Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 6. juni 2005

 

 

17.      Status for partikelfiltre i Københavns Kommune

 MFU 159/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at   den i indstillingen beskrevne status for partikelfiltre i kommunen tages til efterretning, herunder at Euro 4 køretøjer indtil videre undtages fra kommunens partikelfilterkrav samt,

at   Borgerrepræsentationen medio 2006 får forelagt en ny status.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen besluttede den 25. marts 2004, at man skal have forelagt en ny status for implementering af kommunens beslutninger om partikelfiltre.

Der er nu partikelfiltre på over 90 % af de dieselkøretøjer, der er vurderet som egnede til partikelfiltre. Det svarer til tre fjerdedele af alle køretøjer. Hvis der ses bort fra Brandvæsenets udrykningskøretøjer mangler der at blive monteret partikelfiltre på 12 køretøjer. Der er partikelfiltre på alle kommunens store arbejdsmaskiner på nær en. Alle forvaltninger stiller krav om partikelfiltre i forbindelse med udbud, leverancer og andre kommunale aftaler.

Det foreslås, at Euro 4 køretøjer indtil videre undtages fra partikelfilterkravet, da montering af partikelfiltre på disse køretøjer vurderes at indebære væsentlige indgreb i køretøjernes efterbehandlingssystem. Det foreslås endvidere, at spørgsmålet tages op til overvejelse i 2007, når der foreligger mere viden om de nye køretøjer.

Indstillingen har ingen økonomiske eller miljømæssige konsekvenser. Indstillingen har været til kommentering i alle forvaltninger.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen behandlede på møde den 25. marts 2004 en status for implementering af kommunens beslutninger om partikelfiltre. Det blev på mødet besluttet, at alle forvaltninger løbende skal foretage en opfølgning på deres handlingsplaner. Det blev endvidere besluttet, at Borgerrepræsentationen efterfølgende får forelagt en ny status over forvaltningernes arbejde med partikelfiltre. Denne status beskrives i det følgende, hvor der indledes med en opsummering af kommunens beslutninger.

Køretøjer omfattet af kommunens beslutninger

Borgerrepræsentationens beslutning fra 1999 om partikelfiltre omfatter alle typer dieselkøretøjer og arbejdsmaskiner, store og små, og gælder for følgende forhold:

·        Kommunens egne køretøjer og arbejdsmaskiner.

·        Køretøjer og arbejdsmaskiner, som kommunen leaser.

·        Køretøjer og arbejdsmaskiner, som anvendes ved arbejde, transport, varelevering mv. for kommunen, uanset samarbejdsrelation og om der foreligger en skriftlig aftale eller ej.

·        Køretøjer og arbejdsmaskiner, der anvendes af de til kommunen knyttede selvejende institutioner, hvor der er hjemmel til det.

Da Borgerrepræsentationen igen behandlede partikelfiltersagen i 2003, blev det besluttet, at forvaltningerne i den første tid skulle koncentrere indsatsen om de tunge køretøjer og arbejdsmaskiner, da teknikken her var mest udviklet. Det drejer sig om dieselkøretøjer over 3½ tons og arbejdsmaskiner over 75 kW. I 2004 besluttede Borgerrepræsentationen, at alle forvaltningerne dog fortsat skal inddrage de mindre køretøjer og maskiner i deres handlingsplaner, så man er klar til at agere, når teknikken er til stede.

Det blev også besluttet, at der skal være tale om miljømæssig fornuft i forbindelse med montering af partikelfiltre. De enkelte forvaltninger kan således dispensere fra partikelfilterkravet, hvis det ikke er muligt at montere effektive partikelfiltre på de køretøjer og arbejdsmaskiner, der er nødvendige for det pågældende arbejde. Det vil sige, at de enkelte arbejdsopgaver skal vurderes ud fra en helhedsbetragtning (proportionalitet mellem miljøgevinst og økonomi). På grundlag af de hidtidige erfaringer vurderer Miljøkontrollen, at der skal partikelfiltre på stort set alle de omfattede køretøjer og maskiner i langt de fleste opgaver.

Status for de enkelte forvaltninger

I dette afsnit gives en status for de enkelte forvaltningers egne store dieselkøretøjer og arbejdsmaskiner.

