Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 31. oktober 2005

 

 

13.      Indsamling af plast- og metalemballager

      MFU 255/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at der etableres en indsamlingsordning for ikke pantbelagte drikkevareemballager af plast og metal i offentligt opstillede glaskuber,

at der etableres en plastemballageindsamling på genbrugsstationerne, og

at betalingsordningen for glasbeholdere i etageejendomme bliver ændret til en gratisordning.

 

 

RESUME

Miljøministeriet har i august 2005 udsendt en revideret affaldsbekendtgørelse[1], hvori der stilles krav til kommunerne om at indføre en indsamlingsordning for plast- og metalemballager. På den baggrund foreslås det at indføre en indsamlingsordning for drikkevareemballager af plast og metal i de offentligt opstillede glaskuber.

Det foreslås, at det også bliver muligt at aflevere plastemballager på genbrugsstationerne, og at de eksisterende glasbeholdere i etageejendomme gøres til en gratisordning som en del af den fælles indsamling af glas-, plast- og metalemballager.

Det vurderes, at der efter endt implementering kan indsamles omkring 80 tons plast- og metalemballager om året.

De særlige bestemmelser for glas- og flaskeemballager for husholdninger skal efterfølgende revideres til at indeholde glas-, plast- og metalemballager.

Etablering af kubeordningen (det første at) vil give en merudgift til R98 på ca. 2,5 mio. kr./år, og ændringen på genbrugsstationerne (det andet at) vil medføre en merudgift til Amagerforbrænding på 300.000 kr./år.

Ved at gennemføre ordningen vil genanvendelse  af plast- og metalemballage stige. Men også genanvendelsen af glasemballager vil øges, primært på grund af mere opstillet materiel. Der vil opnås en miljøgevinst primært i form af sparede aluminiumsressourcer og sparet CO2.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Alle kommuner skal fremover indsamle mere emballageaffald. Der er fastsat krav i EU's emballagedirektiv, som er implementeret i en ændring af affaldsbekendtgørelsen pr. 14. august 2005. Baggrunden er uddybet i bilag 1, der er et orienteringsnotat fra mødet 23. maj 2005 i Miljø- og Forsyningsudvalget.

I 2004 udførte R98 et forsøg med indsamling af ikke pantbelagte drikkevareemballager af plast og metal i offentligt opstillede kuber. Forsøget er beskrevet nærmere i bilag 1. Der er nu udarbejdet en afrapportering, som vurderer på parametre som miljøeffekt, økonomi, drift, service, støj, visuelle forhold og arbejdsmiljø. Bilag 2 er et resume af den afsluttende rapport.

Såfremt Miljø- og Forsyningsudvalget tiltræder denne indstilling, skal de særlige bestemmelser for glasemballageaffald for husholdninger revideres. De nye særlige bestemmelser skal ifølge ændringen i affaldsbekendtgørelsen være vedtaget inden 1. februar 2006. Den nye ordning for indsamling af plast- og metalemballager skal senest kunne træde i kraft pr. 1. august 2006.

Hvis udvalget ikke tiltræder denne indstilling, vil det som minimum blive nødvendigt at ændre de særlige bestemmelser for genanvendelse af plast for husholdningsaffald og igangsætte indsamlingen af plastemballager til genbrug på kommunens genbrugsstationer.

Uddybning af indstilling

Indsamling af drikkevareemballager af plast og metal i glaskuber
Affaldsplan 2008 fastsætter Københavns Kommunes målsætninger om at udnytte ressourcerne i affaldet, at få mest miljø for pengene og at tilbyde borgerne et affaldssystem, der tilpasses byens rum, samtidig med at det skal være logisk og velkendt. Affaldsplanen bygger principielt på, at affaldet skal kildesorteres. I denne konkrete sag har forvaltningen dog vurderet, at den foreslåede kubeordning er den bedste måde at opfylde ovenstående målsætninger på.

Med udgangspunkt i forsøget foreslås det at etablere en indsamlingsordning for plast- og metalemballager i alle offentligt opstillede glaskuber (fremover omtales som kubeordningen). Der foreslås en udvidelse af en ordning, der allerede er veletableret, kendt af borgerne og som kan etableres uden væsentlige investeringer.

I R98's forsøg blev der indsamlet ikke pantbelagte drikkevareemballager i de offentligt opstillede glaskuber, og ud fra resultaterne har det vist sig, at borgerne er rigtig gode til at aflevere de materialer, som blev beskrevet i informationsfoldere og yderligere ved information på de glaskuber, der var omfattet af forsøget.

