Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 31. oktober 2005

 

 

10.      Tilladelse til Frederiksberg Kommune til drikkevandsindvinding i Københavns Kommune

      MFU 252/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at                  Miljø- og Forsyningsudvalget godkender vedlagte tilladelse til Frederiksberg Kommune til drikkevandsindvinding i Københavns Kommune.

 

 

RESUME

Frederiksberg Forsyning (FF) indvinder for Frederiksberg Kommune omkring 2.5 mio. m3/ år grundvand til drikkevandsforsyning på Frederiksberg. Heraf er der i en årrække indvundet ca. 1 mio. m3 /år i Københavns Kommune fra en boring placeret i et område ved Godthåbsvej i Haveforeningen Ved Grøndalsåen og ca. 1.5 mio. m3/ år fra to boringer på Frederiksberg.

For at opnå en bedre vandkvalitet har FF ønsket at omlægge indvindingen, så den blev spredt til flere boringer, og så tyngdepunktet for indvindingen blev rykket mod nord. FF ønsker fortsat at indvinde i alt 2.5 mio. m3 / år.

På baggrund af modelleringsarbejde og modelsimuleringer mm. udført af FF har Københavns Kommune, Miljøkontrollen og Frederiksberg Kommune vurderet muligheden for at gennemføre omlægningen under hensyn til omgivelser og miljø. Der er derefter meddelt midlertidig tilladelse til omlægningen med en række vilkår om monitering af effekterne af den ændrede vandindvindingsstruktur for at efterprøve beregninger og vurderinger i praksis.

Omlægningen betyder for Københavns Kommune, at der nu er etableret en ekstra boring knapt 200 m fra den oprindelige boring, og at der samlet indvindes op til 1.3 mio. m3/ år fra disse to boringer.

Den midlertidige tilladelse til omlægning af indvindingen har nu været gældende siden sommeren 2002, og der er indhentet en række overvågningsresultater og modelberegninger af vandkvalitet og miljøeffekter. Københavns Kommune har vurderet disse resultater og i samarbejde med Frederiksberg Kommune udarbejdet vedlagte endelige tilladelse til vandindvinding.

Københavns Kommune finder, at det er sandsynliggjort, at indvindingen ikke vil give anledning til uacceptable effekter på omgivelser, herunder vådområder og nabovandforsyninger. Der er stillet vilkår om fortsat overvågning af grundvandsoplandet.

Analyser af vandkvaliteten med hensyn til miljøfremmede stoffer giver ikke et helt entydigt billede af udviklingstendenser i indvindingsoplandet. På denne baggrund har Københavns Kommune efter ønske fra Frederiksberg Kommune fastsat gyldighedsperioden for tilladelsen til 5 år. FF har for Frederiksberg Kommune ansøgt om tilladelse for 30 år. Det vurderes, at der om 5 år vil kunne gives en tilladelse for en længere årrække.

Det forventes, at Frederiksberg Kommunes udvalg for Teknik og Miljø behandler tilladelsen til indvinding af vand fra boringerne i Frederiksberg Kommune på møde den 31. oktober 2005.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Frederiksberg Forsyning (FF) indvinder for Frederiksberg Kommune vand fra boringer i København og på Frederiksberg. Vandforbruget i Frederiksberg Kommune er årligt ca. 6 mio. m3 vand. Heraf leverer FF 42 % (2,5 mio. m3), mens resten leveres af Københavns Energi (KE).

FF ønsker at omlægge indvindingen for at opnå og opretholde en forbedret vandkvalitet. Ved omlægningen opretholdes den samme indvindingsmængde, mens tyngdepunktet af indvindingen flyttes mod nord, hvor grundvandet forventes at være mindre saltpåvirket og mindre belastet med miljøfremmede stoffer. Det er særligt klorerede opløsningsmidler, der er et problem for FF. Moniteringen i overvågningsperioden har indtil nu bekræftet disse forventninger.

Indvindingen har før været baseret på en boring i København og to boringer på Frederiksberg. Den fremtidige indvinding ønskes baseret på to boringer i København og tre på Frederiksberg. Ved at sprede indvindingen på flere boringer opnår man, at afsænkningen på den enkelte boring mindskes, hvilket kan mindske risikoen for optrængning af dybereliggende salt grundvand og mindske risikoen for blotlægning af kalken og dermed risikoen for frigivning af fx nikkel.  Endelig indføres et system til niveaustyring af indvindingen med henblik på at opnå en mere stabil afsænkning. Dette vil også være med til at modvirke udvaskningen af naturlige komponenter, herunder nikkel, som er et problem i forbindelse med vandindvinding fra kalkmagasiner.

Endelig ønsker FF mulighed for at forskyde indvindingen mellem boringerne i København og boringerne på Frederiksberg inden for fastlagte rammer for at have en øget fleksibilitet i driften af vandindvindingen.

