Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 29. august 2005

 

 

9.      Ændringer af Regulativ for anvisning af forurenet jord i Københavns Kommune (udsat sag)

      MFU 183/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at Regulativ for anvisning af forurenet jord i Københavns Kommune ændres, således at blandingsforurenet jord, der er lettere - og middelforurenet (klasse 2/3) med tungmetaller, tjærestoffer, let olie og benzin, fremover anvises direkte til deponering frem for rensning, samt at enkelte administrative forhold justeres og uddybes i Regulativ for anvisning af forurenet jord.

Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 8. august 2005

Udsat.

 

 

 

RESUME

Sagen blev udsat af Miljø- og Forsyningsudvalget i mødet den 8. august 20 05.

I dag anviser kommunen blandingsforurenet jord i klasse 2/3 til rensning. De flygtige og mobile stoffer kan renses, men da jorden fortsat indeholder lavmobil forurening (dvs. stoffer, der bevæger sig meget lidt i jord f.eks. tungmetaller og nogle tjærestoffer), må jorden føres videre fra rensningsanlægget til slutdeponering på et deponeringsanlæg.

En fornyet miljøeffektvurdering har vist, at denne praksis giver et negativt resultat. Derfor foreslås det, at kommunen fremover anviser denne type blandingsforurenet jord direkte til deponering.

Ændring af anvisningspraksis kræver ændring af Regulativ for anvisning af forurenet jord i Københavns Kommune. Miljøkontrollen finder det hensigtsmæssigt ved samme lejlighed at justere og uddybe enkelte områder, hvor der siden vedtagelsen af regulativet har vist sig praktisk behov.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Sagen blev udsat af Miljø- og Forsyningsudvalget i mødet den 8. august 2005.

Baggrunden for at se nærmere på rensning af den mindre belastede og blandingsforurenede jord er, at de positive miljøeffekter ikke altid forekommer at stå mål med behandlingens miljøbelastning og økonomiske konsekvenser.

 

Kort om den aktuelle anvisningssituation

Opgørelser over jordstrømme af forurenet overskudsjord i Københavns Kommune viser, at ca. 80 % af overskudsjorden køres direkte til deponering på specialdepoter og ca. 20 % af overskudsjorden køres til rensning/behandling.

Ca. 160.000 tons jord bliver årligt renset/behandlet hos jordrensefirmaer på Sjælland.

Det skønnes, at den blandingsforurenede jord (klasse 2-3) årligt udgør ca. 30.000-50.000 tons, som køres til rensning/behandling forinden deponering.

Den resterende del af de ca. 160.000 tons jord til rensning kan enten renses til "fri anvendelse" - eller er så kraftigt forurenet med oliekomponenter, at det er nødvendigt med rensning ned til et forureningsniveau, deponeringsanlæggene kan modtage.

 

Beskrivelse af indsatsen vedrørende blandingsforurenet jord – klasse 2/3

Den blandingsforurenede jord (klasse 2/3) er en mindre del af den jordmængde, der årligt anvises til rensning.

Formålet med kommunens jordrensningsstrategi er:

- at leve op til principperne om bæredygtighed i EU's affaldspolitik vedrørende genanvendelse og rensning frem for deponering

- at beskytte det lokale vandmiljø omkring deponeringsanlæg og sikre, at arealer for nuværende anlæg i fremtiden vil kunne anvendes uden væsentlige restriktioner

- at fremme udvikling af rensningsteknologi

Principper og målsætninger er bl.a. udmøntet i "Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland", juli 2001 (Sjællandsvejledningen – udarbejdet i samarbejde mellem amterne på Sjælland og Københavns Kommune).

Omkring 30.000-50.000 tons blandingsforurenet jord (klasse 2/3) fra Københavns Kommune anvises årligt til rensning på anlæg på Sjælland.

Miljøkontrollens nuværende krav er, at jordens indhold af let olie og benzin renses ned til et niveau for "fri anvendelse", inden jorden slutplaceres på deponeringsanlæg på grund af indhold af andre forureningskomponenter.

Miljøkontrollen har anvisningspligten for forurenet jord, der befinder sig i kommunen. Ca. 75 % af den københavnske jord til rensning behandles på anlæg uden for kommunen (Kalundborg, Rødby og Vemmelev), hvorfor Miljøkontrollen ikke har indflydelse på slutdeponeringen, da det er de stedlige myndigheder, der foretager anvisningerne. Det antages, at hovedparten af den rensede jord ender i deponeringsanlæg, som er godkendt til modtagelse af urenset klasse 2/3-jord.

Rensning med efterfølgende deponering skønnes at være omkring 125 kr. dyrere pr. tons jord, end hvis jorden anvises direkte til deponering.

