Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 31. oktober 2005

 

 

11.      Indsamling af bioaffald i Kgs. Enghave

      MFU 253/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at                  Miljø- og Forsyningsudvalget beslutter at fortsætte forsøgsordningen             med indsamling af bioaffald i Kgs. Enghave til udgangen af 2008.

 

 

RESUME

Den 7. april 2003 besluttede Miljø- og Forsyningsudvalget at fortsætte indsamlingen af bioaffald i forsøgsområdet (ca. 2.200 husstande) i Kgs. Enghave for en 3 årig periode. Ved bioaffald forstås i denne sammenhæng "kildesorteret organisk dagrenovation egnet til bioforgasning".

Fortsættelsen var bl.a. begrundet i et ønske om at følge med i udviklingen inden for nye metoder til indsamling og behandling af bioaffald, herunder anlægget for bioaffald, BioVækst Audebo. Endvidere blev forlængelsen af ordningen i Kgs. Enghave begrundet med hensynet til det gode samarbejde med parterne fra Kgs. Enghave affaldsprojektet.

Udviklingen i affaldshåndteringen i området er siden fulgt regelmæssigt af "Følgegruppen for affaldssorteringsprojektet i Kgs. Enghave" med deltagelse af repræsentanter fra de involverede boligselskaber, Miljøkontrollen og Renholdningsselskabet af 1898 (R98).

I sommeren 2005 er der gennemført en evalueri ng af Kgs. Enghave affaldsprojektet. På baggrund af evalueringen anbefaler Miljø- og Forsyningsforvaltningen at fortsætte med ordningen med de eksisterende husstande de næste 3 år.

Anbefalingen bygger på,

·        at der ved bioforgasning og kompostering af bioaffald opnås er en række miljømæssige fordele og,

·        at ordningen er implementeret i området, anses for vigtig af de involverede parter og kan fortsætte uden de store økonomiske ekstraomkostninger

Der skal tages stilling til en videre forlængelse af forsøget senest i forbindelse med udarbejdelse af Københavns Kommunes affaldsplan for perioden 2009-2012.

Det foreslås, at fokus på forsøget i Kgs. Enghave i de kommende 3 år bliver rettet mod:

·        øget informationsindsats for eksisterende og nye beboere

·        systematisk vask af beholdere

·        fastholdelse af kontakten og samarbejdet med ejendomsfunktionærerne

·        test af andre beholdertyper (volumen)

·        løbende og systematisk vurdering af renheden af det indsamlede bioaffald

·        udviklingen i omkostninger i forhold til forbrænding

For at:

·        øge kvaliteten og mængderne af det indsamlede bioaffald i forsøgsområdet

·        forbedre indsamlingsmetoden

fortsat følge udviklingen i behandling af bioaffald, der fokuserer på både udnyttelse af energien i bioaffald og produktion af kompost, som det sker på anlægget for bioaffald BioVækst i Audebo ved Holbæk.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Ifølge Affaldsplan 2008 (initiativ nr. 28) skal der i løbet af 2005 foretages en evaluering af forsøget med madaffald fra husholdninger i Kgs. Enghave, herunder en vurdering af miljø og økonomi. Evalueringen skal indgå som en del af beslutningsgrundlaget, når Miljø- og Forsyningsudvalget skal afgøre, om forsøget skal forlænges, nedlægges eller udvides.

Forsøget blev oprindeligt igangsat i 2000 som kvarterløftsprojektet "Grøn affaldsordning i Kgs. Enghave". Det oprindelige projekt var fra starten rimeligt omfattende og havde en række målsætninger med oprindelse i at udvikle en bæredygtig affaldsordning for lokalområdet. Et af flere initiativer var etablering af en ordning for sortering og indsamling af bioaffald fra private husstande i området.

