Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 29. august 2005

 

 

23.      Udmøntning af de resterende midler i VE-puljen

      MFU 203/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

at    de resterende midler i VE-puljen udmøntes til etablering af en solenergipris, idet der i 2005 omplaceres 147.000 kr. fra Miljø- og Forsyningsudvalgets bevilling, Puljer, funktion 6.51.1 Administration, til Miljøkontrollen, funktion 0.80.1, Fælles Formål, og at det godkendes, at et solcelleanlæg, som tidligere har opnået tilsagn om støtte, etableres på to ejendomme på Islands Brygge i stedet for på Sankt Annæ Gymnasium.

 

RESUME

Der blev i 2003 afsat en pulje på 8,1 mio. kr. til fremme af initiativer vedrørende vedvarende energi, hvoraf der samtidigt blev udmøntet 3.995.000 kr. til et solcelleprojekt på Valby Nye Skole samt en række andre aktiviteter. I juni 2004 blev der udmøntet 800.000 kr. til støtte for etableringen af Solar City Copenhagen. Medio 2004 har der været annonceret efter projekter til den resterende del af puljen, og der er indkommet 23 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 8,6 mio. kr., og der blev udmøntet 3.153.700 kr. til 10 ansøgninger i efteråret 2004.

Der indstilles nu, at der gives accept til en ændring i et projekt vedrørende etablering af et solcelleanlæg i forbindelse med etablering af et solcellelaug. Det tidligere reserverede beløb på 147.000 kr., jævnfør ØU 442/04, foreslås anvendt til stiftelse af en solcellepris.

Endvidere gives der en orientering i udviklingen i de støttede projekter.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra 2002 til 2003 blev der afsat 8,1 mio. kr. til fremme af initiativer vedrørende vedvarende energi (VE-puljen). Af puljen er der tidligere udmøntet 4.795.000 kr. til en række aktiviteter, herunder solceller på Valby Nye Skole og Solar City Copenhagen.

Baggrunden for etablering af VE-puljen er blandt andet, at der i CO2-planen foreslås en indsats med solceller, der omsætter solens lys til elektricitet.

På Miljø- og Forsyningsudvalgets møde den 26. januar 2004 blev der fremlagt et notat af 8. december 2003 fra Miljøkontrollen om udviklingen i VE-puljen. Borgerrepræsentationen fastsatte på mødet den 9. juni 2004 kriterier for udmøntning af midler fra VE-puljen og besluttede endvidere, at puljen fremover skulle udmøntes af Økonomiudvalget efter indstilling fra Miljø- og forsyningsudvalget (BR281/04).

I perioden 29. juni til 16. august 2004 blev der annonceret om muligheden for at opnå støtte til initiativer om vedvarende energi, og der indkom i alt 23 ansøgninger med et samlet ansøgt støttebeløb på 8,6 mio. kr. Der blev i efteråret udmøntet 3,05 mio. kr. til 9 ansøgninger, reserveret 147.000 kr. til et eventuelt formidlingsprojekt samt afsat 100.000 kr. til evaluering af anvendelsen af VE-puljens midler samt betydningen af puljemidler til udbredelsen af viden om og anvendelse af solenergi, især solceller.

 

Udmøntning af midler i VE-puljen

Solcelleprojekt på Njalsgade 13 og Artillerivej 126 i forbindelse med etablering af solcellelaug

På Miljø- og Forsyningsudvalgets møde den 4. oktober 2004 og Økonomiudvalgets møde den 16. november 2004 blev der udmøntet 421.250 kr. til et solcelleprojekt på Sct. Annæ Gymnasium i forbindelse med etablering af et solcellelaug. Det viste sig efterfølgende ikke muligt at etablere et solcelleanlæg på tagfladerne af Sct. Annæ Gymnasium som planlagt, hvorfor initiativtagerne bag solcellelauget efterfølgende har haft kontakt til Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på en anden placering. Der er nu indgået aftale om benyttelse af tagarealer på Njalsgade 13 og Artillerivej 126 til solcelleanlæg med Københavns kommune som ejendomsejer.

