Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. december 2005

 

 

8.      Implementeringsplan for fase 2 af Københavnermodellen for Integration

  J.nr. 268134

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      udvalget godkender den fremlagte implementeringsplan for fase 2 af Københavnermodellen for Integration

 

RESUME

Uddannelses- og Ungdomsudvalget godkendte fase 2 af Københavnermodellen for Integration (fordeling af et- og tosprogede elever) på mødet den 9. november 2005 med en tilføjelse om at inddrage Ålholm Skole allerede fra indskrivningen i november 2005.

 

Forvaltningen fremlægger nu implementeringsplaner for

·        Skolerne i Bispebjerg distrikt i samspil med Rødkilde Skole

·        Udvalgte Amagerskoler

·        Ålholm Skole i samspil med Hanssted Skole og Hyltebjerg Skole

 

Med denne implementeringsplan samt planen for skolerne i første fase af Københavnermodellen for Integration er der vedtaget initiativer for flertallet af skoler med en meget skæv fordeling af et- og tosprogede elever.

 

 Der er endnu ikke lagt planer for

·        Ydre Nørrebro (Hillerødgades Skole, Rådmandsgades Skole, Havremarkens Skole og HGO)

·        Kgs. Enghave (Ellebjerg Skole og Bavnehøj Skole)

·        Klostervængets Skole

 

Forvaltningen fremlægger i løbet af foråret 2006 forslag til plan for skolestrukturen på Ydre Nørrebro, hvor fordelingen af et- og tosprogede elever vil indgå.

 

I Kgs. Enghave vil det nye skolebyggeri i Sydhavnen indgå i overvejelserne, og forvaltningen forventer i løbet af 2006 at udarbejde en redegørelse vedrørende Klostervængets Skole.

 

 


SAGSBESKRIVELSE

Uddannelses- og Ungdomsudvalget godkendte fase 2 af Københavnermodellen for Integration (fordeling af et- og tosprogede elever) på mødet den 9. november 2005 (sagsnr. 268134) med en tilføjelse om at inddrage Ålholm Skole allerede fra indskrivningen i november 2005.

 

Forvaltningen fremlægger i denne indstilling implementeringsplaner for:

·        Skolerne i Bispebjerg distrikt (Bispebjerg Skole, Grundtvigskolen, Holbergskolen, Frederikssundsvejens Skole samt Grøndalsvængets Skole) i samspil med Rødkilde Skole

·        Udvalgte Amagerskoler (Sønderbro Skole, Østrigsgades Skole, Sundpark Skole, Amager Fælled Skole, Dyvekeskolen)

·        Ålholm Skole i samspil med Hanssted Skole og Hyltebjerg Skole

 

Skolerne i Bispebjerg distrikt i samspil med Rødkilde Skole

Udvalget vedtog på sit møde den 9. november 2005 at igangsætte en omfattende fordelingspolitisk indsats på skolerne i Bispebjerg distrikt i samspil med Rødkilde Skole og Utterslev Skole.

 

Indsatsen skal have et dobbelt fokus

·        Frivillig fordeling af tosprogede børn fra Frederikssundsvejens Skole, Bispebjerg Skole og Grundtvigskolens distrikter til Holbergskolen og Rødkilde Skole

·        En indsats for at Frederikssundsvejens Skole, Bispebjerg Skole og Grundtvigskolen tilvælges af et bredere udsnit af lokalområdets børn

 

Frederikssundsvejens skole, Bispebjerg Skole og Grundtvigskolen har alle svært ved at tiltrække tilstrækkeligt mange elever til deres klasser. Forvaltningen finder dog, at der efter en udvidelse af Grundtvigskolens grunddistrikt fortsat vil være et reelt elevunderlag til alle tre skoler, hvis det lykkes skolerne via en forstærket PR-indsats at rekruttere et bredere udsnit af lokalområdets børn, såvel et- som tosprogede børn.

