Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 6. juni 2005

 

 

6.      Udmøntning af midler fra Energipuljen i 2005 til energibesparende foranstaltninger

 MFU 148/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

at der udmøntes 3.104 t.kr. fra Energipuljen til energibesparende foranstaltninger i forvaltningerne som angivet i indstillingen, og

at udmøntningen sker ved omplaceringer mellem Miljø- og Forsyningsudvalgets bevilling, 6.51.1 Energipulje og kommunens øvrige stående udvalg som nærmere anført i indstillingens økonomiafsnit og under forudsætning af, at de modtagende udvalg tiltræder omplaceringen.

 

 

RESUME

Med Borgerrepræsentationens beslutning om at konvertere Energipuljen til miljø- og energiledelse er der 2.279 t.kr. tilbage i Energipuljen til energibesparende foranstaltninger. Hertil kommer 872 t.kr., som er mindreforbrug af sidste års tilskud fra puljen. Beløbet foreslås udmøntet til 13 forskellige projekter, som ventes at give en årlig besparelse på godt 700 t.kr. på kommunens energiudgifter. Et restbeløb på 47 t.kr. foreslås søgt overført til udmøntning i 2006.

Da indstillingen indebærer omplacering af bevillinger mellem udvalg, skal indstillingen i høring i fire af kommunens stående udvalg, inden Økonomiudvalget kan godkende udmøntningen af Energipuljen. Det foreslås, at indstillingen kun forelægges Miljø- og Forsyningsudvalget igen, såfremt de berørte udvalg ikke meddeler samtykke til de foreslåede omplaceringer.

 


SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen besluttede den 28. april 2005 (BR 234/05) at konvertere Energipuljen, således at midlerne fremover anvendes til at indføre og drive miljø- og energiledelse i forvaltningerne. Der kan i de første to år efter konverteringen fortsat søges om støtte til energibesparende formål, dog for et samlet mindre beløb end hidtil.

I 2005 er der i henhold til BR 234/05 afsat 3 mio. kr. fra Energipuljen til at indføre miljø- og energiledelse i forvaltningerne. Resten af bevillingen, 2.279 t.kr., anvendes i 2005 til energibesparende formål i forvaltningerne. Hertil kommer et beløb på 872 t.kr. fra puljen i 2004, som det ikke var vist sig muligt at anvende som planlagt, og som derfor foreslås anvendt til andre, energibesparende projekter. I alt kan der således udmøntes 3.151 t.kr. fra Energipuljen til energibesparende foranstaltninger i 2005.

 

Opgørelse af mindreforbrug fra 2004

Forvaltningerne er blevet bedt om at opgøre størrelsen af mindreforbruget vedrørende tilskud fra Energipuljen i 2004. Enkelte forvaltninger har bedt om adgang til selv at anvende en del af mindreforbruget med henblik på at igangsætte eller gennemføre enkelte projekter, der fik bevilget tilskud i 2004, i indeværende år. Det resterende mindreforbrug i forvaltningerne forslås i lighed med tidligere år inddraget og udmøntet til andre, ansøgte energibesparende formål i de samme eller andre forvaltninger.

Forvaltningernes mindreforbrug og det samlede beløb til fornyet udmøntning er på baggrund af forvaltningernes egne opgørelser opgjort som følger:

 

Tabel 1. Opgørelse af mindreforbrug til fornyet udmøntning

Kr.

Tilskud til forvaltningen fra Energipuljen i 2004

Forvaltningens opgørelse af mindreforbruget af energipuljemidlerne

…heraf ønsker forvaltningen at videreføre til 2005

… til følgende projekter, bevilget i 2004

Resterende mindreforbrug, der kan udmøntes på ny

FAU

893.311

255.218

200.000

Vand-, varme- og elmålere, div. Institutioner

55.218

SOU

827.200

566.902

216.000

Sølund, sektionering af gangbelysning og programmerbare termostatventiler

350.902

BTU

1.143.300

15.925

 

Igangværende udskiftning af belyste vejvisningstavler med reflekterende tavler færdiggøres i 2005

Mindreforbruget på 15.925 kr. søges inddraget til ny udmøntning i 2006

KFU

1.203.500

276.251

 

 

276.251

UUU

1.574.200

146.304

 

 

146.304

MFU

108.044

43.000

 

 

43.000

I alt

5.749.555

 

 

 

871.675

 

Et beskedent mindreforbrug på 15.925 kr. af tilskuddet til Bygge- og Teknikudvalget i 2004 søges ikke umiddelbart inddraget til ny udmøntning i 2005. Baggrunden er, at der ikke med den foreslåede udmøntning af puljen i 2005 (jf. nedenfor) bevilges tilskud til BTU, og at en høring af dette udvalg derfor alene ville vedrøre spørgsmålet om tilbageførslen af beløbet. Med henblik på administrativ forenkling foreslås det, at mindreforbruget i 2004 i stedet søges tilbageført til puljen i forbindelse med en eventuel bevilling af tilskud fra Energipuljen til BTU i 2006.