 

Miljøeffektvurdering

Miljøkontrollen har vurderet og sammenlignet miljøgevinster og miljøbelastninger ved:

- anvisning af blandingsforurenet jord til rensning med efterfølgende deponering 

og

- anvisning af blandingsforurenet jord direkte til deponering

Miljøeffektvurderingen viser samlet, at direkte deponering af blandingsforurenet jord giver størst miljøbelastning i forhold til udsivningsrisiko og arealanvendelsesrestriktioner, mens de afledte miljøeffekter som følge af transport vil være størst ved situationen med rensning og efterfølgende deponering. Alt andet lige vil den samlede transportafstand her være dobbelt så stor sammenlignet med den direkte deponering.

Det miljømæssige formål vedrørende bæredygtighed, beskyttelse af det lokale vandmiljø og begrænsning af fremtidige restriktioner for arealanvendelse er principielt opfyldt ved den nuværende ordning for rensning af blandingsforurenet jord (klasse 2/3)

Miljøkontrollen kan dog kun styre deponeringen af ca. 25 % af den rensede jord - altså under 10.000 tons årligt. Resten af jordmængden risikerer efter dobbelt transport at blive sammenblandet med forurenet jord i deponeringsanlæg med godkendelse til modtagelse af urenset klasse 2/3-jord, benzin og let olie. Herved bliver den positive miljøeffekt væsentligt begrænset i praksis.

Det er vanskeligt at prioritere mellem forskellige miljøpåvirkninger i vurderingen af en strategi, men generelt vægtes transport højt som negativ miljøpåvirkning. En konkret afvejning af fordele og ulemper peger i retning af, at de miljømæssige gevinster er for små i forhold til de økonomiske og miljømæssige ekstraomkostninger, dobbelthåndtering af jorden medfører.

Der vil fortsat skulle anvises over 130.000 tons jord årligt fra Københavns Kommune til rensning. Med hensyn til jordrensningsstrategiens formål vedrørende fremme af rensningsteknologi vil det således ikke få den store betydning at udtage de 30-50.000 tons af rensningsordningen.

På baggrund af den samlede miljøeffektvurdering anbefales det, at blandingsforurenet jord (klasse 2/3) fremover anvises direkte til deponering. Og at der foretages en justering af Regulativ for anvisning af forurenet jord i Københavns Kommune for netop denne type af forurenet overskudsjord.

 

Forslag til ændring af § 16, stk. 2. og bilag 3, som konsekvensrettelse af ændret rensningsstrategi på blandingsforurenet jord med benzin/let olie.

I dag lyder § 16, stk. 2:

"Jord, der er forurenet med benzin eller let olie, jf. bilag 3, i et niveau svarende til klasse 2,3 og klasse 4, skal renses til klasse 1, uanset om jorden har et indhold af andre forureningskomponenter som f.eks. tungmetaller og PAH-forbindelser."

Forslag til ændring

§ 16, stk. 2. affattes således:

"Stk. 2. Jord, der alene er forurenet med benzin eller let olie, jf. bilag 3, i et niveau svarende til klasse 2, 3 eller 4, skal renses til klasse 1. Jord forurenet med benzin eller let olie svarende til klasse 4, der tillige er forurenet med tungmetaller, tung olie, PAH-forbindelser eller øvrige forureningskomponenter, jf. bilag 3, i et niveau svarende til klasse 2 eller 3, skal renses til samme niveau som indholdet af tungmetaller, tung olie PAH-forbindelser eller øvrige forureningskomponenter."

Denne bestemmelse skal forlægges Københavns Borgerrepræsentationen, da Regulativ for anvisning af forurenet jord i Københavns Kommune er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 19. september 2003.

Bilag 3, som er en oversigt over behandlingsformer, ændres som markeret med rødt jf. vedlagte bilag A.

Bilag 3, som er en oversigt over behandlingsformer, kan ifølge § 8, stk. 3 fastsættes af Miljø- og Forsyningsudvalget.

 

Øvrige justeringer af Regulativ for anvisning af forurenet jord i Københavns Kommune

Miljøkontrollen ser behov for at gennemføre en række øvrige administrative justeringer angående den praktiske anvendelse af regulativet ved samme lejlighed. Forslag til administrative justeringer er beskrevet nedenfor.

 

Bilag 1 - 50 % værdierne ved klasse 1 jord "ren jord"

Gentagende gange er 50 % værdierne i skemaet ved klasse 1 "ren jord" blevet anvendt til at nedklassificere forurenet jord fra klasse 2 til ren jord. Ved ren jord skal alle jordprøverne være under grænseværdierne for klasse 1. Derfor foreslås 50 % værdierne fjernet af skemaet i bilag 1.

Bilag 1, som beskriver hvorledes forurenet jord inddeles i forureningsklasser, kan ifølge § 4, stk. 2 fastsættes af Miljø- og Forsyningsudvalget.

