Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 29. august 2005

 

 

22.      FN miljøaftale for byer

      MFU 202/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at    Miljø- og Forsyningsudvalget godkender forslaget om, at Københavns Kommune tilslutter sig FNs miljøaftale for byer

at                  forslaget om at tilslutte sig FNs miljøaftale sendes til høring i Bygge og Teknikudvalget med henblik på en indstilling til Borgerrepræsentationen om at tilslutte sig aftalen         

 

RESUME

Miljø- og Forsyningsudvalget har fra den 2. til 5. juni 2005 deltaget i FNs  World Environment Day i San Francisco, hvor en miljøaftale for byer med blev forelagt. Aftalen består af 21 handlinger, og de byer der tilslutter sig bliver i 2012 tildelt fra en til fire stjerner, efter hvor mange handlinger de lever op til.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår, at Københavns Kommune tilslutter sig aftalen, som indeholder mange fornuftige miljømål for verdens storbyer. Ved at tilslutte sig aftalen får Københavns Kommune ganske vist yderligere et sæt miljømål at forholde sig til, men Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurderer, at FNs handlinger i hovedtræk bærer udviklingen i  samme retning, som de mål der allerede er besluttet i København.

København lever op til nogle af FN handlingerne eller vil komme til det med nuværende beslutninger. På mange områder skal der gennemføres nye eller ændrede beslutninger, hvis København ønsker at leve op til handlingerne.

Ved at tilslutte sig aftalen, sender København et signal om, at byen støtter FNs arbejde med at udvikle et bæredygtigt miljø i verdens storbyer.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Miljø- og Forsyningsudvalget deltog fra den 2. til 5. juni 2005 i FNs World Environment Day (WED) i San Francisco, hvor blandt andet en miljøaftale for byer skulle behandles og underskives. Større byer fra hele kloden var inviteret, heriblandt København. Der var arrangeret et fagligt program for deltagerne med workshops og besigtigelser.

FNs miljøaftale består af 21 handlinger delt på 7 miljøtemaer. Aftalen er vedlagt indstillingen i bilag 1. Den er udarbejdet af en ekspertgruppe med repræsentanter fra de forskellige verdensdele, og den er efter FNs udsagn tilstræbt tilpasset byer med meget forskellige forhold og udfordringer.

I programmet for WED var der afsat tre formiddage til at forhandle aftalen med de deltagende byer. Det viste sig dog, at arrangørerne ikke havde intentioner om at ændre i aftalen. Aftalen blev ikke underskrevet af Miljø- og Forsyningsborgmesteren, da underskriftarrangementet blev flyttet til efter den københavnske delegations hjemrejse.

Ifølge aftalen forpligtiger de underskrivende borgmestre sig til at opfordre deres bystyre til at acceptere aftalen o g til at gøre deres bedste for at leve op til aftalens handlinger.

FN opfordrer byerne til at gennemføre så mange af de 21 handlinger som muligt frem til World Environment Day 2012, hvor byerne vil få tildelt stjerner (en til fire), efter hvor mange handlinger man har gennemført. Man opfordrer byerne til at udvælge tre handlinger hvert år og forsøge at få dem gennemført.

 

Vurdering af aftalens betydning

Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens vurdering, at i de byer hvor handlingerne i FNs miljøaftale gennemføres, vil det generelt fremme en god miljøudvikling.

Aftalen bærer dog præg af, at den skal gælde for byer med meget forskellige forhold, og at nogle af handlingerne ikke er nemme at indpasse i alle byer. Det gælder også i København, hvor der allerede er besluttet mange miljømål, og hvor der allerede er gennemført mange initiativer, som ikke altid stemmer overens med aftalens handlinger. Desuden er der flere af handlingerne som er uklare.

I Bilag 2 har Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurderet betydningen af handlingerne i København. Bygge- og Teknikudvalget har ansvaret for 7 af de 21 handlinger og bør derfor høres i sagen.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurderer, at København allerede med de nuværende beslutninger vil komme til at leve op til ca.10 af de 21 handlinger. Der er ca. 11 handlinger, hvor det er nødvendigt med markante nye eller ændrede beslutninger, hvis København skal leve op til handlingerne.

 

De handlinger som kræver markante nye beslutninger og finansieringer er:

·        Handling 2 om at tiltræde og iværksætte en politik der skal reducere byens spidsbelastning af el med 10 % inden for de næste 7 år.

