Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde mandag den 15. september 2008

 

 

Åbne punkter

 

3.      Høring vedr. værested på Nørrebro

NBL  51/2008

INDSTILLING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at lokaludvalget tager orientering om værested i Støberiets kulturhus på Nørrebro fra Kontorchef Birgitte Nystrup Lundgren, Socialforvaltningen, til efterretning.

2.      at lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om høringssvar om værested i Støberiets kulturhus på Nørrebro.

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 15. september 2008

1.      Lokaludvalget tog orientering om værested i Støberiets Kulturhus fra Kontorchef Birgitte Nystrup Lundgreen, Socialforvaltningen, til efterretning.

2.      Lokaludvalget bemyndigede Jon Jackson til på vegne af arbejdsgruppen for det sociale område, sundhed, beskæftigelse, ældre og handicap, at udarbejde udkast til høringssvar. Høringsvaret rundsendes til arbejdsgruppens medlemmer og afgives inden den 29. september 2008.

 

PROBLEMSTILLING

Nørrebro Lokaludvalg har modtaget en høringssag fra Socialfor valtningen om forslag til værested for unge mellem 18-25 år fra Blågårds Plads. Det foreslås at værestedet bliver placeret i Støberiets Kulturhus. Høringsperioden udløber den 29. september 2008 og sagen behandles i BR den 2. oktober 2008. Nørrebro Lokaludvalg er blevet bedt om at afgive høringssvar i denne sag.

 

LØSNING

Arbejdsgruppen for det sociale område, sundhed, beskæftigelse, ældre og handicap har behandlet sagen og har foranlediget at Kontorchef Birgitte Nystrup Lundgren fra Socialforvaltningen kommer på mødet den 15. september 2008 og orienterer om sagen, således at lokaludvalget kan tage stilling til høringssvar på den baggrund. Nørrebro Lokaludvalg drøfter og vedtager et høringssvar.

 

VIDERE PROCES

Sekretariatet forstår den administrative redigering af høringssvaret samt forsendelse.

 

BILAG

§        Bilag 2: Indstilling og beslutning vedr. værested fra SOU

§        Bilag 3: Notat om værested i Støberiet

§        Bilag 4: Notat om lokaler i Støberiet

§        Bilag 5: Medlemsforslag fra BR om Ungdomspolitik til tiden