Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. december 2005

 

 

13.      Redegørelse om status på udrulningsplan for KØSS

  J.nr. 281969

 

 

INDSTILLING

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      udvalget drøfter udrulningsplanen for KØSS

 

at      udvalget drøfter økonomien for etablering af resterende skoleboder

 

at     finansieringen af de resterende skoleboder indgår i drøftelserne om budgetforslag 2007

 

 

RESUME

Udvalget drøftede på udvalgsmødet den 30. november 2005 medlemsforslag fremsat af Jesper Christensen (A) på vegne af Anna Saakwa (A), Jakob Hougaard (A) og Jesper Christensen (A):

 

"Status på udrulningsplan for KØSS

 

Socialdemokraterne foreslår,

 

at Uddannelses- og Ungdomsudvalget drøfter udrulningsplan for KØSS

at udvalget anmoder forvaltningen om, at komme med en økonomisk redegørelse på mødet den 30. november, for hvilke skoler der mangler økonomi til oprettelse af skolebod for at kunne tilbyde økologisk skolemad. Herunder hvad det har kostet at oprette boder på skoler, der er med i ordningen.

at udvalget beder forvaltningen fremkomme med bud på mulige finansieringer af ikke færdiggjorte skoler."

 

Udvalget ønskede tillige en redegørelse for hele økonomien i KØSS samt en drøftelse af madudbud og bestillingsformer i KØSS. Udvalget ønskede derfor en sag på dagsordenen herom i Børne- og Ungdomsudvalget primo 2006.

I denne indstilling er på denne baggrund redegjort for status for udrulningen af KØSS, udgifterne ved at oprette skoleboder på de resterende skoler samt forslag til finansiering heraf.

I indstillingen primo 2006 vil der blive givet en beskrivelse af KØSS-projektet herunder hele økonomien opdelt i etablerings- og driftsudgifter, madudbud herunder samspillet med undervisningen, økologi, transport, betalingsordninger m.m.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 9. maj 2001(U80/01) etableringen af bespisningsordninger på skolerne i Københavns Kommune. På møde 24. april 2002 (U19/02) besluttede udvalget, at de økonomiske konsekvenser af udrulningsplanen indgik i det videre arbejde med budget 2003.

 

Ligeledes ifølge udrulningsplanen, som udvalget godkendte på mødet den 4. december 2002 (U19/02), skal der inden udgangen af 2005 tilbydes sund og økologisk skolemad til eleverne på samtlige folkeskoler og specialskoler i København, i alt til cirka 30.000 elever.

 

I forbindelse med etableringen af Københavns Økologiske og Sunde Skolemad (KØSS) er der indgået en samarbejdsaftale med Sundhedsforvaltningen omkring produktion og levering af sund og økologisk skolemad til Københavnske skoler. Denne aftale blev tiltrådt 5. december 2001 (U209/01) i Uddannelses- og Ungdomsudvalget, og Sundheds- og Omsorgsudvalget blev orienteret på udvalgsmødet den 3. december 2001 (SOU376/01).

 

For specialskolerne er forvaltningen ved at udarbejde en rapport om indførelse af skolemad. Umiddelbart peger rapporten på, at der skal tænkes skolemad på en anden måde i specialskolerne.

 

Midlerne til specialskolerne er udskudt i forbindelse med sparerunden for 2005.

 

KØSS har generelt fulgt udrulningsplanen om inddragelse af skolerne i projektet, som vedtaget på mødet den 4. december 2002. På nogle skoler har særlige forhold gjort sig gældende og medført forsinkelser. I alt mangler – ud over specialskolerne - 11 skoler at få etableret skoleboder.

 

I december 2003 (U156/03) tiltrådte udvalget en beslutning om, at produktionen af skolemad skulle overgå fra varmholdt mad til køleproduktion. I den forbindelse skulle eksisterende skoleboder/udleveringskøkkener ombygges eller justeres for at kunne håndtere den køleproducerede mad. På nær to skoler nemlig Tingbjerg Skole og Sjællandsgades Skole, er samtlige skoleboder justeret til den nye køleproducerede mad.

 

På 4 skoler er der filialskoler, Brønshøj Skole, Sortedamskolen, Christianshavns Skole og Østrigsgade Skole, kun på Brønshøj Skole er der etableret skolebod i filialskolen.

 


SAGSBESKRIVELSE

Udvalget drøftede på udvalgsmødet den 30. november 2005 medlemsforslag fremsat af Jesper Christensen (A) på vegne af Anna Saakwa (A), Jakob Hougaard (A) og Jesper Christensen (A):

 

"Status på udrulningsplan for KØSS

 

Socialdemokraterne foreslår,

 

at Uddannelses- og Ungdomsudvalget drøfter udrulningsplan for KØSS

at udvalget anmoder forvaltningen om, at komme med en økonomisk redegørelse på mødet den 30. november, for hvilke skoler der mangler økonomi til oprettelse af skolebod for at kunne tilbyde økologisk skolemad. Herunder hvad det har kostet at oprette boder på skoler, der er med i ordningen.

at udvalget beder forvaltningen fremkomme med bud på mulige finansieringer af ikke færdiggjorte skoler."

