Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 29. august 2005

 

 

18.      Strategier for de kommunale affaldssamarbejder

      MFU 198/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter strategier for I/S Vestforbrænding og I/S Amagerforbrænding, herunder forvaltningens forslag til projekt om  fordele og ulemper ved et udvidet samarbejde eller en sammenlægning af de to selskaber.

 

 

RESUME

Rammebetingelserne for de kommunale affaldssamarbejder, som Københavns Kommune deltager i, har ændret sig meget i de senere år, og man står derfor overfor nye store udfordringer. I bestyrelserne for I/S Vestforbrænding og I/S Amagerforbrænding har man drøftet virkningerne af de ændrede rammebetingelser og strategier for selskaberne.

I selskabernes diskussioner er der en tendens til at fokusere meget på virksomheden som virksomhed og dens muligheder fremover, medens kommunerne mere er fokuseret på, hvordan løsningen af opgaverne sker bedst muligt, herunder effektivitet, økonomi og miljø.

Hovedstadsområdets to store affaldsselskaber, som samtidig har henholdsvis de største og næststørste forbrændingsanlæg i Danmark, befinder sig i et vist omfang i en konkurrencesituation i forhold til hinanden. Som medejer af begge selskaber, er det forvaltningens erfaring, at denne konkurrence ikke altid medvirker til en optimering af opgaveløsningen. Derimod opleves der en tendens til, at der sker en suboptimering af det enkelte anlæg på bekostning af helheden. Det har derfor været væsentlig for Københavns Kommune, at de to selskaber arbejder tæt sammen til fordel for helheden og løsningen af de opgaver, som kommunen og de andre kommunale interessenter har overladt til selskaberne.

Disse forhold og de nævnte ændringer i rammebetingelser aktualiserer en analyse af, om den nuværende organisering af nogle af de kommunale affaldsopgaver er den mest optimale i forhold til de ændrede betingelser og de opgaver, som kommunerne fortsat ønsker udført i de kommunale fællesskaber. Miljø- og Forsyningsforvaltningen har derfor foreslået, at der gennemføres en analyse af, om der gennem en sammenlægning af selskaber og/eller udvidelse af eksisterende samarbejder kan opnås betydelige økonomiske, tekniske og organisatoriske fordele i forhold til den nuværende organisering. Det forudsættes, at der ikke er negative miljømæssige konsekvenser ved en ændret organisering.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Diskussionen om en sammenlægning af Amagerforbrænding og Vestforbrænding har været rejst i flere omgange. Den 22. marts 1999 blev MFU orienteret om, at der var konkrete overvejelser om at indlede drøftelser om en sammenlægning af de to selskaber. Diskussionen døde dengang ud, men er nu blevet aktualiseret af, at de to selskaber nu selv diskuterer strategier og udviklingsscenarier for selskaberne.

Den 9. august 2004 drøftede udvalget forslag til Københavns Kommunes standpunkter i forhold til de fælleskommunale affaldsselskaber. Drøftelserne var bl.a. en forberedelse af de strategidiskussioner, som skulle ske i selskabernes bestyrelser.

Der er ikke i selskabernes diskussioner truffet nogen beslutninger om strategier og udviklingsmuligheder, udover at man fortsat vil undersøge mulighederne for samarbejde r mv.

Selskaberne

Selskaberne er nødt til at forholde sig til de ændringer, der allerede er sket, og ikke mindst de ændringer der muligvis vil komme til at ske i rammebetingelserne for selskabernes aktiviteter. El-reformen, øget import og eksport af affald, medforbrænding på andre anlæg og diskussionerne om en effektivisering af affaldssektoren, f.eks. gennem en liberalisering, aktualiserer en analyse af, om den nuværende organisering af de to fælleskommunale selskaber er den mest optimale.

I dette forår har der i selskaberne været bestyrelsesseminarer, hvor man har diskuteret fremtidige strategier og scenarier for selskabernes udvikling. Der har været en tendens til, at selskabernes ledelse fokuserer meget på virksomheden som virksomhed og dens muligheder fremover, medens der fokuseres mindre på, at de er integreret i den kommunale opgaveløsning.

