Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 29. august 2005

 

 

21.      Høring om integrationspolitik i Københavns Kommune

      MFU 201/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender det i indstillingen gengivne høringssvar

 

 

RESUME

Integrationsudvalget har anmodet Økonomiudvalget og fagudvalgene om at komme med forslag til problemstillinger, som vurderes at kunne indgå i arbejdet med at revidere integrationspolitikken.

 

Revideringsprocessen er igangsat af Borgerrepræsentationen den 2. juni 2005, hvor det blev besluttet at drøftelserne af integrationspolitikken skal tage udgangspunkt i følgende temaer:

- beskæftigelse

- uddannelse

- bolig

- familie, herunder pædagogiske tilbud mv.

- sundhed

- kultur/fritid

- tværgående, herunder demokrati og deltagelse

 

Fagudvalgene er anmodet om ikke at fremsende konkrete forslag til projekter, men kun udpege væsentlige problemstillinger.

 

Fagudvalgenes høringssvar vil indgå som baggrundsmateriale, dels til temadrøftelser i Integrationsudvalget, dels som oplæg til drøftelse i den referencegruppe, som nedsættes i forbindelse med udarbejdelsen af en ny integrationspolitik. 

 

Der forventes i foråret 2006 en høring af fagudvalgene af forslag til den endelige integrationspolitik.

 


SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen besluttede den 2. juni 2005 (BR 325/05)

-         at Københavns Kommunes nuværende integrationspolitik (vedtaget i BR i juni 2002) revideres

-         at det rådgivende integrationsudvalg pålægges at igangsætte processen med inddragelse af de relevante fagudvalg, således at et samlet oplæg til en ny revideret integrationspolitik kan forelægges BR inden 1. juni 2006. At pr. 1. januar 2006 overføres opgaven til det evt. nyetablerede Beskæftigelses- og Integrationsudvalg.

-         at det nyetablerede projektsekretariat i Økonomiforvaltningen bistår Integrationsudvalget i arbejdet med at revidere Københavns Kommunes integrationspolitik.

-         at alle partier opfordres til at komme med input til processen.

 

Integrationsudvalget har i den forbindelse anmodet Økonomiudvalget og fagudvalgene om at komme med forslag til problemstillinger, som vurderes at kunne indgå i arbejdet med at revidere integrationspolitikken.

 

Revideringen af integrationspolitikken skal drøftes med udgangspunkt i følgende temaer:

- beskæftigelse

- uddannelse

- bolig

- familie, herunder pædagogiske tilbud mv.

- sundhed

- kultur/fritid

- tværgående, herunder demokrati og deltagelse

 

Fagudvalgene er anmodet om ikke at fremsende konkrete forslag til projekter, men kun udpege væsentlige problemstillinger.

 

Fagudvalgenes høringssvar vil indgå som baggrundsmateriale, dels til temadrøftelser i Integrationsudvalget, dels som oplæg til drøftelse i den referencegruppe, som nedsættes i forbindelse med udarbejdelsen af en ny integrationspolitik. 

 

Fagudvalgene vil i øvrigt få forslag til den endelige integrationspolitik i høring i foråret 2006 forud for behandlingen i Borgerrepræsentationen.

 

Høringssvar

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår, at følgende fremsendes til Økonomiforvaltningen, som Miljø- og Forsyningsudvalgets høringssvar:

 

Til Integrationsudvalget

 

"Ny integrationspolitik i Københavns Kommune

Integrationsudvalget har anmodet fagudvalgene herunder Miljø- og Forsyningsudvalget om forslag til problemstillinger, som det vurderes bør indgå i arbejdet med at revidere integrationspolitikken.

I den anledning vil Miljø- og Forsyningsforvaltningen gerne foreslå, at der medtages et tema om Miljø og Integration.

Generelt.

Miljø- og Forsyningsforvaltningens erfaringer fra arbejdet med byfornyelse på Vesterbro, kvarterløft og en række etniske projekter viser, at Miljø- og Integrationsindsatser møder barrierer i form af bl.a. kulturforskelle, religionsforskelle, tilhørsforhold, kønsrollemønstre, sociale og uddannelsesmæssige baggrunde.

