Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. december 2005

 

 

21.      Puljer til afhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og planlægning på skole- og institutionsområdet

  J.nr. 287232

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      redegørelsen vedrørende puljen på 5,0 mio. kr. til ekstraarbejder på skoleområdet i 2005 tages til efterretning

 

at      redegørelsen vedrørende puljen på 5,0 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på folkeskole- og specialskoleområdet i 2005 tages til efterretning

 

at      redegørelsen vedrørende puljen på 1 mio. kr. til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser i 2005 tages til efterretning

 

at      redegørelsen vedrørende puljen på 2,9 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjemsområdet og puljen på 0,4 mio. kr. på klubområdet i 2005 tages til efterretning 

 

 

RESUME

Den 12. maj 2005 godkendte Borgerrepræsentationen Uddannelses- og Ungdomsudvalgets indstilling om "Anlægsbevilling til puljer til afhjælpende foranstaltninger på folkeskole- og specialskoleområdet, ekstraarbejder og planlægning på skoleområdet".

 

Efterfølgende godkendte Uddannelses- og Ungdomsudvalget på møde den 18. maj 2005 en pulje til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjems- og klubområdet.

 

Der foreligger nu en redegørelse for anvendelsen af midlerne i de 4 puljer fordelt på de enkelte skoler/institutioner.  De økonomiske nøgletal, der angives under de enkelte projekter er ikke regnskabstal.  Det skyldes, at forvaltningen først kender det endelige forbrug på projekterne ved udgangen af året.

 

Af redegørelsen vedrørende puljen på 5 mio. kr. til ekstraarbejder på skoleområdet i 2005 fremgår, at der er igangsat/aftalt ekstraarbejder for 7,23 mio. kr.

 

Af redegørelsen vedrørende puljen på 5 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på folke- og specialskoleområdet i 2005 fremgår det, at der er igangsat arbejder for 2,33 mio. kr.

 

Merforbruget på puljen til ekstraarbejder på skoleområdet modsvares således af et tilsvarende mindreforbrug på puljen til afhjælpende foranstaltninger. Merforbruget på puljen til ekstraarbejder skyldes primært regninger for merudgifter i forbindelse med Prøvehallen, der er fremkommet på et sent tidspunkt.

 

Af redegørelsen vedrørende puljen på 1,0 mio. kr. til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser i 2005 fremgår det, at der er igangsat arbejder for 0,91 mio. kr. 

 

Af redegørelsen vedrørende puljen på 2,9 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidsinstitutionsområdet og puljen på 0,4 mio. kr. på klubområdet fremgår det, at der er et samlet forbrug på 3,3, mio. kr.

 

 


SAGSBESKRIVELSE

Den 12. maj 2005 godkendte Borgerrepræsentationen Uddannelses- og Ungdomsudvalgets indstilling om "anlægsbevilling til puljer til afhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og planlægning på skoleområdet" herunder: 

·        at afsætte 5 mio. kr. til en pulje til ekstraarbejder i forbindelse med igangværende udbygningsprojekter på skoleområdet

·        at afsætte 5 mio. kr. til en pulje til afhjælpning af akutte kapacitetsproblemer i skoleåret 2005 på folke- og specialskoleområdet

·        at afsætte 1 mio. kr. til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser på skoleområdet

 

Med henblik på at sikre pladsgarantien på fritids- og klubområdet godkendte Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 18. maj 2005, at der blev afsat

·        en pulje på 2,9 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidsinstitutionsområdet

·        en pulje på 0,4 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på klubområdet

 

Der foreligger nu redegørelser over anvendelsen af midlerne i de 4 puljer fordelt på de enkelte skoler/institutioner jf. vedlagte bilag.

 

Puljen til ekstraarbejder på skoleområdet

Puljen er anvendt til projekter på skoler og institutioner. Med puljen har det været muligt for forvaltningen i dialog med brugerne at imødekomme ønsker om udførelse af afgrænsende ekstraarbejder, som ikke har været forudset i de oprindelige søgte bevillinger. Nærmere redegørelse for de enkelte projekter fremgår af vedlagte bilag 1.

 

I lighed med tidligere år er det forvaltningens vurdering, at puljen er et hensigtsmæssigt og smidigt redskab i forbindelse med realiseringen af de byggearbejder, der er forbundet med helhedsplanerne.

 

I alt er der lavet ekstraarbejder i 2005 for 7,23 mio. kr., svarende til en overskridelse af rammen for puljen med i alt 2,23 mio. kr.

 

Puljen til ekstraarbejder på skoleområdet

 

Projekt

Udgift mio. kr.

