Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. december 2005

 

 

19.      Udbygning af Vanløse Skole inkl. idrætshal

  J.nr. 265582

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      udbygningen af Vanløse Skole til 3 spor sættes i bero,  indtil søgningen til det 3. spor er stabil

 

at      fritidshjemmet "Klitten" ikke udvides med  3 grupper (netto)                 

 

Under forudsætning heraf indstiller Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at      der bevilges 9,0 mio. kr. til afrunding af den igangværende udbygning af skolen med henblik på at sikre et tilfredsstillende funktionsniveau for en 2 sporet skole. Udgifterne afholdes i 2006. Der anvises dækning for udgiften på det kommende Børne- og Ungdomsudvalgs budget for 2006, konto 3.01.3, rådighedsbeløb for folkeskoler

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      den afholdte licitation på udbygning af skolen til 3 spor og etablering af en idrætshal aflyses på grund af et for højt licitationsresultat og  på grund af ønsker om ændringer i projektgrundlaget

 

at      projektet vedr. idrætshallen under forudsætning heraf revideres i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på besparelser. Det reviderede projekt vil blive fremlagt for fagudvalgene på ny med henblik på godkendelse af projekt og økonomi

 

 

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 15. juni 2005 en anlægsbevilling til etablering af idrætshal, musiklokaler til Vanløse Skole og lokaler til fritidshjemmet "Klitten" for i alt 37,2 mio. kr.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget godkendte den 15. juni 2005 en anlægsbevilling på i alt 42,5 mio. kr. til den resterende udbygning af Vanløse Skole til en 3 sporet skole inkl. 10. klassesmiljø.

 

I forbindelse med den seneste revision af Udbygningsoversigten for 2004-07 foreslog forvaltningen i september, at der pga. manglende elevtilgang blev holdt en pause i udbygningen af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor. Samtidig blev det foreslået, at der med henblik på at runde de igangværende byggearbejder af, blev afsat 9 mio. kr. til forskellige ændringer og forbedringer på skolen. 

 

På udvalgsmødet den 5. oktober 2005, hvor Udbygningsoversigten blev behandlet, besluttede udvalget, at "Et enigt udvalg træffer ikke hermed endelig beslutning vedrørende Vanløse Skole, men afventer høringssvaret og nærmere forhandlinger."

 

Der foreligger nu høringssvar fra Vanløse Skole. Høringssvaret ændrer ikke ved forvaltningens grundlag for forslaget om en pause i udbygningen. Det er på den baggrund fortsat forvaltningens opfattelse, at udbygningen bør sættes i bero.

 

Det er bestyrelsens vurdering, at der bør afsættes ca. 26 mio. kr. til at afrunde den igangværende udbygning af skolen og sikre et tilfredssti llende funktionsniveau for en 2 sporet skole.

 

Forvaltningen vurderer, at der er et mindre behov for, at der afsættes midler til at afrunde udbygningen og sikre bedre fysiske rammer på skolen.  Der foreslås derfor bevilget 9,0 mio. kr. af anlægsmidlerne til forbedringer på skolen, 0,3 mio. kr. af legepladspuljen til friarealforbedringer og 2,36 mio. kr. til tagrenovering og vinduesudskiftning i 2006 af midlerne i Københavns Ejendomme – i alt 11,66 mio. kr.

 

Af hensyn til den oprindelige tidsplan for udbygning af skole og idrætshal har der sideløbende været arbejdet med udbud af byggeriet af den nye idrætshal og den øvrige udbygning af Vanløse Skole med henblik på planlagt byggestart i løbet af efteråret.

 

Licitationen i oktober viste imidlertid en overskridelse af den godkendte budgetramme på i alt godt 8,3 mio. kr. – heraf 7,3 mio. kr. alene på idrætshallen. Det er vurderingen, at merudgifterne alene kan forklares med det aktuelle prisniveau på byggemarkedet.

 

Det vil således være nødvendigt at finde besparelser på halprojektet og at revidere projektet, hvis byggeriet sættes i bero, ligesom der ikke længere er grundlag for at udvide fritidshjemmet "Klitten", hvilket væsentligt ændrer projektgrundlaget for Idrætshalsprojektet, som de nye fritidshjemspladser er integreret i.

