Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 29. august 2005

 

 

13.      Drøftelse af ejermål for Københavns Energi

      MFU 193/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter ejermål for Københavns Energi.

 

 

RESUME

Miljø- og Forsyningsudvalget har som generalforsamling for Københavns Energis aktieselskaber drøftet ejermål for Københavns Energi. Et nyt udkast af ejermål er udarbejdet til fortsat drøftelse. Hvis drøftelserne på mødet resulterer i en afklaring af, hvilke mål, der skal opstilles, kan disse efterfølgende besluttes på den ekstraordinære generalforsamling efter udvalgsmødet den 29. august.

 


SAGSBESKRIVELSE

Miljø- og Forsyningsudvalget har som generalforsamling for Københavns Energis aktieselskaber drøftet ejermål for Københavns Energi (KE) i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 20. maj 2005 og på et separat møde den 17. juni 2005. Udvalget foreslog på mødet den 17. juni en række ændringer og besluttede at drøfte sagen igen på et udvalgsmøde efter sommerferien. Hvis drøftelserne på mødet kan resultere i en afklaring af, hvilke ejermål, der skal sættes for KE, kan disse besluttes på den ekstraordinære generalforsamling efter udvalgsmødet den 29. august.

På mødet den 17. juni ønskede udvalget at se KEs personalepolitik (bilag 2). Det blev diskuteret, om de personalepolitiske beslutninger, der er truffet i Københavns Kommune, skulle indgå som konkrete ejermål for KE. I Københavns Kommune sker implementeringen af de overordnede personalepolitiske målsætninger decentralt, gennem fx vedtagelse af en personalepolitik i de enkelte forvaltninger eller institutioner.

KEs medarbejdere er endvidere omfattede af de overenskomster og aftaler, som Københavns Kommune har indgået med organisationerne. Det foreslås på denne baggrund, at målet fra ejeren er, at KE skal følge de værdier og intentioner, der ligger bag personalepolitikken i Københavns Kommune for at give arbejdspladsen mulighed for selv at kunne udarbejde sin egen personalepolitik i et samarbejde medlem medarbejdere og ledelse. En oversigt over de personalepolitiske beslutninger i Københavns Kommune som rapporteres på i det personalepolitiske regnskab fremgår af bilag 3.

Det blev endvidere på mødet den 17. juni drøftet, hvordan relationen mellem KE og målene i Agenda 21 planen og i Dogme kunne udmøntes som ejermål. Agenda 21 planen indeholder bl.a. målsætninger for, hvordan kommunen vil bidrage til en miljømæssig bæredygtig udvikling, hvor et vigtigt element er lokal forankring af miljøarbejdet. Dogmesamarbejdet stiller forskellige miljøkrav til kommunerne. Det foreslås som ejermål, at KE som virksomhed skal være en aktiv medspiller ift. at implementere de værdier og mål der ligger bag Agenda 21 planen og Dogmesamarbejdet.

 

Konsekvenser for borgerne

Indstillingen har ingen konsekvenser for borgerne, men vedtagelsen og gennemførelsen af ejermålene forventes at påvirke kvaliteten mm af forsyningsydelserne til forbrugerne ift. de mål, der er opstillede.

 

ØKONOMI

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser

MILJØVURDERING

Indstillingen indebærer ikke i sig selv miljømæssige konsekvenser

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

-

 

BILAG

Bilag 1 Forslag til ejermål

Bilag 2 Københavns Energis Personalepolitik

Bilag 3 Personalepolitiske beslutninger i København Kommune

 

 

 

Peter Elsman   

/          Vibeke Østergaard