09-11-98 Sundheds- og Omsorgsudvalget: Dagsorden til mødet kl. 14.30 i udvalgets mødelokale, Rådhuset, 1. sal, vær. 102. 1. Meddelelser. 2. Ændret kompetence og nye retningslinier for Klagerådet (SOU 93/98). 3. Badefaciliteter i Rundskuedagens Plejehjem "Vesterbro"(SOU 95/98). 4. Udpegning af en repræsentant til Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune (SOU 77/98). 5. Forslag til praksisplan for almen praksis i Københavns Kommune (SOU 71/98). 6. Forslag til mødeplan for Sundheds-og Omsorgsudvalget for kalenderåret 1999 (SOU 103/98). 7. Navngivning af de lokale administrationer på ældreområdet (SOU 104/98). 8. Orientering om status vedrørende opbygningen af ældreområdet (SOU 105/98). 9. Orientering om "Det gule Palæ" i De Gamles By (SOU 106/98). 10. Orientering om Københavns Kommunes tilskud til hospice (SOU 107/98). 11. Orientering om kommende/løbende sager (SOU 19/98). 12. Eventuelt. Kontorchef Eske Groes, Kommunernes Landsforening, kommer tilstede og orienterer om erfaringerne med organiseringen af ældreområdet i andre kommuner.
1. Meddelelser.
2. Ændret kompetence og nye retningslinier for Klagerådet (SOU 93/98). INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, at denne indstilling og vedlagte retningslinier for klageråd på hjemmehjælpsområdet i København sendes til høring i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og ældrerådene. RESUMÉ Pr. 1 juli 1998 er reglerne for Klagerådets arbejde ændret, således at det nu er Sundheds- og Omsorgsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, der inden for deres udvalgsområder - efter en indstilling fra Klagerådet- skal træffe afgørelse i klager over kommunale tilbud vedrørende personlig og praktisk hjælp m.v. og efterfølgende orienterer klageren om udvalgenes afgørelse. Udvalgene kan delegere kompetencen til forvaltningen evt. borgmesteren. Afgørelsen kan herefter indbringes for Det Sociale Nævn. Pr. 5. oktober 1998 har Klagerådet behandlet i alt 39 klager. Antallet af klager i resten af 1998 forventes at udgøre ca. 10, hvorefter det samlede antal klager forventes at udgøre ca. 50 mod 32 i 1997. Det skal anbefales, at kompetencen til at træffe afgørelse i klagesagerne tillægges Sundhedsforvaltningen i sager vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vil af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen få forelagt en indstilling om kompetencen til at træffe afgørelser inden for dette udvalgs område. Såfremt Klagerådet skønner det nødvendigt, kan det forelægge klager direkte for udvalgene. 4 gange årligt fremsender Klagerådet en redegørelse til de 2 fagudvalg om arbejdet i rådet i det forløbne kvartal. Redegørelsen skal indeholde antal klager, klagernes indhold samt afgørelserne. Opgørelsen foretages pr. bydel. SAGSBESKRIVELSE Hidtidig lovgivning: De hidtidige bestemmelser om etablering af klageråd trådte i kraft pr. 1. januar 1997 (§§ 56b og 57 i bistandsloven). Iflg. disse bestemmelser skulle kommunalbestyrelsen etablere et Klageråd, der drøfter og videreformidler de klager, der blev forelagt rådet over tildeling af hjemmehjælp samt omfanget og udførelsen af hjemmehjælpsopgaverne m.v. med henblik på at følge og medvirke til, at opgaverne blev løst i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens målsætninger på området. Det fremgik endvidere, at Klagerådet selv afgjorde, hvilke af de indkomne sager og hvilke spørgsmål i øvrigt vedrørende hjemmehjælp m.v., der skulle forelægges kommunalbestyrelsen. Klagerådet havde ikke kompetence til at omgøre kommunalbestyrelsens/ forvaltningens beslutninger om tildeling af hjemmehjælp, men kunne ved forelæggelsen for kommunalbestyrelsen udtale sin kritik m.v. Klagerne havde ikke mulighed for at indbringe Klagerådets afgørelser for nogen anden instans. Proceduren var, at Klagerådet - på baggrund af en udtalelse fra den pågældende pensions- og omsorgsafdeling/socialcenter - vurderede klagen og efterfølgende meddelte klageren sin indstilling til sagen samtidig med, at den pågældende afdeling/center blev orienteret ved kopi af brevet. Klagerådet har ikke i den forløbne periode fundet anledning til at forelægge sager eller spørgsmål for kommunalbestyrelsen. Nugældende lovgivning: Iflg. bekendtgørelse af 26. juni 1998 om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område skal klage over en kommunes afgørelse