 

Det er derfor Miljø- og Forsyningsforvaltningens indstilling, at de tidligere udmøntede midler til etablering af solcelleanlæg på Sct. Annæ Gymnasium i stedet for kan anvendes til etablering af solcelleanlæg på adresserne Njalsgade 13 og Artillerivej 126.

 

Etablering af solenergipris

Det foreslås, at der i samarbejde med Solar City Copenhagen etableres en solenergipris, der uddeles en gang årligt i 2005, 2006 og 2007.

Prisen vil have til formål at belønne og synliggøre betydningsfulde anlæg, initiativer eller anvendelser af solenergi i Øresundsregionen. Dette kan omfatte projekter til fremme af anvendelsen af solenergi, som udmærker sig ved tekniske eller arkitektoniske løsninger eller nye samarbejds- og driftsformer, herunder partnerskaber.

Finansieringen af prisen fremkommer ved, at såvel Københavns Kommune i hvert af de tre år bidrager med 50.000 kr., ligesom Solar City Copenhagen tilstræber at bidrage med et tilsvarende beløb.

Hovedprisen bliver på 50.000 kr. årligt i 2005-2007.

Afhængigt af, om der gennem sponsorater genereret via Solar City Copenhagen kan tilvejebringes yderligere finansiering, vil der kunne blive tale om yderligere priser samt eventuelt særarrangementer, særlige publikationer etc. koblet til prisuddelingen.

Konferencen eller et fagligt arrangement afholdes i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Solar City Copenhagen, der vil sættes særligt fokus på solenergiområder, der er omfattet af prisuddelingen. Samtidigt udarbejdes der en brochure eller mindre publikation, der kan lægges på Solar City Copenhagens hjemmeside.

Bedømmelseskomiteen består af borgmesteren for Miljø- og Forsyning, to medlemmer fra Københavns Kommunes Miljø- og Forsyningsudvalg og to medlemmer udpeget af bestyrelsen for Solar City Copenhagen.

Solenergiprisen administreres af Miljøkontrollen, der i samarbejde med Solar City Copenhagen forestår annoncering af prisen med opfordring til at indstille projekter til bedømmelse samt udarbejdelse af materiale til bedømmelseskomiteen. Såvel gennemførte projekter som projekter under etablering kan indstilles.

Hvis der oprettes særpriser med særlige kategorier, for eksempel den arkitektoniske dimension, kan det overvejes at tilknytte særlig ekspertise, for eksempel et medlem udpeget af Akademisk Arkitektforening, til vurderingen af indkomne forslag.¨

Projekter, der anviser nye løsningsmuligheder og samarbejdsformer, herunder partnerskaber, vil blive vægtet særlig positivt. Derudover vil projekter, der på anden innovativ vis bidrager til synliggørelse af mulighederne knyttet til solenergi, blive vægtet positivt.

Prisen vil blive annonceret i forbindelse med åbningen af British Councils udstilling North East South West om klimaproblemer og energiforbrug. Denne udstilling vil blandt andet fokusere på de muligheder, som byen og dens borgere har for at tage medansvar for denne gigantiske udfordring herunder at indgå nye public-private partnerskaber.

 

Orientering i udviklingen i de støttede projekter

Der er i vedlagte notat "Orientering om status for projekter, der har modtaget støtte fra puljen til fremme af initiativer om vedvarende energi, VE-puljen", givet en status for udviklingen i de projekter, der har modtaget støtte fra VE-puljen i efteråret 2004.

