31.08.98 Sundheds- og Omsorgsudvalget: Dagsorden Kl. 14.30 i udvalgets mødelokale, Rådhuset, 1. sal, vær. 102. 1. Meddelelser. 2. SOU 61/98 Orientering om status vedrørende aftale mellem H:S og Sundhedsforvaltningen om færdigbehandlede hospitals-indlagte. 3. SOU 62/98 Opgørelse over henholdsvis indlagte patienter godkendt til plejehjem og antal ledige ældreboliger. 4. SOU 75/98 Forslag til beslutning om indførelse af service-buslinier. 5. SOU 87/98 Status vedr. etablering af akutklinikker i H:S. 6. SOU 85/98 Principgodkendelse af forslag til ombygning af plejehjemmet Aftensol. 7. SOU 86/98 Principgodkendelse af forslag til ombygning af plejehjemmet Bonderupgård. 8. SOU 19/98 Orientering om løbende/kommende sager. 9. SOU Eventuelt.
1. Meddelelser
2. Orientering om status vedrørende aftale mellem H:S og Sundhedsforvaltningen om færdigbehandlede hospitalsindlagte (SOU 61/98). INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. RESUMÉ Udvalget tiltrådte i mødet den 22/6 1998 aftalen mellem H:S og Sundhedsforvaltningen om en reduktion i antallet af færdigbehandlede patienter godkendt til plejehjem. Af indstillingen til det nævnte møde fremgår bl.a., at " målsætningen er, at der maksimalt er 50 plejehjemsgodkendte indlagt på hospital ved årets udgang, og at maksimalt 10 % godkendes og tilflytter plejehjem direkte fra hospital." SAGSBESKRIVELSE Sundhedsforvaltningen vil give en mundtlig orientering om forløbet af samarbejdet mellem H:S og forvaltningen. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. HØRING Ingen. DATO: 25. august 1998 BILAG Ingen
3. Opgørelse over henholdsvis indlagte patienter godkendt til plejehjem og antal ledige ældreboliger (SOU 62/98). INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, at vedlagte månedstal for Københavns Sundhedsforvaltning samt oversigt over ledige ældreboliger tages til efterretning, som led i den kvartalsvise orientering om udviklingen i antallet af ventende og ventetider til ældreegnede boliger, herunder i antallet af ledige ældreboliger. RESUMÉ Af månedstallene fremgår antal ventende til ældreegnede boliger (plejehjem, beskyttede boliger og ældreboliger), samt ventetiderne for de indflyttede i boligtyperne. Af oversigten fremgår endvidere antallet af hospitalsindlagte ventende til plejehjem. Af bilagene vedrørende udviklingen i antallet af ledige ældreboliger fremgår antallet af ledige ældreboliger kvartalsvist opdelt efter nybyggede ældreboliger og ombyggede pensionistboliger, samt om de har været ledige over eller under 3 måneder. Der er ligeledes en opgørelse over hvor mange af de ombyggede pensionistboliger, der fortsat bebos af genhusede lejere fra tiden, da de var pensionistboliger, og blev anvist af Socialdirektoratet. SAGSBESKRIVELSE Som led i opfølgningen på udviklingen i visitationen til ældreegnede boliger udarbejdes månedligt opgørelser over ventetider og antal ventende til ældreegnede boliger, herunder bl.a. hvor mange plejehjemsgodkendte, der er indlagt på hospital. Ligeledes følges udviklingen i udlejningen af almene ældreboliger. I forbindelse med indgåelse af aftale med H:S omkring hospitalernes plejepatienter er det aftalt, at månedstallet for antallet af plejehjemsgodkendte ventende på hospital maksimalt skal være 50 ved årets udgang, og at udviklingen i antallet af ventende løbende skal følges af Sundheds- og Omsorgsudvalget . ØKONOMI Ingen DATO: 20. august 1998 BILAG Månedstal for Københavns Sundhedsforvaltning, juli 1998 samt oversigt over ledige ældreboliger pr. 1. juli 1998.
