Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. december 2005

 

 

7.      Initiativer som opfølgning på tilfredshedsundersøgelse blandt børnene i fritidsinstitutioner

  J.nr. 272388

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at     forvaltningen opfordrer skoler og institutioner  til at samarbejde om antimobning og der afholdes en temadag for skoler og institutioner om antimobning i foråret 2006

 

at    der fastsættes en deadline for udarbejdelse af lokale antimobningsplaner til ud gangen af september 2006

 

at    der fra 2007 sker en omprioritering af ressourcerne i forvaltningen, således at indsatsen i forhold til integration af tosprogede børn i fritidsinstitutionerne styrkes

 

at     folderen "Brug fritidsinstitutionen" evalueres for at afdække om materialet har haft indflydelse på forældrenes valg og for at give viden om, hvad de tosprogede børns forældre vægter i deres valg eller fravalg af institution

     

 

 

RESUME

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen gennemførte ultimo 2004 en tilfredshedsundersøgelse blandt børnene i kommunens fritidsinstitutioner. I undersøgelsen deltog 1000 børn fra 2. og 3. klasser, fordelt på 50 repræsentativt udvalgte institutioner. Afrapportering blev færdiggjort primo 2005 i form af en samlet rapport "Set fra børnenes synsvinkel – en tilfredshedsundersøgelse på Københavns Kommunes fritidshjem og KKFO`er."

 

I forbindelse med udvalgets behandling af undersøgelsen den 7. september 2005, blev det besluttet, at forvaltningen skulle komme med forslag til opfølgende tiltag. I undersøgelsen peger et flertal af respondenterne særligt på følgende 3 problemstillinger:

·        Børnene er generet af støj

·        Børnene har ofte vanskeligt ved at finde et roligt sted i institutionen

·        Mange børn føler sig generet af mobning

·        Herudover fremgår det af undersøgelsen, at kun 35 % af de indmeldte tosprogede børn har deltaget i koloniophold, mens 53 % af de danske har deltaget

 

Forvaltningen foreslår en række tiltag som opfølgning på de 4 temaer, mobning, støj, manglende muligheder for at finde et roligt sted i institutionen og den forholdsvis lave andel af tosprogede børn, der deltager i koloniophold. Som nogle af redskaberne til opfølgning på de 4 problemstillinger inddrages de områder og aktiviteter, hvor børnene har vist særlig tilfredshed: koloniophold, projekter, frivillighed, børnemøder og de voksnes deltagelse i f.eks. leg, sport og konfliktløsning.

 

 


SAGSBESKRIVELSE

På sit møde den 7. september 2005 behandlede Uddannelses- og Ungdomsudvalget indstilling vedrørende tilfredshedsundersøgelsen blandt børn i Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og besluttede, at forvaltningen skulle komme med forslag til opfølgende tiltag. Udvalget fæstnede sig især ved, at mange af børnene giver udtryk for, at de jævnligt bliver mobbet på institutionen og at mange af børnene føler sig generet af støj.

 

I tilfredshedsundersøgelsen som blev gennemført i efteråret 2004 giver børnene generelt udtryk for at være tilfreds med deres fritidsinstitution, men børnene påpeger også en række forhold, som giver dem problemer i hverdagen på deres respektive institutioner, ligesom det fremgår af undersøgelsen, at de tosprogede børns vurdering af deres fritidshjem på nogle områder adskiller sig fra de danske børns vurdering. Blandt andet er der 18 procentpoints færre tosprogede børn, der deltager i koloniophold end danske børn på trods af, at danske og tosprogede børn udtrykker lige stor glæde over at deltage i koloniophold. Børnene har ofte vanskeligt ved at finde et roligt sted på institutionen og er særligt generet af støj og mobning.

 

Rapporten er blevet gennemgået sammen med lederrepræsentanter fra de 15 bydele med henblik på at udarbejde forslag til opfølgning. På baggrund heraf foreslår forvaltningen opfølgende tiltag i forhold til 4 temaer:

 

Mobning:

I undersøgelsen svarer 19 % af børnene, at de bliver drillet en gang i mellem, 4 % svarer, at de bliver drillet tit og 3 % svarer, at de bliver drillet næsten hver dag. I februar 2003 besluttede udvalget, at alle institutioner og skoler skal udarbejde lokale antimobningsplaner og at dette arbejde skal evalueres efter 2 år, i samme forbindelse afholdt forvaltningen en temadag for skoler og institutioner som inspiration for arbejdet. Forvaltningen har efter ønske fra udvalget undersøgt, hvor mange institutioner, der har udarbejdet lokale antimobningsplaner. 22 institutioner har p.t. udarbejdet eller er i gang med at udarbejde en antimobningsplan.

 

Forvaltningen foreslår, at institutioner og skoler opfordres til at samarbejde om antimobningsplaner, som led i samtænkningen og at der afholdes en temadag om antimobning for skoler og institutioner i foråret 2006. Baggrunden for forslaget om en fælles politik er dels, at børnene i undersøgelsen påpeger, at mobningen ofte starter i frikvarteret i skolen eller på vej fra skole til fritidshjem, dels at det er forvaltningens opfattelse at det er afgørende for lokal forebyggelse af mobning i skoler og fritidshjem, at børnene ikke møder forskellige holdninger og aftaler på henholdsvis skole og fritidsinstitution. Forslaget om en temadag om antimobning og en tidsfrist for færdiggørelse er begrundet i, at der nu har været arbejdet med antimobningsplaner i næsten 3 år i skoler og institutioner og at en fælles temadag vil give mulighed for gensidig sparring, vidensdeling og inspiration til de skoler og institutioner, der endnu ikke har antimobningsplaner. Endelig kan en temadag lægge op til en indledende evaluering.

 

Forvaltningen foreslår desuden, at der fastsættes en deadline for skolers og institutioners færdiggørelse af lokale antimobningsplaner til udgangen af 2006.  En deadline vil sikre, at alle har en lokal antimobningspolitik inden for nær fremtid og at skoler og institutioner har et lokalt samarbejdsgrundlag. Oversigt over institutioner, der har udarbejdet en mobbepolitik fremgår af bilag 1. 

 

Støj og et roligt sted på fritidsinstitutionen:

I undersøgelsen giver 55 % af børnene udtryk for, at der nogle gange eller meget ofte er for meget støj på fritidsinstitutionen og 47 % siger, at de nogle gange eller ofte har brug for et roligt sted på fritidsinstitutionen, mens 51 % ikke eller kun nogle gange kan finde et roligt sted at være i institutionen.

 

Forvaltningen vil tage initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe i forvaltningen, som har til opgave at indsamle viden og materiale om indretning af fritidsinstitutioner og om pædagogiske handlemuligheder med henblik på forebyggelse af generende støj og udvidelse af børnenes muligheder for at finde et roligt sted at være.

 

Arbejdsgruppen medtager alle aspekter, der kan påvirke det fysiske og psykiske miljø i positiv retning, som f.eks. lys, støjdæmpende indretning, materialer, aftaler om adfærd, planlægning og de voksnes rolle i forhold til børnenes såvel planlagte som ikke planlagte aktiviteter jævnfør notat af 24. november 2005. Resultatet af gruppens arbejde vil danne inspirationsmateriale for institutionerne. Arbejdsgruppen har endvidere til opgave at udarbejde oplæg til nedsættelse af lokale udviklingsmiljøgrupper bestående af forældre, børn og pædagoger. De lokale udviklingsmiljøgrupper arbejder med at etablere et sundt og udviklende miljø for børnene i fritidsinstitutionen. Oplægget til lokale udviklingsmiljøgrupper tager afsæt i målsætning 2003 og i anvendelige dele af undervisningsmiljøloven. Det udarbejdede forslag vedrørende  lokale udviklingsmiljøgrupper forelægges for det kommende Børne- og Ungdomsudvalg medio 2006.

 

 

Forvaltningens notat om minimering af støj fremgår af bilag 2. 

 

Tosprogede børns deltagelse i koloniophold

!8 % færre tosprogede børn end danske børn deltager i institutionernes koloniophold på trods af, at de to grupper udtrykker lige stor glæde over at være med institutionen på koloni. På mødet med lederrepræsentanter fra de 15 bydele viste det sig, at der er flere problemstillinger i det pædagogiske arbejde med de tosprogede børn, forældrekontakten, og kulturforskelle, gadebørn og opdragelsesnormer.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at der tilføres ressourcer til tosprogsområdet, således at også fritidsinstitutionsområdet omfattes med henblik på en bred indsats for integration af tosprogede børn ved:

 

·        at intensivere arbejdet med at integrere de tosprogede børn til at blive en del af en samlet børnekultur

·        at give de tosprogede børns forældre viden og indsigt, som kan motivere dem til aktiv deltagelse i  institutionernes forældresamarbejde og bestyrelsesarbejde

·        at tilrettelægge et uddannelsesforløb for pædagoger, der giver redskaber til arbejdet i et flerkulturelt miljø

 

En del tosprogede børn starter i fritidsinstitutionen samtidig med at de starter i børnehaveklasse, men børnene bliver ofte udmeldt af fritidsinstitutionen efter få måneder. En af årsagerne hertil skal sandsynligvis findes i, at familierne kommer fra kulturer, der ikke har tradition for at sende børnene i institution, en anden årsag kan være, at forældrene er tilbageholdende med at betale et stort månedligt beløb for et eftermiddagstilbud i fritidsinstitutionen, når mor eller far er hjemme og selv kan se efter deres børn. Det er dog forvaltningens opfattelse, at fritidsinstitutionerne med sine mange varierede tilbud har gode rammer for at bidrage til integrationen og til et tættere samarbejde med de tosprogede børns forældre, hvilket også vil være til gavn for arbejdet med børn og forældre i skolen.

