Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 29. august 2005

 

 

20.      Høring om Københavns Kommunes Børne- og Familiepolitik

      MFU 200/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at                  Miljø- og Forsyningsudvalget godkender det i indstillingen gengivne høringssvar.

 

 

RESUME

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har den 21. juni 2005 sendt et udkast til Københavns Kommunes Børne- og Familiepolitik i høring i alle de politiske udvalg og til offentlig høring. Miljø- og Forsyningsforvaltningens forslag til udvalgets høringssvar fremgår af sagsfremstillingen. Af svaret fremgår, at der er enkelte konkrete forslag til justeringer i det fremsendte udkast.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

På Miljø- og Forsyningsudvalgets møde den 26. april 2004 behandlede udvalget en høring fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om kommissorium for udarbejdelsen af Københavns Kommunes Børne- og Familiepolitik. Af indstillingen fremgår, at Miljø- og Forsyningsudvalget gerne så, at kommunens miljøpolitik også afspejlede sig i kommissoriet, og at kommissoriet blev udvidet med et generelt miljøtema.

I det efterfølgende arbejde har der været nedsat en tværorganisatorisk arbejdsgruppe, hvor Miljø- og Forsyningsforvaltningen har været repræsenteret ved en medarbejder fra Miljøkontrollen.

På et møde den 11. maj 2005 godkendte Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget det vedlagte høringsudkast til politik på området. Med brev af 21. juni 2005 har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen sendt et udkast til Københavns Kommunes Børne- og Familiepolitik i høring i alle politiske udvalg og til offentlig høring.

Med politikken vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen gerne sætte fokus på helheden i det gode liv for alle børnefamilier – uanset baggrund. Visionerne i Børne- og Familiepolitikken skal danne udgangspunkt for efterfølgende strategier og konkrete målsætninger for de enkelte temaer og områder. Alle udvalg og forvaltninger bliver forpligtet til at integrere Børne- og Familiepolitikken i deres sektorplaner, udviklingsplaner m.v.

Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens vurdering, at der med det foreliggende udkast til Børne- og Familiepolitik er blevet indføjet miljøaspekter, hvor det er relevant i forhold til den struktur, som er valgt. Der er dog ikke blevet tilføjet et ekstra tema i politikken specifikt om miljø, sådan som Miljø- og Forsyningsudvalget havde foreslået i sit høringssvar i forbindelse med høringen om kommissoriet.

Der er enkelte forslag til justeringer i forhold til det fremsendte forslag til politik, og disse fremgår af høringssvaret nedenfor.

 

Høringssvar

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår, at følgende fremsendes til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, som Miljø- og Forsyningsudvalgets høringssvar:

"Til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Høring af udkast til Københavns Kommunes Børne- og Familiepolitik

Miljø- og Forsyningsudvalget finder det fremsendte forslag til Københavns Kommunes Børne- og Familiepolitik interessant og ser frem til, at det kan danne baggrund for konkrete tiltag for børn og familier i Københavns kommune.

Miljø- og Forsyningsudvalget har dog et par enkelte forslag til justeringer af politikken.

I forhold til tema 5 om tryghed har Miljø- og Forsyningsudvalget følgende bemærkninger. I det første afsnit i "Tryghed i København", 1. sætning. Nyt forslag: " Det er en løbende udfordring at sikre et sundt og trygt bymiljø, hvor luftforurening, støj, forurenet jord og kemiske stoffer og produkter ikke skader….."jf. oplistningen i bullit nr. 2. De to oplistninger bør efter Miljø- og Forsyningsudvalgets opfattelse være identiske.

I det andet afsnit i "Tryghed i København", 2. sætning. Nyt forslag: "Selv om biltrafikken i en årrække har været stigende, er luftkvaliteten generelt blevet bedre. Men luftforureningen påvirker fortsat mange menneskers helbred. Eksperterne vurderer i de seneste udmeldinger, at det drejer sig om knap 800 for tidlige dødsfald blandt københavnerne på grund af partikelforurening. Også støj påvirker sundheden. I dag har to-tredjedele af alle boliger i København en trafikstøjbelastning, som ligger over grænseværdierne for et tilfredsstillende støjniveau. Kommunen arbejder…..". Miljø- og Forsyningsudvalget mener ikke, at man kan skrive, at luftkvaliteten egentlig er ganske god i forhold til andre storbyer. Det kommer an på, hvilke man sammenligner sig med.

Miljø- og Forsyningsudvalget mener i øvrigt, at Miljøpolitik for København 2003 bør skrives ind i listen over politikker og planer under dette tema.

I forhold til tema 6 om boliger og lokalområder har Miljø- og Forsyningsudvalget følgende bemærkninger. Forslag til forlængelse af afsnit 4 i afsnittet om "Boliger og lokalområder i København: " Alt kommunalt boligbyggeri og byggeri støttet af kommunen skal følge et sæt retningslinier for miljørigtigt byggeri. Det samme krav kan ikke stilles til privat byggeri, så her satser kommunen på information og rådgivning."

Miljø- og Forsyningsudvalget mener i øvrigt, at Miljøpolitik for København 2003 samt Københavns Agenda 21 2004-2007 bør skrives ind i listen over politikker og planer under dette tema.

I forhold til tema 7 om dagtilbud foreslår Miljø- og Forsyningsudvalget, at der indsættes en "dot" mere med følgende ordlyd: "At alle børn i dagtilbud tilbydes mad som er mindst 75% økologisk.

Forslaget har baggrund i BR-beslutning nr. BR 262/01 Dogme 2000.

Miljø- og Forsyningsudvalget mener i øvrigt, at Københavns Agenda 21 2004-2007 bør skrives ind i listen over politikker og planer under dette tema.

I forhold til tema 8 om folkeskolen forslår Miljø- og Forsyningsudvalget, at der indsættes en "dot" mere med følgende ordlyd: " At alle børn i skoler tilbydes at kunne købe et måltid, som er mindst 75% økologisk".

Forslaget har baggrund i BR-beslutning nr. BR 262/01 Dogme 2000.

Miljø- og Forsyningsudvalget mener i øvrigt, at Københavns Agenda 21 2004-2007 bør skrives ind i listen over politikker og planer under dette tema.

I forhold til tema 10 om sunde børn og familier har Miljø- og Forsyningsudvalget følgende bemærkninger: Miljøpolitik for København 2003 bør skrives ind i listen over politikker og planer under dette tema.

 

Med venlig hilsen

 

Winnie Berndtson

Miljø- og Forsyningsudvalget"

 

Konsekvenser for borgerne

Indstillingen har ingen direkte konsekvenser for borgerne.

 

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er ikke på nuværende tidspunkt omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes. På længere sigt, når visionerne i politikken skal oversættes til konkrete handlingsplaner, vil flere områder være omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

 

HØRING

Ingen bemærkninger.

 

BILAG

Høringsbrev fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen af 21. juni 2005

 

 

Hjalte Aaberg          

/ Eva Jäpelt