Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 31. oktober 2005

 

 

9.      Udmøntning af de resterende midler i Puljen til bl.a. Agenda 21 og Miljøpuljen

      MFU 251/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller til Miljø- og Forsyningsudvalget,

at Miljø og Forsyningsudvalget godkender, at de resterende midler i Puljen til bl.a. Agenda 21 og Miljøpuljen udmøntes med 1,5 mio. kr. til Beskæftigelsesprojektet og 0,8 mio. kr. til støtte for et videnscenter for frisører og kosmetikere

 

 

 

RESUME

Med denne indstilling foreslås det, at de resterende midler i puljen til bl.a. Agenda 21 og Miljøpuljen udmøntes med 1,5 mio. kr. til beskæftigelsesprojektet til anvendelse i 2006 og 2007 og med 0,8 mio.kr. til støtte for et videnscenter for frisører og kosmetikere i 2006 og 2007.

 


SAGSBESKRIVELSE

Puljen til bl.a. Agenda 21 (10 mio. kr. puljen)

Med budget 2002 blev der oprettet Puljen til bl.a. Agenda 21 (også kaldet 10 mio. kr. puljen). Af teksten i budgetaftalen fremgik følgende: Der afsættes en pulje på 10 mio. kr. til bl.a. grønne kontorer i bydelene (Agenda 21 centre), nye vedvarende energiprojekter og andre miljøinitiativer.

Af det årlige beløb på 10 mio. kr. i årene 2002-2005, i alt 40 mio. kr., blev der etableret en delpulje på 18 mio. kr. til miljøaktiviteter, Agenda 21 centre m.v., mens 22 mio. kr. blev stillet til rådighed for vedvarende energiprojekter o.a. miljøaktiviteter.

Etableringen af puljen skulle bl.a. ses i lyset af, at der generelt var et ønske om at have en pulje til rådighed, der på en fleksibel basis kunne anvendes til at støtte initiativer og forslag, der tilgik Miljø- og Forsyningsudvalget. Desuden blev puljen oprettet som følge af, at en række statslige puljer til støtte af lignende formål blev nedlagt.

 

Miljøpuljen (3 mio. kr. puljen)

Med budget 2004 blev Miljøpuljen (også kaldet 3 mio. kr. puljen) oprettet. Af teksten i budgetaftalen fremgik følgende: Puljen skal bl.a. anvendes til at styrke Agenda-21-arbejdet, miljøledelsen på byniveau og sikre en løbende fremdrift i miljøarbejdet, herunder at miljøarbejdet bliver forankret hos borgere, virksomheder og kommunen selv. Herudover kan puljen sikre igangværende aktiviteter, f.eks. Københavns Miljønetværk, miljøcertificering af kommunale virksomheder og økologiske fødevarer mv. Endelig kan opfølgning på CO2-planen indgå.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at der af puljerne anvendes 1,5 mio.kr. til "Beskæftigelsesprojektet - miljøformidling til københavnere med anden etnisk baggrund i Mimersgadekvarteret" ved HeFe projektleder Bettina Fellov.

Endvidere indstiller Miljø- og Forsyningsforvaltningen, at der udmøntes 0,8 mio. kr. til støtte for et videnscenter for frisører og kosmetikere ved Bispebjerg Miljøcenter, Tanja Møller.

Hermed vil den sidste del af de to puljer være disponeret.

 

Konsekvenser for borgerne

Hovedparten af projekterne retter sig mod udbredelse af miljøindsatsen i Københavns Kommune med involvering af både borgere, virksomheder og kommunen selv. Ved at yde støtte til disse projekter vil der således blive forbedrede muligheder for borgere og virksomheder til at bidrage til en forbedring af miljøet. Endelig vil en gennemførelse af beskæftigelsesprojektet sikre, at der sker en integration af de miljøambassadører med anden etnisk baggrund end dansk, som uddannes til bl.a. formidling af miljøbudskaber.

 

ØKONOMI

Der kan anvises dækning for støtten til de to projekter inden for bevillingerne for Puljen til bl.a. Agenda 21 og Miljøpuljen.

 

Puljen til bl.a. Agenda 21

Der var efter den seneste udmøntning fra puljen (MFU 238/2005) 975 t.kr. tilbage i puljen i 2005.

Restbeløbet i puljen vil ved en senere bevillingsmæssig omplacering og overførsel mellem budgetårene blive søgt overført til Miljøkontrollen, funktion 0.80.1 Fælles formål, til anvendelse i 2006 og 2007.

Miljøpuljen

Der var efter den seneste udmøntning fra puljen (MFU 238/2005) 1.170 t.kr. til rådighed i 2005 og 150 t.kr. til rådighed i 2006 til nye projekter.

Restbeløbet i 2005, 1.170 t.kr., vil ved senere bevillingsmæssig omplacering og overførsel mellem budgetårene blive søgt overført til Miljøkontrollen, funktion 0.80.1 Fælles formål til anvendelse i 2006 og 2007. Endvidere vil restbeløbet i 2006, 150 t.kr., ved senere bevillingsmæssig omplacering blive søgt overført til Miljøkontrollen, funktion 0.80.1, Fælles formål.

Begge puljer vil herefter være fuldt udmøntet.

Som det fremgår af nedenstående tabel, forudsættes det, at der opnås adgang til at overføre 2,15 mio. kr. fra 2005 til 2006 og 1,15 mio. kr. fra 2006 til 2007.

 

(beløb i mio. kr.)

2005

2006

2007

Restbeløb, Puljen til bl.a. Agenda 21

0,98

 

 

Restbeløb, miljøpuljen

1,17

0,15

 

Forudsat overførsel mellem budgetår

- 2,15

1,00

1,15

Til rådighed

0,00

1,15

1,15

Beskæftigelsesprojektet

 

0,75

0,75

Frisørprojektet

 

0,40

0,40

Restbeløb

0,00

0,00

0,00

 

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af Miljø- og forsyningsforvaltningens positivliste. Til sagstypen er knyttet følgende miljømål:

A - "Kommunen vil øge miljøkompetencen hos borgere, erhvervsliv og i kommunen" (Agenda 21 plan 2005)

B - "Informere om miljøforhold, demonstrere handlemuligheder og skabe gunstige betingelser for borgere og erhverv til at integrere miljø i daglige handlinger, så borgere og erhvervslivet tager medansvar for byens udvikling" (Miljøpolitik for København 2003)

C - "Boligområderne skal inddrages i udarbejdelse af lokale Agenda 21'ere" (Dogme 2000)

D - "Erhvervslivet skal inddrages formelt i udvikling af et bedre miljø" (Dogme 2000)

 

De ansøgte projekter bidrager positivt til ovenstående målopfyldelse som følger:

Beskæftigelsesprojektet                                                                   ABC

Videncenter for frisører og kosmetikere                                        ABD

 

Det er vanskeligt at opgøre miljøeffekten af de ansøgte projekter, idet det primære formål for hovedparten af disse er involvering af borgere og erhvervsliv i miljøarbejdet. Dog viser resultaterne fra tidligere pilotprojekter, at beskæftigelsesprojektet har fat i en målgruppe, hvor der er et meget stort potientale for miljøforbedringer. Derudover viser samme projekter, at sundheden og indeklimaet forbedres i målgruppens boliger, hvorved også udgifterne til vedligeholdelse falder.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

 

HØRING

Ingen bemærkninger.

 

BILAG

Bilag 1 – Forslag til projekter, der indstilles til at modtage støtte fra Puljen til bl.a. Agenda 21 og Miljøpuljen.

 

 

Hjalte Aaberg

 

 

/Michael Hastrup