 

Hvis dette mål ikke nås i løbet af en årrække, kan det ikke udelukkes, at en fordeling af et antal tosprogede børn væk fra disse skoler på sigt vil medføre reduktion i antallet af spor på en eller flere af disse skoler – og i sidste ende en skolelukning.

 

Grøndalsvængets Skole og Utterslev Skole

Det fremgik af indstillingen til udvalgets møde 15. juni 2005, at forvaltningen vurderede, at Grøndalsvængets Skole kan tiltrække og fastholde et tilfredsstillende antal etnisk danske elever. Forvaltningen fastholder denne vurdering, og Grøndalsvængets Skole indgår derfor ikke i fase 2 af Københavnermodellen for Integration.

 

I samme indstilling vurderede forvaltningen, at Utterslev Skole i begrænset omfang kunne modtage tosprogede elever fra Bispebjerg Skole. Utterslev Skoles høringssvar dokumenterer imidlertid, at skolen allerede nu har en tosprogsandel, der svarer til lokalområdets befolkningssammensætning. Forvaltningen vurderer derfor, at Utterslev Skole indtil videre ikke skal indgå i fase 2 af Københavnermodellen for Integration.

 

Frederikssundsvejens Skole

Skolen er tosporet. Andelen af tosprogede elever på skolens tre yngste klassetrin er p.t. 80 %. Den gennemsnitlige klassestørrelse på de tre yngste klassetrin er 14 elever. Skolens elevunderlag i grunddistriktet udgør i gennemsnit 64 børn pr. årgang, hvoraf de 39 er tosprogede. Skolen optager typisk ca. 35% af grunddistriktets elever. Resten af eleverne har bopæl uden for distriktet.

 

Det foreslås,

·        at der pr 1. august 2007 tilbydes plads til ca. 10 tosprogede skolestartere fra skolens grunddistrikt på Rødkilde Skole

·  & nbsp;     at skolen får ressourcer til opsøgende arbejde, PR-arbejde, pædagogisk udvikling, etablering af forældrenetværk mv. efter samme model som skolerne i første fase af Københavnermodellen for Integration

 

 

Grundtvigskolen

Skolen er tosporet. Andelen af tosprogede elever i skolens tre yngste klassetrin er p.t. 57%. Den gennemsnitlige klassestørrelse på de tre yngste klassetrin er 18 elever. Skolens elevunderlag i grunddistriktet udgør i gennemsnit 35 børn pr. årgang, hvoraf de 14 er tosprogede. Skolen optager typisk ca. 45-50% af grunddistriktets elever samt et antal elever fra andre distrikter, heraf en del fra Rådmandsgades Skoles distrikt (Mjølnerparken).

 

Det foreslås,

·        at der pr. 1. august 2007 tilbydes plads til ca. 10 tosprogede skolestartere fra skolens grunddistrikt på Holbergskolen

·        at skolen får ressourcer til opsøgende arbejde, PR-arbejde, pædagogisk udvikling, etablering af forældrenetværk mv. efter samme model som skolerne i første fase af Københavnermodellen for Integration

·        at skolens grunddistrikt udvides inden næste indskrivning, idet skolens elevgrundlag vurderes som værende for lille. Forvaltningen fremlægger forslag herom i foråret 2006.

 

Bispebjerg Skole

Skolen er tosporet. Andelen af tosprogede elever i skolens tre yngste klassetrin er p.t. 90%. Den gennemsnitlige klassestørrelse på de tre yngste klassetrin er 15 elever. Skolens elevunderlag i grunddistriktet udgør i gennemsnit 85 børn pr. årgang, hvoraf de 52 er tosprogede. Skolen optager typisk ca. 25% af grunddistriktets elever.

 

Det foreslås,

·        at der pr 1. august 2007 tilbydes plads til ca. 10 tosprogede skolestartere fra skolens grunddistrikt på Rødkilde Skole

·        at skolen får ressourcer til opsøgende arbejde, PR-arbejde, pædagogisk udvikling, etablering af forældrenetværk mv. efter samme model som skolerne i første fase af Københavnermodellen for Integration

 

 

Holbergskolen

Andelen af tosprogede elever i skolens tre yngste klassetrin er p.t. 11%. Skolens frie kapacitet anslås til at være 15 elever pr år.