FF har i 2004 fået en forlængelse af tilladelsen til at anvende kulfiltrering af drikkevandet for at kunne overholde kvalitetskrav vedrørende klorerede opløsningsmidler. Denne tilladelse er meddelt af Frederiksberg Kommune for en periode af 5 år.

Plangrundlag

Indvindingsboringerne er begge placeret i områder med særlige drikkevandsinteresser, og indvindingsoplandet er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser eller område med drikkevandsinteresser. Af Københavns Kommunes Grundvandsplan 2000 fremgår det, at det er kommunens målsætning, at grundvandsressourcen i disse områder skal fastholdes til drikkevandsformål.

Af strategi for kommunens indsats for jord- og grundvandsforurening, tiltrådt af Miljø- og Forsyningsudvalget den 6. oktober 2003 (MFU 202/ 2003), fremgår det, at kommunen prioriteter oprensning af grundvand i områder med særlige drikkevandsinteresser. I områder med drikkevandsinteresser prioriteres grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med kommunens indsats for indeklima.

Sagens forløb

FF ansøgte i 2001 om midlertidig tilladelse til omlægning af indvindingen i Frederiksberg og Københavns Kommuner. Som baggrund for ansøgningen blev der bl.a. forelagt en række modelberegninger af effekter på grundvandet og på vådområderne i den nordlige del af kommunen og heraf afledede effekter på vandløbssystemet i hele kommunen.

Københavns Kommune meddelte i samarbejde med Frederiksberg Kommune en midlertidig tilladelse til omlægning af indvindingen til FF den 7. juni 2002. Tilladelsen var ledsaget af en række vilkår til overvågning af effekten på dels vandkvalitet og dels omgivelser og miljø. Det blev forudsat, at moniteringsresultater fra denne overvågning skulle indgå som dokumentation ved en eventuel ansøgning om endelig tilladelse til indvinding efter den nye struktur.

I oktober 2004 fremsendte FF en ansøgning om endelig tilladelse til indvinding på baggrund af resultater fra overvågningsperioden.

Efterfølgende er der sket strukturelle ændringer i relationen mellem FF og Frederiksberg Kommune. Følgelig står Frederiksberg Kommune nu som ejer af anlæg til indvinding, og det er Frederiksberg Kommune, der er ansøger om tilladelse til indvinding.

Vedlagte tilladelse til omlægning af indvindingen er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra FF, indsamlede moniteringsresultater jf. den midlertidige tilladelse samt modelberegninger og supplerende overvågningsresultater fra Frederiksberg Kommune.

Tilladelsens vilkår er koordineret med Frederiksberg Kommunes miljøforvaltning.  Frederiksberg Kommunes udvalg for Teknik og Miljø forventes at behandle en tilladelse til indvinding fra boringerne i Frederiksberg Kommune på møde den 31. oktober 2005.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne i Københavns Kommune modtager ikke vand fra Frederiksberg Forsyning. Vandkvaliteten har derfor ikke direkte betydning for byens borgere.

Omlægning af indvindingen vurderes ikke at medføre mærkbare ændringer i vandføring i vådområder i kommunen.

FF vurderer, at indvindingen sandsynligvis må nedsættes og muligvis helt ophøre, hvis den ønskede omlægning ikke kan gennemføres.

Ud fra et strategisk/ beredskabsmæssigt perspektiv er det af betydning for borgerne i Københavns Kommune, at der er en fungerende vandforsyning i hovedstaden.

Det kan ikke udelukkes, at ophør af vandindvinding på grund af stigende vandspejl vil medføre problemer med vand i kældre m.m. inden for det nuværende afsænkningsområde.

 

ØKONOMI< /b>

Københavns Kommune opkræver gebyr i medfør af Vandforsyningsloven, for grundvand der indvindes i Københavns Kommune. Gebyret anvendes til kortlægning og indsatsplanlægning i forhold til drikkevandsinteresser. Gebyret er i Københavns Kommune  pt. fastsat til 17.1 øre pr m3, og der opkræves således årligt 171.000 kr af FF. Ved en øget indvindingstilladelse vil der årligt blive opkrævet ca. 214.000 kr af FF ved uændret gebyr pr. m3.

Det vurderes, at den øgede opkrævning fra FF kan rummes inden for den nuværende indtægtsbevilling under funktion 0.85.1 Recipientkvalitet og spildevand.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste. Til sagen er knyttet følgende miljømål:

1.      Grundvandsressourcen i områder med drikkevandsinteresser skal fastholdes til drikkevandsformål. Grundvandsplan 2000.

