Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 29. august 2005

 

 

10.      Rådgivning om jordforurening (udsat sag)

      MFU 184/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender, at målgruppen indsnævres til personalet i kommunens daginstitutioner og øvrige pasningstilbud , hvor der er påvist jordforurening i rådgivningsintervallet.

at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender ændring af budskabet for kampagnen for rådgivning om børn og jordforurening til "Følger jeg rådene, så beskytter jeg barnet aktivt mod jordforurening" frem for "Når barnet får vasket hænder, så beskytter jeg det aktivt mod jordforurening".

Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 8. august 2005

Udsat.

 

 

 

RESUME

Sagen blev udsat af Miljø- og Forsyningsudvalget i mødet den 8. august 2005.

Indstillingen omhandler dele af den fremtidige strategi for Miljøkontrollens rådgivning om jordforurening på kommunens daginstitutioner.

Miljø- og Forsyningsudvalget besluttede i oktober 2003 (MFU 202/2003), at der ydes rådgivning på legearealer, hvor forureningsniveauet er i rådgivningsintervallet. Målgruppen for rådgivningsindsatsen var personalet og forældrene til børnene på de daginstitutioner, hvor jorden er lettere forurenet. Hensigten med rådgivningsstrategien var at overbevise forældre og personale om, at de aktivt kan gøre en indsats for at beskytte børnene mod eksponering af lettere forurenet jord. Denne rådgivning skulle erstatte en oprydningsindsats.

Miljø- og Forsyningsudvalget drøftede 6. december 2004 (MFU 272/2004), at Miljøkontrollen målretter en kampagne til daginstitutioner med lettere forurenet jord, som har børn fra 0-10 år. Kampagnens aktiviteter vil køre som planlagt med undtagelsen af de to første punkter, som er indstillet i denne indstilling.

Udgifterne på ca. 600.000 kr. afholdes inden for Miljøkontrollens budgetramme.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Sagen blev udsat af Miljø- og Forsyningsudvalget i mødet den 8. august 2005.

Strategi for undersøgelse og afværgetiltag

Som et led i rækkefølgeplanen (MFU 13/99) er jordforureningen på alle kommunens ca. 800 daginstitutioner undersøgt. Der er pt. udført oprydninger på ca. 200 institutioner, hvor jorden på legepladserne var kraftigt forurenet (over afskæringskriteriet). På ca. 500 af institutionerne er jorden lettere forurenet. Forureningsniveauet er i det såkaldte rådgivningsinterval. Rådgivningsintervallet beskriver det forureningsniveau, der overskrider jordkvalitetskriterierne for ren jord, men overholder afskæringskriterierne. Det er især tjærestoffet benz(a)pyren og tungmetallet bly, som vi kan måle i jorden. Rådgivningsintervallet for benz(a)pyren er på 0,1 – 1,0 mg/kg og for bly på 40 - 400 mg/kg. Undersøgelses- og oprydningsindsatsen forventes afsluttet ved udgangen af 2005.

Miljø- og Forsyningsudvalget har 6. oktober 2003 (MFU 202/2003) vedtaget en ny strategi for kommunens indsats mod jord- og grundvandsforurening. Det blev vedtaget, at det fremover nedprioriteres at udføre mindre tiltag på legearealer tilknyttet kommunens daginstitutioner, hvis forureningsniveauet ligger i rådgivningsintervallet. I stedet skulle der foretages rådgivning af institutionspersonale og forældre om, hvordan børn kan beskyttes mod jordforurening. Dette skal også ses i lyset af, at Miljøstyrelsen har udmeldt, at amterne som alternativ til oprydning skal yde rådgivning på arealer med dette forureningsniveau.

Der findes ca. 500 daginstitutioner, hvor der ved undersøgelse er konstateret et forureningsniveau i rådgivningsintervallet.

Miljø- og Forsyningsudvalget drøftede 6. december 2004 (MFU 272/2004), at Miljøkontrollen målretter en kampagne til daginstitutioner med lettere forurenet jord, som har børn fra 0-10 år. Kampagnen henvender sig til personale og til forældre med børn i disse institutioner. Kampagnens budskab er: Når barnet får vasket hænder, så beskytter jeg det aktivt mod jordforurening. Flere kampagneelementer benyttes fx genbrug af pjece og mini-bog med Victor, hjemmeside på Internettet, pressemeddelelser og artikler.

 

Hidtidig information

Miljøkontrollen har i 1998-99 udarbejdet pjecen "Forurenet jord i København – om børns udendørsleg" og mini-bogen "Victor vil ikke vaske hænder". Pjecen forklarer om jordforureningen, dens mulige skadevirkninger og giver råd om forholdsregler. Mini-bogen er beregnet til at læse for børnene og give dem og den voksne læser forståelse for, at det er vigtigt at vaske hænder, men også at børste sko af samt skrifte til hjemmesko. Materialet blev udarbejdet i samarbejde med embedslægen. Pjece og mini-bog mv. blev udsendt til uddeling til forældre og personale i daginstitutionerne i september 1999, samt igen i 2002. Pjecen var tillige tilgængelig på 8 fremmedsprog.

