Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. december 2005

 

 

16.      Ansøgning om ekstraordinært driftstilskud i 2005 fra Daghøjskolen Københavns Kvindedaghøjskole

  J.nr. 287380

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      der ydes et ekstraordinært driftstilskud til Daghøjskolen Københavns Kvindedaghøjskole i 2005 finansieret af restbeløbet vedrørende deltagerbetaling

 

 

RESUME

Daghøjskolen Københavns Kvindedaghøjskole ansøger Københavns Kommune om ekstraordinært driftstilskud på 700.000 kr. til dækning af skolens udgifter som følge af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets i perioder manglende anvendelse af skolens tilbud til kvinder af anden etnisk oprindelse end dansk.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens anvendelse af tilbuddene har været stigende hen over året. Den øgede anvendelse og tidspunktet for denne er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at undgå et underskud i indeværende år.

 

Den vendte udvikling har dog været tilstrækkelig til, at ansøgningens oprindelige beløb på 900.000 kr. på nuværende tidspunkt er reduceret til 700.000 kr.

 

De økonomiske problemer på daghøjskolen Københavns Kvindedaghøjskole har været forelagt Uddannelses- og Ungdomsudvalget som en del af indstillingen om ekstraordinært driftstilskud til daghøjskolen Vera, der blev behandlet på mødet den 5. oktober 2005 (J.nr. 279419).

 

Ansøgningen i den endelige form har været stilet til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og er optaget på dagsordenen for udvalgets møde onsdag den 7. december 2005 (FAU 676/2005).

 

Såfremt der ikke ydes Daghøjskolen Københavns Kvindedaghøjskole et ekstraordinært tilskud i 2005, må skolen formentlig lukke inden for en snæver tidshorisont. Herved vil de igangværende kursister stå uden tilbud.

 

Forvaltningen foreslår, at der ydes et ekstraordinært driftstilskud til Daghøjskolen Københavns Kvindedaghøjskole i 2005 finansieret af restbeløbet vedrørende deltagerbetaling.

 


SAGSBESKRIVELSE

Daghøjskolen Københavns Kvindedaghøjskole ansøger Københavns Kommune om ekstraordinært driftstilskud på 700.000 kr. til dækning af skolens udgifter som følge af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets i perioder manglende anvendelse af skolens tilbud til kvinder af anden etnisk oprindelse end dansk.

 < ![endif]>

Daghøjskolen Københavns Kvindedaghøjskole retter henvendelse til borgmester Bo Asmus Kjeldgaard den 13. september 2005 og beskriver heri problemstillingen. Af svarbrevet dateret 16. september 2005 fremgår det, at sagen vil blive undersøgt i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens anvendelse af tilbuddene har været stigende hen over året. Det gælder især anvendelsen af tilbuddet til kvinder af anden etnisk herkomst end dansk. Den øgede anvendelse bedrer skolens økonomi. Bedringen er imidlertid ikke tilstrækkelig til at dække det oparbejdede underskud i perioden, hvor tilbuddet ikke blev anvendt. Den er dog tilstrækkelig til, at det oprindeligt ansøgte beløb på 900.000 kr. kan reduceres til 700.000 kr. ifølge budgetoverslaget primo december 2005.

 

Daghøjskolen Københavns Kvindedaghøjskole har en pæn søgning til skolens øvrige aktiviteter. Daghøjskolen Københavns Kvindedaghøjskole har ved siden af daghøjskolevirksomheden driftsoverenskomst med Københavns Kommune om udbud af forberedende voksenundervisning. Skolen leverer aktuelt undervisning dels under eget tag og dels undervisning på virksomheder i Københavns Kommune. Såvel private som offentlige.

 

Såfremt der ikke ydes Daghøjskolen Københavns Kvindedaghøjskole et ekstraordinært tilskud i 2005, må skolen formentlig lukke inden for en snæver tidshorisont. Herved vil de igangværende kursister stå uden tilbud. Samtidig vil den ekspertise på området, som skolen har opbygget siden foråret 1985 mistes for Københavns Kommune.

 

Daghøjskolernes økonomistyring

Daghøjskolerne finansieres i henhold til indgået driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Tilskuddet ydes hovedsageligt som et aktivitetsafhængigt taxametertilskud. Ved årets start udbetales et mindre grundtilskud. Herudover erlægger deltagerne selv en ugentlig betaling i intervallet 300-950 kr. Området styres ved en fastsat øvre årlig ramme for kommunens tilskud til den enkelte daghøjskole. Rammefordelingen forhandles med daghøjskolerne, og den tilpasses i forhold til den aktuelle søgning. En del af taxameterpladserne kan anvendes af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Til dækning af deltagerbetalingen har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2005 afsat en pulje på 3 mio. kr. Beløbet er overført til Uddannelses- og Ungdomsudvalget. En eventuel restbevilling tilbageføres til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Økonomi

Daghøjskoleområdet generelt

Budget 2005 muliggør en samlet daghøjskoleaktivitet svarende til 303 årselever. Prognosen for årets forbrug i 2005 kan opgøres til 293 årselever. Såfremt prognosen holder, vil mindreforbruget på daghøjskolebudgettet omregnet til kroner være i størrelsesordenen 600.000 kr. Uddannelses- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 5. oktober 2005 (J.nr. 279419): -at Daghøjskolen Vera´s anmodning om ekstraordinært tilskud på op til 550.000 kr. imødekommes og finansieres via mindreudgifter på det ordinære taksameterbudget.

 

Efter denne beslutning udgør mindreudgifterne ca. 50.000 kr. Der er således ikke her budgetmæssig dækning for ydelse af ekstraordinært driftstilskud.

 

3 mio. kr.'s puljen til finansiering af deltagerbetalingen for ledige borgere i tilbud på daghøjskolerne

I forbindelse med behandlingen af budgetforlig 2005 afsatte Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget en pulje i 2005 på 3 mio. kr. til finansiering af deltagerbetaling for ledige borgere i tilbud på daghøjskolerne. (U191/04 af 24. november 2004, FAU 579/2004 af 1. december 2004, ØU 16/2005 af 11. januar 2005, BR 69/05 af 10. februar 2005).

 

I 2005 har daghøjskolerne indgået en rammeaftale med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Effekten heraf betyder et mindre træk på puljen til deltagerbetaling, der i følge prognose udarbejdet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen primo december 2005 er opgjort til mindst 800.000 kr. En endelig opgørelse kan først udarbejdes efter undervisningens ophør.

 

Et overskud i 3 mio. kr.'s puljen skal tilbagebetales til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i henhold til beslutningerne fra puljens etablering.

 

På baggrund af denne økonomiredegørelse indstilles det, at der ydes et ekstraordinært tilskud til Daghøjskolen Københavns Kvindedaghøjskole i 2005 finansieret af restbeløbet vedrørende deltagerbetaling.

 

 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Høring

Ingen bemærkninger.

 

 

BILAG VEDLAGT

·        Bilag 1: Brev af 20. september 2005 fra Daghøjskolen Københavns Kvindedaghøjskole

·        Bilag 2: Ansøgning af 23. oktober 2005 fra Daghøjskolen Københavns Kvindedaghøjskole til Københavns Kommune, Fam ilie- og Arbejdsmarkedsudvalget

·        Bilag 3: Ansøgning af 5. december 2005 fra Daghøjskolen Københavns Kvindedaghøjskole til Københavns Kommune, Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

 

 

 

Peter Rasmussen

                                                                 Bodil Hendrichsen