Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 29. august 2005

 

 

24.      Drøftelse af lejlighedsprojektet om energibesparelser

      MFU 204/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter Lejlighedsprojektets resultater vedr. energibesparelser i boligbyggerier samt forslag til anvendelse af resultaterne.

 

 

RESUME

Formålet med Lejlighedsprojektet var at identificere og afprøve, hvilke muligheder, der findes i lejligheder m.h.p. vand- og energibesparelser. I projektet blev 75 lejligheder besøgt med henblik på, at foreslå og realisere vand- og energibesparelser over for beboerne. Lejlighederne blev besøgt af en medarbejder fra et af Agendacentrene sammen med en medarbejder fra Københavns Energi´s energirådgivning.

 

Resultaterne viser at der kan spares ca. 20% af en lejligheds elforbrug (ved et gennemsnitligt elforbrug pr. lejlighed på ca. 2.000 kWh/år ). Opringninger til lejlighederne viser, at der efter 3 måneder er realiseret ca. 46% af de anviste elbesparelser. Ud over de konkrete målelige resultater har projektet også vist, at samarbejde mellem forsyningssektorens etablerede energirådgivning og Agendacentrene har været positivt og frugtbart.

 

De oftest forekomne besparelsesforslag var i prioriteret rækkefølge følgende:

 

El: Minimér Stand-by forbrug ved at slukke udstyr helt efter brug, lavenergipærer, udskiftning af gamle hvidevarer

 

Varme: Radiatorer var tildækket, udluftning, gardiner dækker for radiator, der ikke kan afgive varme til rummet, tætning af døre og vinduer

 

Vand: Montér vandbegrænsere i badeværelse, kortere brusebade, dryppende vandhaner

Opvaskevaner - anvend balje i stedet for rindende vand

 

Som opfølgning på projektet er Københavns Energi ved at udvikle et gør-det-selv-kit, som skal kunne stilles til rådighed for de, der måtte ønske at realisere sådanne besparelsespotentialer i egen lejlighed. Der arbejdes på, at gør-det-selv kit'et lanceres i forbindelse med British Council og Københavns Kommunes samarbejde om North South East West udstillingen, og at uddele de t i løbet af udstillingens forløb fra Glaspavillionen på Rådhuspladsen.


SAGSBESKRIVELSE

Miljø- og Forsyningsforvaltningen bad som led i realisering af CO2-planen bedt KE Marked, Rådgivning(KE), 3 Agenda Centre (A21C) og 1 Grøn Guide (GG) om at deltage i et projekt, der gik ud på at foretage en gennemgang af energi- og vandforbruget i lejligheder, og rådgive om besparelsesmuligheder, og herunder at udvikle værktøjer til brug for det videre arbejde med at øge og udbrede energibesparelsesindsatsen rettet mod boligejendomme. Ideen til projektet opstod på basis af drøftelser i Københavns Energispareudvalg.
 
Som udgangspunkt forventedes anvisning af besparelsesmuligheder på mindst på 10 % i hver lejlighed. Dokumentation af resultater blev baseret på opfølgende ved kontakt til de besøgte lejligheder, hvor der spørges til gennemførelse af besparelsesforslag. I dokumentationsdelen var der særligt fokus på el, idet dette alle steder afregnes individuelt, mens vand og varme medtages i supplerende omfang. I selve besparelsesforslagene vil de 3 områder være ligeværdige.

 

Af de anvendte spareråd har der været nogle som dels har givet anledning til de største besparelser og dels været de mest anvendte.

¨

For elforbrug var det i prioriteret rækkefølge:

Minimér Stand-by forbrug

Belysning; Skift glødepærer ud med sparepærer

Udskift gamle hvidevarer

Fryser stod på indfrysning, superfrys = ekstra lav temperatur og konstant drift af kompressor

Vaner bredt

 

For varmeforbrug var det i prioriteret rækkefølge:

Radiatorer var tildækket

Udluftning

Andet

Gardiner dækker for radiator, der ikke kan afgive varme til rummet

Tætning af døre og vinduer

 

For vandforbrug var det i prioriteret rækkefølge:

Montér vandbegrænser i badeværelse

Kortere brusebade

Montér vandbegrænser i køkken

Dryppende vandhaner

Opvaskevaner - anvend balje i stedet for rindende vand

 

Yderligere detaljer er angivet i bilag 1.

 

Konsekvenser for borgerne

Med et gennemsnitligt elforbrug pr. lejlighed på ca. 2.000 kWh/år kan der spares ca. 20% (svarende til ca. 400 kWh/år) af en lejligheds elforbrug. Der er stor usikkerhed om det samlede vand og varmeforbrug, hvorfor det ikke giver mening at angive præcises besparelsespotentialer. Dette er bl.a. fordi, at det ikke er alle projektdeltegere, der har medtaget vand og varmebesparelsesforslag.

 

Mange af forslagene er enkle at realisere og kræver ikke store investeringer, da det f.eks. handler om at slukke for stand by-forbrug.

 

Der arbejdes på, at udvikle et "Gør Det Selv-værktøj", der skal kunne uddeles til interesserede borgere, så det kan lanceres i forbindelse med åbningen af North East South West udstillingen.

 

"Gør Det Selv-værktøjet" tænkes udleveret fra Københavns Energi´s Energishop i Gothersgade 9, pr. tlf., ifm. email korrespondance med borgere, på messer/stande, og desuden vil det blive formidlet fra Agendacentre, bl.a. i kraft af det samarbejdsforum "Agenda21 Energi" som er etableret mellem KE og agendacentrene. Endelig vil gør-det-selv-kit'et blive udleveret fra Glaspavillionen på Rådhuspladsen i forbindelse med North East South West udstillingen

 

ØKONOMI
MFU afsatte 300.000 kr. fra 10 mio kr puljen til projektet, hvor KE stod for projektledelse, og medarbejdere fra Agendacentre / Grøn Guide Valby deltog i besøgene i lejlighederne sammen med en KE-medarbejder.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af Miljø- og forsyningsforvaltningens positivliste. Til sagstypen er knyttet følgende miljømål:

 

"CO2-udledningen fra energiforbrug, transport og affaldshåndtering i Kommunen skal reduceres med 35% i perioden 1990-2010 (CO2 plan, 2002)". Dette svarer til en reduktion på 1.150.000 tons (fra 3.280.000 tons i 1990 til 2.130.000 tons i 2010).

 

De anviste besparelser i de 75 lejligheder er på ca. 30.000 kWh/år. De anviste besparelser svarer til ca. 15 tons CO2.

 

Af CO2-planen fremgår, at den nuværende, lovpligtige energirådgivning forventes at have en effekt på 61.000 tons CO2 over en periode på 20 år.

 

Skaleret op til hele byen er der tale om et besparelsespotentiale på ca. 100 GWh/år (baseret på ca. 250.000 lejligheder), svarende til 50.000 tons. Her vil gør-det-selv-kit'et udgøre et af elementerne i at udbrede resultaterne til resten af byen.

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

-

 

BILAG

Bilag 1. Sammenfatning af projektet og hovedresultater

 

 

Peter Elsman                                              /

                                                                                         Henrik Dissing