Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 31. oktober 2005

 

 

6.      Personalepolitisk Regnskab 2005 for Miljø- og Forsyningsforvaltningen

      MFU 248/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget tager det Personale Politiske Regnskab 2005 for ansatte i Miljø- og Forsyningsforvaltningen til efterretning.

 

 

RESUME

Personalepolitisk Regnskab for Københavns Kommune (PPR) er udgivet hvert andet år siden 1997. Det er resultat af en spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte medarbejdere i alle kommunens forvaltninger.

PPR for Københavns Kommune har været forelagt ØU den 20. september og BR den 13. oktober 2005. Det giver et generelt øjebliks billede, som i store træk ligner det fra sidste regnskab i 2003, dog er der en række forbedringer i forhold til at gennemføre trivselsmålinger og medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og en række faktorer der viser at den psykiske belastning af de ansatte er øget.

Generelt betegnes udviklingen i kommunen siden det første regnskab som positiv. Det samme gælder for Miljø- og Forsyningsforvaltningen, hvor det forvaltningsspecifikke materiale viser at der er nogle udsving på resultaterne for nogle faggrupper, men at det samlede resultat for forvaltningen viser den samme tendens som PPR viser for kommunen generelt.

Særligt skal det fremhæves:

-         at Miljø- og Forsyningsforvaltningen klart ligger i top hvad angår gennemførelse af MUS, udarbejdelse af udviklingsplaner og gennemførelse af trivsels-/værdimålinger,

-         at tilfredsheden med at være ansat i kommunen fortsat ligger højere end det gennemsnitlige niveau for kommunen, selvom den har været faldende siden 2001, og

-         at der i forvaltningen, i lighed med resten af kommunen, er en oplevelse af at det psykiske arbejdsmiljø er belastende, hvor især arbejdsmængden og arbejdstempoet opleves som belastende.

I Miljø- og Forsyningsforvaltningen er der løbende fokus på de områder PPR har undersøgt og som det forventes at forvaltningerne selv vurderer nødvendigheden af at gennemføre initiativer indenfor. Disse er løbende blevet fulgt op med lokale trivsels- og værdimålinger i forvaltningen.

PPR 2005 er blevet drøftet i direktørkredsen, som er opmærksom på tendenserne i regnskabet og anbefaler Miljø- og Forsyningsudvalget at tage indstillingen om regnskabet for de ansatte i Miljø- og Forsyningsforvaltningen til efterretning.

 


SAGSBESKRIVELSE

Personalepolitisk Regnskab for ansatte i Københavns Kommune er udgivet hvert andet år siden 1997. Det giver mulighed for at sammenligne mange spørgsmål og vurdere udviklingen i de ansattes oplevelse af arbejdspladsen indenfor kategorierne: Effektivitet, samarbejde, værdsættelse, udvikling, mangfoldighed, arbejdsmiljø og løn.

Generelt sammenfatter Personalepolitisk Regnskab 2005 følgende for de ansatte i Københavns Kommune:

-         Der er overordnet set ikke sket markante ændringer i de ansattes vurdering af kommunen som arbejdsplads.

-         Der er en generel tilfredshed med at være ansat i Københavns Kommune og arbejdet opleves meningsfuldt.

-         De ansatte føler sig værdsatte og inddraget. Lidt færre har en oplevelse af at lederen hurtigt informerer når der sker ændringer og sikrer at samarbejdsproblemer bliver løst på en god måde.

-         Mange ansatte oplever at de udvikler sig, men de savner bedre muligheder for efteruddannelse.

-         Arbejdet opleves hårdt, da arbejdsmængden og arbejdstempoet er belastende.

-         Dertil kommer, at usikkerheden om den arbejdsmæssige fremtid er psykisk belastende.

-      &n bsp;  Løn er en ny kategori i PPR der bl.a. viser at mange ansatte ikke oplever en sammenhæng mellem mål, opgaveløsning og løn.

 

Lidt mere om resultaterne i Miljø- og Forsyningsforvaltningen

PPR 2005 for Københavns Kommune beskriver tilfredsheden med at være ansat og de ansattes oplevelse indenfor kategorierne: effektivitet, samarbejde, værdsættelse, udvikling, mangfoldighed, arbejdsmiljø og løn.  

I Miljø- og Forsyningsforvaltningen (incl. KE) er der 61 personer der har besvaret spørgeskemaet til PPR 2005. De fordeler sig på følgende faggrupper:

Faggrupper i MFF:

Antal

Administrativ sagsbehandling

     7

Kontoradministrativt arbejde

   11

Teknikere

   10

Teknisk tilsyn og sagsbehandling

     9

Øvrige1

   23

Miljø- og Forsyningsforvaltningen i alt

    61

Københavns Kommune

1664

1) Gruppen "øvrige" er en sammenlægning af de faggrupper hvor der ikke er

   mindst 6 personer der har svaret.

Svarprocenten i Miljø- og Forsyningsforvaltningen er 51%, hvilket er en smule lavere end gennemsnittet for kommunen på 54%, men nok til at undersøgelsen kan pege på generelle tendenser i de ansattes oplevelse af kommunen og forvaltningen som arbejdsplads. Det skal bemærkes at i Miljø- og Forsyningsforvaltningen er 81% ansat i KE.

Miljø- og Forsyningsforvaltningens placering i forhold til de andre forvaltninger og kommunens samlede gennemsnit for hver kategori fremgår af bilag 1. De specifikke tendenser for Miljø- og Forsyningsforvaltningen bygger på besvarelsen af en række spørgsmål, hvis resultat fremgår af bilag 2 og kort kan sammenfattes til følgende:

Tilfredsheden med at være ansat på den nuværende arbejdsplads og oplevelsen af arbejdsglæde er på samme niveau som i 2001 og 2003.

Arbejdstempo og arbejdsmængde opleves af mellem 1/3 og ½ af de ansatte, som psykisk belastende. Derudover er der en stigende oplevelse af usikkerhed i forhold til den arbejdsmæssige fremtid, især hos den kontoradministrative gruppe og teknikerne.

PPR 2005 for de ansatte i Miljø- og Forsyningsforvaltningen er blevet drøftet i direktørkredsen, som er opmærksom på tendenserne i regnskabet og anbefaler Miljø- og Forsyningsudvalget at tage regnskabet til efterretning.

 

Konsekvenser for borgerne

Indstillingen har ingen konsekvenser for borgerne.

 

ØKONOMI

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

HØRING

Der er ikke foretaget høring

 

BILAG

Bilag 1: Nøgletal for Miljø- og Forsyningsforvaltningens samlede gennemsnit i forhold til Københavns Kommune og de øvrige forvaltninger i kategorierne: effektivitet, samarbejde, værdsættelse, udvikling, mangfoldighed, arbejdsmiljø og løn.

Bilag 2: Miljø- og Forsyningsforvaltningens besvarelser på en række spørgsmål indenfor kategorierne: effektivitet, samarbejde, værdsættelse, mangfoldighed, arbejdsmiljø

 

 

 

 

Peter Elsman

                                            / Anette Jon Jonsen