Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. december 2005

 

 

26.      Medlemsforslag om idrætsforholdene på kommunens folkeskoler (udsat sag)

  J.nr. 285133

 

 

INDSTILLING

Majbritt Mamsen (C) har den 2. november 2005 anmodet om, at følgende punkt optages på udvalgets dagsorden:

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget beslutter,

 

at      forvaltningen udarbejder oplæg til, hvordan idrætsforholdene på kommunens folkeskoler kan forbedres. I notatet skal indgå forslag til efteruddannelseskurser til idrætslærerne, forbedring af de fysiske rammer på skolerne og inventar

 

Motivation:

 

"De Konservative er fra flere sider blevet gjort opmærksomme på, at skoleidrætten i Københavns Kommune har elendige forhold. I en tid med fokus på sundhed og helbred, er det af afgørende betydning, at der tidligt i børns liv iværksættes en effektiv idrætsindsats  bl.a. i vore folkeskoler.

 

Dette stiller også krav til Københavns Kommune som arbejdsgiver, idet vi har en forpligtigelse til at udbyde relevante kurser til idrætslærerne for bl.a. den vej rundt at sikre, at idræt prioriteres højst på skolerne. 

 

Den 4. november 2004 blev faget idræt evalueret af EVA på foranledning af Undervisningsministeriet.

 

I resumeet fra undersøgelsen står på side 5: "Evalueringen viser, at idrætslærerne i vidt omfang fokuserer på, hvad eleverne skal lave, og ikke hvad de skal lære. Det er derfor nødvendigt at styrke arbejdet med at sætte mål for undervisningen, klassen og den enkelte elev."

 

Siden blev evalueringen fulgt op af Seminarielærerforeningen, der konkluderede, at 56% af de lærere, der underviser i idræt i folkeskolen ikke er liniefagsuddannede idrætslærere. Der er flere årsager til dette, bl.a., at idrætstimerne bruge som "skemakit". Derved risikerer man, at der ikke foregår en reel undervisning, men at idrætstimerne devalueres til legetimer.

 

Samtidig bliver børn og unge i stadig dårligere form. År for år kan man læse i aviserne, hvordan gennemsnitskonditallet hos specielt pigerne falder og falder. Problemet med fede børn er til gengæld stigende.

 

I en undersøgelse fra Helsingør (fra projekt Skolesport), hvor man spurgte til, om eleverne bevæger sig, svarer 17%, at de er inaktive.

 

Idrætsfaget er skolens største garant for elevernes kropslige udvikling og dannelse, og vi ved, at overvægt og dårlig form forøger risikoen for en lang række sygdomme".

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 30. november 2005:

 

Sagen blev udsat.

 

 

 

RESUME

Majbritt Mamsen (C) har den 2. november 2005 anmodet om, at udvalget drøfter,  hvordan idrætsforholdene på kommunens folkeskoler kan forbedres.

 


SAGSBESKRIVELSE

Majbritt Mamsen (C) har den 2. november 2005 anmodet om, at udvalget drøfter,  hvordan idrætsforholdene på kommunens folkeskoler kan forbedres.