Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 31. oktober 2005

 

 

4.      Projektgodkendelse til ændring af fjernvarmeforsyning fra damp til varmt vand i et område ved Enghavevej

      MFU 246/2006

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender et projekt efter Varmeforsyningsloven til udskiftning af fjernvarmeledninger og ændring af kundeanlæg, så fjernvarmeforsyningen i et område ved Enghavevej kan konverteres fra damp til varmt vand.

 

 

RESUME

Fjernvarmeledningerne for damp i området ved Enghavevej, der er beliggende på Vesterbro og i Kongens Enghave, har en alder, hvor det er teknisk og økonomisk hensigtsmæssigt at udskifte dem. Det foreslås, at der udskiftes ledninger og ændres kundeanlæg, så ejendommene kan tilsluttes forsyning med varmt vand. Ved at gennemføre projektet forbedres kvaliteten af den leverede fjernvarme, forsyningssikkerheden forbedres, og der spares driftsudgifter, fordi ældre dampledninger, herunder en større hovedforsyningsledning fra  H. C. Ørsted Værket, kan nedlægges. 

Da projektet omhandler ændring af energiform i et kollektivt varmeforsyningsanlæg, etablering og bortfald af anvendelsen af fordelingsledninger, skal Miljø- og Forsyningsudvalget godkende projektet i henhold til Varmeforsyningsloven og Bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (bek. nr. 582 af 22. juni 2000 og ændringsbekendtgørelser nr. 1210 af 9.december 2004 og nr. 41 af 17. januar 2005).

Samfundsøkonomiske beregninger viser, at der er en fordel ved fjernvarmeforsyning med vand frem for en forsyning med damp.

Selskabsøkonomisk må investeringen hovedsageligt betragtes som en nødvendig fornyelse af fjernvarmesystemet.

Der er ingen investeringer for forbrugerne.

Projektet medfører en besparelse for fjernvarmekunderne i København.

En miljøberegning viser, at der vil være en mindre udledning af CO2  og NOX ved forsyning med fjernvarmevand i forhold til dampforsyning.

 


SAGSBESKRIVELSE

Området ved Enghavevej er afgrænset af Vesterbrogade, Absalonsgade, Skelbækgade, Ingerslevsgade, Enghavevej, Vestre Kirkegård, Vigerslev Alle, Vesterfælledvej og Gammel Carlsbergvej. Afgrænsningen af området er vist på kortet, bilag 1.

Projektet for Enghavevej omfatter etablering af fordelings- og stikledninger samt ændringer af kundeanlæg således, at de dampforsynede ejendomme i området vil kunne tilsluttes ledningsnettet for fjernvarmevand. Fjernvarmeledningerne for damp har en alder, ca. 40 år, hvor det er teknisk og økonomisk hensigtsmæssigt at udskifte dem, og samtidig vil eksisterende dampledninger, herunder en lang hovedforsyningsledning  fra H. C. Ørsted Værket, kunne nedlægges. Ledningerne ses på kortet, bilag 2.

Kvaliteten af den leverede fjernvarme forbedres, udtjente dampledninger i området nedlægges og erstattes med nye vandledninger, så udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningerne nedsættes, og forsyningssikkerheden øges.

Ejendommene på Vesterbro tilsluttes det eksisterende ledningsnet for vand i området. Til forsyning af de ejendomme, der er beliggende i Kongens Enghave, er planlagt nye fordelingsledninger som vist på kortet, bilag 1. De nye ledninger tilsluttes den eksisterende hovedforsyningsledning for vand fra H. C. Ørsted Værket ved Gamle Vasbygade. Herved bliver denne ledning så belastet, at det er nødvendigt at etablere to supplerende ledninger. Den ene nye ledning etableres fra H. C. Ørsted Værket til Scandiagade . Den anden nye ledning etableres fra Scandiagade til Bådehavnsgade. De nye ledninger er vist på kortet, bilag 3.

De dampforsynede ejendomme i området har en tilslutningsværdi på 53,5 MJ/s (Mega –Joule/sekund) svarende til et årligt varmesalg på 241 TJ (Tera –Joule).

På Borgerrepræsentationens møde den 16. og 17. juni 1993 (B.F. 1993, s. 2961-67) blev der vedtaget et projekt om tilslutningspligt til fjernvarme, der også omfatter en forblivelsespligt til fjernvarmeforsyning i Københavns Kommune. Projektområdet er desuden i Københavns Varmeplan og Kommuneplan udlagt som fjernvarmeområde. De ejendomme, der berøres af projektet, skal derfor fortsat forsynes med fjernvarme.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 582 af juni 2000 om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg ("projektbekendtgørelsen") skal der udføres samfundsøkonomiske beregninger. I disse beregninger er fjernvarmeprojekterne sammenlignet med en fortsat forsyning af ejendommene med damp ved etablering af nye dampledninger, da de nuværende som nævnt er udtjente. 

