Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 31. oktober 2005

 

 

3.      Hæftelse i forbindelse med lånoptagelse i CTR I/S (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S)

      MFU 245/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller at Miljø- og Forsyningsudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler

at kommunen i forbindelse med CTR's låneoptagelse på 200 mio. kr. udvider sin hæftelse med 138 mio. kr.

 

 

RESUME

CTR I/S er et fælleskommunalt selskab, som transporterer fjernvarme fra kraftvarmeværkerne og affaldsforbrændingsanlæggene til 5 interessentkommuner. Københavns Kommune har indskudt 69 % af indskudskapitalen og hæfter for tilsvarende. CTR har behov for at optage et lån på 200 mio. kr. til diverse anlægsinvesteringer. Idet lånoptagelsen i CTR påvirker kommunens økonomiske forpligtigelse som interessent i selskabet, skal dette iht. den kommunale styrelseslovs § 41 godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

 


SAGSBESKRIVELSE

CTR I/S er et fælleskommunalt selskab, som transporterer fjernvarme fra kraftvarmeværkerne og affaldsforbrændingsanlæggene til 5 interessentkommuner i det storkøbenhavnske transmissionsnet. Interessenterne er København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby kommuner. Københavns Kommune har indskudt 69 % af selskabets indskudskapital og hæfter tilsvarende med 69 %.

I forbindelse med realiseringen af CTRs investeringsplan har CTRs direktion vurderet, at der vil være behov for at optage et lån på 200 mio. kr.

Planlægningsoverslaget, som sidst blev revideret og godkendt på CTRs bestyrelsesmøde den 5. oktober, viser i planlægningsperioden 2005-2009 et investeringsbehov på i alt 470 mio. kr., hvoraf 178 mio. kr. er anvendt før 2005, således at der resterer investeringer for 292 mio. kr. i perioden. I 2005 og 2006 er der alene et samlet investeringsbehov på i alt 200 mio. kr. En del af investeringsbehovet består i etablering af den nye spidslastcentral i Københavns Lufthavn, der udgør ca. 124 mio. kr.. Andre investeringsprojekter er opgradering af pumper af hen syn til forsyningssikkerheden fra Avedøreværkets blok 2, forbedrende anlægsarbejder på en række stationer samt modernisering af understationer for Styring, Regulering og Overvågning.

Idet lånoptagelsen i CTR påvirker kommunens økonomiske forpligtigelse som interessent i selskabet, skal dette iht. den kommunale styrelseslovs § 41 godkendes af kommunalbestyrelsen.

Ifølge CTRs vedtægter skal optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser behandles af bestyrelsen på 2 møder med mindst 6 ugers mellemrum og mindst 6 medlemmer skal stemme for.

CTRs bestyrelse behandlede indstillingen om lånoptagelse 1. gang på mødet den 5. oktober. Idet der kun deltog 5 bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsesmødet, er der efterfølgende indhentet skriftlig godkendelse hos de medlemmer, der var fraværende, hvorefter sagen ved 1. behandling er enstemmigt vedtaget.

CTR er blevet rådgivet til at optage et fastforrentet obligationslån løbende over 10 år. Lånet opdeles i 2 udbetalinger, hvoraf 150 mio. kr. udbetales i 2006 og 50 mio. kr. udbetales i 2007. Lånet vil ikke være EU udbudspligtigt.

En likviditetsanalyse foretaget i CTR viser, at denne tilrettelæggelsen af udbetalingerne af lånet vil medvirke til at opretholde målsætningen om en stabil varmepris (80 kr. pr. GJ i 2006).

 

Konsekvenser for borgerne

-

 

ØKONOMI

Lånoptagelsen i CTR har ingen kassemæssige konsekvenser for kommune økonomi og belaster ikke kommunens låneadgang, idet lånoptagelsen modsvares af udgifter, der ville være låneberettigede i kommunalt regi. Investeringsudgifter til distribution af varme er låneberettiget jf. lånebekendtgørelsens § 2 stk. 4.

Kommunens hæftelse i forhold til CTR vil stige med ca. 138 mio.kr. svarende til 69 % af lånebeløbet.

 

MILJØVURDERING

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

-

 

BILAG

CTRs planlægningsoverslag som godkendt på bestyrelsesmødet den 5. oktober

CTRs indstilling om lånoptagelse behandlet på bestyrelsesmødet den 5. oktober

 

 

 

Peter Elsman                        / Bjarne Winge