Sundheds- og Omsorgsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 10. april 2000

 

8. Indførelse af kundevalgsordninger på hjemmehjælpsområdet (Fortsat behandling fra mødet den 13. marts 2000)

SOU 138/2000 J.nr. 66/98

 

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at vedlagte materiale danner grundlag for endelig udfærdigelse af kontrakter mellem Københavns Kommune og de private leverandører, der godkendes til at udføre henholdsvis:

at såfremt det mod forventning skulle vise sig, at der ikke er et tilstrækkeligt antal leverandører, der byder ind på opgaven i Kundevalgsordning 3, vil der kunne accepteres deltilbud fra private leverandører.

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen om det forventede tidsforløb for implementeringen af kundevalgsordningerne til efterretning.

RESUME

Borgerrepræsentationen har på sit møde den 16. – 17. juni 1999 tiltrådt Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling om gennemførelse tre forskellige kundevalgsordninger:

 1. En ordning, hvor hjemmehjælpsmodtageren har valgmulighed omkring udførelsen af praktisk bistand, dvs. rengøring, indkøb og tøjvask. Denne ordning afprøves i bydelene Sundby Syd, Ydre Nørrebro, Indre By, Bispebjerg og Ydre Østerbro.
 2. En ordning, hvor hjemmehjælpsmodtageren har valgmulighed omkring udførelsen af praktisk bistand, hvortil henregnes de gråzoner af ydelser, der har karakter af lettere personlig pleje m.v. Denne ordning afprøves i bydelene Amagerbro, Vanløse, Vesterbro, Sundby Nord og Christianshavn.
 3. En afprøvning af grænserne for kundevalgsordninger, hvor der i én bydel afprøves en model med valgmulighed for såvel praktisk bistand som personlig pleje. Denne ordning afprøves i bydelen Brønshøj-Husum.

Beslutningen blev truffet med bemærkning om:

 1. At den kommunale hjemmehjælp på samme vilkår som private udførere skal kunne tilrettelægge og organisere sin opgaveløsning, såvel som udbyde de supplerende ydelser, som et privat firma kan tilbyde. Der skal derfor rettes henvendelse til det relevante ministerium om eventuelle nødvendige lovændringer til sikring af dette.
 2. At der i standardkontrakten medtages en mulighed for, at private udførere kan anvende den kommunale BST mod betaling for at sikre opfyldelse af kravet om BST-dækning af aktiviteterne på hjemmehjælpsområdet.
 3. At der sikres en høj uddannelsesmæssig dækning af området gennem fastsættelse af kvoter for andele af personale med faglig relevant uddannelse med baggrund i erfaringerne fra den kommunale hjemmepleje.

Ad bemærkning A

Der er ingen aktuel mulighed for, at den kommunale hjemmehjælp kan tilbyde borgerne tilkøbsydelser.

Ad bemærkning B

Det er endnu ikke afklaret, om det ligger indenfor rammerne af kommunalfuldmagten, at en kommunal bedriftssundhedstjeneste udfører opgaver for private virksomheder.

Det er ej heller afklaret, hvilke organisatoriske ændringer en sådan aftale vil medføre for Kommunens bedriftssundhedstjeneste, da tilsluttede virksomheder skal have samme rettigheder og indflydelse som ved valg af selvstændige bedriftssundhedstjenester.

Ad bemærkning C

I forbindelse med fastlæggelse af udvælgelses- og tildelingskriterier pålægges leverandørerne at dokumentere, at medarbejderne har tilstrækkelige uddannelsesmæssige eller andre faglige forudsætninger for at løse opgaverne.

Øvrige emner og kommentarer i forhold til det tidligere af Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte

Det er endeligt afklaret, at kundevalgsordningerne er omfattet af pligten til at udbyde opgaven efter bestemmelserne i EUs tjenesteydelsesdirektiv.

Siden udarbejdelse af rapporten fra Arbejdsgruppen om Kundevalgsordninger har Indenrigsministeriet tilkendegivet, at der ikke kan stilles krav om, at de private leverandører indgår overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for medarbejderne.

Endelig er der overvejelser om, hvorvidt private leverandører bør indgå som praktiksted for elever ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

 

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 13. marts 2000 ønskedes en redegørelse for det tidsforløb, som forventes for implementeringen af de foreslåede kundevalgsordninger. I et notat, som vil blive forelagt på udvalgsmødet den 28. marts 2000, vil det forventede tidsforbrug fremgå.

SAGSBESKRIVELSE

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på sit møde den 3. maj 1999, at arbejdet med at indføre kundevalgsordninger skulle igangsættes med udgangspunkt i rapporten fra Arbejdsgruppen om Kundevalgsordninger, november 1998.