om personlig hjælp og pleje efter §§ 71 og 72 i Lov om social service ske til Klagerådet, jfr. § 75, stk. 3 i loven. Det fremgår ligeledes af retssikkerhedslovens § 34, at Klagerådet sender sin indstilling til kommunalbestyrelsen, der vurderer Klagerådets indstilling og giver klageren besked om kommunalbestyrelsens afgørelse. Bestemmelsen i retssikkerhedslovens §17 om at kommunalbestyrelsen ikke kan behandle sager om hjælp til enkeltpersoner gælder også, når kommunalbestyrelsen behandler sager om personlig og praktisk hjælp. Det vil derfor være de udvalg, som behandler sager efter §§ 71 og 72 i serviceloven ( Sundheds- og Omsorgsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget), der vurderer klagerådets indstilling. Det skal anbefales, at kompetencen til at træffe afgørelse i klagesagerne tillægges Sundhedsforvaltningen i sager vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vil af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen få forelagt en indstilling om kompetencen til at træffe afgørelser inden for dette udvalgs område. Det skal dog foreslås, at Klagerådet, såfremt det skønner det nødvendigt, kan forelægge klager direkte for udvalgene. Efter reglerne i retssikkerhedslovens kapitel 10 kan klageren efterfølgende indbringe afgørelsen for Det Sociale Nævn. Pr. 5. oktober 1998 har Klagerådet behandlet 39 sager. Det forventes, at der i resten af året skal behandles ca. 10 sager, således at det samlede antal sager vil udgøre ca. 50. For at give udvalgene mulighed for at følge udviklingen på området er det foreslået, at Klagerådet 4 gange årligt fremsender en redegørelse om arbejdet i rådet i det forløbne kvartal. Redegørelsen skal indeholde antal klager, klagernes indhold samt afgørelserne i klagesagerne. Opgørelsen foretages pr. bydel. Klagerådets sammensætning mv.: Klagerådet består af 3 medlemmer fra ældrerådene, 2 borgerrepræsentanter og 1 medlem udpeget af De Samvirkende Invalideorganisationer i København. Formanden vælges blandt de 3 ældrerådsrepræsentanter. Spørgsmålet om inhabilitet for de borgerrepræsentationsvalgte medlemmer, i det omfang, de tillige er medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalget, har været rejst overfor Socialministeriet. Socialministeriet oplyser i brev af 23. september 1998, at der i loven "ikke er indsat bestemmelser om inhabilitet." Der er alene taget stilling til, at medlemmer af udvalget ikke kan være medlem af Det Sociale Nævn (retssikkerhedslovens § 47). Videre anføres i brevet følgende: "Loven gør således op med spørgsmålet om inhabilitet, idet det er tilsigtet, at der kan være personsammenfald i udvalg og klageråd, som er et debatforum for hjælp efter §§ 71 og 72 i serviceloven, hvor udvalgsmedlemmerne repræsenterer kommunalbestyrelsens synspunkter." Der er således ikke tale om generel inhabilitet, og ministeriet slutter brevet med en bemærkning om, "at reglerne vil blive beskrevet i vejledningen om sociale tilbud til ældre m. fl. og i vejledningen om retssikkerhedsloven." ØKONOMI Ingen bemærkninger. HØRING Drøftet på flere møder m.v. i Klagerådet, der ikke har bemærkninger til indstillingen og retningslinierne. DATO: 30. oktober 1998 BILAG: Retningslinier for klageråd på hjemmehjælpsområdet i København
3. Badefaciliteter i Rundskuedagens Plejehjem "Vesterbro" (SOU 95/98). INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, at badekar e.l. ikke installeres i forbindelse med ombygningen af Rundskuedagens Plejehjem "Vesterbro" til plejeboliger mv. RESUMÉ I mødet den 26. oktober 1998 godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsforvaltningens indstilling om, at forvaltningen arbejder videre med et nærmere be-skrevet forslag til ombygning af Rundskuedagens Plejehjem "Vesterbro", Dannebrogsgade 44, herunder indhenter en udtalelse over forslaget fra Bygge- og Teknikudvalget. Udvalget tilkendegav dog ønske om, at der arbejdes videre med særlige bademuligheder i tilknytning til terapilokalerne i stueetagen. En nærmere undersøgelse af brugen af badekar i de eksisterende plejehjem peger ikke på et behov for installering af badekar i forbindelse med plejehjemmets ombygning. SAGSBESKRIVELSE Der henvises til Sundhedsforvaltningens notat af 30. oktober 1998. ØKONOMI Se vedlagte notat. HØRING Ingen. DATO: 2. november 1998. BILAG Sundhedsforvaltningens notat af 30. oktober 1998.
