Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. december 2005

 

 

11.      Udbygningsoversigten 2004-2007: Revision 2005

  J.nr. 277002

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      de afgivne udtalelser tages til efterretning og indgår i den videre planlægning i henhold til Udbygningsoversigten 2004-07

 

 

 

RESUME

Uddannelses- og Ungdomsudvalget behandlede i mødet den 5. oktober 2005 revisionen af Udbygningsoversigten 2004-07.

 

Udvalget vedtog bla. at sende Udbygningsoversigten til orientering på samtlige skoler med henblik på indhentning af eventuelle bemærkninger. Med hensyn til Vanløse Skole vedtog udvalget, at der ikke træffes endelig beslutning vedrørende Vanløse Skole, men at skolens udtalelse og de nærmere forhandlinger afventes. Denne sag behandles særskilt af udvalget på dette møde. 

 

Der er indkommet 8 udtalelser fra skolerne om revisionen af Udbygningsoversigten.  Lundehusskolen giver udtryk for, at de ikke forbrugte midler på 2005 budgettet bør overføres til de følgende år. Borgerrepræsentationen vedtog den 18. april 2004 at undlade etableringen af idrætshallen, som følge af usikkerhed omkring Lundehusskolens fremtidige søgning til 4 spor. Lundehusskolen ønsker denne beslutning omgjort under indtryk af skolens muligheder for idræt. Endvidere finder skolen det ikke tilfredsstillende, at renoveringen af hovedbygningen er reduceret på grund af øgede udgifter i den første del af byggeprocessen.

 

Forvaltningen fremhæver, at Lundehusskolen har iværksat en række initiativer med henblik på at øge søgningen fra de nuværende 3 spor. Det er naturligt at afvente resultatet af disse initiativer, før der træffes endelig beslutning om, hvorvidt skolens 4. spor skal anvendes til almindelig folkeskole eller til andet formål.  I den forbindelse afklares også skolens endelige kapacitet på idrætsområdet. I lighed med andre skoler har justeringer af byggeprojektet i løbet af byggeforløbet været drøftet med det udgangspunkt, at den samlede anlægsramme blev overholdt.

 

Oehlenschlægersgades Skole er tilfreds med at være optaget på Udbygningsoversigten som en skole, der skal udbygges til 2 spor. Frederikssundsvejens Skole påpeger i forbindelse med en oplevet mangel på grupperum som følge af skolens organisering i storgruppeordninger, at Musikskolens slagstøjslokale i foråret 2006 forventes rømmet. Forvaltningen bemærker, at anvendelsen af slagtøjslokalet bør ske ud fra en helhedsvurdering, hvori indgår eventuelt nye funktioner som Idrætsskole, behov som følge af københavnermodellen f or integration samt fritidsbehov og skolebehov.

 

Skolen på Islands Brygge fremhæver, at skolen kan udvikle sig til en 4-sporet skole, og at skolen har behov for en midlertidig småbørnslegeplads. Forvaltningen følger elevtalsudviklingen ved skolen nøje. I forbindelse med en eventuel udbygning til 4 spor vil en vurdering af udearealernes kapacitet og kvalitet indgå.

 

På den baggrund indstilles, at de afgivne udtalelser tages til efterretning og indgår i den videre planlægning i henhold til Udbygningsoversigten 2004-07.

 


SAGSBESKRIVELSE

Uddannelses- og Ungdomsudvalget behandlede i mødet den 5. oktober 2005 Udbygningsoversigten 2004-07. Udbygningsoversigten indeholder en samlet ramme på 1.162,9 mio. kr. fordelt på folkeskole- og specialskoleprojekter i perioden 2004-07. Som følge af demografiske ændringer vedtog udvalget, at der blev frigjort 15 mio. kr. på skolebudgettet og 1,1 mio. kr. på fritidshjemsbudgettet til grundkøb til ny grund i Sydhavn.

