Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. december 2005

 

 

6.      Evaluering af Skramloteket

  J.nr. 287086

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at        redegørelsen for Skramlotekets foreløbige virksomhed tages til efterretning    

 

RESUME

På Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens møde den 31. marts 2004 blev det besluttet at indgå driftsoverenskomst med bestyrelsen for den selvejende institution Skramloteket. Skramlotekets virksomhed skulle evalueres efter 1 år, og resultatet forelægges udvalget.

 

Skramlotekets har en meget alsidig virksomhed omfattende skoleforløb af flere dages varighed for elever fra 1. til 10. klasse, opfinderklub i samarbejde med juniorklubben i Norgesgade, robotklub for HTX-elever og efteruddannelseskursus for lærere inden for faget "natur og teknik".

 

Der har været en meget stor søgning til Skramlotekets skoleforløb siden åbningen i august 2005. Skoleforløbene har været meget vellykkede. Det er intentionen, at der i begyndelsen af det nye år skal igangsættes forskellige aktiviteter for fritidsinstitutioner og klubber.     

 


SAGSBESKRIVELSE

På Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 31. marts 2004 (U54/04) blev det besluttet at indgå driftsoverenskomst med bestyrelsen for Skramloteket i Norgesgade. Det blev samtidigt besluttet, at Skramlotekets virksomhed skulle evalueres efter et år, og at udvalget skulle have evalueringen forelagt.

 

Skramloteket har fremsendt en beskrivelse af det hidtidige forløb, som fremlægges som en foreløbig redegørelse for Skramlotekets virksomhed.

 

Skramloteket er et tilbud til børn og unge i alderen fra 7 til 16 år. Tilbuddet retter sig både mod skoler og institutioner. Skramloteket åbnede i slutningen af august 2005. Der har fra starten været en meget stor søgning fra de københavnske skoler til Skramlotekets skoleforløb. Hele indeværende skoleår er fuldt booket, og der er allerede godt gang i bookning af skoleåret 2006-2007. I den sidste tid har Skramloteket måttet afvise mange besøgsønsker. Skoleforløbene er rettet mod elever fra 1.-10.klasse og har en varighed fra 2 til 4 dage. Eleverne har udvist stor interesse og arbejdsiver, og tilbagemeldingerne har været positive.  

 

Skramloteket har til huse i samme bygning, som Ungehuset i Norgesgade. Skramloteket har derfor i samarbejde med Juniorklubben nu startet en opfinderk lub. I begyndelsen af det nye år starter Skramloteket med tilbud til fritidsinstitutioner og klubber dels individuelt tilrettelagte forløb dels planlagte forløb som på skoleområdet.

 

Desuden har Skramloteket en robotklub for en gruppe HTX-elever fra Teknisk Skole på Amager. Skramloteket har endvidere efteruddannelseskurser for lærere med udgangspunkt i miljøundervisning inden for natur og teknik.

 

Skramloteket har haft vanskeligere ved at få tilført fondsmidler til etableringen end  forventet. Skramloteket har i alt fået tilført fondsmidler til udstyr i størrelsesorden 130.000 kr. Det har således ikke været muligt at få midler til indlæggelse af gas i mekanikværkstedet. Dette er et meget stort ønske, idet der er behov for dette i forhold til arbejdet med metaller, kemi og materialelære.

 

Forvaltningen vil, når Skramloteket har haft en funktionsperiode på 1 år, fremlægge en egentlig evaluering af Skramlotekets virksomhed. På baggrund heraf vil også resursetildelingen til Skramlokteket blive vurderet.

 

 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Høring

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

·        Bilag 1: Evaluering af opstart, skolebesøg og anden virksomhed

·        Bilag 2: Skoleforløb

·        Bilag 3: Gæstebog

·        Bilag 4: Artikel fra Forum for skoleledelse

 

 

 

 

Peter Rasmussen                                   

Jan Lange