4. Udpegning af repræsentant til Kontaktudvalg for Frivilligt Socialt Arbejde i Københavns Kommune (SOU 77/98). INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget blandt sine medlemmer udpeger en repræsentant til Kontaktudvalg for Frivilligt Socialt Arbejde i Københavns Kommune. RESUMÉ Efter vedtægterne for Kontaktudvalg for Frivilligt Socialt Arbejde i Københavns Kommune skal der udpeges 1 medlem til kontaktudvalget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget. Kontaktudvalget har til opgave at fremme det frivillige arbejdes muligheder i Københavns Kommune. Udvalget, der består af 28 medlemmer, er et fælles forum for Københavns Kommune, inkl. forsøgsbydelene. Der vælges 19 medlemmer med suppleanter fra de frivillige organisationer på en valgforsamling, der finder sted 11. november 1998. Desuden udpeges 2 medlemmer af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 medlem af Kultur- og Fritidsudvalget 1 medlem af Uddannelses- og Ungdomsudvalget 1 medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget 1 medlem af hvert af bydelsrådene i de 4 forsøgsbydele. SAGSBESKRIVELSE Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har ved brev af 7. oktober 1998 bedt om, at Sundheds- og Omsorgsudvalget udpeger 1 repræsentant fra udvalget til kontaktudvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalget har i mødet den 17. august 1998 vedtaget besvarelse af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets høringsskrivelse af 9. juli 1998 vedrørende forslag til etablering af Kontaktudvalg for Frivilligt Socialt Arbejde i Københavns Kommune. Udvalgets forslag om at foretage en tilføjelse til vedtægterne for kontaktudvalget, således at udvalget får mulighed for at nedsætte faste underudvalg til behandling af større områder inden for det frivillige sociale arbejde, er optaget i den af Borgerrepræsentation på mødet den 24. september 1998 godkendte vedtægt for kontaktudvalget. Efter vedtægten har udvalget til opgave at fremme det frivillige sociale arbejdes muligheder i Københavns Kommune: - ved at forbedre samspillet mellem den offentlige og den frivillige indsats i kommunen - ved at diskutere og komme med forslag til principper for de økonomiske og øvrige ressourcemæssige tilskud til det frivillige sociale arbejde i Københavns Kommune - ved at skabe muligheder for dialog blandt den frivillige sociale verdens egne organisationer og grupper, mellem denne verden og de kommunalt ansatte og kommunens politikere og embedsmænd, om det frivillige sociale arbejdes opgaver, roller og muligheder i den sociale indsats i kommunen - ved at komme med forslag til brug for de kommunale myndigheder og frivillige organisationer og grupper i Københavns Kommune - ved at indsamle information og viden om det frivillige sociale arbejde i Københavns Kommune og formidle denne til relevante myndigheder og grupper - ved at iværksætte oplysningsvirksomhed om det frivillige sociale arbejde i København Kommune. Kontaktudvalget, der består af 28 medlemmer, er et fælles forum for Københavns Kommune, inkl. forsøgsbydelene. Der vælges 19 medlemmer med suppleanter fra de frivillige organisationer på en valgforsamling, der finder sted 11. november 1998. Desuden udpeges 2 medlemmer af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 medlem af Kultur- og Fritidsudvalget 1 medlem af Uddannelses- og Ungdomsudvalget 1 medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget 1 medlem af hvert af bydelsrådene i de 4 forsøgsbydele. De udpegede repræsentanter er anmodet om at være tilstede på valgforsamlingens møde den 11. november 1998. Medlemmerne udpeges for 4 år. For den første valgperiode er det dog således, at der blandt de valgte fra de frivillige organisationer