 

Udvalget vedtog endvidere, at der blev afsat 2,5 mio. kr. af moderniseringspuljen til genopretning af udeareal og bygninger på Grundtvigskolen, som følge af at skolen har huset forskellige tunge handicapgrupper – og fortsat skal gøre det i en årrække. Udvalget vedtog desuden, at merudgiften på 7,4 mio. kr. i forbindelse med den ny skole i Ovnhallen (Valby Skole) søges finansieret inden for den samlede ramme i Børneplanen.

 

Udvalget vedtog ligeledes, at Udbygningsoversigten blev udsendt med henblik på indhentning af eventuelle bemærkninger. Vedrørende Vanløse Skole vedtog udvalget, at der ikke træffes endelig beslutning vedrørende Vanløse Skole, idet der afventes skolens bemærkninger samt nærmere forhandlinger mellem skolen og forvaltningen. Vanløse Skoles udbygning, herunder skolens udtalelse, behandles i en særskilt indstilling på dette møde.

 

Skolernes udtalelser tages til efterretning og vil indgå i den videre planlægning i henhold til Udbygningsoversigten 2004-07.

 

Indkomne udtalelser

 

Lundehusskolen

Skolen giver udtryk for, at de ikke forbrugte midler på 2005 budgettet, bør overføres til de efterfølgende år. Borgerrepræsentationen vedtog den 18. april 2005 at undlade etableringen af idrætshallen, som følge af usikkerhed omkring skolens fremtidige søgning til 4 spor. Lundehusskolen ønsker denne beslutning omgjort under indtryk af muligheden for idræt på skolen, idet gymnastiksalene er utidssvarende og nedslidte, samt har en høj belægningsprocent. Endvidere finder skolen det ikke tilfredsstillende, at renoveringen af hovedbygningen er reduceret på grund af øgede udgifter i den første del af byggeprocessen, og at skolen i den forbindelse er blevet anmodet om at prioritere skolens resterende behov inden for den samlede anlægsramme.

 

Forvaltningens bemærkninger

Eventuelle ikke forbrugte midler overføres til de følgende budgetår på Lundehusskolen i henhold til gældende praksis. Borgerrepræsentationen tiltrådte den 18. april 2005 "Justering af Børneplanens skole- og fritidsdel – analyse og anbefalinger" efter forudgående behandling i Økonomiudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Af justeringen fremgik, at der ved en nærmere analyse af kapacitetsbehovet ved Lundehusskolen ikke længere er behov for etablering af en idrætshal til 4,8 mio. kr. (Uddannelses- og Ungdomsudvalgets andel). Årsagen var usikkerhed vedrørende skolens mulighed for at udvikle sig til en 4-sporet skole, som den i øjeblikket udbygges til.

 

Lundehusskolen har i skoleåret 2005/06 3 børnehaveklasser og 3 1. klasser. Skolen rummer i alt 29 klasser i lighed med det foregående skoleår. I det kommende skoleår forventes 3 børnehaveklasser, mens 2 9. klasser går ud af skolen. Det endelige antal klasser i det kommende skoleår vil dog afhænge af muligheden for klassesammenlægninger.

 

Høringssvaret fra Lundehusskolen giver anledning til at fremhæve, at skolen er i gang med at iværksætte en række initiativer med henblik på at forbedre søgningen. Blandt disse initiativer  er: Deltagelse i forældremøder i børnehaver, målrettet orientering i nærmiljøet om, hvad skolen kan tilbyde, aktiv placering af skolen i de lokale medier, åbent hus dage m.v.

 

På baggrund af skolens søgning fra eget grunddistrikt (omkring 50%), samt at skolen mod sædvane ikke har den store søgning uden for eget grunddistrikt, er det naturligt at afvente resultatet af disse initiativer, før der træffes endelig beslutning om, hvorvidt skolens 4. spor skal anvendes til almindelig folkeskole eller til andet formål.  I den forbindelse afklares også skolens endelige kapacitet på idrætsområdet.

