Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 6. juni 2005

 

 

2.      Opsplitning af Københavns Energi Holding A/S

 MFU 144/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget og Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen

at der inden 1. juli  2005 sker en selskabsmæssig adskillelse af elnettet og øvrige aktiviteter, som i dag er placeret samlet i Københavns Energi Holding A/S.

at Københavns Energi effektuerer adskillelsen.

 

RESUME

I forbindelse med indgåelsen af aftalen med DONG om salg af Københavns Energi Holding A/S, har det været en forudsætning, at elnettet skal adskilles fra øvrige aktiviteter med virkning for regnskabsåret 2005.

Københavns Energi har i salgsprocessen anbefalet, at der sker en sådan udskillelse. Anbefalingen er sket på baggrund af den seneste ændring af elforsyningsloven, som er trådt i kraft den 1. januar 2005.  Lovændringen indfører en mere enkel prisregulering, hvis opbygning afspejler et ønske om at bevillingspligtige aktiviteter adskilles fra øvrige aktiviteter for at sikre gennemsigtighed i elnettets økonomi både for forbrugere og myndigheder.

Da gennemførelsen af salget har trukket ud, skal en udskillelse af elnettet ske ved Københavns Kommunes foranstaltning som nuværende ejer af selskabet med henblik på at sikre, at udskillelsen effektueres inden den 1. juli 2005.


SAGSBESKRIVELSE

I det salgsmateriale som Københavns Kommune i august 2004 præsenterede for DONG forud for indgåelsen af aftalen om salg af Københavns Energi Holding anbefaledes det, at DONG umiddelbart efter overtagelsen af selskabet udskiller elnettet fra de øvrige aktiviteter i selskabet. DONG kunne så foretage udskillelsen i eget regi og på en af DONG foretrukken måde.

På daværende tidspunkt var det ventet, at DONG´s overtagelse af selskabet kunne ske inden udgangen af juni 2005, og det har ligget som en forudsætning i salgsforhandlingerne, at elnettet adskilles fra øvrige aktiviteter i 2005.

Tidspunktet for overdragelsen af Københavns Energi Holding til DONG er imidlertid blevet forsinket på grund af, at en række betingelser i aftalen med DONG fortsat mangler at blive opfyldt. Dette betyder, at det vil være Københavns Kommune som nuværende ejer af Københavns Energi Holding A/S, som skal godkende en udskillelse af elnettet.

Københavns Kommune skal derfor godkende, at den ønskede udskillelse kan effektueres inden 1. juli 2005. Udskillelsen vil ske efter aftale med DONG.

Årsagen til at det i forbindelse med salget af Københavns Energi Holding A/S blev anbefalet af udskille elnettet fra de øvrige aktiviteter, findes i den seneste ændring af elforsyningsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2005.

Lovforslaget, som blev fremsat i april 2004, indeholdt en ny og mere enkel prisregulering, og det afspejles i reguleringens opbygning, at en adskillelse af elnettet fra øvrige aktiviteter vil sikre gennemsigtighed i elnettes økonomi for forbrugere og myndigheder. Såfremt Københavns Energi Holding skulle forblive ejet af Københavns Kommune ville en sådan udskillelse være søgt gennemført.

Grunden til at elnettet og de øvrige aktiviteter samlet blev placeret i Københavns Energi Holding A/S, da de blev udskilt fra den kommunale forvaltning, var en vurdering af, at det vi lle være mest hensigtsmæssigt, at en fremtidig køber selv kunne træffe beslutning om, hvordan en sådan udskillelse skal ske.

 

MILJØVURDERING

Der er ingen miljømæssige konsekvenser af denne indstilling

 

Konsekvenser for borgerne

Hvis indstillingen vedtages vil det medføre, at Københavns Energis elaktiviteter kan udføres mere effektivt under den gældende lovgivning. For skatteborgerne er ændringen neutral, da Københavns Energis elaktiviteter er solgt til DONG A/S med virkning fra 1. januar 2005.

 

ØKONOMI

Udskillelsen af elnettet og de øvrige aktiviteter vil ikke have økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

 

Omkostningerne ved udskillelsen vil skulle bæres af Københavns Energi Holding A/S og dermed bliver afholdt af DONG, når overtagelsen er gennemført.

Forbrugerne vil også efter en udskillelse være beskyttet af et prisloft, som overvåges af Energitilsynet.

 

BILAG

-

 

 Peter Elsman                                          Erik Jacobsen