skal ske en fordeling ved lodtrækning mellem en funktionsperiode på 2 og 4 år. Udtræder et udvalgsmedlem inden udløb af perioden fungerer suppleanten så vidt angår de valgte fra de frivillige organisationer for den resterende periode. Dersom en udpeget repræsentant udtræder, skal der ske en nyudpegning for den resterende periode. Formand og næstformand for kontaktudvalget vælges af og blandt de valgte repræsentanter fra de frivillige organisationer. Udvalget udøver sin virksomhed i møder, der afholdes 2-3 gange årligt, og når formanden eller mindst 1/3 af medlemmerne finder det ønskeligt. Medlemmerne vederlægges ikke. Udvalgets møder er offentlige. Der holdes mindst 1 gang årligt et møde for en bred kreds af private, politikere, frivillige organisationer og foreninger, offentlige myndigheder og andre organer med opgave på det sociale og tilgrænsende områder. Der udarbejdes en skriftlig beretning om udvalgets virksomhed. Udvalget kommenterer og tager stilling til kommunens redegørelse til Socialministeriet om det frivillige arbejde i kommunen, første gang i kalenderåret 1998. ØKONOMI Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen finansierer sekretariatsbistand og afholder udgifter ved udvalgets virksomhed inden for en ramme af 300.000 kr. årligt. DATO: 3. november 1998 BILAG Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens brev af 7. oktober 1998 bilagt Vedtægt for frivilligt kontaktudvalg i Københavns Kommune og Invitation til valgforsamlingen den 11. november 1998
5. Forslag til praksisplan for almen praksis i Københavns Kommune (Fortsat drøftelse (SOU 71/98)). INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at borgmester Peter Martinussen får bemyndigelse til i samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Københavns Kommune at tilslutte sig det foreliggende forslag til praksisplan for almen praksis i Københavns Kommune. RESUMÉ Den 22. juni 1998 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget, at forslag til praksisplan (udsendt med dagsordenen for udvalgets møde den 22. juni 1998) skulle udsendes til høring hos ældrerådene, bydelsrådene i Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, H:S, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt. Efterfølgende er planen sendt til høring hos Ældresagen, Lokalkomiteen for København og Bygge og Teknikforvaltningen. Herudover har planen været forelagt Forstanderrådets Forretningsudvalg og Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedparten af de hørte parter finder, at der er tale om en god plan med fine udviklingstiltag og at det er en god ide med projekter, der retter sig mod udvalgte befolkningsgrupper. Sundhedsforvaltningen finder ikke, at der på baggrund af de indkomne høringssvar er grundlag for at ændre i det nuværende planforslag. SAGSBESKRIVELSE I det følgende gives et kort resume af de indkomne høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag i forbindelse med dagsordenen til mødet den 28. september 1998. Ældrerådene Ældrerådene · Brønshøj, Husum og Tingbjerg · Indre Østerbro · Nørrebro · Indre By · Bispebjerg · Ydre Østerbro er positive over forslaget til praksisplan. De fleste af førnævnte ældreråd oplyser, at de i overvejende grad har forholdt sig til det temaafsnit, der vedrører de ældre. Der peges bl.a. på vigtigheden af et styrket samarbejde mellem de forskellige instanser i sundhedsvæsenet, særligt samarbejdet mellem de praktiserende læger og hjemmesygeplejen, vigtigheden af diagnosticering og behandling af demente, hvor der peges på behovet for forskning. Herudover peges der på behovet for generel øget forskning på ældreområdet og udbygning af træningscentre til ældre. Flere af de førnævnte ældreråd vil gerne have