 

Det foreslås,

·        at Holbergskolen pr. 1. august 2007 modtager ca. 10 tosprogede fra Grundtvigskolens grunddistrikt

·        at skolen får ressourcer til efteruddannelse af personalet, tid til det opsøgende arbejde samt en integrationsmedarbejder efter samme model som de modtagende skoler i første fase af Københavnermodellen for Int egration.

 

Rødkilde Skole

Andelen af tosprogede elever i skolens tre yngste klassetrin er p.t. 8%. Skolens frie kapacitet anslås til at være 25 elever pr. år.

 

Det foreslås,

·        at Rødkilde Skole pr 1. august 2007 modtager ca. 10 tosprogede fra Bispebjerg Skoles grunddistrikt og ca. 10 tosprogede elever fra Frederikssundsvejens skoles grunddistrikt

·        at skolen får ressourcer til efteruddannelse af personalet, tid til det opsøgende arbejde samt en integrationsmedarbejder efter samme model som de modtagende skoler i første fase af Københavnermodellen for Integration

 

Udvalgte Amagerskoler

Udvalget vedtog på sit møde 9. november 2005 at igangsætte en begrænset fordelingspolitisk indsats på udvalgte Amagerskoler med fokus på skolernes PR-arbejde, skolernes opsøgende arbejde samt understøttelsen af lokale forældrenetværk.

Planen omfatter Sønderbro Skole, Amager Fælled Skole, Dyvekeskolen, Østrigsgades Skole samt Sundpark Skole.

 

PR-arbejde

·        Skolen som 'brand'. Den enkelte skoler gennemgår en signalanalyse ved et professionelt marketingsfima, hvor skolens signaler til omverdenen afdækkes. De lokale brugeres opfattelse af skolens image afdækkes, og der fremlægges et forslag til PR-strategi for skolen. Analysen koster ca. 40.000 kr. pr. skole

·        Der afsættes et beløb på max. 150.000 kr. pr. skole til PR-virksomhed på baggrund af ovennævnte analyse og på baggrund af en konkret plan fra den enkelte skole

·        Der udmeldes et mindre antal lærertimer til skolens PR-arbejde. Timetallets størrelse fastsættes af forvaltningen på baggrund af erfaringerne fra fase 1 af Københavnermodellen for Integration

 

Opsøgende arbejde

·        Der udmeldes et mindre antal lærertimer til skolens opsøgende arbejde i lokalområdets daginstitutioner, andre relevante samlingspunkter for småbørnsfamilier samt i forhold til etablerede forældrenetværk. Timetallets størrelse fastsættes af forvaltningen inden for den økonomiske ramme på baggrund af erfaringerne fra fase 1 af københavnermodellen

 

Forældrenetværk

·        Der afsættes et beløb til at understøtte lokalt baserede forældrenetværk. Beløbet omfatter midler til mobiltelefoner, oprettelse af hjemmeside, mødevirksomhed samt i begrænset omfang frikøb af særligt aktive forældre. Forvaltningen vurderer konkret omfanget af denne støtte.

·        Skolerne stiller mødelokaler til rådighed

 

Selvevaluering

·        Der udmeldes et mindre antal lærertimer til en selvevalueringsproces, hvor skolerne vurderer egen kvalitet mht. tryghed, faglighed og kammeratskabsmuligheder. Selvevalueringen igangsættes af en ekstern konsulent.

 

Ålholm Skole i samspil med Hanssted Skole og Hyltebjerg Skole

 

Ålholm Skole

Skolen er tresporet. Andelen af tosprogede elever i skolens tre yngste klassetrin er p.t. 62%. Den gennemsnitlige klassestørrelse på de tre yngst e klassetrin er 19 elever. Skolens elevunderlag i grunddistriktet udgør i gennemsnit 100 børn pr. årgang, hvoraf de 35 er tosprogede. Skolen optager typisk ca. 50 % af grunddistriktets elever.

