Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 29. august 2005

 

 

12.      Evaluering af miljøbevidste indkøb i Miljø- og Forsyningsforvaltningen for 2004 (udsat sag)

      MFU 187/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget tager evaluering af miljøbevidste indkøb for 2004 i Miljø- og Forsyningsforvaltningen til efterretning.

Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 8. august 2005

Udsat.

 

 

 

RESUME

Sagen blev udsat af Miljø- og Forsyningsudvalget i mødet den 8. august 2005.

Miljø- og Forsyningsudvalget besluttede på sit møde den 23. maj 2005, at de ville have forelagt en ny indstilling om evaluering af miljøbevidste indkøb. Denne indstilling er nu udarbejdet i overensstemmelse med de ønsker der blev forelagt på mødet . Evalueringen er dels er baseret på evaluering af Miljø- og Forsyningsforvaltningens egen handlingsplan dels baseret på intentionerne i Københavns Kommunes indkøbspolitik.

Hovedkonklusionerne for 2004 er, at indkøb af produkter og tjenesteydelser i forvaltningen er foretaget i overensstemmelse med miljøpolitiske beslutninger. Det vurderes ligeledes, at forvaltningen har opnået gode resultater hvad angår køb af PVC-frie kabler og derved har efterlevet det opsatte mål. Evaluering af miljøbevidste indkøb i forvaltningen videreføres fremover i regi af den vedtagne Agenda 21-plan (2004-2007). I 2004 underskrev Miljø- og Forsyningsforvaltningen en ny samarbejdsaftale med Elsparefondens A-klub. Elsparefonden har opfordret forvaltningen til at offentliggøre sit el-forbrug på Elsparefondens hjemmeside. Dette er fulgt.

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Sagen blev udsat af Miljø- og Forsyningsudvalget i mødet den 8. august 2005.

På mødet den 11. juni 2001 behandlede Miljø- og Forsyningsudvalget et notat om forvaltningens indsats i forbindelse med miljøbevidste indkøb. Udvalget besluttede bl.a. at:

·        Det fortsatte arbejde med miljøbevidste indkøb følger kommunens kommende initiativer på området, og at

·        Der en gang årligt udarbejdes en status for Miljø- og Forsyningsforvaltningens arbejde med miljøbevidste indkøb og aftalen med Elsparefonden

Miljø- og Forsyningsudvalget besluttede på sit møde den 23. maj 2005, at de ville have forelagt en ny indstilling om evaluering af miljøbevidste indkøb.. Denne indstilling er nu udarbejdet i overensstemmelse med de ønsker der blev forelagt på mødet .

Status for miljøbevidste indkøb 2004 er udarbejdet på grundlag af:

·        Implementering af Miljø- og Forsyningsforvaltningens handlingsplan 1998-2000,

·        Implementering af Københavns Kommunes indkøbspolitik, samt

·        Miljø- og Forsyningsforvaltningens samarbejdsaftale med Elsparefonden.

 

Implementering af Miljø- og Forsyningsforvaltningens handlingsplan

I 1998 vedtog forvaltningen en handlingsplan for indførelse af miljøbevidste indkøb. Formålet med handlingsplanen er at inddrage miljø- og arbejdsmiljømæssige hensyn inden for de udpegede indsatsområder. Handlingsplane n gjaldt i to år, og der blev udpeget fem indsatsområder, herunder Elektroniske produkter (PC'ere og printere), kontorartikler, kabler og rør, transport og bygningsvedligeholdelse. Selv om handlingsplanen er udløbet evalueres den igen, da målet om indkøb af PVC-frie kabler senest skal være opfyldt den 1. januar 2005.

Miljøkontrollen har undersøgt indkøb af kabler i forvaltningen og det viste sig, at kun Københavns Energi har indkøbt kabler.

