Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 6. juni 2005

 

 

4.      Tilførsel af selskabskapital til KE ApS

 MFU 146/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at Københavns Kommune tilfører KE ApS 75 mio. kr. i selskabskapital, med dækning på kassen (8.05). Dette i form af en tillægsbevilling på 75 mio.kr. til Miljø- og forsyningsudvalget, Sekretariatet, finansposterne funktion 8.21.5 Aktier og andelsbeviser m.v. Trækket på kassen modsvares af betalinger fra KE som led i udskillelsen af selskabet. Tilførslen, der øger kommunens samlede aktiver med samme beløb, opføres under aktier og andelsbeviser, under Miljø- og Forsyningsudvalget.

at KE ApS udbetaler udbytte til Københavns Kommune på i alt 75 mio. kr. over en 10-årig periode og at udbyttebetalingerne fra KE ApS anvendes til afdrag på kommunens gæld således, at kommunens samlede afdrag på den langfristede gæld ikke påvirkes over tid.

 

 

RESUME

Det indstilles i sagen at Københavns Kommune tilfører KE ApS 75 mio. kr. i selskabskapital. Indstillingen indebærer, at kapitaltilførslen finansieres af Københavns Kommune. Kapitaltilførslen finansieres gennem tilbagebetalinger i forbindelse med udskillelsen af Københavns Energi (BR 603/04). Kapitaltilførslen fra Københavns Kommune kombineres med et krav til KE ApS om at opnå et overskud i en størrelsesorden således, at beløbet kan tilbageføres i form af udbytter til Københavns Kommune. Med ændrede budgetforudsætninger for KE ApS forventes en tilbageførsel i form af udbytter at ske over en 10-årig periode. Udbyttebetalingerne anvendes til gældsafdrag således, at kommunes samlede afdrag på den langfristede gæld ikke påvirkes over tid.

 


SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med etableringen af KE ApS (under omdannelse til A/S) blev selskabet erhvervet med den for aktieselskaber lovpligtige selskabskapital på 500.000 kr. KE ApS er Københavns Energis bemandingsselskab, der leverer drifts-, vedligeholdelses- og administrationsydelser til de øvrige selskaber i KE Gruppen.

Pr. 31. december 2004 overtog selskabet 796 medarbejdere, herunder 355 tjenestemænd, samt driftsmateriel fra Københavns Kommune. Selskabets balance udgjorde 966 mio. kr. pr. 31. december 2004 og vurderes i løbet af 2005 at ville udgøre ca. 700 mio. kr. Faldet skyldes udligninger af gæld og tilgodehavender mellem selskaberne.

KE ApS vil med den nuværende selskabskapital i visse tilfælde have vanskeligt ved at indgå kontrakter vedr. bl.a. anlægsarbejder. Dermed kan KE ApS ikke leve op til selskabets formål som det udførende selskab for forsyningsselskaberne i KE Gruppen.

Årsagen er, at de selskaber, som KE ApS skal indgå kontrakter med, vil være bekymrede for, om KE ApS kan opfylde sine forpligtelser som følge af KE ApS' nuværende lave selskabskapital. Selskabskapitalens størrelse har således betydning for om der kan indgås eks. lejekontrakter og anlægskontrakter. 

Problemstillingen er generel og allerede aktuel. Over for DONG har Københavns Kommune forpligtet sig til at sørge for, at lejekontrakten for KE's nye domicil i Ørestaden, der i dag ligger hos Københavns Energi Holding A/S, overgår til KE ApS som lejer. Udlejer, PFA, har imidlertid afvist at lade Københavns Energi Holding A/S afstå lejemålet til KE ApS, medmindre Københavns Kommune giver garanti for, at KE ApS kan opfylde forpligtelserne ifølge lejekontrakten, herunder pligten til at betale leje. Et alternativ til at stille en garanti er at selskabets kapital øges.

Under hensyn til KE ApS' kommunale tilhørsforhold og betydelige mellemværender med stabile forsyningsvirksomheder bør KE ApS antagelig kunne ligge i den nedre del af intervallet med en egenkapital i størrelsesordenen 10-15 pct. Med en estimeret totalbalance på 700 mio. kr. gennem 2005 giver dette en egenkapital på 70-105 mio. kr. Kapitaltilførslen er en nødvendig betingelse for selskabet uanset, hvornår den ville være blevet tilført.

På den baggrund foreslås det, at Københavns Kommune tilfører KE ApS 75 mio. kr. i selskabskapital.

Indstillingen indebærer, at kapitaltilførslen finansieres af Københavns Kommune. Kapitaltilførslen finansieres gennem tilbagebetalinger i forbindelse med udskillelsen af Københavns Energi (BR 603/04).

Kapitaltilførslen fra Københavns Kommune kombineres med et krav til KE ApS om at opnå et overskud i en størrelsesorden således, at beløbet kan tilbageføres i form af udbytter til Københavns Kommune. Med ændrede budgetforudsætninger for KE ApS forventes en tilbageførsel i form af udbytter at ske over en 10-årig periode.

MILJØVURDERING

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

 

Konsekvenser for borgerne

Indstillingen medfører, at kommunens langfristede gæld afvikles i et langsommere tempo. Da den ekstraodinære gældsafsvikling ikke er budgetteret, påvirkes kommunens serviceniveau m.m. ikke af beslutningen i denne indstilling.

 

ØKONOMI

Kapitaltilførselen på 75 mio. kr. finansieres via de tilbagebetalinger, der sker som led i udskillelsen af Københavns Energi i selvstændige selskaber (BR 603/04).

Sagen om udskillelse af Københavns Energi hviler på en række principper for udskillelsen. Det gælder bl.a., at eventuelle følgeudgifter ved udskillelsen kan finansieres af tilbagebetalinger eller indfrielser i øvrigt, der sker i forbindelse med udskillelsen. Derfor foreslås kapitaltilførslen finansieret af de tilbagebetalinger fra Københavns Energi, som kommunen modtager, som led i udskillelsen.

1. rate af betalingerne er modtaget ved årsskiftet og anvendt til indfrielse af kommunens langfristede gæld. 2. rate modtages som led i den endelige efterregulering af gæld m.m. Borgerrepræsentation får fremlagt en samlet sag om efterreguleringer efter sommerferien. På baggrund af en foreløbig opgørelse af efterreguleringer opgjort i regnskabet for 2004, vil kapitaltilførslen kunne finansieres inden for det beløb, som kommunen ventes at modtage som 2. rate.

Udskillelsen af Københavns Energi bygger endvidere på det princip, at alle tilbagebetalinger skal anvendes til at nedbringe kommunens langfristede gæld med henblik på at skabe økonomisk råderum til kommende forpligtelser.

Det forudsættes derfor, at udbyttebetalingerne fra KE ApS anvendes til afdrag på kommunens gæld således, at kommunens samlede afdrag på den langfristede gæld ikke påvirkes over tid.

Bevillingen gives til Miljø- og Forsyningsudvalget med dækning på kassen 8.05

Det foreslås, at der meddeles Miljø- og Forsyningsudvalget en tillægsbevilling på 75 mio.kr. til Sekretariatet finansposterne funktion 8.21.5 Aktier og andelsbeviser m.v. med dækning på kassen (8.05). Den samlede transaktion påvirker ikke kommunens balance, da kassetrækket modsvares af en forøgelse af kommunens værdier under aktier og kapitalandele.

 

 

BILAG

Ingen.

 

 

 

Peter Elsman                                                                Erik Jacobsen