Administration

0,11

Amager Fælled Skole, PPR syd

0,06

Brønshøj Skole

0,10

Brønshøj Skole

0,35

Dagobservationshjemmet, Gl. Kalkbrænderivej 7

0,09

Dyvekeskolen

0,01

Gerbrandskolen 

0,09

Heimdalsgades Overbygningsskole

0,15

Musikskolen  i Brune Kødby

1,00

Nyboder Skole

1,10

Pulje til KØSS-projekter

0,15

Rødkilde Skole

0,50

Skolen på Islands Brygge

0,03

Skolen i  Charlottegården

0,09

Strandparkskolen og specialskolen i Ryparken

0,10

Sølvgades Skole

0,02

Bavnehøj Skole

0,31

Prøvehallen

2,20

Valby Skole

0,74

Center for specialundervisning for Voksne, Granbo

0,02

Øster Farimagsgades Skole

0,01

I alt, forventet udgift

7,23

 

 

Overskridelsen skyldes primært, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for Prøvehallen, som er taget i brug i 2005 sent i forløbet er fremkommet store beløb på uforudsete udgifter. Det har derfor ikke været muligt tidligere at inddrage ekstraudgifterne i den økonomiske styring af sagen. Årsagen til den sene fremkomst af regningerne skyldes RIAs lukning og overdragelse af sagen til en ny rådgiver.

 

Udgifterne vedrører uforudsete myndighedskrav i forbindelse med etablering af brandtrapper og flugtveje mm. Dette har medført en fordyrende ændring af cafe-køkken, flugtveje og ændringer i facadeudformningen ved broen fra skolen til Prøvehallen. Derudover er der fremkommet ekstrakrav i forbindelse med udearealet og grænsefladen til TK-Entreprise, som er bygherre for indretning af butikscenteret. Forvaltningen vurderer p.t. dette krav nærmere.

 

De samlede ekstraudgifter udgør i alt 2,2 mio. kr. Prøvehallen er et fælles projekt med Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der vil blive optaget forhandlinger med Kultur- og Fritidsforvaltningen om dækning af en del af udgifterne. 

 

Puljen til planlægning og strukturanalyser

Puljen er afsat til forskellige planlægningsopgaver, som i væsentligt omfang er knyttet til indpasning og etablering af skole- og institutionsforsyningen i nye større boligområder. Planerne for disse boligområder er i forskellige faser, hvilket selvsagt har indvirkning på skole- og institutionsplanlægningens karakter.

 

Hertil kommer mindre opgaver vedrørende eventuel etablering af en idrætsskole, ændret skolestruktur på Nørrebro samt planlægningsarbejder i forbindelse med omlægning af fritidsinstitutioner til førskole-institutioner (Børneplanen), herunder opdatering af basismateriale.

 

Flere af planlægningsopgaverne skal gennemføres i tæt samarbejde med andre forvaltninger, herunder kommune- og lokalplanmyndigheder m.fl.

 

Der er via puljen afsat 1,0 mio. kr. og forbruget er i alt 0,91 mio. kr. Nærmere redegørelse for de enkelte projekter fremgår af bilag 2.

 

Folkeskoleplanlægning 2005

Udgift

Den Classenske Legatskole og Sundpark Skole

0,05

Stevnsgades Skole

0,05

Frederiksgård Skole

0,01

Skole- og institutionsplanlægning

0,30

Sønderbro Skole

0,05

Ørestaden skolestruktur

0,45

Forbrug i alt i 2005

0,91

 

 

Puljen til afhjælpende foranstaltninger på skole- og specialskoleområdet

Puljen er anvendt til afhjælpning af akutte kapacitetsproblemer i skoleåret 2004/05 på de skoler, som har det største kapacitetsunderskud, og hvor der på grund af manglende anlægsøkonomi ikke er mulighed for at igangsætte en egentlig udbygning. De afhjælpende foranstaltninger er så vidt muligt gennemført som arbejder, der alligevel senere skulle have været udført som led i skolernes helhedsplaner.

 

I lighed med tidligere år er det forvaltningens vurdering, at det med beskedne midler har været muligt at forbedre kapaciteten midlertidigt på mange skoler ved hjælp af mindre omrokeringer, lokalændringer m.v. i samarbejde med skolerne. Nærmere redegørelse for de enkelte projekter fremgår af vedlagte bilag 3.

 

I alt er der lavet ekstraarbejder i 2005 for 2,33 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2,67 mio. kr.

 

Puljen til afhjælpende foranstaltninger på folkeskole- og specialskoleområdet i  2005

Projekt

Antal basislokaler/faglokale

Udgift

mio. kr.

