Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. december 2005

 

 

22.      Høring om "Prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 - Københavns Kommune - Københavns Ejendommes portefølje"

  J.nr. 287357

 

 

INDSTILLING

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      udvalget godkender forslag til høringssvar, som fremsendes til Københavns Ejendomme

 

 

 

RESUME

Københavns Ejendomme har udarbejdet "Prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes portefølje". Rapporten indeholder Københavns Ejendommes forslag til endelig prioritering af vedligeholdelsesmidlerne i 2006. Prioriteringen er sendt til høring i de stående udvalg/fagforvaltningerne.

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar, som det indstilles, at udvalget godkender, hvorefter høringssvaret fremsendes til Københavns Ejendomme.

 

Af høringssvaret fremgår det, at processen for prioritering af vedligeholdelsesmidlerne har været god.

 


SAGSBESKRIVELSE

Københavns Ejendomme under Kultur- og Fritidsforvaltningen har i dialog med kommunens forvaltninger udarbejdet rapporten "Prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes portefølje". Rapporten indeholder Københavns Ejendommes forslag til endelig prioritering af vedligeholdelsesmidlerne i 2006.

 

I overensstemmelse med beslutningsgrundlaget for etablering af Københavns Ejendomme skal Københavns Ejendommes forslag til prioritering af vedligeholdelsesindsatsen sendes i høring i kommunens stående udvalg/forvaltningshøring, inden sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar, som det indstilles, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget godkender.

 

Prioriteringen for 2006 er udarbejdet på baggrund af "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes portefølje", som var til høring i Uddannelses- og Ungdomsudvalget på udvalgsmøde den 15. juni 2005 (J.nr. 268338).

 

Efterfølgende har Københavns Ejendomme kvalitetssikret investeringsoversigten, herunder justeret prioriteringerne i forhold til de midler, der efter budgetvedtagelsen for 2006 er til rådighed for vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i Københavns Ejendomme, i alt 281 mio. kr. Desuden er vedligeholdelsesprioriteringen blandt andet justeret i forhold til de prisstigninger, der har været i byggebranchen. På udvalgsmøde den 7. september (J.nr. 275390) blev det besluttet at ændre prioriteringen af vedligeholdelsesbudgettet for 2005, hvilket indebar, at 18 planlagte vedligeholdelsesprojekter, blev udskudt/reduceret. Årsagen til, at det var nødvendigt at udskyde/reducere de 18 vedligeholdelsesprojekter var bl.a. prisstigningerne i byggebranchen. Samtlige de vedligeholdelsesprojekter, som blev udskudt/reduceret, er medtaget i prioriteringen for 2006.

 

De justeringer af vedligeholdelsesprioriteringen, som specifikt vedrører Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens bygninger, fremgår af bilag 4.

 

Forvaltningens udkast til høringssvar

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet følgende forslag til høringssvar:

 

"Uddannelses- og Ungdomsudvalget er tilfredse med processen for prioritering af vedligeholdelsesmidlerne i 2006. Der har været tale om en god proces med en høj grad af involvering af og lydhørhed over for fagforvaltningerne.

 

Udvalget har konstateret, at der er en fornuftig balance mellem de midler, der er afsat til de indvendige områder faglokaler, toiletter og baderum, og de midler, der er afsat til de øvrige områder. Der anvendes ca. 30 mio. kr. til de indvendige områder, hvoraf  ca. 6,5 mio. kr. forventes at komme fra statens pulje til naturvidenskabelige undervisningsområder. Udvalget har bemærket, at det er lykkedes at koordinere vedligeholdelsesindsatsen i forhold til kapacitetsudvidelserne, som det bl.a. er tilfældet på Vanløse Skole og Kirsebærhavens Skole, hvilket samlet giver bedre løsninger for brugerne.

 

Det er positivt, at Københavns Ejendomme har udvist den nødvendige grad af fleksibilitet, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at Københavns Ejendomme har medtaget projekter i prioriteringen, som ligger i et gråzoneområde i forhold til vedligeholdelse, heriblandt etablering af kort-låsesystem og færdiggørelse af legepladsprojekt på Vigerslev Allés Skole. Udvalget finder det endvidere meget positivt, at man i prioriteringen af midlerne har taget udgangspunkt i behovet, således at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens andel af prioriteringen udgør cirka 50 %."

 

Såfremt udvalget godkender ovennævnte høringssvar, vil det blive fremsendt til Københavns Ejendomme. Den endelige vedligeholdelsesprioritering vil blive behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17. januar 2006 og på Økonomiudvalgets møde den 31. januar 2006 med henblik på endelig godkendelse i Borgerrepræsentationen den 23. februar 2006.

 

Økonomi

I nedenstående skema fremgår Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens andel af vedligeholdelsesbudgettet:

 

Anvendelse

Funktion

Vedligehold (i 1.000 kr.)

Folkeskoler

3.01

104.327

Vidtgående specialundervisning

3.07

800

Gymnasier

3.41

2.875

Integrerede institutioner (UUF + FAF)

5.14

7.419

Fritidshjem

5.15

4.895

Klubber

5.16

150

Døgninstitution for børn og unge (UUF + FAF)

5.23

11.054

Elevhjem

5.24

100

Administrationsejendomme (FAF/UUF/KFF)

6.50

10.061

 

I alt udgør Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens andel af vedligeholdelsesprioriteringen 115 mio. kr., hvilket svarer til cirka 50 % af den samlede vedligeholdelsesprioritering. Dette stemmer overens med vurderingen af behovet for vedligeholdelse, idet Københavns Ejendomme har beregnet Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens behovssats til at udgøre 49 % af den samlede vedligeholdelsesindsats. I alt vurderes Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens vedligeholdelsesbehov i 2006 at udgøre 603 mio. kr. Der er således for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens vedkommende et efterslæb på 488 mio. kr.

 

Princippet om, at prioriteringen afspejler forvaltningernes samlede behovssats, kommer særligt folkeskoleområdet til gode, idet der i prioriteringen for 2006 er afsat godt 100 mio. kr. til folkeskolerne, hvilket svarer til mere end en fordobling i forhold til de foregående år.

 

 

Miljøvurdering

Sagen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes. Der henvises til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 17. januar 2006, hvor sagen forventes miljøvurderet.

 

 

Høring

Ingen yderligere bemærkninger.

 

 

BILAG VEDLAGT

·        Bilag 1: Følgebrev fra Københavns Ejendomme vedr. høring af vedligeholdelsesbudget 2006

·        Bilag 2: Rapporten "Endelig prioritering af Vedligeholdelsesbudget 2006 – Københavns Kommune – Københavns Ejendommes ejendomsportefølje"

·        Bilag 3: Endelig prioritering af vedligeholdelsesbudget for 2006 i Københavns Ejendomme

·        Bilag 4: Ændringer i prioritering af vedligeholdelsesbudgettet i 2006 i Københavns Ejendomme.

 

 

 

                                               Peter Rasmussen

                                                                                            Knud Langberg