Til orientering vedlægges et notat fra Amagerforbrænding af 6. juni 2004 "Fusion eller enegang – 3 scenarier". Der findes ikke et tilsvarende nyt oplæg fra Vestforbrænding, men der vedlægges 6 plancher fra bestyrelsesseminaret i Vestforbrænding.

Med hensyn til Amagerforbrændings oplæg fremgår det tydeligt, at selskabets ledelse ikke umiddelbart er særlig interesseret i en løsning, der indebærer en sammenlægning med Vestforbrænding (s. 14). Derimod foretrækker man et tættere samarbejde med andre mindre selskaber. Desuden peger man på scenarier, der set med "virksomhedens øjne" viser, at der kan være store fordele ved at fusionere med enten energiselskaber eller affaldshåndteringsvirksomheder (s. 17), men at disse scenarier til gengæld står uden for den kommunale kontekst.

De kommunale ejere

For kommunerne er det afgørende, at de opgaver, de er pålagt at varetage i miljø- og energilovgivningen, løses på den mest effektive og hensigtsmæssige måde. Den eneste grund til, at kommunerne er engageret i de kommunale fællesskaber er løsningen af disse opgaver. 

Kommunerne etablerede de fælleskommunale forbrændingsanlæg og lossepladser i starten af 70'erne for at sikre kapacitet til behandling af det kommunale affald. I slutningen af 80'erne fik kommunerne også ansvaret for erhvervsaffaldet. I forbindelse med de første affaldsplaner fra starten af 90'erne har selskaberne endvidere fra kommunerne fået en række andre opgaver, som både har administrativ og driftsmæssig karakter. En af de væsentligste nyere opgaver er etablering og drift af genbrugsstationer.

Sideløbende har anlæggene fået en central rolle som energiproducerende anlæg, og udover miljølovgivningen er de også underlagt el- og varmelovgivningen. I dag er selskaberne integreret i Hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning og er en væsentlig leverandør af varme til både fælleskommunale net og til egne net.

Der har i de senere år været øget fokus på de kommunale fællesskabers effektivitet, og der vil sandsynligvis komme en anden form for økonomisk incitamentsregulering som erstatning for "hvile-i-sig-selv-princippet".

Fordele og ulemper ved en sammenlægning

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har foreslået, at der gennemføres en analyse af, om den nuværende organisering af nogle af de kommunale affaldsopgaver er den mest optimale i forhold til de ændrede betingelser og de opgaver, som kommunerne fortsat ønsker udført i de kommunale fællesskaber. I det vedlagte oplæg til projektbeskrivelse er det foreslået, at der gennemføres en analyse af, om der gennem en sammenlægning af selskaber og/eller udvidelse af eksisterende samarbejder, kan opnås betydelige økonomiske, tekniske og organisatoriske fordele i forhold til den nuværende organisering. Det forudsættes, at der ikke er negative miljømæssige konsekvenser ved en ændret organisering.

Vestforbrændings ledelse og bestyrelsens arbejdsudvalg har tilkendegivet, at man gerne vil indgå i en analyse af fordele og ulemper ved en sammenlægning af de to selskaber. Amagerforbrændings formand finder ikke, at en sådan analyse er interessant for Amagerforbrænding, men  spørgsmålet forventes inden længe behandlet i Amagerforbrændings bestyrelse.

 

Konsekvenser for borgerne

Ingen bemærkninger.

 

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

 

HØRING

Ingen høring.

 

BILAG

Notat fra Miljøkontrollen af 27. juli 2005: Projekt vedr. fordele og ulemper ved et udvidet samarbejde eller en sammenlægning af I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrænding

Notat fra Amagerforbrænding af 6. juni 2005: Fusion eller enegang – 3 scenarier.

6 plancher fra Vestforbrændings strategiseminar 11. maj 2005.

 

 

Hjalte Aaberg    

                                          / Hans Lunde