 

Udmøntningen til energibesparende formål i 2005

De hidtidige kriterier for tilskud fra Energipuljen (jf. MFU/2004) blev i forbindelse med konverteringen suppleret med kriterier om, at tilbagebetalingstiden for projektet er mere end 4 år og at projektet og det ansøgte beløb er større end  100.000 kr. Formålet var at mindske antallet af ansøgninger, der skal vurderes, og dermed det administrative arbejde i forbindelse med den - i forhold til de foregående år - noget mindre pulje. Som hidtil prioriteres ansøgningerne helt overvejende efter tilbagebetalingstid, således at der ydes støtte til projekter med kortest tilbagebetalingstid. Den nedre grænse for tilbagebetalingstid, der tidligere har været to år, er i 2005 forhøjet til fire år. Det forudsættes, at forvaltningerne selv – i kraft af de efterfølgende besparelser på vand- og energiregningerne – kan finde finansiering til projekter med kortere tilbagebetalingstid end den nævnte nedre grænse.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har i december 2004 indkaldt ansøgninger til Energipuljen fra kommunens forvaltninger med ansøgningsfrist 1. marts 2005, og forvaltningerne blev i den forbindelse bedt om at søge i henhold til de foreslåede, reviderede kriterier.

Ansøgningerne fra forvaltningerne er gennemgået af Energipuljesekretariatet, og sekretariatets forslag til udmøntning har været behandlet i det koordinerende forum, hvor alle forvaltninger er repræsenteret. Det koordinerende forums forslag til udmøntning af puljen fremgår af tabel 2. En samlet oversigt over ansøgningerne er vedlagt som bilag 1.

 

Tabel 2: Forslag til udmøntning af Energipuljen i 2005

Forvaltning

Ejendom

Projekt

Ansøgt beløb til projektet, (kr.)

Årlig besparelse på vand og energi (kr.)

Simpel tilbagebetalingstid (år)

FAF

Pumpehusvej 13

Konvertering fra el til fjernvarme

430.000

105.000

4,10

FAF

Inst. For blinde, Rymarksvej 1

Varmegenvinding på ventilation til omklædningsrum

125.000

25.000

5,00

SUF

Rosenborgcentret

Varmegenvinding på ventilation i ergoterapi

93.750

18.032

5,20

SUF

Rosenborgcentret

Varmegenvinding på ventilation i køkken

125.000

25.761

4,85

KFF

Tietgensgade 31

Konvertering fra el til fjernvarme

350.000

85.550

4,09

KFF

Kødbyens Maskincentral

Efterisolering af centralvarmerør

250.000

58.000

4,31

KFF

Bagsværd Rostadion

Renovering af udsugningsanlæg i træningslokaler

125.000

28.125

4,44

UUF

Tingbjerg skole

Renovering af ventilationsanlæg

300.000

65.000

4,62

UUF

Oehlenschlægers-gades Skole

Renovering af ventilationsanlæg

200.000

41.200

4,85

UUF

Katrinedals skole

Indregulering af varmeanlæg

300.000

75.000

4,00

UUF

Skolen ved Sundet

Indregulering af varmeanlæg

175.000

42.750

4,09

UUF

Nørre Gymnasium

Indregulering af varmeanlæg

300.000

75.000

4,00

UUF

Sankt Annæ Gymnasium

Indregulering af varmeanlæg

300.000

75.000

4,00

MFF

KE

Administration 

30.000

 

 

I alt:

 

 

3.103.750

719.418

4,3

 

Opgørelsen af tilbagebetalingstid for projekterne er udelukkende opgjort på baggrund af omkostningerne ved projekterne og udgiften til fjernvarme og el. Sparede vedligeholdelsesudgifter og skyggepriser for CO2 - altså den samfundsmæssige værdi af den sparede CO2-udledning - indgår således ikke i beregningerne af de simple tilbagebetalingstider.