 

Konsekvenser for borgerne

Konsekvenser af udmøntningen af midlerne i VE-puljen vil være at synliggøre solenergi som en fremtidig energikilde, og kan dermed på sigt øge udbygningen af solcelleanlæg i Københavns Kommune og dermed være med til at reducere CO2-udledningen fra borgernes energiforbrug. Det er erfaringen fra andre tilsvarende projekter med alternative elektricitetsproducerende anlæg, at det forhold at elektricitetsproduktionen bliver synliggjort, er med til at skabe en større bevidsthed omkring forbruget, og dermed igen er med til at øge bevidstheden om elbesparelser.

 

ØKONOMI

VE-puljen udmøntes efter indstilling fra Miljø- og forsyningsudvalget af Økonomiudvalget. Af den samlede VE-puljen på 8,1 mio. kr. er 7.953.000 kr. udmøntet (BR 380/03, BR281/04, ØU367/04 og ØU442/04).

Det foreslås, de resterende midler i VE-puljen udmøntes til etablering af en solenergipris, idet der i 2005 omplaceres 147.000 kr. fra Miljø- og Forsyningsudvalgets bevilling, Puljer, funktion 6.51.1 Administration, til Miljøkontrollen, funktion 0.80.1, Fælles Formål. Restbeløbet i VE-puljen er som mindreforbrug i 2004 overført til budget 2005 ved BR393/05. Beløbet, 147.000 kr., indgår i overførslen af i alt 2.128.000 kr., der er det samlede mindreforbrug vedrørende VE-puljen og Puljen til blandt andet Agenda 21.

De tidligere udmøntede 421.250 kr. til Cenergia Energy Consultants til projekt med etablering af et solcelleanlæg på Sct. Annæ Gymnasium som den anlægsmæssige del af et solcellelaug, opretholdes til etablering af et solcelleanlæg på Njalsgade 13 og Artillerivej 126 på i alt 300 m2 som den anlægsmæssige del af et solcellelaug.

I forbindelse med administrationen af de udmøntede tilskud følger Miljøkontrollen vejledningen i administration af tilskud i Budget- og Regnskabshåndbogen.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af forvaltningens positivliste.

Til sagtypen er knyttet følgende miljømål:

Ressourcer:

"CO2-udledningen fra energiforbrug, transport og affaldshåndtering i Københavns Kommune skal reduceres med 35 % i perioden 1990-2010"

Udmøntningen fra VE-puljen vil via de opsatte solcellepaneler give direkte reduktioner i CO2-udledningen fra produktionen af elektricitet. Reduktionen vil indledningsvis være beskeden, da der aktuelt opsættes ca. 837 m2 solcellepaneler. Dette fører anslået til en reduktion i CO2-udledningen på 43 tons CO2 pr. år.

Til gengæld vil den afledte effekt af de opsatte solcellepaneler samt de tilhørende formidlingsaspekter i alle projekterne være med til øge bevidstheden om elektricitetsproduktion ved hjælp af solceller og dermed være med til at skabe en stigende efterspørgsel efter solcelleproduceret elektricitet. Det er erfaringen fra andre tilsvarende projekter med alternative elektricitetsproducerende anlæg, at det forhold at elektricitetsproduktionen bliver synliggjort, er med til at skabe en større bevidsthed omkring forbruget, og dermed igen er med til at øge bevidstheden om elbesparelser.

Udmøntningen af støttemidler fra VE-puljen vil derfor medvirke positivt til at understøtte målet i CO2-planen på at reducere CO2-udledningen med 35 % i perioden 1990 til 2010.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

 

HØRING

Ingen bemærkninger.

 

BILAG

 

Forslag til Københavns Kommune VE-pulje vedrørende realisering af Solcellebørs solcelleanlæg på 30 kWp, ca. 300 m2, i samarbejde med Københavns Solcellelaug

Bekræftelse på aftale om benyttelse af tagarealer til solceller

Orientering om status for projekter, der har modtaget støtte fra puljen til fremme af initiativer om vedvarende energi, VE-puljen

 

 

Hjalte Aaberg

/

Michael Hastrup