 

Tabel 1. Københavns Energis indkøb af kabler i 2004

 

Gas

Varme

El

Afløb

Vand

I alt

Mængden af indkøbte kabler i m

 

 

52.000

60.000

90.000

2.400

6.800

211.200

Mængden af PVC-frie kabler i m

52.000

60.000

90.000

2.352

6.800

211.152

Procent af PVC-frie kabler

100

100

100

98

100

99,98

 

Det fremgår af tabel 1, at det er lykkedes Københavns Energi at nå 99,98 % af målet, mens de resterende 0,02 % vurderes at være vanskeligt at substituere. Indkøb af PVC-kabler blev foretaget hovedsagligt på afløbsområdet, hvor nogle kabler endnu ikke kan fås som PVC-frie.

Målet, der ligeledes er blevet opnået i både 2002 og 2003, indikerer forankring af indsatsområdet og en kontinuerlig fastholdelse af PVC-krav til leverandørerne.

Forvaltningens fremtidige PVC-indsats vil tage udgangspunkt i kommunens vedtagne Agenda 21-plan, hvor der stilles krav om, at kommunen ikke fra 2007 vil købe produkter indeholdende PVC

 

Implementering af Københavns Kommunens indkøbspolitik

I juni 2003 tiltrådte Borgerrepræsentationen et forslag til en revideret indkøbspolitik, som gør det obligatorisk at benytte de fælles indkøbsaftaler for alle kommunens indkøbere (BR 268/03). Desuden gøres brugen af kommunens indkøbssystem (KØR2) ligeledes obligatorisk. Miljøkontrollen har undersøgt indkøb af produkter og tjenesteydelser i forvaltningens institutioner.

Tabel 2 Indkøb der blev foretaget på basis af de fælles indkøbsaftaler i 2004

Københavns Energi

Sekretariatet

Miljøkontrollen

Rengøringsmidler

Kontorartikler

IT-udstyr

Kopipapir

Papir

Beklædning

Sikkerhedssko

Håndværkerydelser

Inventar

Inventar

Møbler

Mobiltelefoner

Kopi, fax og printmaskiner

Tæpper

Transport

Kontorartikler

Benzin

Kopipapir

Rengøringsartikler

Telefon 

 

Brændsel

 

 

Hårde hvidevarer

 

 

Skærm-/sikkerhedsbriller

 

 

 

Tabel 3 Indkøb der blev foretaget på basis af egne aftaler/andet i 2004

Institution

Produkt/tjenesteydelser

kommentar

Købehavns Energi

Ingen

 

Sekretariatet

Møbel

Supplerende indkøb

 

Leasing af biler

Ingen fælles indkøbsaftale

 

Fortæring v. møder

Ingen fælles indkøbsaftale

Miljøkontrollen

Håndværkerydelser

Aftalt med Økonomiforvaltningen at MJK godt må  bruge husets håndværker

 

Kontorartikler

Indkøb af kontorartikler var frivillig i 2004

 

Rottebekæmpelse

Ingen fælles indkøbsaftale med leverandør

 

Miljøkontrollen vurderer, at de fælles indkøbsaftaler i 2004 blev anvendt i forvaltningen i overensstemmelse med intentionerne i den politiske beslutning om centralisering af indkøbsområdet. Der er dog nogle få produktområder, hvor Miljøkontrollen og Sekretariatet har brugt egne indkøbsaftaler (tabel 3). Det skyldes enten, at der ikke er en fælles indkøbsaftale på det pågældende produkt, som f.eks. Miljøkontrollens indkøb af rotte-bekæmpelsesmidler, eller at kommunens nuværende leverandører ikke er i stand til at levere de ønskede varer, hvilket særligt kan ske ved supplerende indkøb af møbler og inventar. Københavns Energi har kun benyttet de fælles indkøbsaftaler.

I sidste års indstilling om miljøbevidste indkøb 2003 blev det foreslået at videreudvikle kommunens indkøbsmodul, som er et modul i KØR2 (MFU 169/2004). Indkøbsmodulet skulle give kommunens indkøbere mulighed for at bestille varer hos leverandører. Samtidig skulle der være mulighed for at se i hvor høj grad, de enkelte leverandører levede op til miljøkrav.