Københavns Energi ejer, finansierer, etablerer og vil varetage driften af fjernvarmeledningerne.

Anlægsarbejdet for ledningerne forventes påbegyndt i begyndelsen af 2006 og afsluttet i 2008.  

Indstilling og begrundelse for projektforslaget skal i henhold til "projektbekendtgørelse" forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Retlige og faktiske dispositioner til gennemførelse af et projekt må først foretages, efter projektet er godkendt.

 

Konsekvenser for borgerne

Der foreslås ikke pålagt bidragspligt i forbindelse med etableringen af ledningerne, hvilket betyder, at fjernvarmekunderne ikke skal betale bidrag for en ændring af forsyning fra damp til varmt vand.

Samtlige kunder vil fortsat blive afregnet for fjernvarmen i henhold til  "Leveringsbestemmelser for fjernvarme" samt i henhold til de til enhver tid besluttede takster.

Der er ikke investeringsudgifter for brugerne, da de nødvendige ændringer af kundeanlæg betales af Københavns Energi.

 

ØKONOMI

I dette afsnit beskrives de økonomiske konsekvenser ved ændring af fjernvarmeforsyning fra damp til varmt vand i projektområdet.

Den samlede udgift på 119 mio. kr. påregnes afholdt med 45 mio. kr. i 2006, 32 mio. kr. i 2007 og 42 mio. kr. i 2008.

 

Samfundsøkonomi

Formålet med at opgøre et projekts samfundsøkonomiske overskud er at vurdere konsekvenserne for hele samfundets velfærd forstået som ændringen i borgernes forbrugsmuligheder eller nytteværdi. Projektets mængdemæssige konsekvenser vægtes således med beregningspriser, der afspejler borgernes præferencer.

I de samfundsøkonomiske beregninger sammenlignes fjernvarmeforsyning med vand med en fortsat dampforsyning gennem en periode på 20 år. De samfundsmæssige brændselspriser, kalkulationsrente, nettoafgiftsfaktor, skatteforvridningstab, CO2 og NOX samfundsværdi, emissionskoefficienter for brændsler mm. er udmeldt af Energistyrelsen i "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet", Energistyrelsen, april 2005.

De årlige driftsudgifter fra varmekøb og vedligeholdelse samt kapitaludgifter beregnes. 

Fjernvarmevand regnes produceret som kraftvarme fra H.C. Ørsted Værkets blok 7, hvor brændslet er naturgas. Indtægten fra den til varmeproduktionen hørende elproduktion medregnes. 

Fjernvarmedamp produceres på basis af naturgas på H.C. Ørsted Værkets blok 7.

Der regnes med en investering på 119 mio. kr. til forsyning med varmt vand og en investering på 160 mio. kr. til fornyelse af ledninger ved en fortsat dampforsyning.

Som resultat af beregningerne ses, at der over en 20 års periode vil være en samfundsøkonomisk fordel ved fjernvarmeforsyning med vand på 90 mio. kr. (nutidsværdi) i forhold til dampforsyning.

 

Selskabsøkonomi

Investeringen i enten nye vand- eller dampledninger må betragtes som en nødvendig fornyelse af fjernvarmesystemet.   

Investeringen er lavest ved løsningen med fjernvarmevand, fordi de præisolerede rør for fjernvarmevand er billigere end betonkanaler for damp. Der er desuden et mindre varmetab ved vandledningerne på grund af bedre isolering.    

Investeringsudgiften er baseret på pris- og lønniveauet pr. 1. juli 2005.

 

Brugerøkonomi

Som nævnt i afsnittet om konsekvenser for borgerne er der ingen direkte omkostninger for kunderne i projektområdet.

I henhold til Energistyrelsens vejledning skal konsekvenserne for de berørte husholdninger beregnes. Da alle fjernvarmekunder i København betaler den samme varmepris, er de berørte husholdninger alle kunderne. Der beregnes omkostningsændringer for de berørte husholdninger opgjort i de priser, husholdningerne betaler, dvs. inklusive alle afgifter og 25 pct. moms. Beregningen viser, at projektet i nutidsværdi sparer de berørte husholdninger for over 100 mio. kr. over en 20 års periode, selv om husholdningerne forbruger en uændret varmemængde.

 

MILJØVURDERING

Energivurdering

Energivirkningen ved projektet kan vurderes efter Bekendtgørelse nr. 582 og tilhørende vejledning. Her skal såvel fjernvarmen som den tilhørende elproduktion medregnes. 

For at kunne sammenligne kraftvarmen ved produktion af henholdsvis fjernvarmevand og damp medregnes den manglende elproduktion ved damp. Denne produktion skal regnes produceret på et kondens elværk. 

Beregningen gennemføres for en 20 års periode.

Energiforbruget er beregnet til:

  • 7.724 TJ ved kraftvarme vand
  • 8.906 TJ ved kraftvarme damp/kondens el.