Udvalget ønskede dog gennemført tre forskellige kundevalgsordninger med henblik på at øge erfaringsgrundlaget og for at afprøve definitionen af grænsen mellem personlig pleje og praktisk bistand.

 1. En ordning, hvor hjemmehjælpsmodtageren har valgmulighed omkring udførelsen af praktisk bistand, dvs. rengøring, indkøb og tøjvask. Denne ordning afprøves i bydelene Sundby Syd, Ydre Nørrebro, Indre By, Bispebjerg og Ydre Østerbro.
 2. En ordning, hvor hjemmehjælpsmodtageren har valgmulighed omkring udførelsen af praktisk bistand, hvortil henregnes de gråzoner af ydelser, der har karakter af lettere personlig pleje m.v. Denne ordning afprøves i bydelene Amagerbro, Vanløse, Vesterbro, Sundby Nord og Christianshavn.
 3. En afprøvning af grænserne for kundevalgsordninger, hvor der i én bydel afprøves en model med valgmulighed for såvel praktisk bistand som personlig pleje. Denne ordning afprøves i bydelen Brønshøj-Husum.

Beslutningen blev truffet med bemærkning om:

 1. At den kommunale hjemmehjælp på samme vilkår som private udførere skal kunne tilrettelægge og organisere sin opgaveløsning, såvel som udbyde de supplerende ydelser, som et privat firma kan tilbyde. Der skal derfor rettes henvendelse til det relevante ministerium om eventuelle nødvendige lovændringer til sikring af dette.
 2. At der i standardkontrakten medtages en mulighed for, at private udførere kan anvende den kommunale BST mod betaling for at sikre opfyldelse af kravet om BST-dækning af aktiviteterne på hjemmehjælpsområdet.
 3. At der sikres en høj uddannelsesmæssig dækning af området gennem fastsættelse af kvoter for andele af personale med faglig relevant uddannelse med baggrund i erfaringerne fra den kommunale hjemmepleje.

Sagen blev herefter henvist til Borgerrepræsentationen, som på sit møde den 16. – 17. juni 1999 tiltrådte Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling.

EU-udbud

I rapporten fra Arbejdsgruppen om Kundevalgsordninger, november 1998 var spørgsmålet om, hvorvidt et EU-udbud var påkrævet i forbindelse med indførelse af kundevalgsordningerne, uafklaret.

Konkurrencestyrelsen har efterfølgende tilkendegivet, at indhentelse af tilbud fra private leverandører om at indgå i kundevalgsordningerne er omfattet af pligten til at udbyde opgaven efter bestemmelserne i EUs tjenesteydelsesdirektiv.

Det er hensigten, at der laves udbud for hver enkelt bydel i henhold til de tre ordninger.

Det primære formål med EU-udbudsreglerne er at sikre, at tilbudsgivere får lige konkurrencevilkår. Kriterierne for at få opgaven skal derfor fremgå af udbudsmaterialet, og de fastlagte kriterier vil ikke efterfølgende kunne fraviges eller udvides. Endvidere er der omfattende restriktioner for hvilke kriterier og forudsætninger, der sagligt kan lægges til grund ved udvælgelse af leverandører.

I betragtning af, at kommunen selv fastsætter de parametre, der typisk ville kunne differentiere de forskellige tilbud (eksempelvis pris, tidsramme, tildeling og udmåling af opgaverne), må det forventes, at et stort antal af de bydende leverandører umiddelbart vil kunne opfylde de kriterier, der lægges til grund i udbudet.

Af hensyn til koordinering og samarbejdet med Pensions- og Omsorgskontorerne samt muligheden for et forsvarligt kundeunderlag for de enkelte leverandører i kundevalgsordningerne anses det for hensigtsmæssigt, at der fastsættes et maksimum for antallet af leverandører i hver bydel.

Retten til at fravælge tilbudsgivere, der opfylder de fastlagte kriterier i udbudsmaterialet, forudsætter, at Kommunen udbyder kundevalgsordningerne efter EU's bestemmelser om begrænset udbud.

Udbuddet vil herefter ske i 2 faser. En prækvalifikationsfase, hvor alle interesserede leverandører opfordres til at indsende oplysninger om virksomhedens "egnethed" mm. På baggrund af de indkomne ansøgninger vil Forvaltningen – ud fra de fastlagte udvælgelseskriterier - vælge hvem (mindst 5 og højst 20), der kan opfordres til at afgive tilbud på den udbudte opgave, og den endelige tildeling af de udbudte opgaver vil herefter alene ske blandt de prækvalificerede leverandører (tildelingsfasen).

Afgivelse af delbud

Med henblik på at sikre en egentlig konkurrence forudsætter den begrænsede udbudsform, som anført ovenfor, at mindst 5 leverandører opfylder betingelserne for at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven.