Ved etablering i hele byen vil ordningen rette sig mod ikke pantbelagte drikkevareemballager som øl- og sodavandsdåser, fx 2 liters sodavandsflasker, plastflasker af kildevand og juice. Det er vigtigt, at budskabet for genanvendelse af nye materialer bliver enkelt og logisk for borgerne. Drikkevareemballager af plast, glas og metal i samme kube har i forsøget vist sig at være et godt budskab at få ud til borgerne.

Der ses et stigende problem i hele landet med affald, der flyder i gadebilledet. Dansk Naturfredningsforening (DN) har i foråret 2005 haft en oprydningsdag, hvor der blev indsamlet henkastet affald. Der blev bl.a. indsamlet 26.000 dåser og 7.000 glas/plastflasker. I Fælledparken i København ses problemerne. Her samlede DN 4 hele sække med dåser og flasker. Ved at indsamle drikkevareemballager i det offentlige rum forsøges dette problem imødegået, så København kan blive en renere by. 

Det blandede affald fra kuberne vil nødvendigvis skulle eftersorteres i fraktionerne plast, metal, hele flasker og skår. Flere modtageanlæg har vist interesse for opgaven, og det forventes, at der igangsættes en udbudsrunde, hvis Miljø- og Forsyningsudvalget tiltræder denne indstilling.

Ved en implementering af kubeordningen vil der ikke skulle foretages mange investeringer. De nuværende glaskuber kan bruges til ordningen. Tømningsfrekvensen vil skulle øges enkelte steder, men indsamlingen kan foregå med samme biler og personale som ved den nuværende glasordning.

Den skitserede kubeordning vil formodentlig være enestående i Amager- og Vestforbrændings opland. Frederiksberg Kommune har ikke taget endelig stilling til, hvordan en kommende ordning skal udformes. Flere af de omkringliggende kommuner har vist interesse for ordningen men forventes i første omgang at vælge en minimumsløsning, som forudsætter opstilling af indsamlingsmateriel på genbrugsstationerne. Miljøstyrelsen har heller ikke på nuværende tidspunkt kendskab til andre kommuner, som vil indføre lignende ordninger.

Plastemballageindsamling på genbrugsstationerne
For at optimere indsamlingen af plast- og metalemballager skal der ud over indsamlingen af drikkevareemballager i de offentligt opstillede kuber være mulighed for at aflevere plast- og metalemballager på kommunens genbrugsstationer. Det vil derved blive muligt at aflevere større emner af plast- og metalemballage. Metalemballage og andre metalemner som fx stegepander og cykelkurve kan i dag afleveres i jern/metal containeren og glasemballage i glaskuber. Ved at anvende en container til indsamling af plastemballager vil borgerne have mulighed for at aflevere større plastdunke, transportfolier og lign. til genanvendelse.

Gratisordning for 900 l glasbeholdere i gårde
For at få en gennemskuelig løsning for glas-, plast- og metalemballager i Københavns Kommune vil det være hensigtsmæssigt at ændre den nuværende henteordning med opstillede glaskuber i etageejendomme til også at indeholde drikkevareemballager af plast og metal. Kuberne foreslås samtidigt ændret fra at være en betalingsordning til at blive en frivillig gratisordning. Kuberne i denne henteordning skal skubbes ud til tømningsstedet. Dette er for at reducere omkostningerne for ordningen betragteligt og for at lette arbejdsmiljøet for den enkelte skraldemand. At gøre ordningen gratis vil sandsynligvis øge antallet af kuber, hvor det er ønskeligt og muligt. I økonomiafsnittet skønnes det, at det nuværende antal opstillede beholdere på 420 stk. ved en gratis ordning vil fordobles til 840 stk.

Der er i dag en del viceværter og gårde, der selv indsamler vinflasker, som så videresælges til genbrug. I disse ejendomme formodes det, at det resterende glasemballage smides ud sammen med dagrenovationen. Ved at tilbyde disse ejendomme en gratis opstilling af en glaskube, vil dette problem kunne reduceres væsentligt.

Optimering af glasordning
Affaldsplan 2008 har flere initiativer, som omhandler optimering af den eksisterende glasordning. Der er bl.a. igangsat et arbejde med at sætte mellem 50 og 100 ekstra glaskuber op i villaområder.