 

På den baggrund foreslås det at aflyse den samlede licitation, foretage den nødvendige revision af de to projektdele (idrætshal og skole) og foretage et nyt udbud. 

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 15. juni 2005 (BR 371/05) en anlægsbevilling til etablering af idrætshal, musiklokaler til skolen og lokaler til fritidshjemmet "Klitten" for i alt 37,2 mio. kr.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget godkendte samme dag en anlægsbevilling på i alt 42,5 mio. kr. til den resterende udbygning af Vanløse Skole til en 3 sporet skole inkl. 10. klassesmiljø.

 

I forbindelse med den seneste revision af Udbygningsoversigten for 2004-07 foreslog forvaltningen i september 2005, at der pga. manglende elevtilgang blev holdt en pause i udbygningen af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor.  Samtidig blev det foreslået, at der med henblik på at runde de igangværende byggearbejder af, blev afsat 9 mio. kr. til forskellige ændringer og forbedringer på skolen.  På den baggrund blev den videre behandling af ovennævnte indstilling sat i bero inden fremlæggelse i Borgerrepræsentationen.

 

På udvalgsmødet den 5. oktober 2005, hvor Udbygningsoversigten blev behandlet, blev det samtidig foreslået, at der med henblik på at runde de igangværende byggearbejder af, blev afsat 9 mio. kr. til forskellige ændringer og forbedringer på skolen.

 

På mødet besluttede udvalget, at "Et enigt udvalg træffer ikke hermed endelig beslutning vedrørende Vanløse Skole, men afventer høringssvaret og nærmere forhandlinger."

 

Der foreligger nu høringssvar fra Vanløse Skole. Det er på den baggrund forvaltningens opfattelse, at udbygningen bør sættes i bero. 

 

Derudover er forvaltningen enig med skolebestyrelsen om, at der er behov for, at der afsættes midler til skolen med henblik på at runde den igangværende udbygning af og sikre et rimeligt funktionsniveau som en 2-sporet skole. Derimod er forvaltningen ikke enig med skolen i, hvor stort et beløb der i den forbindelse er nødvendigt og rimeligt.

 

Af hensyn til den oprindelige tidsplan for udbygning af skole og idrætshal, har der sideløbende været arbejdet med udbud af byggeriet af den nye idrætshal og den øvrige udbygning af Vanløse Skole med henblik på planlagt byggestart i løbet af efteråret.

 

Licitationen i oktober viste imidlertid en overskridelse af den godkendte budgetramme på i alt godt 8,3 mio. kr. – heraf 7,3 mio. kr. alene på idrætshallen. Merudgifterne kan alene forklares med det aktuelle prisniveau med generelt stigende priser på byggemarkedet.

 

Træffes der beslutning om, at selve skoleudbygningen sættes i bero, vil det være nødvendigt at revidere denne del af projektet og udbyde det på ny. Samtidig vil denne beslutning medføre, at der ikke længere er grundlag for at udvide fritidshjemmet "Klitten", hvilket væsentligt  ændrer grundlaget for Idrætshalsprojektet, som de nye fritidshjemspladser er integreret i.

 

Hertil kommer, at det opnåede licitationsresultat under alle omstændigheder gør det nødvendigt med en bearbejdelse af det samlede projekt med henblik på at opnå besparelser.

 

På den baggrund foreslås det at aflyse den samlede licitation, foretage den nødvendige revision af de 2 projektdele (idrætshal og skole) med henblik på fornyet godkendelse i de 2 fagudvalg og evt. borgerrepræsentationen og derefter foretage et nyt udbud. 

 

 

Udbygning af Vanløse Skole

Indledning

Generelt gælder, at  anlægsbudgettet på skoleområdet jfr. principperne i Perspektivplan 2000  er afsat  til kapacitetsudvidelse af skolerne og kun bruges til de moderniseringsarbejder, der følger af omrokeringer og omflytning af faglokaler mv. med henblik på at skabe mere kapacitet og sikre en hensigtsmæssig struktur på den enkelte skole.