Hvis der mod forventning ikke bliver et tilstrækkeligt antal leverandører, der opfylder betingelserne for prækvalifikation i Brønshøj-Husum, foreslås det, at det i udbudsmaterialet sikres, at bydelen i så fald kan indgå i kundevalg inden for en af de mindre omfattende ordninger.

Dette kan ske ved, at det i udbudsmaterialet tilkendegives, at såfremt der ikke kan prækvalificeres et tilstrækkeligt antal leverandører til hele den udbudte opgave, vil leverandører, der alene opfylder kriterierne for en del af opgaven kunne komme i betragtning.

Ved at give mulighed for afgivelse af deltilbud kan det således sikres, at borgerne i Brønshøj-Husum også får mulighed for at indgå i en kundevalgsordning inden for samme udbudsrunde. Det skal dog præciseres, at de leverandører, der kan tilbyde hele den udbudte opgave, har fortrinsret.

Tildelingskriterier

Det udestår fortsat, hvorvidt leverandørens muligheder for at tilbyde borgerne tilkøbsydelser kan indgå i tildelingskriterierne.

Det afklares derfor med Konkurrencestyrelsen, om det vil være konkurrenceforvridende og uforeneligt med EU's udbudsregler, idet tilkøbsydelser ikke direkte relaterer sig til udførelsen af den udbudte opgave.

Ad bemærkning A

Den kommunale hjemmehjælps mulighed for at tilbyde borgerne tilkøbsydelser

Udvalget ønskede, at der blev rettet henvendelse til et relevant ministerium om eventuelle nødvendige lovændringer, så den kommunale hjemmepleje får lige muligheder med private leverandører med hensyn til mulighed for at tilbyde borgerne tilkøbsydelser.

Problematikken blev taget op i forhandlingerne mellem Københavns Kommune og Regeringen, men er ikke en del af aftalen "Forhandlingsresultat om kommunens økonomi 2000", 14. juni 1999.

Der er således aktuelt ingen mulighed for, at den kommunale hjemmehjælp kan tilbyde borgerne tilkøbsydelser.

Sundhedsforvaltningen vil fortsat undersøge, hvorvidt der kan skabes særlige ordninger, som gør det muligt for den kommunale hjemmepleje at tilbyde borgerne tilkøbsydelser.

Ad bemærkning B

De private leverandørers mulighed for at anvende den kommunale BST

Udvalget ønskede, at der i kontrakten medtages en mulighed for, at private leverandører kan anvende den kommunale BST mod betaling for at sikre opfyldelse af kravet om BST-dækning af aktiviteterne på hjemmehjælpsområdet.

I udbudsmaterialet er det præciseret, at opgaverne inden for kundevalgsordningerne er underlagt BST pligt.

Imidlertid er det ikke endeligt afklaret, om det ligger inden for rammerne af kommunalfuldmagten, at en kommunal bedriftssundhedstjeneste udfører opgaver for private virksomheder.

Endvidere er BST Københavns Kommune oprettet efter reglerne for virksomheds-BSTer. Den er således organisatorisk ingen selvstændig virksomhed, men en del af Københavns Kommune.

I henhold til reglerne for organisering af bedriftssundhedstjenester forudsættes det, at såfremt en virksomheds-BST får tilsluttet mere end 5 andre virksomheder, skal det ved organiseringen af bedriftssundhedstjenesten sikres, at de tilsluttede virksomheder får samme indflydelse og rettigheder, som virksomheder, der tilmelder sig selvstændige bedriftssundhedstjenester.

Inden der træffes endelig beslutning, finder Sundhedsforvaltningen det derfor nødvendigt med en afklaring af, hvor store organisatoriske ændringer det i givet fald vil medføre for kommunens bedriftssundhedstjeneste – og dermed for kommunens egne brugere.

Dette undersøges sideløbende med afklaringen af problematikken om kommunalfuldmagten.

Ad bemærkning C

Sikring af høj uddannelsesmæssig dækning af området

Udvalget ønskede, at der sikres en høj uddannelsesmæssig dækning af området gennem fastsættelse af kvoter for andele af personale med faglig relevant uddannelse med baggrund i erfaringerne fra den kommunale hjemmepleje.

Et af grundprincipperne for gennemførelsen af kundevalgsordninger er ens vilkår for såvel private som kommunale leverandører. Den kommunale hjemmepleje beskæftiger medarbejdere med en bred vifte af uddannelser og på anden vis kvalificeret personale.

En tilsvarende uddannelsesmæssig dækning af området hos private leverandører sikres dels ved prækvalifikationen (udvælgelseskriterier) af leverandørerne og dels ved den endelige godkendelse (tildelingskriterier).