 

MILJØVURDERING

Det vurderes, at gennemførelsen af de foreslåede projekter vil give anledning til en årlig besparelse på ca. 800 MWh fjernvarme og ca. 250.000 kWh strøm. Endvidere vurderes kommunens CO2-emission at blive formindsket med skønsmæssigt 250 tons årligt.

 

ØKONOMI

Energipuljen udmøntes i lighed med tidligere år af Økonomiudvalget efter indstilling fra Miljø- og Forsyningsudvalget, jf. bemærkningerne i budgettet.

Af bevillingen til Energipuljen på 5.279 t.kr. er 3.000 t.kr. tidligere i år disponeret til miljø- og energiledelse. Forvaltningernes mindreforbrug i 2004 til fornyet udmøntning i 2005 kan, jf. ovenfor, opgøres til 872 t.kr.

Idet der i 2005 reserveres 30 t.kr. til administration, foreslås resten af bevillingen udmøntet ved omplacering af følgende beløb mellem Miljø- og Forsyningsudvalget, puljer, 6.51.1 Energipulje, og de øvrige stående udvalg ud over Bygge- og Teknikudvalget:

 

Kr.   499.782 til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget,

Kr.    132.152 fra Sundheds- og Omsorgsudvalget,

Kr.    448.749 til Kultur- og Fritidsudvalget og

Kr. 1.428.696 til Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

Det bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsudvalget således forudsættes at returnere en del af de ikke udnyttede tilskud fra Energipuljen i 2004, jf. i øvrigt nedenstående tabel 3 over omplaceringerne.

 

Tabel 3: Omplacering af Energipuljemidler 2005

Kr.

FAU

SOU

KFU

UUU

MFF

I alt

Tilskud, jf. tabel 2

555.000

218.750

725.000

1.575.000

30.000

3.103.750

Modregning i udvalgets mindreforbrug vedr. Energipuljen i 2004, jf. tabel 1

-55.218

-350.902

-276.251

- 146.304

-43.000

-871.675

Omplaceres til udvalget

499.782

-132.152

448.749

1.428.696

-13.000

2.232.075

 

De modtagende, respektive afgivende udvalgs bevillinger og konti vil fremgå af bilag 2, der udarbejdes og fremsendes forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Omplaceringerne sker som hidtil under den forudsætning, at forvaltningerne over for Energipuljesekretariatet redegør for anvendelsen af bevillingen og gennemførelsen af de arbejder og aktiviteter, som har begrundet omplaceringerne – herunder projekter udsat fra 2004.

Der vil med de foreslåede omplaceringer stå ca. 47 t.kr. tilbage i Energipuljen. Beløbet foreslås søgt overført til 2006 med henblik på udmøntning til nye, energibesparende projekter sammen med bevillingen for dette år.

 

Konsekvenser for borger

Udmøntningen af Energipuljen vurderes ikke at have konsekvenser for borgerne.

 

HØRING

Borgerrepræsentationen har i 2004 tiltrådt nye regler for Økonomiudvalgets bevillingskompetence (BR 136/04 om delegation af bevillingsmyndigheden), som indebærer, at overførsler af beløb fra et udvalgs bevilling til et andet udvalgs bevilling kræver samtykke fra begge udvalg, inden sagen kan behandles af Økonomiudvalget.

Hvor Økonomiudvalget tidligere (til og med 2004) har kunnet omplacere bevillinger fra Energipuljen til de ansøgende forvaltningers udvalgsbudgetter, er der med de nye regler sket en opstramning af denne praksis, som indebærer, at selv udvalg, der foreslås tildelt tilskud fra Energipuljen på baggrund af en ansøgning fra forvaltningen, skal give sit aktive samtykke til omplaceringen af bevillingen.

Denne indstilling skal således forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Uddannelses- og Ungdomsudvalget til høring, inden sagen kan behandles af Økonomiudvalget.

De fire nævnte udvalg vil samtidig blive bedt om at meddele, på hvilken bevilling og konto, det omplacerede beløb ønskes placeret eller – for Sundheds- og Omsorgsudvalget s vedkommende - trukket.

Det forslås, at nærværende indstilling videresendes til Økonomiudvalget efter endt høring, med mindre høringssvarene fra de fire udvalg ikke indeholder udvalgenes samtykke, i hvilket tilfælde Miljø- og Forsyningsudvalget vil få forelagt indstillingen til fornyet behandling.

 

BILAG

Bilag 1: Oversigt over ansøgningerne fra de fem ansøgende forvaltninger

 

 

 

Peter Elsman                                           /Jens Balslev