projekter til deres bydel og stiller sig til rådighed i det videre arbejde. Der peges endelig på vigtigheden, at der skal være budgetmidler til at gennemføre projekterne. Ældrerådet Valby har ingen bemærkninger til forslaget. Ældrerådet Amagerbro udtaler, at der er meget ringe samklang mellem de forskellige instanser i sundhedsvæsenet. og at der bør være et bedre samarbejde. Ældrerådet anfører, at den praktiserende læge ofte har et godt kendskab til den ældre og at dette kendskab bør udnyttes bedre. Ældrerådet Sundby Nord finder, at forslaget til praksisplan er endnu en plan i rækken og at det er underligt, at man på den baggrund ikke har et sundhedsvæsen, der fungerer. Ældrerådet syntes ikke, at der tidligere er taget hensyn til ældrerådene udtalelser, når der udarbejdes planer. Ældrerådet stiller sig gerne til rådighed, hvis det er muligt at få indflydelse på denne plan. Der er ikke modtaget svar fra ældrerådene · Christianshavn · Vesterbro · Vanløse · Sundby Syd · Kgs. Enghave · Indre Nørrebro Bydelsrådene i Københavns Kommune Indre Nørrebro Bydel Indre Nørrebro Bydel tilslutter sig anbefalingerne i forslaget og vil især fremhæve områderne, der beskæftiger sig med etniske minoriteter, ældre, kontanthjælpmodtagere og førtidspensionister. Disse områder er i bydelene også prioriteret som væsentlige indsatsområder. Indre Nørrebro vil gerne indgå i et fælles samarbejde om forebyggende sundhedstiltag. Kgs. Enghave Bydel: Kgs. Enghave Bydel finder, at "der er tale om en god plan, med mange fine intentioner". Bydelsrådet er positiv overfor, at bydelens kan indgå i de projekter, som iværksættes. Der er især interesse for initiativer med fokus på lav middelalder, samarbejde mellem hjemmeplejen og lægen, samt diagnosticering af demens. Valby Bydel: Valby Bydel kan klart anbefale forslaget til praksisplan og finder, at planens forslag til nye initiativer og pilotprojekter vil styrke udviklingen i almen praksis, herunder forslagene til projekter rettet mod udvalgte grupper. Bydelen vil, under forudsætning af den nødvendige finansiering kan tilvejebringes, gerne deltage i projekter, der skal fremme udviklingen i samarbejdet med almen praksis. Indre Østerbro Bydel: Der er ikke modtaget nogen udtalelse fra bydelsrådet. Intern høring i kommunen Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget Forslaget til praksisplan har ikke været forelagt udvalget. Familie og Arbejdsmarkedsforvaltningen har ikke "principielle indvendinger imod den foreliggende praksisplan under den forudsætning, at planens gennemførelse er udgiftsneutral" for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Forvaltningen fremhæver, at der bør ske en styrkelse af det socialt- lægelige samarbejde, der ikke fungerer tilfredsstillende i dag. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forudsætter at blive medinddraget tidligt i planlægningen og at der bliver udarbejdet de nødvendige kalkuler, inden der tages stilling til de konkrete forslag i planen. Bygge - og Teknikforvaltningen Der er ikke modtaget nogen udtalelse. (Amts)kommuner Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune finder, at der er tale om at en gennemarbejdet og udviklende plan. Da planen ikke har umiddelbare konsekvenser for Frederiksberg Kommune, har kommunen ingen bemærkninger til planen. Københavns Amt Der er ikke modtaget nogen udtalelse fra amtet. H:S H:S Direktionen finder, at det udviklingsorienterede og målrettede i planlægningen på praksisområdet udgør en positiv tendens. Det er positivt at samarbejdsrelationerne mellem hospitalerne, de praktiserende læge og sundhedspleje udvikles til fremme af "det gode patientforøb". H:S har et relativt merforbrug af hospitalsydelser, som de mener kunne nedbringes, hvis