 

Udvalget ønskede tillige en redegørelse for hele økonomien i KØSS samt en drøftelse af madudbud og bestillingsformer i KØSS. Udvalget ønskede derfor en sag på dagsordenen herom i Børne- og Ungdomsudvalget primo 2006.

I denne indstilling er på denne baggrund redegjort for status for udrulningen af KØSS, udgifterne ved at oprette skoleboder på de resterende skoler samt forslag til finansiering heraf.

I indstillingen primo 2006 vil der blive givet en beskrivelse af KØSS-projektet herunder hele økonomien opdelt i etablerings- og driftsudgifter, madudbud herunder samspillet med undervisningen, økologi, transport, betalingsordninger m.m.

 

I følge udrulningsplanen vedtaget i udvalget den 4. december 2002 (U19/02), skulle der med udgangen af 2005 være etableret skoleboder på samtlige skoler.

 

Dette har det ikke været muligt fuldt ud at leve op til jf. nedenfor.

 

·        Peder Lykke Skolen er startet igen efter i en periode at have været lukket.

·        Den Classenske Legatskole er ved at blive ombygget, forventer at starte i januar 2006.

·        På Christianshavns Skole er processen blevet forsinket pga. travlhed hos entreprenør, forventes klar efter vinterferien 2006.

·        På Sølvgades Skole, der er en fredet skole, kan der etableres skolebod i et nedlagt mælkekøkken. Imidlertid har det for nyligt vist sig, at den udvidelse ad adgangsvejene, der er nødvendig for at etablere skolebod ikke kan accepteres af kulturarvstyrelsen.  Løsningen er, at en trappe fra gården reetableres, hvilket vil fordyre en etablering af skolebod på Sølvgades Skole med ca. 1- 200.000  kr.

 

Der er nogle skoler, der først forventes at indgå i 2006. Det drejer sig bl.a. om skoler på handleplan og skoler under ombygning. Der er 2 skoler, der har bedt om udsættelse. Derudover er der enkelte skoler, hvor der har vist sig svært at finde egnede lokaler, det handler om følgende skoler og årsager:

 

Skoler der har bedt om udsættelse og indgår 2006

Vibenshus Skole

Skolen mangler at få afklaret frigørelse af nogle lokaler. Hvis lokalerne bliver ledige, er det skolens ønske, at der skal indrettes skolebod i et af disse. Skolen har derfor bedt om udsættelse til 2006, hvor lokalesituationen forventes at være afklaret.

 

Langelinieskolen

Etablering af skolebod på Langelinieskolen vil kræve nogen medfinansiering fra skolen. Idet skolen i år skal finansierer en del andre projekter, har man bedt om udsættelse med at indgå i KØSS til 2006.

 

Skoler på handleplan og under ombygning forventes klar efter sommerferien 2006

Følgende skoler er under ombygning, og i den forbindelse etableres nye skoleboder.

 

Det gælder for følgende:

·        Nyboder Skole     

·        Skolen på Islands Brygge

·        Strandvejsskolen

·        Kildevældsskolen                      

·        Lundehusskolen            

·        Ny Vesterbro Skole

 

De bygningsmæssige udgifter indgår i anlægsprojektet, men der skal derudover afsættes ca. 50.000 kr. pr. skole til hvidevarer, varmekasser etc. til drift af skoleboden. I alt 300.000 kr.

 

Skoler hvor der pt. ikke forefindes egnet lokale

Sundbyøster Skole

Skolen har fundet skimmelsvamp i det lokale, der skal etableres skolebod i. Endnu er der ikke fundet et andet egnet lokale på skolen.

 

Øster Farigmagsgades Skole

Efter beslutningen om at skolen skal være magnetskole, er der ikke længere ledige lokaler; med mindre man, mod skolens og skolebestyrelsens ønsker, går ind og forringer de eksisterende faglokaler.

 

  Sundbyøster Skole og Øster Farimagsgades skole undersøges det pt., om det evt. kunne være en mulighed at få etableret en skolebod i en stor " pølsevogn". Hvilket umiddelbart skønnes at ville udgøre en samlet meromkostning på 3- 400.000 kr. 

 

Skolen ved Sundet

På skolen ved Sundet er det ikke lykkedes at finde et egnet lokale til etablering af skolebod. Skolen har derfor peget på muligheden af, at der etableres en skolebod i den fredede liggehal. Skolen har fået udarbejdet et projektforslag til istandsættelse af liggehallen og er i dialog med kulturarvstyrelsen om mulighederne. Istandsættelse af liggehallen vil koste ca. 5 mio. kr. Det undersøges, om der er mulighed for at søge midler i forskellige fonde.