Administration

 

0,11

Afhjælp. som følge af søskendegaranti, Heibergskolen

 

0,02

Afhjælp. som følge af søskendegarant, Hanssted Skole

 

0,05

Afhjælp. som følge af søskendegaranti, Randersgades Skole

 

0,01

Afhjælp. som følge af søskendegaranti, Peder Lykke Skolen

 

0,02

Afhjælp. som følge af søskendegaranti, Sortedamskolen

 

0,05

Afhjælp. som følge af søskendegaranti, Jagtvejens Skole

 

0,02

Den Classenske Legatskole

2

0,10

Sølvgades Skole

2

0,76

Matthæusgades Skole

1

0,04

Vanløse Skole

1

0,15

Sjællandsgades Skole

2

0,45

Kirkebjerg Skole

(6)

0,35

Frederiksgård Skole

Faglokale

0,20

I alt

 

2,33

 

Mindreforbruget modsvares af et næsten  tilsvarende merforbrug på puljen til ekstraarbejder.

 

Puljerne til afhjælpende foranstaltninger på fritids- og klubområdet

Puljen til afhjælpende foranstaltninger på fritidsinstitutionsområdet er anvendt til sikring af pladsgarantien på fritidsinstitutions- og klubområdet ved de skoler, der ifølge pladsanvisningen har den største mangel på pladser.

 

Erfaringsmæssigt opstår der problemer med kapacitet og sikring af pladsgarantien på fritidsinstitutionsområdet op mod sommerferien. På grund af den korte tidsfrist og de generelle problemer med at finde permanente løsninger er det ofte kun muligt at løse disse problemer midlertidigt. Samtidig kan det af økonomiske grunde være nødvendigt at gennemføre en midlertidig løsning, mens der findes en mere langsigtet permanent løsning.

 

Der er via puljen afsat 2,9 mio. kr. på fritidsinstitutionsområdet og 0,4 mio. kr. på klubområdet, svarende til en samlet bevilling på 3,3 mio. kr.

 

Der er et merforbrug på fritidsinstitutionsområdet på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på klubområdet på 0,2 mio. kr. Den ændrede fordeling af udgifterne i forhold til de søgte bevillinger skyldes et usikkert planlægningsgrundlag, som beror på et skøn, idet mange af pladsgarantiproblemerne først konkret afklares i løbet af  foråret og sommeren, efter der er søgt anlægsbevilling til puljerne. De samlede udgifter på 3,3 mio. kr. svarer til rammen for de to puljer.

 

Nærmere redegørelse for de enkelte projekter fremgår af bilag 4

 

Puljen på 5 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidsinstitutions- og klubområdet

 

Projekt

Kapacitet i antal pladser

Udgift

mio. kr.

Administration  (Fritidsinstitutioner)

 

0,06

Bodenhoffs Plads

Restarbejde

0,06

Den Classenske Legatskole, Thomas P. Hejle

15

0,20

Dronen, Gammeltoftsgade 19

6

0,03

Ellebjerg Skole/Wiinbladgade

10

0,03

Heibergskolen/Borgen

 

0,69

Islands Brygge/Thors Have

2

0,07

Jagtvejens Skole, specialfritidshjem

2

0,12

Langlinieskolen

22

0,55

Matthæusgades Skole/Kongelunden

30

0,23

Oehlenschlægersgades Skole, Absalon og Saxolitten

33

0,45

Sjællandsgades Skole

55

0,60

Vesterbro Ny Skole/Dannevirkegade

10

0,05

Administration (klub)

 

0,01

Katrinedalsskole/Randbølsvej 21

35

0,05

Valby Skole/Hoffmanns Minde,

konvertering fra børnehave til klub

 

0,10

I alt, forventet udgift

 

3,3

 

Beslutningen i Uddannelses- og Ungdomsudvalget

den 18. maj 2005

Bevilling

Forventet forbrug

Fritidsinstitutioner

2,9

3,1

Klub

0,4

0,2

IALT

3,3

3,3

 

 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Høring

Ingen bemærkninger.

 

 

BILAG VEDLAGT

·        Bilag 1: Redegørelse for puljen til ekstraarbejder på skoleområdet

·        Bilag 2: Redegørelse for puljen til planlægningsopgaver og strukturanalyser

·        Bilag 3: Redegørelse for puljen til afhjælpende foranstaltninger på folkeskole- og specialskoleområdet

·        Bilag 4: Redegørelse for puljen til afhjælpende foranstaltninger på fritidsinstitutions- og klubområdet

 

 

 

                                               Peter Rasmussen

                                                                                            Knud Langberg