Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde mandag den 15. september 2008

 

 

Åbne punkter

 

7.      Drøftelse af trængselsafgifter

NBL  46/2008

INDSTILLING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at lokaludvalget foretager en kort drøftelse af projekt trængselsafgifter, hvori lokaludvalgets holdninger til projektet tilkendegives til formand Kim Christensen, med henblik på fremlæggelse på møde med de øvrige lokaludvalgsformænd den 25. september 2008. 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 15. september 2008

1.  På baggrund af udvalgets drøftelser tager Kim Christensen udvalgets synspunkter med til lokaludvalgsformændenes møde den 25. september 2008.

 

 

PROBLEMSTILLING

Siden foråret 2007 har Københavns kommune undersøgt, hvordan og i hvilket omfang indførslen af trængselsafgifter i Hovedstadsområdet kan afhjælpe problemerne med den stigende biltrafik. Økonomiforvaltningen ønsker at holde lokaludvalgene orienteret om projektet og har i den forbindelse udarbejdet rapporten "Trængselsafgifter i Hovedstadsområdet" (se bilag 12 og 13 vedlagt mødeindkaldelse til den 21. august 2008). Rapporten behandler kommunens udfordring vedr. trængslen på vejene, kommunens forslag til løsning af udfordringen, samt effekten af den foreslåede løsning.

 

Sagen skal drøftes på et møde med samtlige lokaludvalgsformænd torsdag den 25. september 2008. Her ønsker Økonomiforvaltningen, at lokaludvalgsformændene præsenterer eventuelle kommentarer og forslag til forbedringer fra lokaludvalgene.

 

Punktet blev udsat fra sidste møde den 21. august 2008.

 

LØSNING

Det foreslås, at lokaludvalget foretager en kort drøftelse af projekt trængselsafgifter, hvori lokaludvalgets medlemmer kommer med forslag og kommentarer til projektet. Formand Kim Christensen vil forelægge Økonomiforvaltningen input fra lokaludvalgsmedlemmerne på et møde d en 25. september 2008.

 

BILAG

se bilag 12 (følgebrev vedr. høring om trængselsafgifter) og 13 (rapport om trængselsafgifter) vedlagt mødeindkaldelse til den 21. august 2008