Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. december 2005

 

 

17.      Borgmesterportræt

  J.nr. 275392

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at    projektforslag til udførelse af borgmesterens portræt til ophængning på Københavns Rådhus godkendes

 

 

RESUME

Uddannelses – og Ungdomsudvalget traf den 7. september 2005 beslutning om, at der skal males et borgmesterportræt af udvalgets formand, Per Bregengaard, til ophængning på Københavns Rådhus, når Per Bregengaards embedsperiode er afsluttet.

Borgmester Per Bregengaard har siden været i kontakt med billedkunstneren Anne Maria Udsen og bedt hende om at udfærdige et projektforslag om udarbejdelse sit portræt.

 

Det er et afgørende kriterium fra borgmester Per Bregengaard, at der medvirker elever ved udførelsen af hans portræt. Billedkunstneren Anne Maria Udsen har indvilliget i at forestå den kunstneriske ledelse af elever fra Billedskolen, ligesom Anne Maria Udsen er ansvarlig for portrættets kunstneriske kvalitet.

 

Portrættet vil blive overdraget til Københavns Rådhus, når det er fuldendt.

 


SAGSBESKRIVELSE

Uddannelses – og Ungdomsudvalget traf den 7. september 2005 beslutning om, at der skal males et borgmesterportræt af udvalgets formand, Per Bregengaard, til ophængning på Københavns Rådhus, når Per Bregengaards embedsperiode er afsluttet.

Udannelses- og Ungdomsudvalget besluttede samtidig at afsætte en økonomisk ramme på 160.000 kr. til udførelsen af maleriet og Per Bregengaard opfordredes til at finde den kunstner, som skal male portrættet.

 

Det har siden november 1999 (KF 231/99) været en opgave for fagudvalgene at beslutte samt finansiere borgmesterportrætterne. Borgerrepræsentationen har i december 2000 (BR 534/2000) besluttet, at borgmesterportrætter skal udføres af anerkendte, professionelle kunstnere.

 

Borgmester Per Bregengaard har været i kontakt med billedkunstneren Anne Maria Udsen og bedt hende om at udfærdige et projektforslag om udarbejdelse af sit portræt.

 

Den foreslåede kunstner, Anne Maria Udsen er billedkunstner. Anne Maria Udsen har atelier i Korsgade og medvirker løbende i udstillinger. Som det fremgår af vedlagte CV, har Anne Maria Udsen opnået såvel national som international anerkendelse og har medvirket i mange udstillinger. Samtidig hermed har Anne Maria Udsen undervist på Billedskolen gennem de seneste 13 år. Anne Maria Udsen har et omfattende kendskab til portrætgenren gennem sit mangeårige arbejde med denne genre.

 

Det er et afgørende kriterium for borgmester Per Bregengaard, at der medvirker elever ved udførelsen af hans portræt. Billedkunstneren Anne Maria Udsen har indvilliget i at forestå den kunstneriske ledelse af eleverne fra Billedskolen, ligesom Anne Maria Udsen er ansvarlig for portrættets kunstneriske kvalitet.

 

Projektforslaget:

En gruppe af de ældre elever fra Billedskolen vil gennem en 4 måneders periode opnå et stort kendskab til portrætgenren og portrætmaleri - som udtryksform. Eleverne skal arbejde bredt med portrætgenren for herefter at inspirere til og deltage i udfærdigelse af borgmesterens officielle portræt. Udfærdigelsen af portrættet vil ske under ledelse af og i samarbejde med Anne Maria Udsen, som vil være ansvarlig for portrættets kunstneriske kvalitet. Portrættet vil blive signeret af Anne Maria Udsen og de deltagende elever vil blive påført som inspiratorer og bidragende til værket.

 

Portrættets udførelse:

Selve portrættets udførelse er fordelt på en ugentligt skemalagt undervisningsdag. Der etableres et hold for de ældre elever med ca. 10 elever på holdet. Eleverne vil blive tilbudt undervisning i portrættering minimum en eftermiddag om ugen i Billedskoleregi. Derudover planlægges udflugter til de kendte portrætsamlinger, atelierbesøg ligesom en  workshop er indlagt i forløbet. Borgmesteren skal sidde model i Anne Maria Udsens atelier på Nørrebro i den endelige udformning af værket - for at for at få ro omkring opgaven. På den måde vil eleverne få mulighed for at arbejde i et kunstnermiljø og få en realistisk fornemmelse af, hvorledes en kunstners arbejdsproces lader sig udfolde, ligesom eleverne på forskellig vis aktivt vil bidrage til arbejdets udførelse.

Portrættet  forventes færdigt medio 2006.

 

 

Økonomi

Der anvises dækning i 2006 indenfor Uddannelses – og Ungdomsudvalgets budget på konto 6.41.1 Kommunalbestyrelsen.

 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Høring

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

·        CV for Maler og grafiker Anne Maria Udsen

                     

 

Peter Rasmussen

                                                                 Pernille Theut