Ved at tiltræde indstillingen vil der kunne tilbydes en ensartet løsning for indsamling af glas-, plast- og metalemballager for byens borgere. Det er vigtigt at sende et entydigt signal og ikke tilbyde forskellige løsninger af samme fraktion.

Forventet indsamlet mængde
Det er vanskeligt at vurdere, hvor store mængder af plast- og metalemballager der kan indsamles ved kubeordningen.

 Forsøget har vist, at etableringen af en ny ordning kræver en tilvænningsperiode for borgerne. Gentagen information vil være en væsentlig forudsætning for at sprede kendskab til ordningen. Derved vil mængderne af drikkevareemballager til genanvendelse kunne øges over tid.

Det forventes, at der årligt efter en tilvænningsperiode vil kunne indsamles omkring 50 tons drikkevareemballager af plast og 30 tons af metal. Derudover forventes det, at der kan indsamles ca. 5 tons fra genbrugsstationerne pr. år. Det forventes, at der vil blive indsamlet det samme antal glas- og flaskeemballager som på nuværende tidspunkt.

Konsekvenser for borgerne
Borgerne vil med kubeordningen få tilbudt en velkendt og veletableret ordning. Borgerne får mulighed for at aflevere plast- og metalemballager til genanvendelse i deres nærmiljø, uden at serviceniveauet forringes. Glasemballageordningen er i forvejen anerkendt og bruges af mange. Det forventes, at borgere, der i forvejen benytter glaskuberne, også vil benytte dem til genanvendelse af plastflasker og metaldåser.

Ved at blande glasemballager med de forholdsvis bløde materialer af plast og metal, vil støjen ved aflevering af glasemballagerne falde i takt med stigningen af de "nye" materialer. Borgerne vil derfor ikke få forøgede støjgener af kubeordningen. Se i øvrigt bilag 3 med beskrivelse af tekniske data.

Alternativ ordning
R98 har anbefalet en alternativ indsamlingsordning. Selskabet foreslår en henteordning med opstilling af to beholdere på 240 l. til henholdsvis plast- og metalaffald til borgere i etageejendomme.

Ved at etablere en henteordning for etageboliger forventes det, at der kan indsamles en større mængde plast- og metalemballager til genanvendelse. Primært fordi en henteordning vil kunne rumme flere fraktioner af plast og metal end drikkevareemballager, fx stegepander, større konservesdåser, cykelkurve, større plastdunke og indpakningsemballager. Sekundært vil nærhedsprincippet være grund til, at en henteordning vil kunne indsamle større mængder, da borgerne derved ikke skal transportere deres affald så langt. En henteordning for etageboliger vurderes at kunne indsamle omkring 170 tons plast- og 510 tons metalemballager samt 250 tons øvrigt metal, i alt 930 tons årligt.

En sådan henteordning vil kræve en større investering i opstartsfasen. Der skal indkøbes op til 13.000 nye beholdere, og der skal bruges materiel til indsamlingen.

Miljøkontrollen finder det problematisk, at der skal findes plads til yderligere to beholdere ved alle etageboliger. Det har vist sig, at der tidligere har været store problemer med at finde plads til containere i mange af gårdene, der efterhånden er "fyldt op" med materiel.

Der foreslås en lang implementeringsfase på 2 år, og den foreslåede henteordning omfatter ikke villaejere. R98 forventer at kunne etablere en henteordning med en dækningsgrad, der svarer til 80% af alle etageboliger. De resterende etageboliger og villaejerne vil være henvist til genbrugsstationerne.

Miljøkontrollen er af den opfattelse, at hvis en henteordning skal gennemføres, er der behov for et pilotforsøg for at få afklaret en række usikkerheder. Bl.a. er det uvist, om plast- og metalaffaldet fra en henteordning kræver en eftersortering, inden det kan afsættes til genanvendelse, hvilket vil fordyre ordningen væsentligt. Bemærk i øvrigt, at økonomien, der er beregnet for henteordningen, også beregnes på skøn.

 

ØKONOMI

At etablere en indsamlingsordning for drikkevareemballager af plast og metal er forholdsvist omkostningstungt. Der vil være en øget udgift til R98, og I/S Amagerforbrænding vil få øgede udgifter til drift af Københavns Kommunes genbrugsstationer.

I nedenstående skema ses meromkostningerne for henholdsvis R98 og I/S Amagerforbrænding.