Dette blev desværre ikke opfyldt, fordi indkøbsmodulets tekniske opsætning er integreret med Den offentlige Indkøbsportal (DOIP). DOIP er et fælles indkøbssystem for hele den offentlige sektor, og Københavns Kommune har derfor brug for DOIP-samarbejdspartnernes (Finansstyrelsen, Københavns Universitet m.fl.) samtykke for at få lavet de nødvendige tekniske ændringer.

Derfor har Miljøkontrollen valgt en anden måde at synliggøre miljøaspekter i de fælles indkøbsaftaler på. Miljøkontrollen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningens 11. kontor udgive en artikel og udarbejde en pjece, for at gøre decentrale indkøbere og kommunens leverandører opmærksomme på hvilke miljøaspekter Københavns Kommune prioriterer.

 

Miljø- og Forsyningsforvaltningens samarbejdsaftale med Elsparefonden

Miljø- og Forsyningsforvaltningen underskrev i 2004 som planlagt en ny samarbejdsaftale med Elsparefondens A-klub. Den nye aftale er ikke længere tidsbegrænset, men kan opsiges efter ønske. Ifølge den nye aftale er det ikke som hidtil indkøbet af energibesparende apparater, men besparelser på det samlede el-forbrug, der er i fokus. I lighed med tidligere forpligter samarbejdsaftalen fortsat Miljø- og Forsyningsforvaltningen til at sikre, at alle nyindkøb og nyinstallationer foretages i overensstemmelse med Elsparefondens indkøbsvejledninger.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har fulgt opfordringen fra Elsparefonden til at offentliggøre sit el-forbrug på Elsparefondens hjemmeside for A-klubmedlemmer.

Opgørelserne skal styrke A-klubben som storkunde på el-markedet. Nyhedsbreve fra Elsparefondens A-klub er i årets løb distribueret til relevante medarbejdere i Miljø- og Forsyningsforvaltningen samt Økonomiforvaltningen med henblik på at informere om A-klubbens tilbud vedrørende el-besparelser.

Med salget af Københavns Energis el-del og organiseringen af resten af KE i selvstændige aktieselskaber vil opgørelsen af elforbruget til Elsparefondens A-klub fremover kun vedrøre Miljøkontrollen, da elforbruget i Miljø- og Forsyningsforvaltningens sekretariat endnu ikke kan måles særskilt fra det øvrige forbrug på Københavns Rådhus. I Miljøkontrollen er der fastsat et mål på mindst 5 % besparelse på elforbruget inden 2008 set i forhold til forbruget i 2004. Tilsvarende er der i forbindelse med Agenda 21 planen vedtaget mål om at kommunens energiforbrug inden 2007 skal reduceres med 5 % i forhold til 2002-niveuaet.

 

Konsekvenser for borgerne

Indstillingen har i sig selv ingen konsekvenser for borgerne.

 

ØKONOMI

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af forvaltningens positivliste.

Til sagstypen er knyttet en lang række miljømål, som alle skal bidrage til at opfylde følgende overordnede miljømål på indkøbsområdet:

"Københavns Kommune vil gøre en aktiv indsats for at mindske miljøbelastningen fra kommunens virksomhed, blandt andet gennem miljørigtige indkøb. Miljørigtige indkøb drejer sig grundlæggende om at vælge produkter, som i et livscyklusperspektiv påvirker miljøet mindst muligt".

Som det fremgår af ovenstående har Miljø- og Forsyningsforvaltningen valgt at efterleve intensionerne på området med miljøbevidste indkøb gennem tre indsatsområder: hhv. implementering af handlingsplan med fokus på fem indsatsområder, implementering af en centraliseret indkøbspolitik samt indgåelse af samarbejdsaftale med Elsparefonden. De tre indsatsområder vurderes tilsammen at udgøre et godt grundlag for at understøtte kommunens miljømål og sætte fokus på miljø- og energibevidste indkøb. På længere sigt forventes disse aktiviteter at bidrage positivt til forbedringer af miljøet i København.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Indstillingen har ingen øvrige konsekvenser.

 

HØRING

Indstillingen har ikke været i høring.

& nbsp;

 

 

Hjalte Aaberg                                         

                                                                                       /Michael Hastrup