Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 29. august 2005

 

 

19.      Nordisk Storbymiljømøde 2006

      MFU 199/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at    Miljø- og Forsyningsforvaltningen drøfter forslag om afholdelse af Nordisk Storbymiljømøde 2006 i København og Malmø med et miljøfagligt indhold, der styrker en videndeling mellem byerne.

 

 

RESUME

Nordisk Storbymiljømøde skal i 2006 holdes i København eller Malmø. Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår, at byerne holder det i fællesskab, og at mødet planlægges således, at man går mere i dybden på nogle få udvalgte faglige områder. Derved opnås en mere udbytterig videndeling mellem byerne, og det vil være i overensstemmelse med Miljø- og Forsyningsudvalgets tidligere beslutning herom i den Internationale Handlingsplan.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Det er Københavns eller Malmøs tur til at holde Nordisk Storbymiljømøde i 2006. I år 2000 blev mødet afholdt af de to byer i fællesskab blandt andet i anledning af Øresundsbroens åbning.

I  International Handlingsplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen nævnes blandt andet:

" De årlige Nordiske Storbymiljømøder er et eksempel på international erfaringsudveksling med deltagelse af politikere og embedsmænd fra København. Igennem en årrække er det faglige udbytte blevet stadig mindre. Det medførte, at København for et par år siden foreslog, at man på møderne går mere i dybden med nogle få faglige indikatorer, og at en arbejdsgruppe forbereder oplæg. Formålet er at skabe grundlag for en mere frugtbar og målrettet sammenligning og benchmarking mellem byerne."

Derfor blev det besluttet i strategien:

"… at det nordiske storbymiljøsamarbejde fortsætter, men at København fortsat arbejder for at indholdet på møderne bliver mere fokuseret og velforberedt for at styrke videndelingen." 

 

Uddybning af indstilling

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår, at der arbejdes for at holde mødet i 2006 sammen med Malmø. Miljøkontrollen har kontaktet forvaltningen i Malmø, som vil fremlægge et forslag om at holde mødet sammen med København.

Desuden foreslår Miljø- og Forsyningsforvaltningen, at mødet i 2006 forberedes således, at der i højere grad end på tidligere møder kommer nogle miljøfaglig oplæg og diskussioner, der styrker en udbytterig videndeling.

Der blev i 2002 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de syv deltagende byer. Den skulle forberede møderne ved at indsamle sammenlignelige oplysninger om miljøudviklingen i byerne på områder, hvor der er fornuft i at videndele mellem byerne. På mødet i 2004 blev støj og luftforurening udpeget, og i 2005 er økologi og miljøledelse udpeget.

 

På mødet i 2004 medførte det, at der opstod nogle mere fokuserede og kvalificerede diskussioner på de udpegede områder, men det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens vurdering, at disse diskussioner var prioriteret for lavt i forhold til andre temaer på mødet. Det ser ud til, at det samme vil gøre sig gældende på mødet i Helsingfors.

 

Miljø- og Forsyningsforvaltningen vil derfor foreslå, at mødet i 2006 forberedes således, at oplæggene fra arbejdsgruppen er i centrum med henblik på at få en mere fokuseret og dybdegående diskussion på enkelte områder. Det vil sandsynligvis medføre, at målgruppen for mød erne bliver mere faglig snæver, men at udbyttet bliver større for dem, der deltager.

 

Konsekvenser for borgerne

Forslaget har ikke nogle væsentlige konsekvenser for borgerne.

 

ØKONOMI

Hvis det besluttes, at mødet holdes i København og Malmø, skal der afsættes ca. 100.000 kr., som det foreslås findes inden for forvaltningens budget for 2006.

 

MILJØVURDERING

Denne indstilling er ikke omfattet af Miljø- og Forsyningens positivliste over indstillinger, der bør miljøvurderes.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Der er ikke andre konsekvenser.

 

HØRING

Indstillingen har ikke været til høring.

 

BILAG

 Ingen.

 

 

Hjalte Aaberg                   /                     Jørgen Lund Madsen