Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 29. august 2005

 

 

17.      Miljø- og Forsyningsforvaltningens udviklingsplan for brugerdemokrati og selvforvaltning

      MFU 197/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at                  Miljø- og Forsyningsudvalget godkender, at forvaltningens forslag til udviklingsplan fremsendes til Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling i forbindelse med forslagene om brugerdemokrati og selvforvaltning.

 

 

RESUME

Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling udarbejdede i foråret 2005 et forslag til øget brugerdemokrati og selvforvaltning. Forslaget blev sendt i høring i de stående udvalg. Miljø- og Forsyningsudvalget tiltrådte med enkelte ændringer et høringssvar den 6. juni.

Forslaget om brugerdemokrati og selvforvaltning indebærer bl.a., at hver forvaltning inden 1. september 2005 skal udarbejde en udviklingsplan – d.v.s. en plan for forvaltningens udvikling af brugerdemokrati. Forvaltningens forslag hertil er en rammeplan, som peger på en række indsatsområder, hvor der i samarbejde med borger- og brugergruppe iværksættes en række initiativer. Initiativerne er beskrevet i planbilag 1 med målgruppe m.v. De konkrete indsatser forelægges løbende til politisk godkendelse.

Forvaltningen har ikke med den foreliggende tidsfrist haft mulighed for en dialogproces med de brugergrupper, som det foreslås at inddrage i den efterfølgende realisering af udviklingsplanen.

Det forventes, at initiativerne i udviklingsplanen afholdes inden for forvaltningernes eksisterende ramme.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling har i foråret udarbejdet forslag om bl.a. øget brugerdemokrati og selvforvaltning i Københavns Kommune. Efter godkendelse i Økonomiudvalget blev forslaget sendt i høring i de stående udvalg.

Miljø- og Forsyningsudvalget tiltrådte med enkelte ændringer et høringssvar den 6. juni 2005 (MFU 151/2005). Heri fremhæves bl.a., at udarbejdelsen af den næste Agenda 21-plan, der skal træde i kraft 1. januar 2008, ville blive rygraden i Miljø- og Forsyningsforvaltningens udviklingsplan.

Baggrunden herfor er, at det i henhold til kommunernes styrelseslov ikke er tilladt at uddelegere forvaltningens myndighedsansvar. Tilbage er da de kommunalt besluttede indsatser, hvis målsætninger indgår i Agenda 21-planen.

 

Generelle bemærkninger

Udvalget for Demokrati og Serviceudvikling har bedt om, at forvaltningernes udviklingsplan skulle udarbejdes i samarbejde med relevante brugere inden 1. september 2005. Det har med denne korte tidsfrist i sommerperioden ikke været muligt at inddrage brugergrupperne i udviklingsplanen. Af samme årsag har det ikke været muligt at udarbejde en færdig udviklingsplan. Høringssvaret udpeger en række indsatsområder, hvor der inden for angivne tidsfrister udarbejdes konkrete initiativer i samarbejde med de relevante brugere. Disse initiativer forelægges til politisk godkendelse i henhold til de angivne frister.

Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling har desuden bedt om at få udarbejdet en udrulningsplan for selvforvaltning. I h øringssvaret anføres, at Agenda 21-centrene som selvejende fonde med uafhængige bestyrelser har optimal selvforvaltning. Forvaltningen ser ikke andre muligheder for selvforvaltning på miljø- og forsyningsområdet.

Nedenfor er nævnt de vigtigste initiativer i forslaget til udviklingsplan.

 

Københavns Energi

Kundekontakt

KE arbejder løbende på at forbedre kundekontakten. Der er brugt fokusgruppeinterviews bl.a.. ved udarbejdelsen af den nye regning og efterfølgende fulgt op herpå ved at spørge 300 brugere om deres indtryk af den nye regning. Desuden gennemføres kvartalsvise undersøgelse blandt kunder, der har haft henvendt sig til Kundeservice. Derudover er der igangsat et projekt, også med fokusgruppeinterviews, der skal lede frem til en handlingsplan for opgradering af kvaliteten af kundebesvarelser.

"Lejlighedsprojekt"

KE har igangsat et "Lejlighedsprojekt" som går ud på, at 75 lejligheder skal have besøg af en energirådgiver, der skal pege på besparelsesmuligheder for den enkelte borger i dennes eget hjem. Besøgene og projektet skal ske i tæt samarbejde med Agenda 21 centrene. Der vil blive rapporteret særskilt om dette projekt til Miljø- og Forsyningsudvalget.

 

Miljøkontrollen

Lokale Agenda 21-planer

Det foreslås at gennemføre et pilotprojekt i samarbejde med de nye lokaludvalg, Agenda 21-centre m.fl. for at indarbejde og koordinere lokale agenda 21-planer med de nye bydelsplaner.

