Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. december 2005

 

 

5.      Sortedamskolens samtænkningsprojekt

  J.nr. 287086

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      Sortedamskolens samtænkningsprojekt med skolens KKFO forbeholdt børnehaveklasserne fortsætter frem til afslutningen af skoleåret 2008/2009

 

at      Sortedamskolens samtænkningsprojekt indgår i den samlede evaluering og status på samtænkning mellem skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune

 

 

RESUME

Uddannelses- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 7. august 2002 et forslag fra skolebestyrelsen ved Sortedamskolen om et samtænkningsprojekt, hvor KKFO'en på skolen er forbeholdt børnehaveklasserne. Samtænkningsprojektet blev godkendt for en 3-årig forsøgsperiode og skulle evalueres i forhold til de pædagogiske og de kapacitetsmæssige forhold med henblik på at vurdere, hvorvidt forsøget skulle fortsætte.

 

I forhold til kapaciteten har det samlede behov for fritidsinstitutionspladser i området været uændret i perioden med samtænkningsforsøget, idet der ind- og udmeldes det samme antal børn, som hvis forsøgsordningen ikke havde været iværksat. Vurderingen af forsøget baserer sig derfor alene på pædagogiske overvejelser.

 

Ud fra en kvalitativ vinkel giver evalueringen tilbagemeldinger om oplevelser, fordele og ulemper ved forsøget fra såvel forældre, personale som fra skolebestyrelse.

 

Samtænkningsprojektet indeholder en række pædagogiske perspektiver om sammen hæng og helhed i barnets første skoleår. En længere periode med erfaringer i forhold dertil vil kvalificere disse perspektiver. Det gælder især, hvis erfaringerne skal kunne give et fingerpeg om, hvorvidt det er en model, der med fordel kunne indføres andre steder i Københavns Kommune.

 

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Sortedamskolens samtænkningsprojekt med skolens KKFO forbeholdt børnehaveklasserne fortsætter frem til afslutningen af skoleåret 2008/2009, og at forsøget indgår i den samlede evaluering og status på samtænkning mellem skole og fritidsinstitutioner/KKFO i Københavns Kommune.

 


SAGSBESKRIVELSE

Uddannelses- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 7. august 2002 et forslag fra skolebestyrelsen ved Sortedamskolen om et samtænkningsprojekt, hvor KKFO'en på skolen er forbeholdt børnehaveklasserne (U101/02). Samtænkningsprojektet blev godkendt for en 3-årig forsøgsperiode fra august 2002 til juni 2005, og det blev desuden besluttet, at der skulle foretages en evaluering af projektet i efteråret 2004. En evaluering, som skulle tage stilling til de pædagogiske erfaringer og til de kapacitetsmæssige spørgsmål ved fordeling af børnene efter børnehaveklassen.

 

Evalueringen i forhold til kapaciteten viser, at det samlede behov for fritidsinstitutionspladser i området har været uændret i forsøgsperioden med samtænkningsprojektet. Der indmeldes og udmeldes således det samme antal børn, som hvis forsøgsordningen ikke havde været iværksat. I forhold til at kunne opfylde pladsgarantien på fritidsinstitutionspladser og ud fra et kapacitetsspørgsmål, gør samtænkningsprojektet således ingen forskel. En vurdering af, hvorvidt forsøget bør fortsætte, baserer sig således på pædagogiske overvejelser.    

 

Grundet uklarheder i forhold til evalueringsproces og evalueringskriterier blev evalueringen af de pædagogiske forhold først færdig i april måned 2005. Af samme grund måtte forsøget fortsætte i skoleåret 2005/06, da indskrivning og særligt endelig fordelingen af pladser til fritidshjem og KKFO i forhold til dette skoleår blev afsluttet i februar måned 2005.