Rent forvaltningsmæssigt støder integrations- og beskæftigelsesindsatser også på barrierer, idet der her er tale om en omfattende tværsektoriel indsats, som der ikke tidligere har været tradition for i Københavns Kommune. Gennem arbejdet bl.a. i kvarterløftsområderne har kommunen lært meget, og det har vist sig, at den helhedsorienterede indsats har stor succes.

 

Miljø- og Forsyningsforvaltningens erfaringer med helhedsorienteret arbejde er mange, f.eks.:

 

 

Miljø- og Integrationsindsatsen skal ligesom ved kvarterløft tage sit afsæt i den situation, de mennesker, der skal integreres, har. For dele af målgruppen betyder det en meget lokal indsats fordi, bare det at komme ud af boligen og møde andre i boligområdet kan være en hurdle. Men sker det kan det være kulturelt banebrydende. For en anden del af målgruppen kan indsatsen sagtens orienteres mod en integration i større lokalområder. I den forbindelse kan en miljøindsats være den katalysator som kan sikre en bedre integration og evt. medføre jobs indenfor miljøområder, som det tidligere er sket i Kvarterløft Holmbladsgade.

 

Miljø og integration.

Det er forvaltningens erfaring, at succes med integration kræver formidling til etniske udenlandske grupper om, hvad integration er. Derudover kræver det, at det er synligt, hvad en succesfuld integration kan medføre for den enkelte.

 

Miljø har ved flere tidligere projekter vist sig at være en god indgangsvinkel til integration. Her er der ikke de store kulturelle eller religionsmæssige forskelle. Det er nemlig sådan, at alle religioner inddrager hensynet til den omgivende natur, til vand, til overflod m.m. Indenfor miljøområdet er vi på tværs af kulturer som udgangspunkt ikke uenige. Derfor kan vi her mødes uden fordomme, da vi alle har et positivt udgangspunkt: Bevar naturen, sørg for rent vand etc.

Under "miljøhatten" kan man åbne for netværker, for undervisning omkring f.eks. vandforbrug, affaldssortering, elforbrug, indeklima, rengøring og vedligeholdelse.

 

Projekter i Miljøkontrollen og i Partnerskabet har anvendt nogle af disse emner til uddannelse af miljøambassadører i lokalområder. En miljøambassadør får uddannelse indenfor miljøområdet og forpligter sig ved at skulle formidle miljø til deres netværker og i deres boligområde. Kurserne har vist, at der er en stor mangel på viden om, hvordan systemer fungerer, og hvorfor danskere gør, som de gør. Eksempelvis er der stor undren over, at der af affald produceres fjernvarme, og at affald kan genbruges. Endvidere er der stor undren over, at dansk vand kommer fra grundvandet og ikke er overfladevand fra floder, der kemisk renses, hvorfor bevidsthed om vandbesparelser helt mangler i etnisk udenlandske familiers vandforbrug – man kan bare rense mere vand med kemi. 

 

At have en grundlæggende indsigt i hvordan det danske samfund er skruet sammen, herunder hensynet til natur og miljø, er en forudsætning for en succesfuld integration. Hvis man ikke ved det, kan man ikke handle. Det har miljøambassadørprojekterne vist. Miljøambassadørprojektet i Apostelgården og Mjølnerparken har også vist, at der skal en vedvarende indsats til at ændre vaner og rutiner – hvilket ikke afviger fra rutiner og vaneændringer hos danskere. Det tager tid at ændre adfærdsmønstre.

 

På baggrund af ovenstående skal Miljø- og Forsyningsforvaltningen anbefale, at der tilføjes et nyt tema i forbindelse med revidering af integrationspolitikken som hedder Miljø- og Integration.

 

Med venlig h ilsen

 

Winnie Berndtson

Miljø- og Forsyningsudvalget"

 

Konsekvenser for borgerne

Indstillingen har ingen direkte konsekvenser for borgerne.

 

 

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

 

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste over sager der skal miljøvurderes.

 

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger

 

 

HØRING

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG

Bilag 1: Høringsbrev af 8. august 2005 fra Økonomiforvaltningens 2. kontor,

vedlagt følgende:

Bilag 2: Integrationsudvalgets indstilling af 3. august 2005 om igangsætning af proces med at revidere københavns Kommunes integrationspolitik.

Bilag 3: Integrationsudvalgets beslutningsprotokol af 3. august 2005 om integrationspolitik for Københavns Kommune.

 

 

 

 Peter Elsman

/ Anette Jon Jonsen