 

Anlægsbudgettet er således ikke beregnet  til en  generel modernisering af faglokaler, basislokaler, gange, toiletter mm. i forbindelse med kapacitetsudvidelser. I givet fald skulle der gennem årene have været afsat betydeligt større anlægsmidler, såfremt skolerne efter en udvidelse skulle fremstå i gennemmoderniseret stand.

 

De skoler, hvor der er foretaget kapacitetsudvidelser via anlægsbudgettet, er derfor  alle efterladt med et større eller mindre behov for modernisering og vedligeholdelse – et behov der konkret vil afhænge af de aktuelle bygningsmæssige forudsætninger, hvor meget det har været nødvendigt at rokere rundt for at skaffe den nødvendige kapacitet, hvilke faglokaler det på grund af udvidelsen har været nødvendigt at nyetablere osv.

 

Det er ligeledes et princip i forbindelse med udvidelser, at der kun afsættes anlægsmidler i bevillingen til inventar og undervisningsmidler til nye funktioner - f.eks. møbler til nye klasselokaler og f.eks. et nyt (ekstra) faglokale osv. Ved modernisering eller flytning og nyindretning af eksisterende funktioner  - f.eks. et faglokale, som skolen i forvejen har – forudsættes det, at skolen allerede har det nødvendige inventar mm. (bortset  fra evt. fast inventar).

 

Det godkendte projektforslag til udvidelse af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor inkl. 10. klassesmiljø og udvidelse af fritidshjemmet inkl. etablering af ny idrætshal, er et omfattende projekt, der forudsætter en del nybyggeri, tilbygninger, omflytninger af basislokaler og flytning af faglokaler – både for at etablere den nødvendige kapacitet, men også for at få en hensigtsmæssig struktur i skolen med en samling i trin og en samling af faglokalerne i beslægtede fagområder.

 

Med projektforslaget ville skolen efter gennemførelsen have stået med helt nye faglokaler – men med genanvendelse af eksisterende inventar og uden renoverede gange eller renovering af toiletter på gangene i overensstemmelse med de generelle principper.

 

Vanløse Skole er i dag en 2-sporet skole med dertil hørende faglokaler (dog ekskl. håndarbejde). Skolen har derfor principielt de faglokaler mm., der skal til for at kunne fortsætte som en 2-sporet skole.

 

Besluttes det at sætte udvidelsen til 3 spor i bero, er der i forhold til de generelle principper derfor ikke basis for at anvende midler på en udbygning af skolen,  og - i forhold til, hvad der er gældende på de øvrige skoler – ikke grundlag for at forsyne skolen med nyt inventar eller at anvende omfattende anlægsmidler til modernisering af faglokaler, istandsættelse af gange mm.

 

Det er heri hovedforskellen består mellem skolebestyrelsens høringssvar og udgangspunktet for forvaltningens forslag:

 

-        Skolebestyrelsen ønsker - ud over de allerede foretagne/besluttede investeringer i skolen med ny idrætshal og musiklokaler mm. - en nyetablering/nyindretning af samtlige faglokaler inkl. nyt inventar, modernisering af gangarealer, modernisering af toiletter på gange mm.

 

-        Forvaltningens forslag er baseret på, at der i forhold til de normale principper,  der har været gældende på de øvrige skoler, ikke er grundlag for væsentlige anlægsinvesteringer på Vanløse Skole. Dog foreslår forvaltningen, at der -  ud over investeringer i idrætshal mm. på i alt knap 27 mio. kr. - på baggrund af skolens generelle nedslidning og med henblik på afrunding af igangværende byggearbejder, investeres yderligere i alt 11,76 mio. kr. til forbedring af forholdene på skolen (se nedenfor)

 

Forvaltningen er ikke i væsentlig grad uenig med skolebestyrelsen i vurderingen af skolens fysiske rammer og behovet for forbedring og modernisering. En del af disse problemer ville være blevet løst ved en udbygning til 3 spor - men ikke i det omfang og i det niveau, som skolebestyrelsen lægger op til.

 

Grundlæggende drejer disse problemer sig om nedslidning og utilstrækkelig vedligeholdelse og modernisering, forhold der nu henhører under Københavns Ejendomme.

 

Forvaltningen vil på den baggrund foreslå, at der via Uddannelses- og Ungdomsudvalget rettes henvendelse til Københavns Ejendomme med henblik på at få prioriteret en forbedring af de fysiske rammer på skolen.

