Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 31. oktober 2005

 

 

8.      Mandat til godkendelse af nye vedtægter i ELFOR og Dansk Energi

      MFU 250/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller

at Miljø- og Forsyningsudvalget giver mandat til, at der stemmes for forslag til nye vedtægter for ELFOR og Dansk Energi.

 

RESUME

ELFOR og Dansk Energi har i bestyrelserne behandlet forslag til nye vedtægter for de to foreninger. Det indstilles, at Miljø- og Forsyningsudvalget giver Københavns Kommunes repræsentanter i ELFOR og Dansk Energi mandat til at stemme for forslagene til nye vedtægter.

Nye vedtægter forventes godkendt på ELFORS repræsentantskabsmøde den 2. november 2005 og på en generalforsamling i Dansk Energi den 16. november 2005.

 


SAGSBESKRIVELSE

ELFOR er en brancheforening for danske eldistributionsvirksomheder, som Københavns Energi/Københavns Kommune er medlem af. Dansk Energi er en forening for foreninger og grupper af selskaber i energibranchen. ELFOR er som forening medlem af Dansk Energi. 

Dansk Energi og ELFOR har udarbejdet forslag til nye vedtægter for de to foreninger. Disse vedtægtsforslag, som findes i bilag 1 og 2, skal godkendes på ELFOR´s repræsentantskabsmøde den 2. november og på en generalforsamling i Dansk Energi den 16. november. Borgmester Winnie Berndtson er udpeget som medlem af ELFOR´s bestyrelse og er medlem af Dansk Energis bestyrelse. Sammen med Bente Frost er Winnie Berndtson af Borgerrepræsentationen udpeget som medlemmer af ELFOR´s repræsentantskab. ELFORs bestyrelse optræder på Dansk Energis generalforsamling.

Det indstilles, at Bente Frost og Winnie Berndtson får mandat til at stemme for forslagene til vedtægter.

Det skal bemærkes, at det i forbindelse med det endelige salg af elforsyningsvirksomheden til DONG og i det tilfælde, at KE Transmission A/S sælges til Energinet.dk, ifølge det mandat, som Borgerrepræsentationen har givet, ikke fremover vil være relevant for Københavns Kommune/Københavns Energi at være medlemmer af ELFOR og Dansk Energi.

 

Forslag til nye vedtægter i ELFOR:

Den strukturudvikling, der er sket i elsektoren, hvor bl.a. systemansvar og højspændingsnettet er overgået til staten, har medført, at de regionale transmissionsselskaber har fået et større interessesammenfald med ELFORs distributionsselskaber. Det foreslås derfor i vedtægterne, at transmissionsvirksomhederne integreres i ELFOR.

Som følge af denne ændring foreslås det at ændre vedtægterne, således at antallet af pladser i bestyrelse og direktørudvalg udvides fra 12 til 14.

Udviklingen i branchen i de seneste år har medført, at nogle selskaber er overgået til nye ejerformer. Nogle selskaber har en kommunalpolitisk ledelse, andre er andelsselskaber og øvrigt har ejerformer, hvor det ikke længere har samme mening at tale om folkevalgte bestyrelser. Det forudsættes derfor i vedtægterne, at det enkelte medlem selv kan afgøre, hvorvidt et medlem af repræsentantskabet skal være medlem af medlemmets kompetente forsamling (bestyrelse eller repræsentantskab) eller skal indgå i medlemmets øverste daglige ledelse. Dette betyder som noget nyt, at en direktør i et selskab kan blive medlem af ELFORs bestyrelse, idet bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af repræsentantskabet. Bestyrelsen foreslås udvidet fra 12 til 14 medlemmer.

Transmissionsselskaberne og distributionsselskaberne vælger hver sine medlemmer til repræsentantskabet. Fordelingen af medlemmer mellem transmissionsselskaberne og distributionsselskaber i bestyrelse og direktørudvalg fastlægges af repræsentantskabet.

Direktørudvalget vælges af og blandt medlemsvirksomhedernes daglige ledelse og foreslås udvidet fra 12 til 14 medlemmer.

Af øvrige ændringer kan nævnes, at der gennemføres en økonomisk/administrativ fusion af ELFOR og Dansk Energi og at valgperioden ændres fra 4 til 2 år.

 

Forslag til nye vedtægter for Dansk Energi.

Det foreslås, at de regionale transmissionsvirksomheder ikke fremover optages som en selvstændig medlemsgruppe under Dansk Energi, idet de vil indgå som en integreret del af medlemskategorien netvirksomheder (distribution og transmission), jf. ovenfor. Dansk Energi vil derfor blive organiseret i 3 medlemsgrupper, nemlig net, handel og produktion.

Det foreslås, at det ved valg til bestyrelsen overlades til medlemsgrupperne at sikre den demokratiske proces. Fordelingen af de 12 bestyrelsespladser vil således ikke fremgå af vedtægterne, men forudsættes aftalt mellem de tre medlemsgrupper net, handel og produktion. Opnås der ikke enighed mellem disse, er der indføjet en mulighed for generalforsamlingen til at fastsætte fordelingen.

 

Foruden den administrative/økonomiske fusion af ELFOR og Dansk Energi foreslås, det som i ELFORs vedtægter at nedsætte valgperioden fra 4 til 2 år.

 

Konsekvenser for borgerne

Der er ingen konsekvenser for borgerne

 

MILJØVURDERING

-

 

ØKONOMI

-

 

ANDRE KONSEKVENSER
-

 

HØRING

-

 

BILAG :

 Bilag 1 Forslag til vedtægter for ELFOR

Bilag 2 Forslag til vedtægter for Dansk Energi

 

 

 

Peter Elsman          /      Vibeke Østergaard