I efteråret 1999 arrangerede Miljøkontrollen i samarbejde med embedslægen informationsmøder i hver af de 15 bydele, hvor bl.a. personale- og forældrerepræsentanter kunne deltage.

 

Interviewundersøgelse

Miljøstyrelsen gennemførte i 2002 en større interviewundersøgelse blandt forældre til børn i 3-5 års alderen bosat i det storkøbenhavnske område. Interviewundersøgelsen blev sat i gang, inden informationsmaterialet blev sendt ud igen.

Ved undersøgelsen erindrede 18 % af forældrene i Københavns Kommune at have modtaget information om forurening direkte fra kommunen. Undersøgelsen blev foretaget 2-3 år efter, at forældrene havde modtaget information om jordforurening. En del af forældrene havde opfattet, at informationen kom fra børnehaven og ikke fra kommunen.

Der er således grundlag for at gentage rådgivningen.

 

Målgruppe

I forhold til Miljø- og Forsyningsudvalgets drøftelse 6. december 2004 (MFU 272/2004) indsnævres målgruppen til:

      Personalet i kommunens daginstitutioner og øvrige pasningstilbud, hvor der er påvist jordforurening i rådgivningsintervallet.

Forældre med børn i ovennævnte daginstitutioner tages ud af kampagnen.

Forslaget til ændringen sker på baggrund af, at kampagnen retter sig mod de daginstitutioner, som har lettere forurenet jord (ligger i rådgivningsintervallet). Det er således, institutionernes ansvar at sikre, at børnenes leg sker forsvarligt i forhold til jordforureningsproblematikken. Forældrenes ansvar i denne sammenhæng er mindre betydende. Inddrages alle børns forældre i denne kampagne, er der risiko for, at forældrene kan virke som vogtere af daginstitutionernes personale, når kampagnen er målrettet alene på institutionernes legepladser med lettere forurenet jord. Repræsentanter for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (FAF) har på samarbejdsmøde (april 05) med Miljøkontrollen om denne kampagne påpeget, at denne risiko er reel. Ligeledes har de påpeget, at forældre, der ikke har børn i disse daginstitutioner, kan føle sig forbigået, hvis de ikke kontaktes. FAF har i andre sammenhænge erfaring for, at dette kan skabe usikkerhed blandt forældre i København. Disse risikoelementer kan overskygge denne kampagnes budskaber. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at indsnævre målgruppen til personale i daginstitutioner. Målet for kampagnen er, at institutionerne efterlever vores råd, og at kampagnen sker gennem god og konstruktiv dialog med institutionspersonalet, da det er dem, som har ansvaret for børnene på institutionerne.

Kampagnen retter sig således mod personalet på ca. 500 daginstitutioner.

Dog vedlægges det samme materiale til daginstitutionerne personale også til forældrebestyrelsen i samtlige daginstitutioner til orientering, således at forældrene kender til kampagnen gennem Miljø- og Forsyningsforvaltningen.

 

Budskab

I forhold til Miljø- og Forsyningsudvalgets drøftelse 6. december 2004 (MFU 272/2004) ønskes budskabet ændret til:

·        Følger jeg rådene, så beskytter jeg barnet aktivt mod jordforurening.

·        Frem for

·        Når barnet får vasket hænder, så beskytter jeg det aktivt mod jordforurening.

Forslaget til ændringen sker på baggrund af, at Miljøkontrollen som et led i kampagnestrategien har interviewet personale på tre børnedaginstitutioner i november 2004, for at få erfaringer om deres viden om jordforurening. I den forbindelse blev det klart, at personalet har fokus på, at børnene vasker hænder. Ikke primært i forhold til jordforurening, men i forhold til hygiejne.

Håndhygiejnen forventes at være særligt i fokus netop nu, idet repræsentanter fra FAF på et samarbejdsmøde (april 05) med Miljøkontrollen om denne kampagne har oplyst, at sundhedsplejersker i kommunen i dette forår har afsluttet deres besøg på samtlige vuggestuer og børnehaver, hvor de har rådgivet personalet om vigtigheden af god håndhygiejne i forhold til sygdom. Sundhedsplejerskerne vil nu målrette deres kampagne mod klubberne.

Rådene om at vaske hænder, børste skoene af inden de går ind, bruge hjemmesko samt dyrke grøntsager i rent jord, når de dyrker dem sammen med børnene, bør sidestilles. Interviewene med daginstitutionernes personale viste, at personalet ikke har samme fokus på alle områder, og følger ikke alle råd. Det vil således være muligt, at de finder et eller flere af rådene interessante.

 

Kampagne forløbet

Kampagnen er planlagt til sidste uge i august 05 under forudsætning af, at MFU tiltræder indstillingen.

