Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. december 2005

 

 

12.      Den fremtidige skole- og institutionsstruktur i Ørestad

  J.nr. 266280

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at      udvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at en anlægs­bevilling på 2,0 mio. kr. i 2006 til det videre planlægningsarbejde godkendes, idet der anvises kassemæssig dækning på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget i 2006 konto 3.01.3 Folkeskoler anlæg

at    forslag om, at den fremtidige skole- og institutionsstruktur i Ørestad udgør et organisatorisk hele omfattende tre skoleenheder med forskellig profil, godkendes som grundlag for den videre planlægning

at     der iværksættes en konkurrence om udarbejdelse af en helhedsp lan for indpas- ning af skolebyg­geri i sammenhæng med en boligkarré i Ørestad City (et samlet ressourcebevidst byggeri)

at    forslaget om den fremtidige skole- og institutionsstruktur i Ørestad forinden sendes til høring i Fællesrå­det for Folkeskolen og Det fællespædagogiske Råd

 

RESUME

I forbindelse med Uddannelses- og Ungdomsudvalgets behandling af forslag til justering af Børne­planens skole- og fritidsdel vedtog udvalget i mødet den 2. marts 2005:

"At der iværksættes et planlægningsarbejde vedrørende Ørestad herunder, at der udarbejdes et for­slag om en samlet skole- og institutionsstruktur i Ørestad med belysning af muligheden for skole­byggeri i tilknytning til ressourcebevidst byggeri."

Allerede i 2009 – hvor der tidligst kan ibrugtages en ny skole - vil der være omkring 270 skolesø­gende børn med de senest foreliggende prognoser. Det må formodes, at der vil være en overvægt af indskolingsbørn (børnehaveklasse – 3. klasse). Ved den fuldt udbyggede Ørestad forventes det samlede elevtal at svare til et behov for en samlet skolekapacitet på 6-8 spor. Det forventede salg af samtlige boliggrunde i Ørestad Syd vil imidlertid indebære en væsentlig fremrykning af indflytning end forudsat i den foreliggende prognose, hvorfor der må formodes at være flere skolesøgende børn i Ørestad end ovennævnte elevtal.

I vedlagte "Forslag til fremtidig skole- og institutionsstruktur i Ørestad" foreslås, at der opereres med etablering af en organisatorisk samlet skole- og institutionsstruktur, fordelt på tre lokalt forank­rede enheder. De tre skoleenheder foreslås placeret i hvert af de større boligområder i Ørestad med hver sin profil, som dels gensidigt supplerer hinanden, og dels i det arkitektoniske udtryk, indret­ning og funktioner afspejler profilen: Ørestad Syd – Idræt, sundhed og bevægelse, Ørestad City – Science, Amager Fælled Bykvarter – Praktisk/æstetisk.

Det foreslås, at der iværksættes en konkret planlægning for det samlede skole- og institutionsbyg­geri - specielt i Ørestad City og Ørestad Syd. I en indledende fase gennemføres en arkitektkonkur­rence vedrørende en helhedsplan for placeringen af en skoleenhed i Ørestad City i sammenhæng med en boligbebyggelse (ressourcebevidst byggeri). På denne baggrund kan der efterfølgende – inden sommeren 2006 - træffes politisk beslutning om iværksættelse af en arkitektkonkurrence om selve skole- og institutionsbyggeriet.

Under forudsætning af Kultur- og Fritidsudvalgets medvirken søges en sportshal indpasset i skole- og institutionsbyggeriet, idet Økonomiforvaltningen anmodes om at søge en allerede erhvervet byggeret til en sportshal ved Ørestad Gymnasium henført til en placering ved en af skoleenhederne i Ørestad.

På grund af dels det fremrykkede boligbyggeri i Ørestad, og dels at indflytningen i nyopførte boliger allerede er påbegyndt, foreslår forvaltningen, at der allerede fra sommeren 2007 udformes et skole- og institutionstilbud for beboerne i Ørestad.

I Udbygningsoversigten 2004-07 er der afsat midler til erhvervelse af en grund i Ørestad og den indledende fase af byggeriet. Det forudsættes, at der inden iværksættelse af en samlet arkitektkon­kurrence foreligger forslag om finansiering af yderligere skole- og institutionsbyggeriet. Til det forestående planlægningsarbejde søges en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr.

 

Endelig foreslås, at forslaget om den fremtidige skole- og institutionsstruktur i Ørestad sendes til høring i Fællesrådet for Folkeskolen og Det Fællespædagogiske Råd.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I forbindelse med Uddannelses- og Ungdomsudvalgets behandling af forslag til justering af Børne­planens skole- og fritidsdel vedtog udvalget i mødet den 2. marts 2005:

"At der iværksættes et planlægningsarbejde vedrørende Ørestad herunder, at der udarbejdes et for­slag om en samlet skole- og institutionsstruktur i Ørestad med belysning af muligheden for skole­byggeri i tilknytning til ressourcebevidst byggeri."