samarbejdsrelationerne styrkes. Fra hospitalernes synspunkt er det derfor et væsentligt udviklingsaspekt at øge mulighederne for at en større del af patienterne vurderes af egen læge før en eventuel indlæggelse. Ældresagen, Lokalkomiteen for København Ældresagen er i det store og hele enige i forslag til praksisplanens udformning. De finder, at det er vigtigt, at den praktiserende læge altid inddrages i visitationen til hjemmepleje og ældreegnede boligtilbud. Der peges i denne forbindelse på, at lægedistrikterne ikke følger hjemmeplejens distriktsopdeling. Det anbefales, at der arbejdes med denne problemstilling. Ældresagen er tilfredse med de foreslåede pilotprojekter og peger særligt på, at de praktiserende læger bør inddrages i behandling og diagnosticering af demente, og at de eksisterende træningsfaciliteter på plejehjemmene bør udbygges. Opsamling De indkomne høringssvar giver efter Sundhedsforvaltningens opfattelse ikke grundlag for at foretage ændringer i planforslaget. ØKONOMI Ingen bemærkninger DATO: 3. november 1998 BILAG Følgende bilag blev udsendt ifm. dagsordenen til mødet den 28. september 1998: Brev af 19. august 1998 fra Ældrerådet for Brønshøj - Husum og Tingbjerg Brev af 17. august 1998 fra Indre Østerbro Ældreråd Brev af 9. august 1998 fra Nørrebro Ældreråd Brev af 31. august 1998 fra Indre By Ældreråd Brev af 27. august fra Ældrerådet Bispebjerg Brev af 12. august fra Ældrerådet Ydre Østerbro Brev af 26. august fra Ældrerådet Valby Brev af 27. august 1998 fra Ældrerådet Amagerbro Brev af 28. august fra Ældrerådet Sundby Nord Brev af 7. september 1998 fra Indre Nørrebro Bydel Brev af 20. august 1998 fra Kongens Enghave Bydel Brev af 1. september 1998 fra Valby Bydel Brev af 10. september 1998 fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Brev af 31. august 1998 fra Frederiksberg Kommune Brev af 27. august 1998 fra H:S Direktionen Brev af 27. august 1998 fra Ældre Sagen, Lokalkomiteen for København Brev af 16. september 1998 fra Ældre Sagen, Lokalkomiteen for København
6. Mødeplan for Sundheds - og Omsorgsudvalget for kalenderåret 1999 (SOU 103/98). INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslaget til mødeplan, at Borgmesteren bemyndiges til at aflyse et ordinært møde, såfremt der ikke foreligger tilstrækkeligt med sager, og at udvalget undervejs tager stilling til behovet for temamøder. RESUMÉ Forslaget indebærer, at udvalget som udgangspunkt afholder møde hver 14. dag. Undtaget er ferie - og helligdagsperioderne. Mødetidspunktet er mandag kl. 14.30 - 16.30. SAGSBESKRIVELSE I medfør af § 20, stk.1, i Lov om kommunernes styrelse træffer de stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Det skal på denne baggrund foreslås, at der for kalenderåret 1999 berammes følgende ordinære mødedage: Mandag den 18. januar Mandag den 1. februar Mandag den 15. februar Mandag den 1. marts Mandag den 15. marts Mandag den 19.april Mandag den 3. maj Mandag den 17. maj Mandag den 7. juni Mandag den 21. juni Mandag den 16. august Mandag den 30. august Mandag den 13. september Mandag den 27. september Mandag den 11. oktober Mandag den 1. november Mandag den 15. november Mandag den 29. november Mandag den 13. december Møderne afholdes på Rådhuset, Sundheds - og Omsorgsudvalgets mødelokale på 1. sal, indgang vær. 1o2. Møderne afholdes som udgangspunkt hver 14. dag. Undtaget er ferie - og helligdags- perioderne. Mødetidspunktet er mandag kl. 14.30 - 16.30. Det må dog påregnes, at de møder, hvor årsbudgettet for 2000 skal behandles, bliver af længere varighed. Borgmesteren bemyndiges til at aflyse et ordinært møde, såfremt der ikke foreligger tilstrækkeligt med sager, og udvalget tager undervejs stilling til behovet for temamøder.