 

Det foreslås,

·        at der pr. 1. august 2006 tilbydes plads til ca. 5 tosprogede skolestartere fra skolens grunddistrikt på Hanssted Skole

·        at der pr. 1. august 2006 tilbydes plads til ca. 8 tosprogede skolestartere fra skolens grunddistrikt på Hyltebjerg Skole

·        at skolen i 2006 får ressourcer til opsøgende arbejde, PR-arbejde, pædagogisk udvikling, etablering af forældrenetværk mv. efter samme model som skolerne i første fase af Københavnermodellen for Integration

 

Hanssted Skole

Andelen af tosprogede i skolens tre yngste klassetrin er p.t. 7%. Skolens frie kapacitet anslås til at være 5 elever i skoleåret 2006-07. Skolens kapacitet til at modtage tosprogede fra Ålholm Skoles grunddistrikt vil stige i takt med, at antallet af børn fra andre grunddistrikter med søskenderet formindskes.

 

Det foreslås, at Hanssted Skole pr. 1. august 2006 modtager ca. 5 tosprogede fra Ålholm Skoles grunddistrikt.

 

Skolen får ressourcer til efteruddannelse af personalet, tid til det opsøgende arbejde samt en integrationsmedarbejder til deling med Hyltebjerg Skole efter samme model som de modtagende skoler i første fase af Københavnermodellen for Integration.

 

 

Det foreslås,

·        at Hanssted Skole pr. 1. august 2006 modtager ca. 5 tosprogede elever fra Ålholm Skoles grunddistrikt

·        at skolen får ressourcer til efteruddannelse af personalet, tid til det opsøgende arbejde samt en integrationsmedarbejder til deling med Hyltebjerg Skole efter samme model som de modtagende skoler i første fase af Københavnermodellen for Integration

 

Hyltebjerg Skole

Andelen af tosprogede elever i skolens tre yngste klassetrin er p.t. 9%. Skolens frie kapacitet anslås til at være 8 elever i skoleåret 2006/07. Skolens kapacitet til at modtage tosprogede elever fra Ålholm Skoles grunddistrikt vil stige i takt med, at antallet af børn fra andre grunddistrikter med søskenderet formindskes.

 

Det foreslås,

·        at Hyltebjerg Skole pr. 1. august 2006 modtager ca. 8 tosprogede elever fra Ålholm Skoles grunddistrikt

·        at skolen får ressourcer til efteruddannelse af personalet, tid til det opsøgende arbejde samt en integrationsmedarbejder til deling med Hanssted Skole efter samme model som de modtagende skoler i første fase af Københavnermodellen for Integration

 

Status på bydækkende fordelingspolitik

Med denne implementeringsplan samt planen for skolerne i første fase af Københavnermodellen for Integration er der lagt planer for flertallet af de skoler, der har en meget skæv fordeling af et- og tosprogede elever.

 

Der er endnu ikke lagt planer for

·        Ydre Nørrebro (Hillerødgades Skole, Rådmandsgades Skole, Havremarkens Skole og HGO)

·        Kgs. Enghave (Ellebjerg Skole og Bavnehøj Skole)

·        Klostervængets Skole

 

Forvaltningen fremlægger i løbet af foråret 2006 forslag til plan for skolestrukturen på Ydre Nørrebro, hvor fordelingen af et- og tosprogede elever vil indgå.

 

I Kgs. Enghave vil det nye skolebyggeri i Sydhavnen indgå i overvejelserne, og forvaltningen forventer i løbet af 2006 at udarbejde en redegørelse vedrørende  Klostervængets Skole.

ØKONOMI

Udgifter til fase 1 og 2 af Københavnermodellen for Integration afholdes inden for den samlede budgetramme på 10 mio. kr. på konto 3.01 Folkeskoler.

 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Høring

Ingen bemærkninger.

 

BILAG VEDLAGT

Ingen

 

 

 

                                      Peter Rasmussen

                                                                                   Michael H. Olsen