I samme møde indstillede Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Borgerrepræsentationen at er­hverve en byggeret i Ørestad på 8.000 etagekvm. med option på yderligere 2.000 etagekvm. på samme vilkår (BR 17. marts 2005). 

 

Udvikling i Ørestad

Økonomiforvaltningens boligprognose for Ørestad fra foråret 2005 viser, at der ventes en samlet boligtilvækst på 8.147 boliger i Ørestad frem til 2021. Det fremgår endvidere, at der i Ørestad ven­tes at være ca. 1350 boliger i 2009 (hvor en skolebygning tidligst kan stå klar til ibrugtagning).

Ud fra givne forudsætninger om antal beboere pr. bolig (2,2) og antal skolesøgende børn (9% pr. bolig) fås følgende antal skolesøgende børn:

Prognose for boliger og skolesøgende børn i Ørestad

Ørestad

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2015

  2021

Boliger

-

45

354

672

981

1.351

1.813

2.282

4.097

8.147

Beboere

-

99

779

1.478

2.158

2.972

3.989

5.020

9.013

17.923

Skolesøgende

-

9

70

133

194

267

359

451

811

1.613

De ca. 1350 boliger i 2009 vil medføre omkring 270 skolesøgende børn. Det må formodes, at der vil være en overvægt af indskolingsbørn (børnehaveklasse – 3. klasse). Ved den fuldt udbyggede Ørestad forventes det samlede elevtal at svare til et behov for en samlet skolekapacitet på 6-8 spor.

Ørestad består af 4 bykvarterer, som strækker sig over et område svarende til Østerbro. Udbygnin­gen i Ørestad Nord er stort set afsluttet, og områdets boligkarreer (Karen Blixen Parken og "Bolig­slangen") dækkes skolemæssigt af Amager Fælled Skole. Langt hovedparten af boliggrundene i Ørestad City er solgt, og boligerne skyder op, idet de første indflytninger allerede nu finder sted. Inden udgangen af 2005 forventes Borgerrepræsentationen at godkende lokalplanen for Ørestad Syd, og Ørestadsselskabet har i den forbindelse tilkendegivet, at man umiddelbart herefter forventer at have solgt samtlige boliggrunde i Ørestad Syd. Herefter henstår alene planlægningen af boligud­bygningen i Amager Fælled Bykvarter.

Det forventede salg af samtlige boliggrunde i Ørestad Syd vil indebære en væsentlig fremrykning af indflytning i forhold til ovenstående prognose for boligbyggeri og dermed antallet af skolesøgende børn i Ørestad. I den videre planlægning af skole- og institutionsbyggeriet i Ørestad vil Uddannel­ses- og Ungdomsforvaltningen i samråd med Økonomiforvaltningen og Ørestadsselskabet foretage en nærmere vurdering af udviklingen, herunder i givet fald foretage en justering af prognosen og indflytningsmønsteret (især om andelen af skolesøgende børn).

Forslag om fremtidig skole- og institutionsstruktur

På baggrund af udvalgets beslutning i mødet den 2. marts 2005 har forvaltningen gennemført et workshop-forløb med henblik på at afklare forskellige muligheder for placering, sammenhæng og profiler for skole- og institutions­strukturen i Ørestad. I forløbet deltog repræsentanter for skole- og institutionsledere, forældre, Ørestadsselskabet, forskere og arkitekter.

Workshop-forløbet er sammenfattet i vedlagte "Forslag til fremtidig skole- og institutionsstruktur i Ørestad" med forslag til placering, profiler m.v.

Omdrejningspunktet for forslaget er, at skoler og institutioner ses etableret i en sammenhængende struktur, og dermed giver det bedst mulige tilbud til beboerne i Ørestad. Det er en struktur, der sø­ger at imødekomme en vision om Ørestad som en levende og dynamisk bydel, hvor mangfoldighed og aktivitet opstår i et nært samspil mellem institutioner, beboere, erhvervs- og fritidsliv.

Når samtidig henses til Ørestads udstrækning og udbygningstakt – og det hermed forbundne bosæt­ningsmønster – har det været naturligt at pege på et forslag om etablering af en organisatorisk sam­let skole- og institutionsstruktur, fordelt på tre lokalt forankrede enheder. Det foreslås, at de tre skoleenheder har fuld klassetrinsdækning og således hver især udgør en almindelig folkeskole. Den organisatoriske helhed – med fælles ledelse og pædagogisk grundlag - giver mulighed for at fast­lægge en særlig profil ved den enkelte skoleenhed således, at der både sikres et lokalt tilhørsforhold og samtidig kan skabes grundlag for et stærkt og varieret fagtilbud.