 

Høringssvar fra bestyrelsen for Vanløse Skole

I forbindelse med høringen af den seneste revision af Udbygningsoversigten for 2004-07 har skolebestyrelsen i svar af 17. november 2005 kommenteret forslaget om  at holde en pause i udbygningen af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor, og – som konsekvens heraf  - forslaget om, at der blev afsat 9 mio. kr. til at runde de igangværende byggearbejder af. Høringssvaret fremgår af bilag 1.

 

I det følgende er nogle af punkterne i skolebestyrelsens høringssvar kommenteret.

 

Elevgrundlag og søgemønster

Der er i indstilling vedrørende Udbygningsoversigten, som blev forelagt for udvalget den 5. oktober 2005 uddybende redegjort for elevgrundlag, søgemønster, elevprognose mm., som grundlag for forslaget om at holde en pause i udbygningen af Vanløse Skole.

 

Det er  vurderingen, at skolebestyrelsens bemærkninger om søgemønster, ikke giver anledning til ændringer i denne vurdering – ud over en understregning af, at der lægges op til, at byggeriet sættes i bero. Udbygningen kan genoptages, når og såfremt en eventuel udvikling mod 3 spor måtte vise grundlag for det.

 

B-skoler

Forvaltningen er opmærksom på om skoler, hvor der ikke umiddelbart er grundlag for udbygning, er i fare for at udvikle sig til B-skoler.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der med samlede investeringer på Vanløse Skole på i alt godt 64 mio. kr. (allerede foretagne investeringer + foreslåede investeringer inkl. idrætshal, musiklokaler og afrunding af udbygning) ikke er grundlag for, at skolen kan kalde sig en B-skole.

 

De fysiske rammer

Forvaltningen er enig i, at skolens fysiske rammer ikke er tilfredsstillende – primært på grund af nedslidning og utilstrækkelig vedligeholdelse. Skolen har selv et vist ansvar herfor – i forhold til den indvendige vedligeholdelse og i forhold til genanskaffelse af inventar – men det er primært et vedligeholdelses- og moderniseringsanliggende, som nu henhører under Københavns Ejendomme.

 

Denne problemstilling er allerede taget op af forvaltningen, idet det er aftalt med Københavns Ejendomme, at udgifterne på 2,36 mio. kr. til tagrenovering og udskiftning af vinduer medtages  i prioriteringen af vedligeholdelsesmidler for 2006.

 

Overordnet gælder, at skolebestyrelsen stiller krav om nyetablering af faglokaler inkl. nyt inventar mm., fuldstændig nyindretning af administration, lærerfaciliteter og lærerforberedelse inkl. inventar, tekøkkener mm., renovering af gange, renovering af toiletter på gange, ny omklædning til tumlesal (i stedet for eksisterende omklædning til eksisterende gymnastiksal) mm.

 

En mere uddybende gennemgang af de konkrete ønsker og krav fra skolebestyrelsen til skolens fysiske rammer og forskellene i forhold til forvaltningens forslag er beskrevet i bilag 2, hvor de indholdsmæssige og økonomiske forskelle er uddybet.

 

I forhold til funktionskrav, moderniserings- og vedligeholdelsesbehov skal forvaltningen på den baggrund pege på følgende prioritering af ønskerne:

 

-                Tagrenovering (Københavns Ejendomme)

-                Vinduesrenovering (Københavns Ejendomme)

-                Nyt pædagogisk center (i tidligere gymnastiksal) inkl. cafeområde og skolebod

-                Nyt håndarbejdslokale (nedlagt tidl. i.f.m igangværende udbygning)

-                Renovering af hjemkundskabslokale (meget ringe)

-                Renovering af fysiklokale (ringe)

-                Forbedring af administration og lærerfaciliteter

-                Etablering af toilet i tagetage

-                Renovering af skolegård

 

Det er vurderingen, at der vil være mulighed for i et rimeligt niveau at gennemføre de anførte arbejder inden for den afsatte ramme. Forvaltningen er indstillet på, at detaljeringen og prioriteringen af arbejderne sker i samarbejde med skolen – med mulighed for inden den for den godkendte ramme evt. at inddrage andre områder. Det forudsættes, at eksisterende inventar genanvendes eller, at skolen i et vist omfang selv bidrager til nyt inventar.

