Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 6. juni 2005

 

 

9.      Høring om forslag til brugerdemokrati og selvforvaltning

 MFU 151/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget tiltræder forvaltningens forslag til høringssvar til Udvalget for Demokrati og Serviceudvikling vedrørende styrkelse af brugerdemokrati og selvforvaltning.

 

 

RESUME

Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling har udarbejdet forslag om styrkelse af brugerdemokrati og selvforvaltning. Forslaget er sendt i høring hos de stående udvalg med anmodning om, at relevante foreninger og organisationer, som forvaltningerne samarbejder med, bliver hørt herom.

I forslag til høringssvar udtrykkes der støtte til intentionerne bag forslaget. Men det findes vanskeligt at udmønte inden for udvalgets ressort. Forvaltningens serviceydelser er typisk rettet mod store grupper, som ikke er eller ikke meningsfuldt kan organiseres som brugergrupper. Byens Agenda 21 grupper  kan kun vanskeligt opfattes som brugergrupper i den forstand som er defineret i forslaget om brugerdemokrati og selvforvaltning. Agenda 21 centrene er etableret som fonde med en  bestyrelse, som  selvstændigt forvalter driftsmidler fra kommunen. Centrenes selvforvaltning kan næppe øges mere end tilfældet er i dag, så længe de forvalter offentlige midler.

Miljø- og Forsyningsudvalget agter at udarbejde en udviklingsplan, hvori der fokuseres på en borgerdialog-baseret proces, som skal lede frem til næste Agenda 21 plan. En procesbeskrivelse kan først foreligge primo 2006.

Forvaltningen praktiserer en del projektdemokrati. Erfaringerne viser en god demokratisk gevinst p.g.a. den tætte og personrelaterede dialog med borgerne og forvaltningerne indbyrdes. Et eksempel herpå er støjafskærmningsprojektet i Folehaven. Disse tiltag vil blive fortsat i de kommende områdeløft projekter.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling har udarbejdet forslag om styrkelse af  b rugerdemokrati og selvforvaltning. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 10 maj at sende forslaget i høring i bl.a. de stående udvalg med henblik på fornyet behandling i Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling, inden forslaget behandles i Økonomiudvalget. Samtidig blev forvaltningerne bedt om at høre relevante foreninger og organisationer. Der vedlægges en udsendelsesliste og kopi af de svar der er modtaget.

Sigtet med forslaget er i hovedtræk:

·        At brugerne af kommunens institutioner og serviceydelser får mere indflydelse på udvikling og tilrettelæggelse af servicen til borgerne

·        At skabe bedre rammer for brugerdemokratiet, så det bliver nemmere for brugerne at deltage i beslutningerne på den enkelte indstitution

·        At der udlægges yderligere kompetence fra kommunens centralforvaltninger til institutionerne, således at brugerne  får mulighed for at få mere indflydelse på udvikling og drift af kommunens institutioner

·        At der gennemføres selvforvaltning på de institutionsområder, hvor der er et bredt engagement fra en betydelig del af brugergruppen.

 

Selvforvaltning foreslås formaliseret ud fra disse principper:

·        Ved fastlæggelse af institutionens budget og løbende prioritering hen over året

·        Ved fastlæggelse af indholdet i serviceydelserne inden for de af Borgerrepræsentationen vedtagne rammer

·        Ved fastlæggelse af institutionernes drift og udvikling over en flerårig periode.

De enkelte fagudvalg skal inden 1. september 2005 udarbejde en udviklingsplan, som beskriver, hvordan disse tiltag kan fremmes inden for udvalgets område.

I forslaget til høringssvar udtrykkes der støtte til intentionen bag forslaget, men det findes vanskeligt at udmønte intentionerne inden for udvalgets ressort. I forhold til KE har forvaltningen iværksat et projekt om aktivt ejerskab, som bl.a. har til formål at sikre kommunens og borgernes interesser i lyset af aktieselskabsdannelsen.

Miljøkontrollens serviceydelser er typisk rettet mod store brugergrupper, som ikke er organiseret eller meningsfuldt kan organiseres i brugergrupper.

Forslaget er sendt i høring hos byens Agenda 21 grupper samt Agenda 21 centrene. I udkast til høringssvar fra Miljø- og Forsyningsudvalget gives der udtryk for, at disse kun vanskeligt kan opfattes som brugergrupper i den forstand som er defineret i forslaget til  brugerdemokrati og selvforvaltning.

Agenda 21 centrene er oprettet som selvstændige fonde, hvis bestyrelse forvalter driftsmidler fra kommunen. Kommunen sikrer, at centrenes aktiviteter ligger inden for kommunens overordnede målsætninger. Centrenes selvforvaltning kan næppe øges mere end tilfældet er i dag, så længe de forvalter offentlige midler.

I udkastet til høringssvar nævnes, at Miljø- og Forsyningsudvalget agter at få udarbejdet en udviklingsplan, hvis indhold fokuserer på en borgerdialog-baseret proces, som skal lede frem til kommunens næste Agenda 21 plan. Processen kan ikke detailbeskrives inden høringsfristens udløb den 1. september 2005, men kan beskrives i overordnede træk. Procesbeskrivelsen kan foreligge primo 2006.

Der peges i udkast til høringssvar på, at der i forvaltningen praktiseres en del projektdemokrati, som handler om dialog og borgerinddragelse i konkrete projekter. Eksempelvis kan nævnes støjskærmsprojektet i Folehaven.  Her er der indhøstet mange erfaringer og evaluering af kvarterløftprojekter og Agenda 21 centrene peger på, at den demokratiske gevinst i høj grad ligger i en tæt og personrelateret dialog mellem borgere og forvaltningen. Forvaltningerne indbyrdes bringes også i tættere dialog.  I de kommende områdeløft, hvor forvaltningen deltager i alle projektgrupper,  vil det blive nødvendigt med en god dialog og et tæt samarbejde.

Udkastet til høringssvar peger også på, at forvaltningen ikke har haft mulighed for i høringssvaret at inddrage kommentarer fra de foreninger og organisationer, der har indsendt høringssvar, på grund af den korte tidsfrist. I stedet for vil forvaltningen inddrage høringssvarene i udarbejdelsen af udviklingsplanen.

Konsekvenser for borgerne

Indstillingen har i sig selv ingen direkte konsekvenser for borgerne, men forslagene omkri ng borgerdialog og projektdemokrati kan bidrage til styrkelse af de demokratiske processer.

 

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

 

HØRING

Forslaget til høringssvar fra Miljø- og Forsyningsudvalget har ikke været i høring. Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling har anmodet om, at forvaltningen indhenter høringsbidrag fra foreninger og organisationer, som forvaltningen samarbejder med, og at disse svar vedlægges Miljø- og Forsyningsudvalgets høringssvar.

På grund af en kort tidsfrist har Miljø- og Forsyningsforvaltningen kun modtaget få høringssvar, som vedlægges. Evt. senere høringssvar vil blive eftersendt til Miljø- og Forsyningsudvalget og Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling.

 

 

BILAG

1.      Udkast til høringssvar fra Miljø- og Forsyningsudvalget om styrkelse af brugerdemokrati og selvforvaltning.

2.      Adresseliste over hørte foreninger og organisationer.

3.      4 høringsbidrag

 

 

 

Hjalte Aaberg                                      Jes Bertelsen