7. Navngivning af de lokale administrationer på ældreområdet (SOU 104/98). INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter, at de lokale administrationer benævnes Pensions- og Omsorgskontorer. RESUMÉ I forbindelse med opbygningen af Sundhedsforvaltningens decentrale organisation på basis af en bestiller-udfører-model er der behov for at fastsætte en fælles betegnelse for de såkaldte bestillerkontorer, der er planlagt i hver af kommunens bydele. For tiden er betegnelserne · ældrekontor · pensions- og omsorgskontor og · seniorkontor bragt i forslag. SAGSBESKRIVELSE Under forberedelsen af den nye decentrale struktur på ældreområdet har der i den såkaldte Idéskitse været peget på, at "bestillerkontoret" burde benævnes "Ældrekontoret". Ved tilbagemeldingerne fra bydelsarbejdsgrupperne blev der fra flere sider peget på, at denne betegnelse var uhensigtsmæssig. Bl.a. fra Ældrerådene var påpeget, at det kunne give en sammenblanding af begreberne, når man både havde ældrekontorer og ældreråd på det lokale niveau. I det lys anbefalede man fra forvaltningens side - inspireret af visse af bydelsarbejdsgrupperapporterne - at ændre betegnelsen til "Pensions- og Omsorgskontorer". Pensions- og Omsorgskontor-navnet dækker ret præcist det, der er kontorets opgaver, men på den anden side må det erkendes, at en titulering, der ikke kan rummes i et enkelt ord, kan virke tung. Ældrerådene har med stigende vægt peget på en ny betegnelse af de pågældende kontorer, idet de har nævnt betegnelsen "Seniorkontor", som en mundret og brugbar betegnelse for de pågældende kontorer. Ulempen ved den foreslåede betegnelse er, at den er upræcis, og at den ved anvendelsen af vendingen senior kan forveksles med en række andre begreber, som vedrører befolknings- og medarbejdergrupper mv. fra omkring 45 - 50 års alderen. Det må imidlertid erkendes, at der er tale om en overordentlig mundret betegnelse. Den betegnelse, der vælges, vil komme til at fremstå på brevpapir og i annoncer mv. sammen med Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen, og den vil blive suppleret med bydelens navn. Efter en samlet vurdering er det derfor forvaltningens opfattelse, at de lokale administrationer bør benævnes Pensions- og Omsorgskontorer. ØKONOMI Ingen HØRING Der henvises til sagsbeskrivelsen. DATO: 2. november 1998 BILAG Ingen
8. Orientering om status vedrørende opbygningen af ældreområdet (SOU 105/98). INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. RESUMÉ Sundhedsforvaltningen vil på mødet give en mundtlig orientering om status for arbejdet med opbygningen af ældreområdet. SAGSBESKRIVELSE Udvalgets medlemmer har i takt med afholdelsen af stormøder med de ansatte inden for ældreområdet i de enkelte bydele fået tilsendt notater vedrørende bydelsrapporterne fra hver enkelt bydel. I notaterne har været anført de kommentarer, som man fra Sundhedsforvaltningen har haft til bydelsrapporterne. Der skal på nuværende tidspunkt foregå en udmøntning af de konkrete strukturer, ligesom der som udgangspunkt heri skal ske ansættelser af lederne af henholdsvis "Bestillerkontoret" og de lokale hjemmeplejeenheder. Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig orientering om status for dette arbejde og en beskrivelse af nogle af de emner, der drøftes. ØKONOMI Ingen DATO: 2. november 1998 BILAG Ingen
9. Orientering om "Det Gule Palæ" i De Gamles By (SOU 106/98). INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. RESUMÉ På udvalgsmødet den 26. oktober 1998 blev der under meddelelser givet en orientering om Sundhedsforvaltningens opsigelse af Landsforeningen Sind, Københavns Kreds, fra "Det Gule Palæ" i De Gamles By. Sundhedsforvaltningen har nu haft en drøftelse med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der gerne medvirker til en løsning af de opståede lokaleproblemer for Sinds lokalkreds. SAGSBESKRIVELSE I fortsættelse af tidligere drøftelser mellem Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har der den 28. oktober 1998 været afholdt et møde mellem de to forvaltninger, hvor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tilkendegav, at man kunne pege på en løsning af de opståede lokaleproblemer. I løsningen indgår, at den aktuelle aktivitet i "Det Gule Palæ" deles op, således at det af Socialministeriet støttede rådgivningsprojekt flyttes til nogle lejede lokaler på Nørrebro, og således at lokalkredsens foreningsaktiviteter placeres i andre rammer, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen råder over. ØKONOMI På nuværende tidspunkt er de økonomiske konsekvenser endnu ikke helt afklaret, men for Sundhedsforvaltningens vedkommende vil der evt. blive tale om at tilføre Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen budgetmidler til afholdelse af huslejen vedrørende rådgivningsprojektets lokaler. HØRING Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er i løbende kontakt med lokalforeningens formand mv. om nærværende sag. DATO: 2. november 1998 BILAG Ingen