 

Målet med kampagnen er at rådgive personalet i daginstitutioner om, hvordan børn kan beskyttes mod lettere forurenet jord uden at gøre personalet utrygt.

En kampagne har ingen effekt, hvis personalet ikke oplever kampagnen som relevant. Derfor har Miljøkontrollen undersøgt personalets ønsker og behov gennem tre interview med ansatte fra tre forskellige daginstitutioner. Gennem interviewene har Miljøkontrollen fået kendskab til deres viden om jordforurening, hvad de vil vide mere om, deres vaner samt informationskilder. Disse oplysninger har vi aktivt brugt i forbindelse med valg af kampagne elementer, udvælgelse af informationer, sprogtone og sværhedsgrad.

Med bl.a. baggrund i disse interview bliver kampagneelementerne: En pjece målrettet daginstitutionspersonalet, genbrug af mini-bogen med Victor, udbygning Miljøkontrollens hjemmeside på Internettet, klistermærker med råd, pressemeddelelse samt artikel i fagblad. Ved at vælge forskellige kampagneelementer øger vi muligheden for at komme i kontakt personalet mindst en gang.

Victor fra mini-bogen "Victor vil ikke vaske hænder" bliver gennemgående figur i kampagnen. Interviewene viste, at institutionerne kender Victor fra mini-bogen fra tidlig rådgivningskampagne om forurenet jord og er meget positiv over for denne figur. Så positive, at de ønsker mini-bogen udsendt engang til.

Pjecen, som er vedlagt som prøvetryk, er godkendt af embedslægen. Pjecen er udarbejdet, så den er overskuelig, let tilgængelig, imødekommende. Samtidig svarer den på de spørgsmål, som personalet hyppigst efterspurgte i interviewene, og når de kontakter Miljøkontrollen.

Pjecen understøttes af Miljøkontrollens hjemmeside, som udbygges, således at det er muligt at få flere og uddybende informationer om jordforurening. En større databasse bliver lagt ind på hjemmesiden om jordforurening på samtlige daginstitutioner og offentlige legepladser. Institutionerne kan således søge oplysninger om jordforurening på deres institution, og de offentlige legepladser de benytter.

Klistermærkerne understøtter pjecens råd og kan placeres af personalet, hvor de finder det relevant at få en reminder om råd om jordforurening i dagligdagen. (tegningerne til klistermærkerne kan ses i vedlagte pjece på s. 3).

Mini-bogen om Victor sendes ud igen på opfordring af interviewpersonerne, men også fordi børnene gerne vil læse den sammen med personalet, og pjecen får funktion som reminder for personalet, hver gang de læser den.

Pressemeddelelse og fagartikel til person alets fagorganisationer udarbejdes, da avis- og TV-mediet samt fagblad er de mediekanaler, personalet er orienteret mod.

Med disse valg, mener Miljøkontrollen, at kampagneelementerne understøtter hinanden og vil få personalets opmærksomhed. Den efterfølgende evaluering i efteråret vil vise om dette holder stik.

Konsekvenser for borgerne

Rådgivningen vil være med til, at personalet i daginstitutioner med lettere forurenet jord, som har børn op til 10 år, vil blive oplyst om forholdsregler ved jordforurening med henblik på, at børn beskyttes mod virkninger af lettere jordforurening. Rådgivningen vil medføre, at flere børn beskyttes aktivt mod den lettere jordforurening.

 

ØKONOMI

Budgettet for gennemførelse af rådgivning om jordforurening forventes i 2005 at blive på ca. 600.000 kr. Udgifterne afholdes inden for Miljøkontrollens budgetramme på funktion 081.1 (konto nr. 55811052-33).

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste.

Til sagstypen (jord og forankring) er knyttet følgende miljømål:

Jord

"Det er et mål at fjerne eller minimere den fare, som forurenet jord udgør for borgernes sundhed og for grundvandet".

 Forankring

"Informere om miljøforhold, demonstrere handlemuligheder og skabe gunstige betingelser for borgere og erhverv til at integrere miljø i daglige handlinger så borgere og erhvervslivet tager medansvar for byen udvikling".

Ved at få personalet til at følge pjecens råd og anbefalinger reduceres den risiko, som lettere forurenet jord udgør for især mindre børn. Kampagnen gennemføres af hensyn til folkesundheden og vil bidrage til opfyldelsen af begge miljømål.

Fremstilling af materiale i forbindelse med udgivelse af kampagnemateriale lever op til kommunens indkøbspolitik, idet der anvendes et miljøcertificeret trykkeri. Det anvendte papir er genbrugspapir og trykkeriprocessen lever op til svanemærkekriterierne.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

 

HØRING

Der foretages ingen høring.

 

BILAG

Prøvetryk af pjece " Børns leg på lettere forurenet jord" (er tidligere fremsendt).

 

 

 

Hjalte Aaberg                    /

Henrik Winther Nielsen