Økonomiforvaltningen

Økonomiforvaltningen har ingen køretøjer over 3½ tons eller arbejdsmaskiner over 75 kW.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ingen køretøjer over 3½ tons eller arbejdsmaskiner over 75 kW.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har i alt fire køretøjer, hvoraf der er monteret partikelfiltre på de tre. Forvaltningen har ikke taget stilling til, hvornår det sidste køretøj får påmonteret partikelfilter.

Sundhedsforvaltningen

Sundhedsforvaltningen har ingen køretøjer over 3½ tons eller store arbejdsmaskiner.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har 12 dieselkøretøjer med partikelfilter og 12 uden. Af de 12 køretøjer uden partikelfilter er et køretøj vurderet som uegnet til partikelfilter på grund af dårlig stand kombineret med relativ høj alder. Forvaltningen har endnu ikke truffet beslutning om, hvornår der kommer partikelfilter på de resterende 11 køretøjer.

 

De selvejende institutioner, der hører til forvaltningen, har tre dieselkøretøjer med partikelfilter og 16 uden. Af disse køretøjer er den ene halvdel vurderet som egnet til partikelfilter og den anden halvdel ikke egnet. Forvaltningen vurderer, at man i dag ikke har bemyndigelse til at pålægge de selvejende institutioner krav om montering af partikelfiltre på institutionernes dieselkøretøjer. Forvaltningen har ikke truffet beslutning om yderligere tiltag.

Bygge- og Teknikforvaltningen

Kommune Teknik København har været i udbud om montering af partikelfiltre på alle deres 70 lastbiler og to arbejdsmaskiner. Monteringsarbejdet er afsluttet på nær montering af partikelfiltre på to arbejdsmaskiner. Dette arbejde blev afsluttet i maj 2005.

Københavns Kirkegårde har haft deres lastbil fra 1995 på værksted for at få monteret partikelfilter, men det viste sig ikke hensigtsmæssigt på grund af kørselsmønsteret.

Københavns Brandvæsen har tidligere fået lavet målinger og afprøvninger af partikelfiltre på deres udrykningskøretøjer. Her kunne konstateres, at partikelfiltrene har ringe effekt på grund af køretøjernes kørselsmønster, fordi partiklerne ikke bliv er brændt af, og at de derfor stopper hurtigt til. Brandvæsenet har forsøgsvis monteret partikelfiltre på tre nyindkøbte udrykningskøretøjer i marts 2005. Brandvæsenets to nyeste sprøjter er med Euro 4 motor.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Københavns Energi har været i udbud om montering af partikelfiltre på alle deres 43 lastbiler og 37 arbejdsmaskiner. Monteringsarbejdet blev afsluttet ved årsskiftet.

Kalvebod Miljøcenter har 15 arbejdsmaskiner med partikelfilter samt en uden. Maskinen er en mindre fejemaskine, hvorpå det ikke vurderes som hensigtsmæssigt at montere partikelfilter på grund af, at den miljømæssige gevinst ikke står mål med den økonomiske udgift og den tekniske løsningsmulighed.

Samlet status for kommunens egne køretøjer

På de følgende skemaer er angivet kommunens samlede antal dieselbiler over 3½ tons og arbejdsmaskiner over 75 kW med angivelse af, hvor mange der har fået monteret partikelfilter. Statussen er pr. ultimo maj 2005.

Dieselbiler over 3½ tons

ØKF

KFF

UUF

SUF

FAF

BTF

MFF

I alt

Dieselbiler med partikelfilter

0

0

3

0

12

73

43

131

Dieselbiler uden partikelfilter, men som er egnet til det

0

0

1

0

11

0

0

12

Dieselbiler, som ikke er egnet til partikelfilter

0

0

0

0

1

30

0

31

Dieselbiler i alt

0

0

4

0

24

103

43

fffffff                                                                                                                              174

Der er partikelfiltre på 92 % af de køretøjer, som er vurderet egnede til partikelfilter. Dette svarer til tre fjerdedele af alle køretøjer. Et af kommunens almindelige køretøjer er vurderet som uegnet til partikelfilter. Hertil kommer 29 udrykningskøretøjer. I alt er 18 % af køretøjerne vurderet som uegnede til partikelfilter.