2.      Der skal skabes øget biologisk mangfoldighed og rekreativ udnyttelse af de rørlagte vandløb inden 2015.

Der vurderes ikke at være en væsentlig miljøpåvirkning i Københavns Kommune ved tilladelse af omlægning af vandindvindingen. Hvis der ikke meddeles tilladelse til omlægning har FF stadig mulighed for at indvinde fra de gamle boringer. Dette vurderer FF ikke er bæredygtigt, og en konsekvens kan blive reduktion eller ophør af vandindvinding. Derved vil der indirekte være væsentlig miljøpåvirkning:

Kraftig sænkning af grundvandet, som medfører iltning af kalkens øverste lag, samt store variationer i grundvandsstanden er forhold, som øger frigivelse og udvaskning af nogle uønskede stoffer til grundvandet. Det gælder bl.a. nikkel, som er et stort problem ved vandindvinding fra kalkmagasiner. Det optimale er derfor en jævn oppumpning uden for store udsving og en oppumpning, som er spredt på et antal boringer, sådan at afsænkningen fra den enkelte boring ikke bliver for stor.

Hvis FF´s indvinding blev lukket for en periode for senere at blive genoptaget, ville det have samme effekt som et meget stort udsving i grundvandsstanden, og der ville derfor kunne forventes en kraftig frigivelse uønskede stoffer.

Ved ophør eller reduktion af indvinding af 2.5 mio. m3 vand/ år vil KE skulle indvinde en tilsvarende øget mængde grundvand til dækning af forbruget på Frederiksberg. KE indvinder vandet i indvindingsområder på Sjælland, som i forvejen er presset miljømæssigt.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ved meddelelse af denne tilladelse bliver  Frederiksberg Kommunes indvinding i Københavns Kommune reguleret på tidssvarende vilkår, som omfatter overvågning af oplandet og indberetning af overvågningsresultater til Københavns Kommune.

 

HØRING

Midlertidig tilladelse

Den midlertidige tilladelse blev sendt i høring. Københavns Kommune modtog en række høringssvar:

Embedslægen for København og Frederiksberg bemærkede, at der er indikationer på risiko for forurening med miljøfremmede stoffer, hvilket der bør tages højde for ved analyser af råvandet. MJK´s bemærkning: Frederiksberg Kommune er ansvarlig for det løbende tilsyn med råvandskvalitet. Tilsynet omfatter analyser for miljøfremmede stoffer.

Københavns Energi bemærkede, at projektets positive indvirkning på vandkvaliteten forventes at opveje eventuelle negative påvirkninger af vådområder og naboindvindinger.

Københavns Amt fandt projektet positivt af hensyn til især nedbringelse af saltholdigheden, men advarer mod nikkel. Projektet forventes ikke at få betydning for indvindingsinteresser eller naturområder i amtet.

Rødovre og Hvidovre kommuner havde ingen kommentarer, idet den samlede indvinding ikke vil blive øget.

Gladsaxe påklagede den midlertidige tilladelse til Miljøstyrelsen med henvisning til, at Miljøkontrollen i forbindelse med omlægning af Søborg Vandværk har afvist negativ påvirkning af mosen. Miljøstyrelsen afgjorde, at tilladelsen ikke var kritisabel. Begrundelsen var bl.a. at det var vurderet, at der kun ville blive tale om ubetydelig påvirkning af Utterslev Mose, og at der var opstillet vilkår for monitering af denne påvirkning.

 

Ansøgning om endelig tilladelse

Ansøgningen om endelig tilladelse blev af Københavns Kommune annonceret i Søndagsavisen den 3. juli 2005. Der kom ingen henvendelser.

VVM-screening

HUR har vurderet ansøgningen om endelig indvindingstilladelse og konkluderet, at VVM-procedure ikke er fornøden. HUR bemærker bl.a: "HUR vurderer at indvindingen ikke kan være til skade for miljøet. På baggrund af overvågningen i perioden med foreløbig indvindingstilladelse konkluderes det, at indvindingen ikke påvirker vandstanden i de nærmeste vandområder Degnemosen og Kirkemosen. Projektet skal derfor ikke screenes efter bestemmelserne om VVM."

Endelig tilladelse

Udkast til endelig tilladelse har været sendt i partshøring hos Frederiksberg Forsyning, Embedslægen og Frederiksberg Kommune.

FF har ikke haft kommentarer til københavns Kommunes udformning af vilkår for overvågning i vedlagte tilladelse.

FF havde en række bemærkninger til tilladelsens gyldighedsperiode og overvågningens omfang.

FF anfører, at den korte gyldighedsperiode er problematisk ud fra hensyn til afskrivninger af investeringer og ud fra signalværdien overfor bl.a. den kommende region. FF bemærker, at overvågningsprogrammet ligger udover aftalen med Frederiksberg Kommune.

Det er først efter partshøringen blevet klart, at ansøgeren er Frederiksberg Kommune og ikke Frederiksberg Forsyning.

Embedslægen har til Frederiksberg Kommune bemærket, at man støtter gyldighedsperioden på 5 år ud fra Frederiksberg Kommunes vurdering af usikkerheden om udviklingstendenserne i vandkvaliteten.

 

BILAG

Tilladelse til Frederiksberg Kommune til indvinding af grundvand til drikkevandsforsyning fra to boringer i Københavns Kommune. Tilladelsen er dateret 31.10. 2005 og meddeles af Københavns Kommune.

 

 

Hjalte Aaberg/

                                                                 Henrik Winther Nielsen