 

Forvaltningen indstiller derudover, at der af legepladspuljen for 2006 prioriteres 0,30 mio. kr. som bidrag til forbedring af friarealerne på skolen. Kombineres dette med 2,36 mio. til vedligeholdelse fra Købehavns Ejendomme og de foreslåede 9,00 mio. fra anlægsbudgettet, vil der til rådighed til forbedring af skolen og til afrunding af den igangværende udbygning være i alt 11,66 mio. kr.

 

Efter forvaltningens opfattelse er beløbet tilstrækkeligt til at imødekomme de væsentligste ønsker fra skolen.

 

Såfremt denne løsning godkendes, vil det være afgørende, at beløbet investeres på en sådan måde, at det vil være muligt – hvis der bliver behov for det at udbygge skolen til 3 spor uden, at beløbet eller væsentlige dele heraf er spildt. Det vil formentlig forudsætte, at der i samarbejde med skolen udarbejdes en revideret helhedsplan for en eventuel udbygning til 3 spor.

 

Som en konsekvens af de foreslåede ændringer i forhold til det godkendte projektforslag foreslås, at den afholdte licitation vedrørende skolens udbygning aflyses. I stedet udarbejdes inden for den foreslåede ramme i samarbejde med skolen et nyt projekt, der herefter vil danne grundlag for et fornyet udbud.

 

10-klassesmiljø

Det godkendte projektforslag indeholdt en tilbygning i det sydvestlige hjørne af skolen (ud mod Ålekistevej). Tilbygningen indeholdt på 2. sal 2 lokaler til 10. klassemiljøet på tilsammen ca. 130 m2.

 

Sættes udbygningen i bero, vil 10. klassemiljøet indtil videre mangle disse lokaler. Forvaltningen er derfor enig med bestyrelsen i, at 10. klassemiljøets størrelse (5 linier) ikke kan fastholdes, såfremt der ikke på anden måde kan skaffes mere plads til denne funktion. Aktuelt er skolens kapacitet for så vidt angår 10. klassesmiljøet fastlagt til 4 spor, hvilket ligeledes forventes at blive behovet fra næste skoleår (2006). 

 

Denne problemstilling vil derfor i samarbejde med skolen indgå i prioriteringen af de foreslåede midler til forbedring af de fysiske rammer med henblik på så vidt muligt at fastholde den nuværende størrelse på 5 linier. Alternativt må 10. klassemiljøets størrelse revurderes. 

 

Fritidshjemmet "Klitten"

Fritidshjemmet Klitten indgår i det godkendte projektforslag med en udvidelse med 4 grupper, hvoraf 1 gruppe er erstatning for en eksisterende gruppe, som er placeret i en midlertidig pavillon i skolegården.

 

Udvidelsen af Klitten er placeret på 1. sal i sidebygningen til den kommende idrætshal.

 

Såfremt det besluttes at sætte skolens udbygning i bero indtil videre og dermed i første omgang at bevare skolen som 2-sporet, er der ikke behov for en udvidelse af Klitten.

 

Det foreslås derfor, at Klitten ikke udvides. Hermed reduceres de samlede anlægsudgifter med i alt ca. 7,5 mio. kr. samtidig med, at det giver mulighed for en forenkling af halprojektet, som i givet fald vil kunne reducere anlægsudgifterne.

 

I stedet foreslås, at der etableres en erstatning for den nedslidte, midlertidige fritidshjemspavillon i skolegården ved at foretage en udvidelse af selve Klitten's bygninger. Anslået anlægsudgift hertil udgør ca. 2,0 mio. kr.

 

Af tidsmæssige grunde har det ikke været muligt at inddrage Klitten i disse overvejelser. Fritidshjemmets leder er mundtligt orienteret om planerne, ligesom en kopi af  indstilling er fremsendt til institutionen inden udvalgsmødet den 14. december 2005.

 

Under forudsætning af at løsningen godkendes, vil der i samarbejde med institutionen blive udarbejdet et projekt til udvidelse af Klittens eksisterende bygninger med henblik på, at der senere vil blive ansøgt om særskilt bevilling til denne udvidelse.