 

Indstillet
ordning
ved ca. 85 tons

Udgift til R98   Kr. pr. år

Takst-stigning
% pr. år

Implementering
(engangsbeløb)

Udgift til Amagerforbrænding Kr. pr. år

Plast og metal i glaskuber (bringeordning)

2.530.000

Ca. 0,5

1.750.000

 

Plastcontainer på genbrugsstation

 

 

 

300.000

I alt

2.530.000

Ca. 0,5

1.750.000

300.000

Alternativ
ordning
ved ca. 930 tons

Udgift til R98 Kr. pr. år

Takst-stigning
% pr. år

Implementering
(engangsbeløb)

Udgift til Amagerforbrænding Kr. pr. år

Henteordning

5.750.000

Ca. 1,2

2.100.000

 

Plastcontainer på genbrugsstation

 

 

 

300.000

I alt

5.750.000[2]

Ca. 1,2

2.100.000

300.000[3]

 

Omkostningerne er beregnet ud fra et skøn over mængden af plast- og metalemballager, der vil kunne indsamles pr. år ved en fuldt etableret kubeordning.

Hvis der etableres en kubeordning for drikkevareemballager af plast og metal, vurderes det, at der kan indsamles omkring 80 tons fra kubeordningen og 5 tons fra genbrugsstationerne, og hver husstand vil få en merudgift på ca. 9 kr./år.

Erfaringer viser, at der er en længere tilvænningsperiode, inden en ny ordning er velkendt og fuldt integreret i borgernes bevidsthed. Derfor er der i meromkostningerne medregnet en væsentlig udgift til en større informationsindsats for at sprede kendskabet til den nye ordning af flere omgange. Hvis mængderne over tid øges fra de nuværende 80 tons til 150 tons, øges den årlige omkostning til R98 fra 2,5 mio. til ca. 3,1 mio. kr./år.

Den billigste måde at opfylde kravet i den nye bekendtgørelse på er ved at etablere en indsamling af plastemballager på genbrugsstationerne alene. Det vurderes dog, at mængder af indsamlet plastemballage bliver meget begrænset, da mange borgere fra etageejendomme ikke kommer på genbrugsstationerne.

For Københavns Kommune vil kubeordningen ikke have økonomiske konsekvenser. Implementeringen af en ny ordning for plast- og metalemballager vurderes at kunne tilgodeses inden for Miljøkontrollens normale arbejdsplanlægning.  Det forventes ikke, at ændringen af de særlige bestemmelser for glasemballager vil få væsentlige økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Meromkostning for gratis glasbeholdere i gårde
Hvis henteordningen med de nuværende glaskuber i gårdene ændres til en gratisordning, vurderes det, at udgiften for R98 øges yderligere med 1,125 mio. kr./år til nyt materiel og ekstra transportomkostninger. Samtidig vil der ske en ændring af betalingen for leje af 900 l. kuber. Betalingen (1,5 mio. kr. fra mistede lejeindtægter) flyttes fra de enkelte brugere til fællesbudgettet. Dette vil i alt svare til en takstforøgelse på 0,5%, eller hvad der svarer til ca. 10 kr. pr. husstand pr. år.

Meromkostning for alternativ henteordning
Hvis R98's forslag om at etablere en henteordning skal gennemføres, vurderes det, at der vil kunne indsamles 930 tons plast- og metalaffald, deriblandt større plast- og metalemballager. Meromkostningen til R98 vil derved blive 5,75 mio. kr./år. Derudover forventes det, at der skal afsættes penge til et forsøg for at afklare de mange usikkerheder. En henteordning vil blive noget dyrere end den foreslåede kubeordning. Til gengæld er der en forventning om, at der vil blive indsamlet større mængder, så prisen pr. indsamlet ton vil være væsentligt mindre.

MILJØVURDERING

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste. Til sagstypen er knyttet følgende miljømål:

·        "Bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet og mindre affald til forbrænding og deponering"

(Affaldsplan 2008)


I forbindelse med evaluering af forsøgsordningen er der udarbejdet en livscyklusanalyse (LCA), som viser, hvilke miljøeffekter forsøget har medført. Indsamling af plast- og metalemballager giver en positiv miljøgevinst, uanset hvilken metode der anvendes til indsamling.

Forsøget og forskellige alternative scenarier er vurderet, og det kan konkluderes, at den største miljøgevinst fås ved at indsamle de største mængder til genanvendelse. Transport, indsamlingsmetode og materiel betyder mindre.