I indskolingen indgår eleverne i mindre, overskuelige enheder og har en tæt tilknytning til en fast lærergruppe. De er forankret i nærmiljøet, men er en del af den samlede skole. På mellemtrinnet har eleverne base i enhederne, men der sker en begyndende interaktion og udveksling på tværs af enhe­derne. Lærerkræfter inddrages på tværs af enheder og efter kompetencer. Endelig åbner overbyg­ningsforløbet for høj grad af interaktion og samarbejde. Eleverne kan indgå i projekter og særlige undervisningsforløb på tværs af enhederne - alt efter interesse og ønske om fordybelse.

De tre skoleenheder foreslås placeret i hvert af de større boligområder i Ørestad med hver sin profil, som dels gensidigt supplerer hinanden, og dels i det arkitektoniske udtryk, indretning og funktioner afspejler profilen:

Ørestad Syd – Idræt, sundhed og bevægelse med direkte adgang til et større parkområde med mulighed for indretning af idrætsfaciliteter og med mulighed for en aktiv anvendelse af et planlagt parkeringsanlæg.

Ørestad City – Science i sammenhæng med en boligkarré i et samlet ressourcebevidst byggeri.

Amager Fælled Bykvarter – Praktisk/æstetisk i et område nær ved Danmarks Radio m.fl. i Ørestad Nord.

I "Forslag til fremtidig skole- og institutionsstruktur i Ørestad" er præsenteret et idéforslag om sko­leenhedernes placering og arkitektoniske udformning m.v.

Det er hensigten, at den tilhørende institutionsstruktur indpasses og afspejles i de tre profilerede skoleenheder, idet der samtidig søges en placering af fritidsfunktioner fordelt over hele det samlede Ørestad således, at der er mulighed for at udnytte bydelens diversitet i form af blandt andet kanal-, park- og skovstrøg. I den forbindelse bemærkes, at det i det videre planlægningsarbejde vil være hensigtsmæssigt, at foretage en samlet planlægning og strukturering af vuggestue-, børnehave- og fritidshjems- og klubkapaciteten under den nye Børne- og Ungdomsforvaltning.

 

Udbygningstakt – den videre planlægning

Med de hidtidige erfaringer om gennemførelse af nyt skolebyggeri vil den første skoleenhed i Ørestad tidligst kunne tages i brug i 2009. Den hastige udvikling i boligbyggeriet i Ørestad indebæ­rer, at der vil være fuldt udbyggede boligområder og mange indflyttede beboere allerede inden 2009 både i Ørestad City og Ørestad Syd. Med den aktuelle udvikling i boligbyggeriet må det videre for­udses, at der snarest må tages skridt til planlægning af Amager Fælled Bykvarter.

På den baggrund er det nødvendigt at iværksætte den konkrete planlægning for det samlede skole- og institutionsbyggeri - specielt i Ørestad City og Ørestad Syd.

Placeringen af en skoleenhed i Ørestad City vil alene være mulig på et byggefelt ved Ørestad City Park (byggefelt 4D), hvor der er planlagt opført en boligkarré. Byggefeltet kan rumme ca. 20-24.000 etagekvm., heraf ca. 8.000-10.000 etagekvm. skole m.v. Ørestadsselskabet har afholdt en indledende konkurrence om udformning af et ressourcebevidst byggeri, dvs. et byggeri med blandt an­det lavt energiforbrug, synergieffekt ved kombinerede bygningsfunktioner samt enkel drift og vedlige­holdelse.

For at skabe den bedst tænkelige løsning foreslås, at der gennemføres en afgrænset konkurrence om forslag til en helhedsplan for disponering af det samlede byggefeltet. Herved kan mulighederne for integration/grænseflader/overgange mellem boliger og skole belyses med henblik på endelig beslut­ning om vilkår for det egentlige skolebyggeri. Under hensyn til konkurrencens hovedformål forslås, at konkurrencen afvikles i et samarbejde mellem Ørestadsselskabet, boligbygherren og Uddannel­ses- og Ungdomsforvaltningen. Det forudsættes, at en vinder er prækvalificeret til at indgå i den egentlige skolekonkurrence, jf. i øvrigt nedenfor. Konkurrencen forventes gennemført fra begyndel­sen af 2006, og bedømmelsen forelægges udvalget. Det skal understre­ges, at der ikke hermed er truffet beslutning om det fremtidige skolebyggeri i Ørestad. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i "Rækkefølgeplan for udbygning af idrætsfaciliteter" (BR 489/05) peget på mulighederne for at indpasse en sportshal i sammenhæng med skolebyggeri i Ørestad. Det vil styrke såvel skolens som nærmiljøets muligheder for udfoldelse af både idræt og andre arrangementer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er reserveret en byggeret på 1.400 etagekvm. på "gymnasiegrunden" til opførelse af en sportshal, og at denne byggeret – som en del af en fastlagt helhedsplan - indgår i aftalen om erhver­v else af grunden til Ørestad Gymnasiet (jf. BR 11. december 2003). Efter nærmere aftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen vil Økonomiforvaltningen blive anmodet om at søge denne byggeret henført til et andet byggefelt i Ørestad i tilknytning til det planlagte skole- og institutionsbyggeri.

