Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. december 2005

 

 

4.      Strandvejsskolens underskud

  J.nr. 273658

 

 

INDSTILLING

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      Strandvejsskolens bevilling i 2005 til lærerressourcer, herunder vikarer, forøges med i alt 1,65 mio. kr.

 

at      der anvises kompenserende besparelser i 2005 på 0,2 mio. kr. på personalebudgettet på Strandvejsskolen og 0,15 på rammebudgettet på skolen

 

at      der anvises kompenserende dækning i 2005 på 1,3 mio. kr. via internt lån 

 

at      det interne beløb tilbagebetales over en 5 årig periode ved, at der ikke genbesættes en skolesekretærstilling på Strandvejsskolen

 

at      der i 2006 ansættes en administrativ leder på Strandvejsskolen

 

 

RESUME

Uddannelses- og Ungdomsudvalget behandlede på sit møde den 30. november 2005 en redegørelse for Strandvejsskolens økonomi. Udvalget vedtog, at der til mødet den 14. december 2005 skulle fremlægges et forslag til løsning af Strandvejsskolens underskud.

 

Strandvejsskolen har i perioden 2002 – 2005 et nettomerforbrug på 1,65 mio. kr. på lærerressourcer herunder vikarer. I 2005 anvises en kompenserende besparelse på i alt 0,35 mio. kr. på skolen.

 

Forvaltningen foreslår, at det resterende beløb på 1,3 mio. kr. dækkes via internt lån.

 

Skolen har en ledig stilling som skolesekretær. Udgiften til en skolesekretær på folkeskolerne udgør ca. 0,3 mio. kr. Såfremt denne ledige stilling som skolesekretær ikke genbesættes, kan der anvises tilbagebetaling over en 5-årig periode.

 

For at sikre den administrative betjening på skolen foreslår forvaltningen, at der ansættes en administrativ leder på skolen i 2006.


SAGSBESKRIVELSE

Strandvejsskolen har i perioden 2002 – 2005 oparbejdet et underskud i forhold til ressource- og budgetudmelding på i alt 1,65 mio. kr.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget behandlede på sit møde den 30. november 2005 en redegørelse for Strandvejsskolens økonomi. Udvalget vedtog, at der til mødet den 14. december 2005 skulle fremlægges et forslag til løsning a f Strandvejsskolens underskud.

 

Der er anvist dækning for 0,35 mio. kr. i 2005 dels ved vakante stillinger i efteråret 2005 på skolen (0,2 mio. kr.)  og dels på skolens rammebeløb 0,15 mio. kr.

 

Forvaltningen indstiller at det resterende beløb på 1,3 mio. kr. dækkes ved et internt lån.

 

I besparelsen som følge af vakancer indgår, at der er afgang blandt skolens sekretærer. Forvaltningen foreslår, at der sker en styrkelse af skolens administration ved ansættelse af en administrativ leder. Denne udgift dækkes af det særlige beløb hertil.

Besættelsen af skolesekretærstillingen kan som følge heraf undlades. Besparelsen som følge heraf kan anvendes til at tilbagebetaling af det interne lån.

 

Strandvejsskolen overgår i 2006 til lønsumsstyring. Herved får skolen mulighed for at foretage økonomistyringen ud fra det samlede budget og regnskab for skolen. Herved vil økonomioplysningerne være tilgængelige løbende via decentrale udtræk fra regnskabssystemet og skolen vil have adgang til at følge op på lønforbruget efter hver lønkørsel. I forbindelse med skift af lønsystem er der skabt mulighed for, at skolen kan anvende de allerede udviklede programmer for lønsimulering. Det er således muligt forud for hver ansættelse m.m. at foretage en beregning over de økonomiske konsekvenser. Tillige vil det være muligt at udarbejde oversigter til skolebestyrelsen forud for skolebestyrelsesmøderne.

 

Ændrede bevillinger er tilgængelige for skolen umiddelbart efter de er besluttet i ledelsesinformationssystemet (UUFLIS). Her er skolens ramme for lærerressourcer løbende blevet opdateret ligesom vikarbudgettet er blevet reguleret. På ledelsesinformation foreligger således de seneste oplysninger om forbruget af lærerressourcer og vikarer. Skolen har på denne måde haft mulighed for fortsat at følge op på budget og regnskab og ud fra de lokale oplysninger om f.eks. dagpengerefusioner og barselsfondsrefusioner vurdere om budgettet overholdes.

 

Forvaltningen vil i 2006 fremlægge en mere detaljeret strategi for denne ledelsesinformation og underretningen af bestyrelserne og dermed kvaliteten af beslutningsprocesserne.

 

 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Høring

Forvaltningen har drøftet afviklingen af skolens underskud med en repræsentant for skolebestyrelsen på Strandvejsskolen og skolens leder, som er enige i det fremlagte forslag.

 

 

BILAG VEDLAGT

Ingen

 

 

 

                                            Peter Rasmussen

                                                                                       Søren Stahl Nielsen