10. Orientering om Københavns Kommunes tilskud til hospice (SOU 107/98) INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning og at oplæg om aflastningsområdet indgår i de fremtidige orienteringer om status vedrørende aftalen mellem H:S og Sundhedsforvaltningen om færdigbehandlede hospitalsindlagte. RESUMÉ Der sker en kortlægning af aflastningsområdet i forbindelse med arbejdet med at opfylde aftalen med H:S om færdigbehandlede patienter. Kortlægningen vil indgå i orienteringerne om status vedrørende aftalen. SAGSBESKRIVELSE Københavns Kommunes hjemmepleje har igennem en årrække ydet udvidet hjemmepleje til døende patienter. Denne udvidede hjemmepleje består af en særlig intensiv hjemmesygeplejerskeindsats døgnet rundt og tilbud om etablering af fast vagtordning i terminalfasen. Aflastningsboligerne i plejehjemsområdet har også i en vis udstrækning været anvendt til terminale patienter. Pr. 1. april 1997 åbnede Bispebjerg Hospital tillige en palliativ medicinsk afdeling med 12 sengepladser, samt ambulatorium med 2 deldøgnssenge. Afdelingen er primært en udviklings- og forskningsenhed, som har til opgave at udvikle bedst mulig lindrende behandling, pleje, omsorg og psykosocial støtte. Kliniske afdelinger i H:S området kan rekvirere konsulentbistand fra afdelingens læger og sygeplejersker. En udefunktion, foreløbig i dagtimerne,- til støtte for primærsektorens pleje- og behandling af patienterne,- iværksættes 1. april 1999. Erfaringerne fra dette arbejde vil indgå i overvejelserne om den fremtidige indsats på området. Der er endvidere i budgettet for 1999 vedtaget en udvidelse af aflastningstilbudene i kommunen. I forbindelse med arbejdet med at opfylde aftalen med H:S om færdigbehandlede patienter foretages en kortlægning af hele aflastningsområdet i Københavns Kommune. I denne kortlægning og overvejelserne vedrørende den fremtidige indsats indgår også målgruppen alvorligt syge borgere med begrænset livsudsigt. Sundhedsforvaltningen vil vende tilbage med nærmere oplæg til den fremtidige opbygning af aflastningsområdet, når kortlægningen er lidt længere fremskredent end på nuværende tidspunkt . ØKONOMI Ingen DATO: 3. november 1998 BILAG Ingen
11. Orientering om løbende/kommende sager (SOU 19/98) Oversigt over sager som er blevet eller påregnes forelagt udvalget i 1998/1. halvdel af 1999. Oversigten er ajourført siden udvalgsmødet den 26. oktober1998. Sagsbetegnelse: Forventes forelagt: Diverse ombygningssager Løbende Forslag til plejeboligplan for Københavns Kommune (SOU 10/98) november Ændring af samarbejdsform med 5 udenbys institutioner (SOU 94/98) november Overgangsordning vedr. opgaver, der overtages fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (SOU 7/98) november Forsøg med hoftebeskyttere/bukser (SOU 67/98) november Orientering om patientklager (SOU 59/98) november Orientering om overenskomstforhandlingerne på sygesikringsområdet (SOU 98/98) november Redegørelse for årets vaccinationsprogram (SOU 99/98) november Opgørelse over henholdsvis indlagte patienter godkendt til plejehjem og antal ledige ældreboliger (SOU 62/98) november (hvert kvartal) Orientering om status vedrørende aftale mellem H:S og Sundhedsforvaltningen om færdigbehandlede hospitals-indlagte (SOU 61/98) november+december Kundevalgsordning (SOU 66/98) december Beslutningsforslag fra BR om frit valg af ældrepleje (SOU 78/98) december Evaluering af udvalgets møder december Budget 1999 for Forebyggelsespuljen december Samlet planlægning for de små plejehjem december Mål for Sundhedsforvaltningen Ultimo 1998 Kostpolitik (SOU 100/98) januar Redegørelse for arbejdet i Sygesikringens samarbejdsudvalg (SOU 101/98) januar Møder i Kontaktudvalget på sundhedsområdet (SOU 102/98) januar Redegørelse for retningslinier for tildeling af personlige tillæg (SOU 23/98) marts Orientering om patientklager (SOU 59/98) maj
12. Eventuelt.