 

Idrætshal

Ved licitationen på udbygningen af Vanløse Skole den 13. oktober 2005 var billigste tilbud på idrætshallen i alt 7,3 mio. kr. over det godkendte budget på i alt 34,4 mio. kr. (idrætshal, musiklokaler til skolen og udvidelse af Klitten samt indretning af friareal).

 

Årsagen til merudgiften vurderes alene at være de opskruede priser på byggemarkedet – det er ikke sjældent ved licitationer at opleve prisstigninger på 15-25 pct.  

 

Det vil derfor under alle omstændigheder være nødvendigt at foretage gennemgribende besparelser i projektet med henblik på at overholde den godkendte bevilling. Besluttes det samtidig ikke at udvide Klitten, vurderes det at være nødvendigt med en grundlæggende ændring af projektet – bl.a. med henblik på at forenkle projektet (med deraf følgende besparelser) og samtidig (når sidebygningen reduceres) at skabe en arkitektonisk mere sammenhængende bygning.

 

Det foreslås på den baggrund, at licitationen på byggeriet af idrætshallen ved Vanløse Skole aflyses. I stedet vil der i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen og det nedsatte byggeudvalg blive udarbejdet et revideret projekt med henblik på så vidt muligt at fastholde de ønskede funktioner og at opnå de nødvendige besparelser.

 

Når projektet er udarbejdet, vil det blive fremlagt på ny med henblik på godkendelse af indhold og økonomi.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen er orienteret om problemerne med licitationsresultatet. Forvaltningerne vil sammen tage initiativ til at orientere de lokale brugere og medlemmer af byggeudvalget om den aktuelle situation.

 

Tidsplan

Træffes der på mødet den 14. december 2005 beslutning om at gennemføre sagen som foreslået, vil den detaljerede udmøntning af forslaget i samarbejde med skolen blive sat i gang umiddelbart efter nytår med henblik på revision af helhedsplan og projektforslag. Revideret projektforslag forventes at kunne foreligge i marts 2006. Herefter skal der udarbejdes projekt med henblik på udbud. Det vurderes på den baggrund muligt at igangsætte de egentlige byggearbejder i august-september 2006.

 

Tilsvarende gælder, at det ikke vurderes realistisk at kunne igangsætte byggeriet af idrætshallen før i august september 2006.

 

Økonomi

 

Det foreslås, at der bevilges 9,0 mio. kr. til afrunding af den igangværende udbygning og forbedring af de fysiske rammer på skolen.

 

Udgiften forventes afholdt i 2006. Der anvises dækning på det kommende Børne- og Ungdomsudvalgs budget for 2006, konto 3.01.3, rådighedsbeløb for folkeskoler.

 

Derudover forventes vedligeholdelsesmidler fra Københavns Ejendomme på i alt 2,36 mio. kr. samt 0,30 mio. kr. fra legepladspuljen (UUF) at kunne indgå. Der henvises i denne forbindelse til sag nr. 22  på dagsordenen "Høring af prioritering af veligeholdelsesbudget 2006 – Københavns Kommune – Københavns Ejendommes portefølje "

 

Miljøvurdering

 

Projektet er miljøvurderet i forbindelse med tidligere indstillinger. Såfremt der i forbindelse med ændringerne i forhold til projektforslaget sker betydende ændringer i miljøvurderingen, vil dette indgå i kommende indstillinger i sagen.

 

 

Høring

 

Udbygningsoversigten 2004-2007: Revision 2005 har være sendt til egentlig høring på skolerne i Vanløse og sagen behandles derfor særskilt i forhold til Udbygningsoversigten, som behandles som sag nr. 11 på dagsordenen. Skolebestyrelsen på Vanløse Skole og bestyrelsen for Fritidshjemmet Klitten er orienteret om denne indstilling.

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Bilag 1: Høringssvar fra skolebestyrelsen for Vanløse Skole

·        Bilag 2: Skema – sammenligning af forvaltningens forslag og skolens ønsker

·        Bilag 3: Situationsplan – eksisterende forhold, situationsplan projektforslag

·        Bilag 4: Referenceark

 

 

 

Peter Rasmussen

         Knud Langberg