Københavns Kommune har i mange år indsamlet bioaffald fra blandt andet et stort forsøgsområde på Amager. I 2003 besluttede Miljø- og Forsyningsudvalget at stoppe denne indsamling, men dog videreføre indsamlingen af bioaffald i det mindre forsøgsområde i Kgs. Enghave for fortsat at følge udviklingen indenfor nye metoder til indsamling og behandling af bioaffald, herunder anlægget for bioaffald BioVækst i Audebo ved Holbæk (MFU 131/2003).

Forsøget med indsamling af bioaffald i Kgs. Enghave er gennem tiden ikke ændret væsentligt, og forsøget kan i denne sammenhæng karakteris eres som værende i daglig drift. Der er indtil videre ikke planer om at indføre separat indsamling af bioaffald fra større dele af byen.

Som led i opfølgning på beslutningen om videreførelse af forsøgsordningen, og i overensstemmelse med Affaldsplan 2008, er der i sommeren 2005 foretaget en evaluering, udført af konsulent Henrik Bjørnstrup fra Bjørnstrup Partners ApS. Rapportens konklusionsafsnit er gengivet i bilag 1.

Evalueringsrapporten har været i høring hos samarbejdsparterne i Kgs. Enghave, boligselskaberne AKB og 3B, Agenda 21 satellitten "Grøn Sydhavn" og R98.

Uddybning af indstilling

Miljøvurdering af behandlingsanlægget BioVækst Audebo
BioVækst Audebo blev etableret i 2003 i samarbejde mellem firmaet SOLUM A/S og affaldsselskaberne I/S Vestforbrænding og NOVEREN. BioVækst Audebo udnytter en teknologi, hvor bioaffaldet først forgasses og derefter komposteres. Teknologien baserer sig på en relativ simpel metode, som har en større robusthed overfor evt. fejlsorteret affald i forhold til andre anlæg.

Miljøstyrelsen har i 2005 offentliggjort en vurdering af energiproduktionen på BioVækst Audebo og den miljømæssige gevinst af denne behandlingsmetode (Miljøprojekt nr. 1002, 2005). Selvom datagrundlaget for vurderingen af den energimæssige gevinst vurderes at være behæftet med en vis usikkerhed så tyder resultaterne på, at der ved bioforgasning hos BioVækst Audebo opnås en lidt større og forbedret energigevinst i forhold til forbrænding og i forhold til andre prøvede metoder til bioforgasning i Danmark.

Desuden peger vurderingen af behandlingsanlægget på en række miljømæssige fordele ved bioforgasning og kompostering i stedet for forbrænding, bl.a.;

·        ingen produktion af slagge og røggasrensningsprodukter

·        recirkulation af gødning og organisk stof til brug ved plantedyrkning

·        mindre forbrug af naturressourcer i spagnum- og fosforindvindingsområder

·        øget bevidsthed om ressourceforbrug og genbrug hos involverede borgere

Trods de miljømæssige fordele ved bioforgasning og kompostering af bioaffald er der på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at udvide indsamlingen af bioaffald til større dele af byen. Det skyldes, at de miljømæssige fordele i tilfælde af en udvidelse af indsamlingen til større dele af byen ikke vil stå mål med de betydelige økonomiske investeringer og løbende omkostninger som en evt. udvidelse vil medføre.

Erfaringer og holdninger hos forsøgsdeltagere
Ved evalueringen er der ud over vurdering af forsøgsomkostninger og miljøvurdering af behandlingsmetoden hos BioVækst Audebo også inddraget udsagn fra interview af beboere, ejendomsfunktionærer og afdelingsformænd for at samle op på deres erfaringer og holdninger.

Generelt udtrykker de beboere, der sorterer bioaffald, tilfredshed med ordningen, og ønsker at den skal fortsætte.

Viceværter og ejendomsfunktionærer tilknyttet ordningen anser systemet som integreret i deres daglige arbejde, og de er i store træk tilfredse med systemet og samarbejdet med R98.

Afdelingsformændene opfatter kildesortering som væsentligt – herunder også sortering af bioaffald. De ser også affaldsordningerne som en del af det fællesskab, der er i boligselskaberne og har fokus på, at et velfungerende genbrugssystem også har en positiv effekt på det sociale klima.