Der er således et mindre energiforbrug ved kraftvarme vand på 1.182 TJ.

Af beregningen fremgår desuden, at hvis der kun ses på energiforbruget til fjernvarme vil være en energibesparelse ved fjernvarmevand på 925 TJ i forhold til dampopvarmning. 

 

Miljøvurdering

Hidtil har et tiltags samfundsøkonomiske miljøomkostninger været præsenteret som en  CO2-reduktionsomkostning (CO2-skyggepris) udtrykt i kroner per ton fortrængt CO2.

I følge Energistyrelsens vejledning værdisættes CO2  udledningen nu på grundlag af CO2  kvoteprisen. Udledningen af  CH4 og N2O omregnes til CO2 ækvivalenter, så miljøvirkningen svarer til en CO2 udledning. NOX udledningen er værdisat af Energistyrelsen. Der er ingen SO2  udledning  i projektet, da det anvendte brændsel er naturgas.

Til brug for den nye energistrategi er der af Energistyrelsen opstillet skøn over kvotepriserne. CO2 -priser skønnes at stige over tiden fra 50 kr./ton til 150 kr. /ton .

Ændringer i udledningerne af NOX er værdisat ved skadesomkostningerne. For NOX anslås skadeomkostningerne til 15-83 kr. per kg.

 Projektets værdisatte miljøeffekter omfatter ændrede emissioner  af drivhusgasserne CO2, CH4 og N2O samt ændret emission af NOX . De fysiske virkninger beregnes ved hjælp af emissionskoefficienterne som er udmeldt af Energistyrelsen.

Miljøbesparelsen målt i kroner er medtaget i den samfundsøkonomiske beregning. Værdien af miljøbesparelsen stiger gennem årene fra 2,12 mio. kr. til 5,49 mio. kr.

Ændring af fjernvarmeforsyningen fra damp til vand har følgende fordele:

Luftforurening:           En miljøberegning i henhold til Energistyrelsens vejledning  viser, at der vil være en mindre udledning af CO2  ved kraftvarme vand på ca. 1.227 ton om året i forhold til fjernvarme damp. Der vil være en mindre udledning af  NOX ved kraftvarme vand på ca. 2.415 kg om året i forhold til fjernvarme damp.

Arbejdet i forbindelse med etableringen af ledningerne/varmecentralerne vurderes at have følgende miljømæssige konsekvenser:

Støj:                          Støj må forventes dog kun svarende til gravemaskiner i dagtimerne.

Jord:                          Den opgravede jord håndteres i henhold til lov om forurenet jord fra 1. januar 2000 med efterfølgende retningslinier aftalt med Miljøkontrollen.

Affald:                       Skrottede betondele med armeringsjern og stålrør. Affaldet vil blive bortskaffet i henhold til gældende kommunale regler.

 

Samlet energi- og miljøvurdering

Ved ændring af fjernvarmeforsyningen fra damp til vand vil energiforbruget falde med 1.182 TJ i løbet af de 20 år beregningen er foretaget for. 

Udledningen af CO2 vil mindskes med ca. 24.540 ton i løbet af de 20 år beregningen er foretaget for. Udledning af NOX vil mindskes med ca. 48.300 kg i løbet af de 20 år beregningen er foretaget for.

Det vurderes, at der med det beskrevne i forbindelse med ændringen af fjernvarmeforsyningen fra damp til vand i området vil være truffet tilstrækkelige foranstaltninger til forebyggelse af genevirkninger og til sikring af miljøet i byggefasen.

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

Gennemførelse af projektet kræver ikke tilladelse i henhold til anden lovgivning. Der skal dog opnås tilladelse fra vejmyndigheden.

Ledningerne nedlægges i offentligt og privat areal. Ledningerne i privat areal og ændringerne af kundeanlæg etableres ikke før der er givet tilladelse hertil af ejendommenes ejere.

Den varmemængde, der skal anvendes til forsyning af områderne efter ændring til fjernvarme vand, købes af Københavns Energi fra CTR. Det forventede varmekøb er medtaget i den årlige prognose for varmekøb, der anvendes ved aftaler med CTR, og som er CTR bekendt. CTR´s ledningsnet berøres ikke af projektet. Der anses derfor ikke at være en høringsforpligtelse i henhold til varmeforsyningsloven i forhold til CTR.

Der er ikke andre høringsforpligtelser.

 

BILAG

  1. Samfundsøkonomiske beregninger
  2. Tegning nr. 51-0325. Kort over området Enghave vej.
  3. Tegning nr. 51-0326. Kort over gamle fjernvarmeledninger for damp i området Enghavevej.
  4. Tegning nr. 51-0327. Kort over to supplerende ledninger ved H. C. Ørsted Værket og i Sydhavnsgade.

 

 

 

 

 

Peter Elsman                        /                     Vibeke Østergaard