 

I forhold til evalueringen af de pædagogiske forhold er udarbejdet en rapport: "Evaluering af Forsøg med KKFO samtænkning på Sortedamskolen" (vedlagt i bilag). Datamaterialet i evalueringen har omfattet:

 

1.      Forældrespørgeskema, der er udsendt til alle forældre, hvis børn har gået eller går i KKFO-Sortedam i forsøgsperioden

2.      Forældrespørgeskema, der er omdelt til kontaktforældre/forældreråd

3.      Spørgeskema, der omdelt til børnehaveklasseledere/teamkoordinatorer, 1.-2. klasse

4.      Spørgeskema, der er omdelt KKFO-medarbejdere

5.      Spørgeskema, der er omdelt til skolebestyrelse på Sortedamskolen

6.      Gruppeinterview, gennemført af evaluatoren med fritidshjemsledere i lokalområdet.

 

Imidlertid er svarprocenterne meget lave, idet der generelt er besvarelser fra ca. 50% af de adspurgte i hver gruppe, med undtagelse af børnehaveklasselederne. I forhold til selve forældredelen er besvarelsen på 40%. Det konkluderes således i rapporten, at den ud fra en kvantitativ vurdering ikke kan anvendes som grundlag for en beslutning om, hvorvidt forsøget skal forsættes eller ej. Ud fra en kvalitativ vinkel giver evalueringen imidlertid gode tilbagemeldinger om oplevelser, fordele og ulemper ved forsøget fra såvel forældre, personale som fra forældreråd og skolebestyrelse.

 

Af fordele gives i hovedtræk udtryk for,

 

·        En  sammenhængende og blid skolestart

·        God basis for venskaber på tværs af klasserne

·        Modellen er særlig god som en støtte for de lidt usikre børn, som ville have svært ved at overskue et skift fra børnehave til både skole og fritidsinstitution.

 

Af ulemper nævnes,

·        At børnene får et ekstra institutionsskift efter børnehaveklassen, da KKFO'en jo ikke har børn fra bh. klasse til 3. klasse, som andre fritidsinstitutioner

·        At aktiviteterne i KKFO'en har været lidt for "børnehaveagtige"

·        At børnene ikke har mulighed for at etablere venskaber med yngre og ældre børn, ligesom det berigende i socialt samvær på tværs af aldre ikke bliver muligt.

 

Sammenfattende prioriterer Sortedamsmodellen den trygge skolestart på bekostning af aldersintegrationen. Det er imidlertid en prioritering, som både forældre og personale synes at være tilfredse med. Skolebestyrelsen giver også klart udtryk for, at de ønsker modellen forsat som permanent ordning.

 

Dog nævnes i evalueringen, at det på en lille fritidsinstitution sjældent er muligt på én gang at indskrive en hel eller halv klasse af gangen, sådan som det helt overvejende sker, når børnene skal videre fra KKFO'en til fritidsinstitutionerne. Det betyder, at forældrenes/børnenes reelle valgfrihed mellem forskellige fritidsinstitutioner forsvinder.

 

Endvidere anfører forældre, at det kan være svært at mobilisere det store forældreengagement, når børnene kun er der et år, inden de skal videre. Evalueringen giver ikke baggrund for at vurdere problemets omfang, men fremhæver ovennævnte som opmærksomhedspunkter, som KKFO'en/skolebestyrelsen må forholde sig til. Dog er der ikke tale om forhold, der skulle indebære, at forsøget stoppes.

 

Selvom der i evalueringen er en meget lav besvarelsesprocent, er der i hovedtræk positive tilbagemeldinger om samtænkningsprojektet. Da forsøgsordningen samtidig kun har fungeret i to skoleår, er det svært at konkludere noget entydigt for eller imod at gøre ordningen permanent. Samtænkningsprojektet indeholder nogle pædagogiske perspektiver i forhold til at skabe sammenhæng og helhed i barnets første skoleår, og en længere periode med erfaringer i forhold dertil kan kvalificere disse særligt, hvis erfaringerne skal kunne pege på, hvorvidt det er en model, der med fordel kunne indføres andre steder i Københavns Kommune.

 

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Sortedamskolens samtænkningsprojekt med skolens KKFO forbeholdt børnehaveklasserne fortsætter frem til afslutningen af skoleåret 2008/2009. På denne måde kan forsøget indgå i den samlede evaluering og status på samtænkning mellem skoler og fritidsinstitutioner/KKFO i Københavns Kommune, som skal fremlægges for udvalget i efteråret 2008 jf. beslutning i Borgerrepræsentationen (BR 617/03).

 

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af forslaget, da udgifterne til driften er indeholdt i det samlede budget for fritidsinstitutioner.  

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

Høring

Ingen bemærkninger

 

BILAG VEDLAGT

·        Rapporten "Evaluering af Forsøg med KKFO samtænkning på Sortedamskolen" udarbejdet af Boris Andersen Rådgivning – handler om forankring

 

 

 

 

Peter Rasmussen                                                         

Ann Granum