleplaner ved alvorlig kriminalitet.

 

På fælles udvalgsmøde den 26. maj 2004 vedtog Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (U40/04, FAU 277/04, KFU 160/04), at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skulle gøre status over og foretage en erfaringsopsamling af børnefamilieteamenes arbejde med de foreløbige handleplaner ved alvorlig kriminalitet jf. Servicelovens § 58 a stk. 3-4.

 

Lovkravet om de foreløbige handleplaner ved kriminalitet trådte i kraft 1. januar 2001.

 

Lovens intention er at sikre, at der iværksættes en planlagt og kontrolleret indsats med henblik på at forpligte den unge, forældrene og forvaltningen i et gensidigt samarbejde, når der er mistanke om, at et barn eller en ung er involveret i alvorlig kriminalitet.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i 2003 udarbejdet og udsendt en særlig skabelon til disse foreløbige handleplaner, der skulle lette, kvalitetssikre og systematisere lokalcentrenes arbejde.

 

I forbindelse med erfaringsopsamlingen gennemførte Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i marts – april 2005 en spørgeskemaundersøgelse på lokalcentrene. Formålet var at afdække erfaringerne med dels brugen af handleplansskemaet og dels reaktionshastigheden og systematikken i sagsarbejdet ved mistanke om alvorlig kriminalitet blandt børn og unge.

 

I spørgeskemaet blev der spurgt til

·        Antallet af underretninger om alvorlig kriminalitet i perioden 1.2. 2004 – 1.3. 2005

·        Procedurer når lokalcentret får kendskab til, at en ung er sat i forbindelse med alvorlig kriminalitet

·        Refleksioner og overvejelser, vedrørende en øget systematik og kvalitet i sagsarbejdet i denne type sager.

 

Talmaterialet kan fremstilles som følger:

 

< td width=123 valign=top style='width:92.1pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext .5pt;border-right:solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>

38

Antal lokalcentre, der i perioden har modtaget underretninger om alvorlig kriminalitet

Modtagne underretninger på et år om alvorlig kriminalitet i alt på lokalcentrene

Udarbejdede foreløbige handleplaner

Sager, hvor der allerede var en handleplan

Sager, hvor der ikke er blevet arbejdet med handleplaner

13

215

120

57

 

 

Bortset fra 3 lokalcentre, der havde en eller ingen underretninger om alvorlig kriminalitet, beskrev alle lokalcentre en fast procedure, de sætter i værk, når de får kendskab til, at en af bydelens unge er sat i forbindelse med alvorlig kriminalitet.

 

Fællestrækket er, at alle disse lokalcentre inden de syv dage, loven kræver, og ofte i løbet af 1-3 dage, kontakter den unge og familien (og evt. netværk, skole mv.) mhp. at planlægge konkrete initiativer, der kan stoppe den unges kriminelle aktivitet.

 

Flere steder foregår arbejdet i Ungerådgivningens regi, mens det andre steder er lokalcentrets SSP-medarbejder eller den unges sagsbehandler eller eventuelle støttekontaktperson, der har ansvaret for opgaven.

 

Samlet set honorerer lokalcentrene således lovens intention om at reagere hurtigt og handlingsorienteret, når et barn eller en ung er under mistanke for at være involveret i alvorlig kriminalitet.

 

Omvendt er det ikke tilfredsstillende, at lokalcentrene i utilstrækkelig grad bruger det værktøj (handleplansskemaet), Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet for at kvalitetssikre indsatsen.

 

Lokalcentrenes begrundelser og overvejelser omkring den utilstrækkelige brug af handleplansskemaet centrerer sig om, at der mangler forståelse for og opmærksomhed på dette specifikke værktøj og den metodik, det fordrer. Samtidig refereres der til, at lovens begreb om "alvorlig kriminalitet" i de enkelte sager er vanskelig at operationalisere. Nogle lokalcentre ser opgaven som løst i og med, at lovens intention efterleves.

 

De centre, der konsekvent brugte værktøjet, oplevede handleplansskabelonen som et praktisk, anvendeligt og givende værktøj i sagsbehandlingen, der bidrog til øget systematik, højere kvalitet og større gennemsigtighed i den hurtige indsats ved underretning om alvorlig kriminalitet.

 

På baggrund af den ringe brug af handleplansskemaet har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen inddraget de foreløbige handleplaner ved alvorlig kriminalitet i det projekt, forvaltningen har nedsat for at fremme og kvalitetsudvikle brugen af handleplaner i børnesager generelt.

 

Desuden har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bedt lokalcentrenes børnefamilieteamchefer om at igangsætte og støtte en proces blandt børnefamilieteamets medarbejdere, der skal øge forståelsen for og opmærksomheden på arbejdet med de foreløbige handleplaner i børnefamilieteamet.

 

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er hverken omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen eller Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

HØRING

Ingen

 

BILAG

·        15 lokale bidrag om den aktuelle status og de foreløbige erfaringer med realiseringen af 10 punktsplanen

·        Uddrag af Serviceloven vedr. foreløbige handleplaner ved alvorlig kriminalitet jf. Servicelovens § 58 a stk. 3-4

·        Notat med opsamling på lokalcentrenes besvarelse på spørgeskemaer om arbejdet med foreløbige handleplaner jf. Servicelovens § 58 a stk. 3-4

 

 

 

 

Grethe Munk                                           Peter Rasmussen              Carsten Haurum