4. Forslag til beslutning om indførelse af service-buslinjer (SOU 75/98). INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, at det overfor økonomiforvaltningen anbefales, at det i princippet tiltrædes, at det eksisterende busnet og handicapkørslen suppleres med service-buslinjer a.h.t. byens mange gangbesværede og ældre, efter en nærmere analyse af behovet i de enkelte bydele, og en vurdering af, i hvilken udstrækning behovet vil kunne dækkes gennem særlige service-buslinier, og at udgifterne til sådanne buslinjer bør afholdes indenfor HT`s økonomiske rammer. RESUMÉ Borgerrepræsentanterne Hellen Hedemann(F) og Marie Jeppesen(Ø) har fremsat forslag til beslutning i Borgerrepræsentationen om etablering af nogle sevicebuslinjer i kommunen til supplement af det eksisterende offentlige busnet. Forslaget har været til høring i byens Ældreråd, og besvarelserne går alle ind for indførelse af sådanne linjer. Sundhedsforvaltningen anbefaler i princippet, at der etableres sådanne ruter efter en nærmere analyse af behovet og tilføjer, at udgifterne bør afholdes indenfor HT`s eksisterende rammer. SAGSBESKRIVELSE Hellen Hedemann (F) og Marie Jeppesen(Ø) har i Borgerrepræsentationens møde den 23. april 1998 fremsat forslag til beslutning om, at der gennemføres forsøg med servicebuslinjer i 2 bydele i København (Vanløse og Christianshavn). Herudover har Valby fremsat forslag om en sådan buslinje i denne bydel. Der er tale om bydele, hvor der er en række botilbud m.v. til ældre og handicappede, og forslagsstillerne mener ikke det eksisterende busnet er tilstrækkeligt til at opfylde det behov for kørsel, der er. HT har ansvaret for den kollektive trafik i hovedstadsområdet, hvortil udgifterne dækkes af de 3 hovedstadsamter samt Københavns- og Frederiksberg kommuner i fællesskab efter andelen af udskrivningsgrundlaget. I tilknytning hertil er der et særligt tilbud til handicappede. Dette består i en abonnementsordning, hvor brugerne for 9 kr. pr. tur - 18 kr. for en returbillet - kan blive transporteret fra dør til dør på ethvert ønsket tidspunkt. Ordningen kan benyttes af den enkelte én gang om ugen Herudover kan bestilles ture for 60 kr. pr tur, 120 kr. for en returbillet. I det budgetforslag for HT, der forelægges Borgerrepræsentationen i mødet den 27. august 1998, er udgifterne til denne ordning i 1999 anslået til ca. 107 mill. kr., og indtægterne til ca. 13 mill. kr. Kundeantallet er vurderet til ca. 15.000, og der køres ca. 435.000 ture, svarende til ca. 29 ture pr. kunde. I HT`s område er gennem de senere år indført, at stort set alle buslinjer i det centrale byområde betjenes med lavtgulvsbusser for at forbedre tilgængeligheden for kørestole, barnevogne, gangstativer og lignende. Det kan tilføjes, at HT i busplan 2001 i det centrale byområde har opstillet en målsætning om en gangafstand på 400 m. Til sammenligning er gangafstanden på lokale linjer i byområder udenfor København 800 m. Det kan oplyses, at HT i dag betjener 10 service-buslinjer , heraf 2 på Frederiksberg, 1 i Greve, 2 i Helsingør, 2 i Høje Tåstrup, 1 i Køge og 2 Roskilde. Udgifterne hertil afholdes af de respektive kommuner. Ældrerådene er hørt, og de modtagne breve giver alle udtryk for ønsker om gennemførelse af den serviceforbedring, indførelse af service-busser vil være. Der er i brevet fra Christianshavns Ældreråd anført en række særlige trafikale problemer omkring Christianshavns Torv. Denne del af henvendelsen vil blive oversendt til Bygge- og Teknikforvaltningen til besvarelse. Ældrerådet omtaler evt. anvendelse af handicapvenlige "små busser", der anvendes af bl. a. hospitalerne, til særlige ruter, "i takt med opstået behov". Hertil bemærkes, at de pågældende institutioner har brug for at kunne disponere fuldt ud over egne køretøjer. De gangafstande HT anvender, jfr. ovenfor, vil for mange ældre kunne føles som en hindring for kørsel til butik eller lignende, jfr. dog ovenfor om abonnementsordningen for bevægelsesshandicappede og gangbesværede. Det forekommer derfor hensigtsmæssigt at få behovet undersøgt nærmere. ØKONOMI Der henvises til sagsbeskrivelsen. HØRING Ældrerådene hørt, jfr. ovenfor under sagsbeskrivelsen. DATO: 25. august 1998 BILAG Modtagne høringssvar fra 8 Ældreråd
5. Status vedr. etablering af akutklinikker i H:S (SOU 87/98). INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter sagen RESUMÉ På mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. maj 1998 orienterede borgmesteren om, at man i H:S's bestyrelsesmøde onsdag den 29. april 1998 havde haft en diskussion omkring akutklinikker. Sundheds- og Omsorgsudvalget gav tilslutning til, at Sundhedsforvaltningen sammen med H:S kunne indlede forhandlinger om etablering af akutklinikker. Det første møde om planlægning af akutklinikker og akut sundhedsvagt blev holdt den 9. juni 1998. SAGSBESKRIVELSE I mødet den 9. juni 1998 deltog repræsentanter fra Københavns Praktiserende Læger, H:S Direktionen, Københavns Amt samt Frederiksberg og Københavns Kommuner. På mødet gav lægerne klart udtryk for, at etablering af en fælles visitationsordning til akutklinik/skadestue og lægevagt er en forudsætning for det videre samarbejde om akutklinikker og akut sundhedsvagt. I en visiteret ordning sker al henvendelse om bistand i princippet pr. telefon til den visiterende læge. Lægen sørger for relevant indsats i form af telefonkonsultation, tilbud om sygebesøg, konsultation i vagtlægeklinik/skadestue o.l. På baggrund af lægernes tilkendegivelse på mødet, er det Sundhedsforvaltningens opfattelse, at der er muligt grundlag for at arbejde videre med etablering af en fælles visitationsordning. Det næste møde mellem parterne er aftalt til den 1.september 1998. Inden dette møde finder Sundhedsforvaltningen, at det er nødvendigt, at der sker en politisk drøftelse af sagen. Til orientering kan det oplyses, at H:S's bestyrelse drøfter sagen på et bestyrelsesmøde den 26. august 1998. H:S Direktionens notat til bestyrelsen vedlægges. DATO: 24. august 1998 BILAG H:S notat "AKUT KLINIKKER, AKUT SUNDHEDSVAGT - oplæg vedr. det videre arbejde" af 12. august 1998.