 

Bilag 2, kemiske analyser – justering af prøvetagningsfrekvens

Som følge af et ulogisk spring i antallet af kemiske analyser til dokumentation/klassifice-ring af forurenet jord foreslår vi en mindre ændring, som medfører mere klare regler at administrere efter. Desuden vil det medføre en bedre identifikation af punktkilder, da analysefrekvensen bliver tættere. Ændringen har den konsekvens, at et parti jord på 2.000 tons skal dokumenteres med 41 stk. jordprøver til analyse imod tidligere 20 stk. jordprøver til analyse. Hermed vil der kunne opnås en optimering af kildesortering af jorden til rensning, genanvendelse og deponering samt en bedre afgrænsning mellem ren og forurenet jord.

Følgende justering foreslås i bilag 2 – klassificering og sortering, Kemiske analyser afsnit 5:

Nuværende tekst afsnit 5

For forurenet jord til slutdisponering (deponering) kan prøvetagningsfrekvensen nedsættes til én pr. 100 tons, hvis den samlede jordmængde overstiger 2.000 tons eller hvis jordmængden er ensartet med hensyn til forureningstyper og –klasse ved en forundersøgelse (f.eks. klasse 2 og 3 for bly og benz(a)pyren).

Ny tekst

For forurenet jord til slutdisponering (deponering) kan prøvetagningsfrekvensen nedsættes til én pr. 100 tons, hvis jordmængden er ensartet med hensyn til forureningstyper og –klasse ved en forundersøgelse (f.eks. klasse 2 og 3 for bly og benz(a)pyren).

Bilag 2, som angiver de nærmere retningslinier for klassificering og sortering, kan ifølge § 6, stk. 3 fastsættes af Miljø- og Forsyningsudvalget.

 

Konsekvenser for borgerne

Den foreslåede regulativændring har marginal betydning for kommunens borgere.

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder vurderes håndtering af blandingsforurenet overskudsjord (klasse 2/3) at blive omkring 125 kr. billigere pr. tons jord, hvis jorden fremover anvises direkte til deponering.

Angående prøvetagningsfrekvensen vil ændringen betyde en merudgift ved stigningen på 21 stk. jordprøver ved et parti diffust forurenet overskudsjord på 2.000 tons. Denne stigning vurderes som ubetydelig i forhold til udgifterne til de samlede udgifter ved håndtering af jord ved bygge- og anlægsprojektet, jf. nedenstående eksempel.

 

Eksempel:

Diffust forurenet jordparti på 2.000 tons

Analyseudgift - merudgift                                          21 stk. á 700.-                     14.700.-

Deponeringudgift, 2.000 tons             ved 135.- pr tons              270.000.-

Merudgift til analyser på 14.700.- ud af 270.000.- svarende til ca. 5,5 %

 

Merudgiftens andel af de samlede udgifter er højt sat, idet der regnes med den billigste bortskaffelsespris for forurenet jord, samt at udgifter til transport og opgravning ikke er medtaget i eksemplet. Således vil merudgiftens andel af de samlede omkostninger reelt være endnu lavere.

 

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er miljøvurderet, da sagsområdet er omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste.


Til sagsområdet er knyttet følgende miljømål:

"Al forurenet jord, der kan renses, bliver renset/behandlet"


Det er den foreslåede ændring af Regulativ for forurenet jord, som omhandler ændring af rensningsstrategien for den mindre fraktion af blandingsforurenet overskudsjord, som vil påvirke opfyldelse af miljømålet. Det skyldes, at der som konsekvens heraf vil ske en mindre reduktion i mængderne af forurenet overskudsjord, som renses i forhold til i dag.

En miljøvurdering viser samlet set, at de negative miljømæssige og økonomisk konsekvenser ved rensning af denne fraktion af blandingsforurenet overskudsjord før deponering overstiger de positive effekter. Dette skyldes, at der også er miljømæssige omkostninger ved rensning af jord, som ikke i dette tilfælde er hensigtsmæssige ud fra en samlet vurdering af fordele og ulemper.

Ved fremover at anvise den blandingsforurenede jord direkte til deponering vil de afledte miljøomkostninger, som følge af transport, blive væsentligt reduceret og jordhåndteringsomkostningerne vil falde med omkring 125 kr. pr. tons.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

 

HØRING

Ingen bemærkninger.

 

BILAG

Bilag A: Kopi af bilag 1, klasseinddeling, bilag 3, behandlingsformer i Regulativ for anvisning af forurenet jord i Københavns Kommune, hvor ændringerne er markeret med rødt, samt Regulativ for anvisning af forurenet jord i Københavns Kommune vedtaget den 19. september 2002 (er tidligere fremsendt).

 

 

 

Hjalte Aaberg /    

Henrik Winther Nielsen