I udvælgelseskriterierne stilles minimumskrav om, at leverandøren skal give sikkerhed for, at leverandørens medarbejdere har tilstrækkelig uddannelsesmæssige eller andre faglige forudsætninger for at løse opgaverne.

Endvidere stilles minimumskrav om sikkerhed for, at leverandøren har en tilfredsstillende uddannelsespolitik med henblik på, at medarbejderne løbende kan kvalificeres i forhold til levering af de udbudte opgaver.

Endelig stilles minimumskrav om tilfredsstillende erfaringsgrundlag hos leverandøren eller leverandørens ansatte med hensyn til levering af ydelserne.

I forbindelse med den endelige godkendelse af leverandøren udgør uddannelsesniveauet et af tildelingskriterierne, når der skal vælges blandt de prækvalificerede leverandører. Leverandøren skal derfor beskrive, i hvilket omfang denne vil lade konkrete opgaver udføre af medarbejdere med en bestemt relevant uddannelse.

Ørige emner og kommentarer i forhold til det tidligere af Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte

Overenskomstmæssig dækning

I rapporten fra Arbejdsgruppen om Kundevalgsordninger blev det forudsat, at der skulle stilles krav til de private leverandører om, at medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår skulle fastsættes via en overenskomst.

Jf. vedlagte bilag har Indenrigsministeriet efterfølgende tilkendegivet, at en kommune ikke lovligt kan stille krav om, at private leverandører, der udfører hjemmehjælpsopgaver, indgår overenskomst for personalet.

Problemstillingen har været forelagt Sundhedsforvaltningens advokat, der efter drøftelse med såvel Indenrigsministeriet som Arbejdsministeriet vurderer, at der i udvælgelses- og tildelingskriterierne kan lægges vægt på, hvilken personalepolitik der foreligger hos den enkelte leverandør, og hvilke faglige kvalifikationer – og herunder uddannelser – personalet besidder.

Mulighed for praktikpladser hos private leverandører

Sundhedsforvaltningen overvejer, om de private leverandører bør indgå som praktiksteder for elever ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Umiddelbart vurderer Sundhedsforvaltningen, at dette indebærer en række fordele.

Som godkendt praktiksted skal leverandøren kunne leve op til en række faglige krav. Herunder krav om relevant uddannet personale.

At den private leverandør får elever vil betyde et større kendskab til de social- og sundhedsfaglige uddannelser, og dermed et incitament til, at leverandørerne i højere grad vil rekruttere medarbejdere med en sådan uddannelsesmæssig baggrund.

Det skal bemærkes, at det er Fællesbestyrelsen for H:S Regionen, der i givet fald godkender praktiksteder, og Fællesbestyrelsen er endnu ikke blevet involveret i Sundhedsforvaltningens overvejelser.

I forbindelse med vedtagelsen af lov om social service, hvor der blev givet mulighed for, at hjemmehjælpsydelser kan udføres af private leverandører, blev der ikke samtidig taget stilling til, hvorvidt praktikpladser kan etableres hos private leverandører.

Sundhedsforvaltningen vil derfor undersøge, om der er hjemmel til dette.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 13. marts 2000 ønskedes en redegørelse for det tidsforløb, som forventes for implementeringen af de foreslåede kundevalgsordninger. I et notat, som vil blive forelagt på udvalgsmødet, vil det forventede tidsforbrug vedrørende de enkelte faser i forbindelse med udbud og udpegelse fremgå.

ØKONOMI

Der påregnes nogle etableringsomkostninger i forbindelse med etablering af kundevalgsordningerne. Finansieringen af disse vil ske inden for det vedtagne budget 2000.

HØRING

Stillingtagen til indførelse af kundevalg har tidligere været sendt til høring hos rækken af interessenter.

BILAG

Materiale vedr. Praktisk bistand, Kundevalgsordning 1 (Udsendt med dagsordenen for mødet den 13. december 1999)

Materiale vedr. Praktisk bistand samt lettere pleje- og omsorgsydelser, Kundevalgsordning 2 (Udsendt med dagsordenen for mødet den 13. december 1999)

Materiale vedr. Hjemmehjælp, Kundevalgsordning 3 (Udsendt med dagsordenen for mødet den 13. december 1999)

Notat vedr. manglende mulighed for at stille krav om overenskomstdækning for private leverandører, der indgår i kundevalgsordninger (Udsendt med dagsordenen for mødet den 13. december 1999)

Notat vedr. forventet tidsplan for indførelse af kundevalgsordninger (Omdelt på mødet den 28. marts 2000)

Jesper Maarbjerg

/Lene Lone Pedersen