6. Principgodkendelse af forslag til ombygning af plejehjemmet Aftensol (SOU 85/98). INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre på det i bilaget beskrevne forslag til ombygning af plejehjemmet Aftensol, herunder indhenter en udtalelse over forslaget fra Bygge- og Teknikudvalget RESUMÉ På baggrund af plejeboligplanen og den i budgettet indlagte forudsætning om ombygning og modernisering af 6 utidssvarende plejehjem søges om Sundheds- og Omsorgsudvalgets principielle godkendelse af et forslag til ombygning af plejehjemmet Aftensol. Sagen foreslås forelagt Bygge- og Teknikudvalget til udtalelse, inden Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling af et dispositionsforslag til Borgerrepræsentationen. SAGSBESKRIVELSE Plejehjemmet Aftensol, der hører til gruppen af de mest utidssvarende plejehjem i Københavns Kommune, foreslås ombygget til 43 moderne plejeboliger med indbygget køkkenenhed og eget bad og toilet. Til boligerne knyttes fælles opholdsarealer og servicearealer. ØKONOMI Ingen. HØRING Projektforslaget forelægges Ældrerådet på Nørrebro og Sikkerhedsudvalget. DATO: 19. august 1998. BILAG Sundhedsforvaltningens notat af 19. august 1998.
7. Principgodkendelse af forslag til ombygning af plejehjemmet Bonderupgård (SOU 86/98). INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre på det i bilaget beskrevne forslag til ombygning af plejehjemmet Bonderupgård, herunder indhenter en udtalelse over forslaget fra Bygge- og Teknikudvalget. RESUMÉ På baggrund af plejeboligplanen og den i budgettet indlagte forudsætning om ombygning og modernisering af 6 utidssvarende plejehjem søges om Sundheds- og Omsorgsudvalgets principielle godkendelse af et forslag til ombygning af plejehjemmet Bonderupgård. Sagen foreslås forelagt Bygge- og Teknikudvalget til udtalelse, inden Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling af et dispositionsforslag til Borgerrepræsentationen. SAGSBESKRIVELSE Plejehjemmet Bonderupgård, der hører til gruppen af de mest utidssvarende plejehjem i Københavns Kommune, foreslås ombygget til 58 moderne plejeboliger med indbygget køkkenenhed og eget bad og toilet. Til boligerne knyttes fælles opholdsarealer og servicearealer. ØKONOMI Ingen HØRING Projektforslaget forelægges Ældrerådet i Vanløse og Sikkerhedsudvalget. DATO: 19. august 1998. BILAG Sundhedsforvaltningens notat af 19. august 1998.
8. Orientering om løbende/kommende sager (SOU 19/98). Oversigt over sager som er blevet eller påregnes forelagt udvalget i 1998. Oversigten er ajourført siden udvalgsmødet den 17.august 1998. Sagsbetegnelse: Forventes forelagt: Diverse ombygningssager Løbende Orientering om status vedrørende aftale mellem H:S og Sundhedsforvaltningen om færdigbehandlede hospitals-indlagte (SOU 61/98) august – september – oktober – november – december Forsøg med hoftebeskyttere/bukser (SOU 67/98) september Korrektion af budgetforslag 1999 september Beslutningsforslag om revision af Sygehusplan H:S 2000 september Orientering om alkoholkampagne i uge 40 september Praksisplan september Retningslinier m.v. for Klagerådet september/oktober Revision af Sund By Plan (SOU 79/98) oktober Overgangsordning vedr. opgaver, der overtages fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (SOU 7/98) oktober Kundevalgsordning (SOU 66/98) november Beslutningsforslag fra BR om frit valg af ældrepleje (SOU 78/98) november Orientering om patientklager (SOU 59/98) november Opgørelse over henholdsvis indlagte patienter godkendt til plejehjem og antal ledige ældreboliger (SOU 62/98) november (hvert kvartal) Mål for Sundhedsforvaltningen Ultimo 1998 DATO: 25. august 1998
9. Eventuelt.
Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget 0 11 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget