Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde mandag den 15. september 2008

 

 

Åbne punkter

 

8.      Ansøgning fra Agenda 21 Grøn Nørrebro

NBL  40/2008

INDSTILLING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at arbejdsgruppen for byudvikling, trafik og miljø fremlægger deres indstilling og at lokaludvalget drøfter og træffer en beslutning om ansøgningen på kr. 121.250 fra Agenda 21 Grøn Nørrebro vedrørende støtte til projektet 'Borgere planter midlertidig klimaskov på Bane Danmarks areal'.

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 15. september 2008

Mogens Petersen og Allan Lindgaard erklærede sig inhabile og forlod mødet under dette punkt.

 

1.      Lokaludvalget drøftede ansøgningen og fandt at der var mange uklarheder i ansøgningen. På den baggrund blev det besluttet at udskyde behandlingen af ansøgningen indtil der er opnået klarhed over, hvem der deltager og medvirker i projektet, hvor meget der er bevilliget fra andre steder, samt om der er tilsagn fra Bane Danmark og beboergrupper i området. Ansøgningen skal med disse oplysninger genfremsendes på ny.

 

PROBLEMSTILLING

Nørrebro Lokaludvalg har modtaget en ansøgning på kr. 97.000 + moms, i alt kr. 121.250 fra Agenda 21 Grøn Nørrebro til projektet 'Borgere planter midlertidig klimaskov på Banedanmarks areal.'  Arrangementet afholdes en søndag i november 2008 og retter sig imod borgere fra Ryvang og Nørrebro, samt skoler og institutioner i lokalområdet.

 

Østerbro Lokaludvalg ansøges om samme beløb. Såfremt der ydes støtte herfra, vil beløbet blive brugt til arealforberedelse, reklame og gratis suppe til deltagerne.

 

LØSNING

Ansøgningen er blevet behandlet i arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø. Arbejdsgruppen har indhentet flere oplysninger fra ansøger og vil på mødet den 15. september 2008 fremlægge sin indstilling.

 

ØKONOMI

Såfremt Nørrebro Lokaludvalg vælger at imødekomme ansøgningen, afholdes udgiften af lokaludvalgets puljemidler.

 

VIDERE PROCES

Sekretariatet meddeler lokaludvalgets beslutning til Agenda 21 Grøn Nørrebro og forestår den øvrige sagsbehandling.

 

BILAG

§        Bilag 7: Ansøgning fra Agenda 21 Grøn Nørrebro

§        Bilag 8: Korrespondance mellem arbejdsgruppen og Agenda 21 Grøn Nørrebro