 

Arkitektkonkurrence m.v.

Med baggrund i forslaget om udformning af en samlet organisatorisk skole- og institutionsstruktur i Ørestad foreslås, at der udarbejdes et samlet konkurrenceprogram for alle skole- og institutionsen­heder. I første fase gennemføres alene en projektkonkurrence vedrørende skole- og institutionsbyg­geriet i henholdsvis Ørestad City og Ørestad Syd, mens skole- og institutionsenheden i Amager Fælled Bykvarter alene indgår som idé i konkurrencen. Herved skabes en samlet ramme med den fornødne komplementaritet og diversitet for den fremtidige skole- og institutionsstruktur.

Når den afgrænsede konkurrence om det ressourcebevidste byggeri i Ørestad City er af­sluttet, vil forvaltningen forelægge forslag om rammerne for konkurren­cen for den samlede skole- og institutionsstruktur i Ørestad, herunder forslag om tilrettelæggelse af selve konkurrenceformen m.v. tillige med de anlægsøkonomiske forhold, jf. i øvrigt nedenfor. Det forventes at kunne ske inden sommerferien således, at konkurrencen kan gennemføres i efteråret 2006 med valg af vinderforslag i slutningen af 2006. I 2007 gennemføres det egentlige projekte­ringsarbejde, hvorefter byggeriet kan iværksættes. Skolebyggeriet forventes ibrugtaget i 2009.

 

Midlertidige foranstaltninger

På grund af dels det fremrykkede boligbyggeri i Ørestad og dels, at indflytning i nyopførte boliger allerede er påbegyndt, foreslår forvaltningen, at der allerede fra sommeren 2007 udformes et skole- og institutionstilbud for beboerne i Ørestad, og at der i den for­bindelse fastlægges et samlet skoledistrikt for "Ørestadskolen". Et nærmere angivet forslag om det midlertidige skole- og institutionstilbud vil blive forelagt omkring sommerferien 2006 såle­desm at der kan foretages indskrivning i november 2006.

 

 

Økonomi

Efter indstilling fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget har Borgerrepræsentationen i mødet den 17. marts 2005 godkendt erhvervelsen af en byggeret i Ørestad City på 10.000 eta­gekvm., som senest den 31. oktober 2006 kan reduceres til minimum 8.000 etagekvm. Finansieringen af byggeretten på 8.000 etagekvm. er disponeret inden for Ud­bygningsover­sigten 2004-07. I Udbygningsoversigten er der endvidere afsat midler til den indle­dende fase af skole­byggeriet i Ørestad. Det samlede beløb udgør 43,9 mio. kr. excl. ovennævnte grundkøb. Hertil kommer, at der er erhvervet en byggeret til opførelse af en sportshal på 1.400 etagekvm., som er mellemfinansieret via Puljen til planlægning af offentlige servicefaciliteter i forbindelse med nye boligområder (Økonomiforvaltningen), jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 11. december 2003.

Der er imidlertid ikke reserveret midler til yderligere grunderhvervelse og til opførelse af en ny skoleenhed i Ørestad Syd. Ved den kommende revision af Udbygningsplanen vil Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i samråd med Økonomiforvaltningen udarbejde forslag om finansiering heraf. Det vil i den forbindelse blive tilstræbt at opstille en økonomisk hensigtsmæssig udgiftsprofil for byggeriets gennemførelse, som afspejler udviklingen i antallet af skolesøgende børn.

Med henblik på gennemførelse af det forestående planlægningsarbejde, herunder konkurrence om helhedsplan m.v. for byggefelt 4D i Ørestad City Parken og udformning af program for konkurren­cen vedrørende den samlede skole- og institutionsstruktur i Ørestad søges en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr., idet der anvises kassemæssig dækning på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets bevilling i 2006 konto 3.01.3 Folkeskoler anlæg.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes

Høring

Det foreslås, at forslag til samlet skole- og institutionsstruktur sendes til høring i Fællesrådet for folkeskolen og Det fællespædagogiske Råd.

  

BILAG VEDLAGT

·        Forslag til den fremtidige skole- og institutionsstruktur i Ørestad 

 

                                      Peter Rasmussen

                                                                      Jørn Larsen