Miljøfestivalen

Lokale aktører og arrangører sætter i stadig højere grad deres præg på festivalen og sikrer forankring og aktiviteter ude i bydelene. Det foreslås at uddelege udformingen af lokale informationsplakater til de lokale aktører, dog med fastholdelse af festivalens centrale logo- og designkoncept-

Københavns Miljønetværk

Hidtil har medlemmerne af Miljønetværket ikke ønsket at indgå i den nuværende projektgruppe eller i en mere formel ledelse af netværket. Miljøkontrollen forventer en udvidelse af netværket i forbindelse med projektet Grøn Butik og inddragelse af etniske butikker. Det vil blive en ny medlemstype med særlige behov, særligt de etniske butikker, og det vil i den forbindelse være relevant at forsøge at oprette særlige bruger-/styregrupper for disse medlemmer.

Grøn diplomordning

Målgruppen er beboere i almene, private og andelsboliger – fortrinsvis repræsenteret ved medlemmer af afdelingsbestyrelser og viceværter. Ved at inddrage disse mere systematisk i tilrettelæggelsen af introduktionskurserne vil implementeringen og miljøeffekten af ordningen kunne forbedres. Miljøkontrollen overvejer desuden at udlægge arbejdet til f.eks. Agenda 21-centrene eller lokale boligforeninger for yderligere at styrke decentraliseringen og den lokale forankring.

Trekanten – Københavns Miljøforum

Trekanten i Miljøkontrollens lokaler på Kalvebod Brygge 45 udlånes til miljøaktiviteter med relevans for byen. I 2004 blev der afholdt 57 eksterne arrangementer med i alt ca. 2000 gæster. Det har tidligere været forsøgt at etablere en brugergruppe til styring af Trekanten og de eksterne aktiviteter, men engagementet var utilstrækkeligt. Men derfor bør det alligevel forsøges at oprette en egentlig brugerbestyrelse, som vil kunne bidrage til en endnu bredere kontaktflade.

Miljøpuljer

Under Miljø- og Forsyningsforvaltningen eksisterer en række miljøpuljer samt Den Byøkologiske Fond, som administreres i samarbejde med Bygge- og Teknikforvaltningen. Disse puljer og fonden støtter lokalt agenda 21-arbejde og byøkologiske tiltag. Det foreslås at inddrage repræsentanter for græsrodsorganisationer i bedømmelsesudvalgene.

Revision af kommunens Agenda 21-plan

Agenda 21-planen sammenfatter de kommunalt besluttede indsatser og prioriteringer på miljøområdet. Planen er derfor et vigtigt prioriteringsredskab, og derfor er det oplagt at inddrage borgergrupper i udarbejdelsen af den plan, som skal træde i kraft 1. januar 2008. Det foreslås, at borgergrupper medvirker til en økonomisk prioritering af planens indsatser.

I  sept.-okt. 2005 gennemfører Miljøkontrollen en dialog med bl.a. Agenda 21-centre og lokale Agenda 21-grupper om tilrettelæggelsen af processen, herunder borgerinddragelsen, i forbindelse med udarbejdelsen af den nye Agenda 21-plan. Forslaget til revisionsproces forelægges til politisk godkendelse primo 2006.

Prioriteringer

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye Agenda 21-plan vil Miljøkontrollen ressourcesætte de enkelte elementer og indsatser i planen, så det bliver muligt for borgere/brugere og politikere at vurdere, om man mener prioriteringen og ressourceanvendelsene er rigtig.

 

Konsekvenser for borgerne

Erfaringen fra kvarterløft, lokale trafikplaner o.lign. viser entydigt, at tidsfaktoren er en helt afgørende parameter, for at samspillet mellem lokale kræfter og den centrale forvaltning kommer til at fungere. Det tager tid at opbygge et tillidsforhold, og man må respektere, at mennesker, som frivilligt bruger en del af deres fritid på politisk aktivitet, ikke kan pålægges eller forventes at agere med samme "effektivitet" og øvelse som forvaltningen. Det lokale engagement kan naturligvis også være skiftende både over tid og på de forskellige områder.

Derfor er det efter forvaltningens opfattelse vigtigt, at der afses den fornødne tid til at udarbejde elementerne i udviklingsplanen. Det fremgår også af de høringssvar, der indkom i forbindelse med Miljø- og Forsyningsudvalgets høringssvar, der blev behandlet 6. juni 2005.

 

ØKONOMI

Det forventes, at initiativerne i udviklingsplanen afholdes inden for forvaltningernes eksisterende ramme.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

< p class=KKbrdtekst>Følgebrev til Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling

Miljø- og Forsyningsforvaltningens udviklingsplan for brugerdemokrati og selvforvaltning.

Planbilag 1. Oversigt over indsatser i udviklingsplanen

Planbilag 2. Oversigt over høringspartnere i forbindelse med udarbejdelse af den endelige udviklingsplan for styrket brugerdemokrati og selvforvaltning.

 

 

 

Hjalte Aaberg           /       Bo Rasmussen