 

Fysiske justeringer i skoleboderne ved overgangen til ny madproduktion

I forbindelse med at hele produktionen af skolemad skulle overgå fra varmholdt mad til køleproduceret mad, skulle der gennemføres nogle justeringer og ombygninger (opgradering) af udleveringskøkkenerne på skolerne. På skolerne skulle etableres mikrobølgeovne til opvarmning af maden, samtlige skoleboder skulle have etableret kølereol til opbevaring og salg af maden. På 2 skoler har det ikke været muligt at opgradere til det nye madkoncept. Det drejer sig om Tingbjerg Skole og Sjællandsgades Skole, hvor eleverne pt. ikke kan købe den lune ret.

 

Tingbjerg Skole er skoleboden etableret ved indgangspartiet til hallen på skolen. I den eksisterende skolebod kan det ikke lade sig gøre at installerer microbølgeovne og kølereoler, idet disse elementer udgør en potentiel brandfare, og det er ikke muligt, som i andre skoleboder at etablere branddøre. På Tingbjerg Skole er der et egnet lokale til etablering af skolebod. Det vil koste ca. 400.000 kr. at etablere en ny skolebod på Tingbjerg Skole.

 

Sjællandsgades Skole er de lokaler, hvor der oprindeligt blev etableret skolebod, blevet brugt til andre formål, og skoleboden har midlertidigt været flyttet til et lokale på 4. sal, et lokale der ikke er velegnet til skolebod. Efter Frejaskolens fraflytning er der blevet etableret kontorer – lærerværelse etc. i det tidligere skolebodslokale. Skolen har fundet et andet egnet lokale til etablering af skolebod. Det vil koste ca. 200.000 kr. at reetablere skoleboden på Sjællandsgades Skole.

 

Filialskoler

Følgende skoler har filialskoler, Brønshøj Skole, Sortedamskolen, Christianshavns Skole og Østrigsgades Skole. Kun på Brønshøj Skole er der pt. indrettet 2 skoleboder. Til de øvrige skoler er der ikke afsat budgetmidler til 2 skoleboder.

 

På Sortedamskolen foregår der pt. renovering af filialskolen – hvor det er muligt at indrette et udleveringskøkken.

 

På Østrigsgades  Skole og Christianshavns Skoles filialskoler skal der etableres nye skoleboder.

Det skønnes at koste ca. 100.000 kr. at etablere skolebod i filialen på Sortedamskolen og ca. 200.000 kr. pr. skole for Østrigsgades Skole og Christianshavns Skoles filialskoler.

 

Specialskolerne

I forhold til specialskolerne er der i forvaltningen ved at blive udarbejdet en rapport om skolemad på specialskolerne. Umiddelbart peger rapporten på, at der skal tænkes skolemad på en anden måde på specialskolerne, idet KØSS-konceptet ikke umiddelbart passer i forhold til de elever, der går på specialskolerne.

 

Umiddelbart ser det ud til, at konklusionen fra rapporten er at overveje, om der i stedet for udleveringskøkkener etableres små produktionskøkkener på nogle af skolerne, og på andre kan der  etableres KØSS-madkoncept i en anden model, end den der bruges i dag i folkeskolerne.

 

I forbindelse med besparelser i budgettet for 2005 udgik bevillingen til etablering af KØSS på specialskoler.

 

Forvaltningen vil på baggrund af rapporten udarbejde forslag til etablering af KØSS på specialskoler. Forslaget vil blive fremlagt i forbindelse med budgetforslaget for 2007.

 

Ungdomsskolen

Efter en henvendelse fra Ungdomsskolen pågår der for tiden drøftelser om levering af skolemad til Ungdomsskolen. Ordningen forventes etableret primo 2006.

 

 

Økonomi

 

Udgifterne ved at etablere skoleboder på de resterende skoler excl. specialskoler vil udgøre følgende:

 

Skole

Beløb

Vibenhus Skole og Langelinieskolen

       230.000

Sølvgades Skole - ekstra  finansiering

       200.000

Skoler på Handleplan - 6 skoler

       300.000

"Pølsevogn " 2 skoler

       400.000

Skolen ved Sundet -

     5.000.000

Tingbjerg Skole

        400.000

Sjællandsgades Skole

        200.000

Filialskoler

        500.000

I alt

     7.230.000

 

De anførte beløb er alene de centrale udgifter. De berørte skoler vil derudover have udgifter for at imødekomme egne ønsker vedrørende skoleboden.

 

For Skolen ved Sundet er vurderingen, at der vil være mulighed for at opnå tilskud til indretningen af skoleboden, såfremt der afsættes et kommunalt tilskud på 0,5 – 1 mio. kr.

 

Indenfor et puljebeløb på ca. 3,5 mio. kr. skønnes det derfor muligt at få etableret skoleboder på de resterende skoler excl. specialskoler.

 

Forvaltningen kan ikke anvise en kompenserende besparelse på dette beløb på budgettet for 2006. Forvaltningen foreslår derfor, at forslaget indgår i arbejdet med budgetforslaget for 2007.

 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Høring

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

Ingen

 

 

 

                                            Peter Rasmussen

                                                                                       Michael H. Olsen