At indsamle plast- og metalemballager til genanvendelse giver miljøgevinster, primært sparede CO2, og reducering af brug af ny aluminium. Miljøgevinsten ved at genanvende drikkevareemba llager af plast og metal er 6 gange højere end den miljøgevinst, der fås ved indsamling og genanvendelse af glasemballager alene.

Ved at indsamle 85 tons drikkevareemballage af plast og metal pr. år (som er konsekvensen af indstillingen), spares der aluminium, som er en ufornybar ressource, hvilket svarer til, hvad 3.000 personer bruger pr. år. Derudover spares der, hvad ca. 30 personer bruger af CO2 på et år. Ved at genanvende plast og metal spares der ressourcer som naturgas, olie, kul, aluminium og stål.

Ud over en stigning i genanvendelsen på plast- og metalemballager vil genanvendelsen af glasemballager også øges. Da der fremover vil være flere kuber i gårdene, vil flere borgere benytte muligheden for at aflevere glasemballager til genanvendelse, men også den omfattende information som kubeordningen vil medbringe vil skabe fokus på genanvendelse af både plast-, metal og glasemballager.

Ifølge den udførte LCA-rapport vil en henteordning, som den R98 foreslår, give en bedre miljøgevinst end den foreslåede kubeordning. Primært pga. de øgede indsamlede mængder. Se i øvrigt bilag 2.

I forsøget er undersøgt, hvilke konsekvenser de forholdsvis bløde plastflasker og dåser giver i kuben. COWI's rapport vurderer, at der knuses færre flasker i takt med øgning af plast- og metalemballager, og dermed vil genbrugsprocenten stige. Der er væsentlige miljømæssige fordele ved at genbruge en hel flaske direkte frem for omsmeltning af skår til genanvendelse.


ANDRE KONSEKVENSER
Ved at etablere kubeordningen afviger Københavns Kommune fra kildesorteringsprincippet. Det vurderes, at det er nødvendigt at benytte andre muligheder for at øge genanvendelsen end at opstille mere materiel. Der er efterhånden ikke længere plads til de mange containere i gårdene. I meget nybyggeri er der ikke afsat plads til mere materiel end det allerede kendte. Hvis der fortsat skal være mulighed for at udvide indsamlingen og genanvendelsen, er det nødvendigt at bruge byens rum.

Ved at etablere en indsamlingsordning for drikkevareemballager vil der blive sat fokus på den stigende problematik med affald, der flyder i gadebilledet. Specielt plastflasker til kildevand og øl- og sodavandsdåser er et problem. Det tager omkring 450 år at nedbryde en plastflaske i naturen. 300 år for en dåse og helt op til 1 mio. år for en glasflaske. Kubeordningen vil øge borgernes mulighed for at aflevere emballagerne til genanvendelse på gaden, og det forventes, at den øgede information vil reducere mængden af henkastet affald.

HØRING

I/S Amagerforbrænding har afgivet høringssvar. Der tilkendegives, at der kan opstilles materiel til indsamling af plastemballager på genbrugsstationerne i hele Amagerforbrændings opland. Høringssvar er vedlagt som bilag 4.

R98 har afgivet høringssvar. Der foreslås, at der etableres en henteordning for indsamling af plast- og metalaffald inkl. plast- og metalemballager i stedet for at etablere den foreslåede kubeordning. Se nærmere i afsnittet: Alternativ ordning og i høringssvaret (bilag 5).

 

BILAG

1: Statusnotat af 28. april 2005 omhandlende forsøg med indsamling af drikkevareemballager af plast og metal via eksisterende glaskuber.

2: Resumé af rapport fra COWI: Evaluering af forsøg med indsamling af ikke pantbelagte drikkevareemballager af plast og metal i Københavns Kommune.

3: Teknisk notat af 4. august 2005 omhandlende sortering af blandet affald, støjmålinger og genbrug af hele flasker.

4: Høringssvar af 24. august 2005 fra I/S Amagerforbrænding

5: Høringssvar af 22. august 2005 fra R98

 

 

 

Hjalte Aaberg         

/ Hans Lunde

 


 [1] Miljøministeriets bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald nr. 790 af 14. august 2005

[2] I prisen er den sparede forbrændingsafgift fratrukket.

[3] Ved R98's henteordning forventes en mindre mængde på genbrugsstationerne.