 

I lighed med andre skoler har justeringer af byggeprojektet i løbet af byggeforløbet været drøftet med Lundehusskolen med det udgangspunkt, at den samlede anlægsramme overholdes.

 

Oehlenschlægersgades Skole

Skolen noterer med glæde, at skolens udbygning fortsat er med i Udbygningsoversigten.

 

Forvaltningens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

 

Frederikssundsvejens Skole

Frederikssundsvejens Skole tilkendegiver, at skolens særlige klasseorganisering i storgruppeordninger betyder, at skolen har for få grupperum. Desuden påpeger skolen, at der såfremt skolen tillægges nye funktioner, f.eks. som Idrætsskole, vil der opstå et øget lokalebehov. I forlængelse heraf peges der på, at Musikskolens slagstøjslokale i foråret 2006 forventes rømmet.

 

Forvaltningens bemærkninger  

Anvendelsen af Musikskolens slagtøjslokale bør fastlægges ud fra en helhedsvurdering, hvori vil indgå eventuelle nye funktioner (Idrætsskole), eventuel ændret funktion som følge af københavnermodellen for integration, fritidsbehov samt skolens behov for grupperum.

 

Skolen på Islands Brygge

Skolen anbefaler, at søgningen til skolen følges meget nøje med henblik på at afklare, om der viser sig en markant større søgning til skolen i det kommende skoleår. Desuden ønsker skolen en midlertidig småbørnslegeplads.

 

Forvaltningens bemærkninger

Som nævnt i Udbygningsoversigten følger forvaltningen skolens søgning meget nøje med henblik på at vurdere, om skolen skal udbygges til 4 spor. Forvaltningen noterer sig, at skolen ikke er afvisende over for en udbygning til 4 spor. Etablering af en midlertidig småbørnslegeplads er ikke indeholdt i udbygningen af Islands Brygge Skole til en 3 sporet skole. I forbindelse med en eventuel udbygning til 4 spor, vil en vurdering af udearealernes kapacitet og kvalitet indgå. 

 

Skolen i Charlottegården samt Ungdomsskolen i Utterslev

Skolen i Charlottegården samt Ungdomsskolen i Utterslev hilser med tilfredshed, at Udbygningsoversigten indeholder en ny skole til unge med særlige behov. Begge skoler konstaterer, at der hvert år er en række elever, der på den ene side ikke er belastet nok til at blive optaget på Ungdomsskolen i Utterslev, men på den anden side heller ikke er velfungerende nok til helt at undvære et tilbud til unge med vidtgående vanskeligheder.

 

Forvaltningens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

 

Øresundsskolen

Skolen påpeger, at der ikke er entydige årsager til, at 2-sprogede elever på nuværende tidspunkt udgør 45-50% af elevgruppen i den vidtgående specialundervisning, men at denne tendens også vil præge udviklingen i behovet fremover. Skolen påpeger, at skolen har 70 normerede pladser i KKFO´en, men at KKFO´en p.t. har 72 børn. En overbelægning på KKFO´en har på grund af bygningsfællesskabet også konsekvenser for skolens kapacitet.

 

Det bør medtænkes i planlægningen af en eventuel ny skole for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, at den gradvise overtagelse af elever, der tidligere blev visiteret til Københavns Amt, ændrer elevgruppens sammensætning. Der vil således være flere elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

 

Forvaltningens bemærkninger

Ingen særlige bemærkninger. Skolens høringssvar vil indgå i den videre planlægning for elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder. 

 

Rødkilde Skole

Rødkilde Skole har ingen bemærkninger til Udbygningsoversigten.

 

Forvaltningens bemærkninger

Ingen bemærkninger. 

 

 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Høring

Ingen yderligere bemærkninger.

 

 

BILAG VEDLAGT

·        Indkomne bemærkninger fra skolerne (eksklusiv Vanløse Skole, der behandles særskilt)

 

 

 

Peter Rasmussen

                                            Michael H. Olsen