Dermed har interviewene vist et ønske om at fortsætte ordningen, og samtidigt er der fremført forslag, som kan bruges fremadrettet til at udvikle forsøgsordningen i den kommende periode, hvis forsøgsperioden besluttes forlænget.

Faktuelle data om mængder og økonomi
Der er siden 2003 i gennemsnit blevet indsamlet 28 kg bioaffald pr. husstand årligt. De samlede mængder bioaffald har i perioden været svagt faldende fra 31 kg i 2003 til 25 kg bioaffald pr. husstand pr. år i 2005. De faldende mængder skyldes sandsynligvis en kombination af fraflytningsprocenter på imellem 5 og 16 % samt utilstrækkelig information af nye beboere.

Behandlingsomkostningerne i perioden har været på 781 kr. pr. tons afleveret bioaffald, inkl. omkostninger til frasortering af fejlplaceret og fejlsorteret affald. I 2005 ses en tendens til, at kvaliteten er blevet så god, at bioaffaldet kan behandles direkte og uden forsortering hos BioVækst Audebo.

 

Konsekvenser for borgerne

Interviewene viser, at forsøgsdeltagerne har den opfattelse, at hvis ordningen med bioaffald lukker ned, uden at der er informeret sagligt omkring det, kan det have en negativ effekt på de andre ordninger, da forsøgsdeltagerne forudser, at beboerne mister tilliden til kildesortering generelt og ikke vil respektere de øvrige ordninger.

ØKONOMI

Meromkostningerne er beregnet til i alt 87 kr. pr. husstand pr. år og i alt 3.063 kr. pr. ton bioaffald pr. år på baggrund af oplysn inger fra R98. 

Ved fortsættelse af indsamlingen af bioaffald som hidtil i Kgs. Enghave forventer R98 ikke at skulle investere i yderligere udstyr eller materiel. Udvides ordningen i Kgs. Enghave til at omfatte flere husstande, er der risiko for, at ordningen bliver væsentligt dyrere, idet der skal investeres i nyt materiel bl.a. af hensyn til arbejdsmiljøet.

De samlede meromkostninger pr. år ved fortsættelse af ordningen i Kgs. Enghave er vurderet til at udgøre i alt 192.018 kr. på baggrund af oplysninger fra R98.

MILJØVURDERING

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste. Til sagstypen er knyttet følgende miljømål:

·        "Bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet og mindre affald til forbrænding og deponering"

(Affaldsplan 2008)

Fortsættelse af forsøgsindsamlingen i Kgs. Enghave i sit nuværende omfang har kun en mindre effekt i forhold til reduktion af kommunens samlede mængder affald til forbrænding og deponering. Ordningen har dog en positiv effekt i form af en ikke ubetydelig reduktion i mængden af affald til forbrænding og deponering fra forsøgsområdet i Kgs. Enghave.

Udviklingen af behandlingsmetoden hos BioVækst Audebo viser også en positiv udvikling i energiudnyttelse i forhold til forbrænding.

HØRING

Forslaget har ikke været i egentlig høring. Evalueringsrapporten har været i høring hos samarbejdsparterne i Kgs. Enghave - boligselskaberne AKB og 3B, Agenda 21 satelitten "Grøn Sydhavn"og R98, som anbefaler en fortsættelse af forsøgsordningen.

 

BILAG

Bilag 1: Konklusionsafsnit fra rapporten "Evaluering af forsøget: Indsamlingsordningen for sortering af bioaffald i Kgs. Enghave", sept. 2005.

 

Den samlede evalueringsrapport vil være tilgængelig i forbindelse med Miljø- og Forsyningsudvalgets behandling af sagen ligesom Miljøstyrelsens rapport (Miljøprojekt nr. 1002, 2005) om vurdering af kombineret bioforgasning og kompostering af organisk dagrenovation i batchanlæg.

 

 

Hjalte Aaberg

                                            /

                                                                 Hans Lunde