Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde mandag den 15. september 2008

 

 

Åbne punkter

 

5.      Høring vedr. Metrocity ringen

NBL  49/2008

INDSTILLING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at lokaludvalget tager orientering fra informationsmøde vedr. Metrocityringen afholdt den 4. september 2008, til efterretning.

2.      at lokaludvalget træffer beslutning om, hvorvidt det vil bemyndige arbejdsgruppen for byudvikling, trafik og miljø til at udarbejde og afsende høringssvar, efter borgermødet den 16. september, og inden fristens udløb den 10. oktober 2008. Alternativt skal lokaludvalget beslutte, at afholde et ekstraordinært møde (efter 16. september og før 10. oktober), hvor lokaludvalget skal træffe endelig beslutning om høringssvaret.

3.      at lokaludvalget drøfter høringssagen vedr. Metrocityringen.

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 15. september 2008

1.      Nørrebro Lokaludvalg tog orientering fra informationsmøde om Metrocityringen den 4. september 2008 til efterretning.

2.      Nørrebro Lokaludvalg besluttede at arbejdsgruppen for byudvikling, trafik og miljø udarbejder et udkast til et høringssvar, efter borgerhøringen om Metorcityringen den 16. september 2008, og inden 1. oktober, som drøftes og vedtages på et ekstraordinært møde den 1. oktober kl. 17.30 i Nørrebrohallen. Arbejdsgrupperne opfordres derfor til at videresende høringssvar fra diverse borgergrupper på Nørrebro til arbejdsgruppen for byudvikling, trafik og miljø inden den 1. oktober 2008.

3.      Lokaludvalget drøftede høringssagen om Metrocityringen.

 

 

PROBLEMSTILLING

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. juni 2008 forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering for Cityringen. Forslaget er fremlagt i offentlig høring fra den 1. juli 2008 til den 1. oktober 2008. Sekretariatet har haft held til at flytte frist for aflevering af høringssvar til den 10. oktober 2008.

 

I forbindelse med høringen har Nørrebro Lokaludvalg vedtaget at afholde et borgermøde om den kommende Cityring. Borgermødet vil blive afholdt i fællesskab med Bispebjerg Lokaludvalg og Økonomiforvaltningen, tirsdag den 16. september 2008 i Nørrebrohallen. På det fælles borgermøde vil Københavns kommune og Metroselskabet orientere om Cityringen, samt besvare spørgsmål herom. Samtidig giver borgermødet lokaludvalgene mulighed for at høre borgernes synspunkter, inden de afgiver deres høringssvar til kommunen.

 

Lokaludvalgsmøderne for Nørrebro Lokaludvalg ligger således, at der ikke efter borgermødet den 16. september 2008 er et efterfølgende lokaludvalgsmøde inden høringsfristen. Lokaludvalget bemyndigede derfor på sidste møde den 21. august 2008 arbejdsgruppen for byudvikling, trafik og miljø til at udarbejde og afsende et endeligt høringssvar i forhold til VVM-redegørelsen med udgangspunkt i indkomne kommentarer på borgermødet den 16. september 2008.

 

Alternativt kan Nørrebro Lokaludvalg vælge at afholde et ekstraordinært lokaludvalgsmøde (efter den 16. september og før den 1. oktober), således at lokaludvalget kan træffe endelig beslutning om høringssvaret.

 

LØSNING

Nørrebro Lokaludvalg drøfter høringssagen og træffer beslutning om, hvorvidt der skal afholdes et ekstraordinært lokaludvalgsmøde efter den 16. september og inden den 1. oktober, hvor lokaludvalget kan træffe endelig beslutning om høringssvaret. Alternativt kan Nørrebro Lokaludvalg beslutte at bemyndige arbejdsgruppen for byudvikling, trafik og miljø og formanden til at udarbejde og afsende endeligt høringssvar inden fristen 10. oktober 2008.

 

VIDERE PROCES

Der afholdes borgermøde om Metrocityringen den 16. september 2008. Efterfølgende udarbejder og afsender arbejdsgruppen for byudvikling, trafik og miljø det endelige høringssvar. Alternativt afholder Nørrebro Lokaludvalg et ekstraordinært lokaludvalgsmøde efter den 16. september og inden den 10. oktober, hvor udvalget kan træffe endelig beslutning om høringssvaret.

 

BILAG

§        Følgebrev til høring vedr. forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering for Cityringen.  (se bilag 2 fra mødeindkaldelsen til den 21. august 2008)

§        Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse om Cityringen (se bilag 3 fra mødeindkaldelsen til den 21. august 2008).

§        VVM-redegørelse om Cityringen (udsendt til medlemmer af Nørrebro Lokaludvalg. Kan downloades fra www.metrocityringen.dk).