 

For nogle år siden udgav forvaltningen folderen "Brug fritidsinstitutionen" som et orienteringsmateriale til forældrene om fritidsinstitutionerne. Folderen er oversat til flere sprog og skal give forældrene grundig orientering og inspiration til at benytte fritidsinstitutionerne herunder forældrenes mulighed for indflydelse.

 

Forvaltningen forslår, at folderen "Brug fritidsinstitutionen" evalueres for at afdække om materialet har haft indflydelse på forældrenes valg og for at give viden om, hvad de tosprogede børns forældre vægter i deres valg eller fravalg af institution. Med udgangspunkt heri tilrettelægger forvaltningen en kampagne for at få flere forældre til tosprogede børn til at bruge kommunens fritidsinstitutioner.

 

Undersøgelsen viser, at børnene er glade for at deltage i koloniophold og projekter, men også at børnene lægger vægt på muligheden for at vælge og fravælge aktiviteter. Børnene oplever, at de på børnemøder har mulighed for at sætte ting på dagsordenen og derved komme til orde med problemstillinger, ligesom de oplever, at de voksne lytter og forholder sig til det, børnene kommer med på møderne, f.eks. kan problemer som støj og mobning tages på dagsordenen og diskuteres. Børnene har mange forventninger til de voksnes roller og funktioner på institutionen. Bl.a. har børnene tillid til, at de voksne kan og skal løse problemer med mobning, være til stede og lyttende, hvis et barn er ked af det,  sætte aktiviteter i gang og meget gerne deltage i spil, lege og i sportsaktiviteter som dommer. 

 

Undersøgelsen peger på, at tre institutioner har særligt gode forhold vedrørende mobning, støj og voksne som har tid til at tale med børnene, når de har brug for det. På disse tre institutioner gennemfør tes kvalitative interviews med en gruppe børn fra 2. og 3. klasse hvert sted. I interviewene om mobning skelner børnene klart mellem drilleri og mobning. Børnene kan også forklare baggrunden for, at der foregår mobning og er meget bevidst om deres egen rolle både som mobber og offer. Endelig har børnene gode bud på, hvorledes man kan komme mobningen til livs.

 

Med hensyn til støj beskriver børnene nogle situationer, hvor støj er særligt generende, i klasseværelset, som de ikke har mulighed for at forlade, når der opstår uenighed mellem børnene og de hæver stemmerne og når større børn intervenerer på legepladsen og med råb skubber og jager de mindre børn væk. Børnene tager et medansvar for støj og peger på nogle muligheder for at undgå at være i støj, f.eks. kan de gå et andet sted hen eller aftale at støje mindre. Børnenes udtalelser både i den skriftlige og den mundtlige undersøgelse viser, at børnene er meget bevidste om deres muligheder i fritidsinstitutionen, om deres egen rolle og om de eksisterende handlemuligheder. Det er med baggrund heri, at forvaltningen foreslår, at børnene inddrages aktivt i løsningen af de nævnte problemstillinger.

 

 

Økonomi

Udgifterne til inspirationsmateriale udgør ca. 75.000 kr., en temadag ca. 75.000  kr. og faglig bistand til arbejdsgruppen ca. 50.000 kr. I alt 200.000 kr. Disse udgifter afholdes af udviklingsmidler på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 5.14.1 fritidshjem i 2006.

 

Forvaltningen foreslår, at der fra 2007 i givet fald sker en omprioritering af ressourcerne i forvaltningen således, at indsatsen i forhold til integration af tosprogede børn i fritidsinstitutionerne styrkes. Udgifterne hertil forventes at udgøre ca. 300.000 kr. Forvaltningen vil fremlægge særskilt indstilling herom for det kommende Børne- og Ungdomsudvalg.

 

 

Miljøvurdering:

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes

 

 

Høring

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT 

·        Bilag 1: Notat af 24. november 2005 om institutioner, der har udarbejdet antimobningspolitik

·        Bilag 2: Notat af 18. november 2005 om støj i daginstitutioner

 

Peter Rasmussen

Michael H. Olsen