·        Handling 3 om at reducere drivhusgasserne med 25 % inden 2030. (Det forudsættes at basisåret er 2005)

·        Handling 5 om at reducere brugen af engangsprodukter eller giftige ikke-genanvendelige produkter med mindst 50 % om 7 år

·        Handling 6 om at gennemføre brugervenlige, genanvendelses- og komposteringsprogrammer med det formål at reducere håndtering af fast affald til lossepladser og forbrændingsanstalter med 20 % pr. indbygger om 7 år

·        Handling 9 om at indføre en politik eller iværksætte et program, som skaber miljømæssige, fordelagtige jobs i slumkvarterer eller kvarterer med lave indkomster

·        Handling 13 om at udvikle og gennemføre en politik, som indenfor 10 år sikrer, at alle borgere inden for ½ kilometer har adgang til offentlig transport, de kan betale

·        Handling 14 om at anvende avancerede emissionsbegrænsning på alle busser, taxaer og offentlige køretøjer for at reducere udsendelse af partikelholdige og forurenede luftarter fra disse køretøjer med 50 % om 7 år

·        Handling 15 om at indføre en politik, der på 7 år nedsætter andelen af pendlertrafik med 10 %

·        Handling 16 om hvert år at identificere et produkt, kemikalie eller kemisk forbindelse, som bliver anvendt i byområdet, og som repræsenterer den største risiko for det menneskelige helbred, og tiltræde en lov som fremme incitamentet for at reducere eller eliminere kommunens brug heraf

·        ; Handling 18 om at etablere Air Quality Index (AQI) til at måle luftforurening og sætte det mål, at reducere antallet af dage kategoriseret i AQI klassen som usunde eller farlige med 10 % om 7 år.

 

Ved at tilslutte sig aftalen beslutter København sig ikke for at leve op til hver enkelt handling, men at leve op til så mange af handlingerne som muligt inden 2012. Derfor bør en beslutning om at tilslutte sig aftalen følges op af konkrete forslag til at gennemføre eller ikke at gennemføre handlingerne i forbindelse med udarbejdelse af relevante planer. 

 

Det bør tages med i betragtning, at ved at tilslutte sig aftalen sender København et signal om, at man støtter FNs arbejde med at udvikle miljøet i storbyer verden over.

Der er udarbejdet andre tilsvarende aftaler på internationalt plan, blandt andet Alborg Commitments, hvor København har valgt ikke at tilslutte sig. Miljø- og Forsyningsforvaltningen synes, det er vigtigt at fokusere indsatsen således, at der ikke er for mange nye mål som kommunen skal leve op til på miljøområdet. Der er i forvejen besluttet mere end 150 miljømål i København.  Forvaltningen har derfor overvejet, om man bør undlade at tilslutte sig FN aftalen for ikke at bringe flere nye mål i spil i København. FN aftalens mål bærer dog i hovedtræk i samme retning som de eksisterende mål i København.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår ud fra en samlet vurdering, at Københavns Kommune tilslutter sig aftalen Det foreslås, at Miljø- og Forsyningsudvalget sender aftalen til høring i Bygge og Teknikudvalget med henblik på at sende den til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Konsekvenser for borgerne

Ved at tilslutte sig aftalen sender København et signal om, at kommunen ønsker at støtte en positiv miljøudvikling i byer over hele verden.

Desuden vil det betyde, at nogle af handlingerne vil blive indarbejdet i kommende sektorplaner, hvor det bør vurderes, hvilke konsekvenser det vil få for borgerne.

I bilag 2 er der lavet en generel vurdering af at gennemføre de enkelte handlinger i København.

 

ØKONOMI

Indstillingen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

 

MILJØVURDERING

Sagen er ikke omfattet af Miljø- og forsyningsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes, men i bilag 2 har Miljøkontrollen lavet en gennemgang af de enkelte handlingers betydning for København, blandt andet set i forhold til de miljømål, der er fastlagt i København.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

 

HØRING

Det foreslås, at aftalen sendes til høring i Bygge- og Teknikudvalget.

 

BILAG

Bilag 1:   FNs miljøaftale for byer 2005

Bilag 2:  Vurdering af FNs miljøaftale for Københavns Kommune

 

 

Hjalte Aaberg             

                                      /              Jørgen Lund Madsen