0

Arbejdsmaskiner over 75 kW

ØKF

KFF

UUF

SUF

FAF

BTF

MFF

I alt

Arbejdsmaskiner med partikelfilter

0

0

0

0

0

2

52

54

Arbejdsmaskiner uden partikelfilter, men som er egnet til det

0

0

0

0

0

0

0

Arbejdsmaskiner, som ikke er egnet til partikelfilter

0

0

0

0

0

0

1

1

Arbejdsmaskiner i alt

0

0

0

0

0

2

53

55

Ultimo maj 2005 vil der være partikelfiltre på alle kommunens arbejdsmaskiner over 3½ tons på nær en lille fejemaskine, der er vurderet som uegnet til partikelfilter.

Partikelfilterkrav i udbud, ved leverancer og andre aftaler mv.

Alle forvaltninger stiller krav om partikelfiltre i udbud, ved leverancer og i lignende kommunale aftaler, hvor der anvendes store dieselbiler og arbejdsmaskiner.

Flere forvaltninger udsendte i efteråret 2004 et informationsbrev til deres leverandører og samarbejdspartnere om kommunens partikelfilterkrav. I brevet blev gjort opmærksom på, at kommunen vil indføre et kontrolsystem med henblik på at sikre, at partikelkravet bliver overholdt ved arbejde for kommunen. Det blev også nævnt, at samarbejdet med kommunen eventuelt vil blive taget op til overvejelse, hvis partikelfilterkravet ikke overholdes.

Miljøkontrollen har udarbejdet forslag til et tredelt kontrolsystem bestående af egenkontrol (udføres af virksomheden), bygherrekontrol (udføres af den enkelte institution) samt en myndighedskontrol, der er en stikprøvekontrol på forskellige entrepriser i kommunen (udføres af eksterne konsulenter for Miljøkontrollen). Der er planlagt en stikprøvekontrol i 2005.

Resultatet af stikprøvekontrollen vil blive forelagt Miljø- og Forsyningsudvalget til orientering.

Miljøkontrollen har i efteråret 2004 afholdt heldagskursus i kontrolsystemet for 30 kommunale medarbejdere. Deltagerne var overvejende personer, der i det daglige arbejder med udbud om kommunale bygge- og transportopgaver, leverancer o.l. Kurset vil blive gentaget efter behov.

Status set i forhold til Borgerrepræsentationens beslutninger

Alt i alt er Borgerrepræsentationens beslutninger om partikelfiltre nu ved at være implementeret, både hvad angår eftermontering og nyindkøb og i forbindelse med udbud mv. Der er partikelfiltre på 74 % af alle køretøjer og på 90 % af de køretøjer, der er vurderet som egnede til partikelfilter. Der er dog hængepartier, væsentligst i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, hvor kun halvdelen af de 24 køretøjer er forsynet med partikelfiltre.

Endvidere er der Brandvæsenets udrykningskøretøjer, hvor vurderingen hidtil har været, at de ikke er egnede til partikelfiltre på grund af kørselsmønsteret. Brandvæsenet er dog i gang med et forsøg med partikelfiltre på flere udrykningsvogne.

Ny status til Borgerrepræsentationen

For at følge implementeringen af partikelfilterbeslutningerne nøje foreslår Miljø- og Forsyningsforvaltningen, at Borgerrepræsentationen medio 2006 får forelagt en ny samlet status for alle kommunens forvaltninger.

Øvrige forhold

Miljøkontrollen har indbudt transportbranchen, entreprenører, bilimportører og leverandører mv. til sammen med kommunen at indgå i en erfa-gruppe om partikelfiltre. Formålet er at udveksle konkrete erfaringer om partikelfiltre, -typer, anvendelsesområde mv. Erfa-gruppen har afholdt sit første møde i april 2005.

Hidtil er regnet med, at partikelfilterpriserne ligger omkring 40.000 – 60.000 kr. pr. stk. De seneste erfaringer er, at der er sket en væsentlig nedgang i priserne, i hvert fald når der er tale om større udbud. Erfaringerne fra udbud hos Københavns Energi, R 98 og Kommune Teknik København er, at gennemsnitsprisen nærmere ligger omkring 25.000 - 40.000 kr.

Partikelfilterbeslutningen indeholder mulighed for, at de enkelte forvaltninger i særlige tilfælde kan dispensere fra partikelfilterkravet. Dette vil få konsekvenser ved en eventuel indførelse af en miljøzone, hvor der er krav om partikelfiltre på alle dieselkøretøjer over 3½ tons. De køretøjer, der ikke har partikelfiltre, vil ikke kunne køre i miljøzonen, da der i miljøzoneprojektet ikke foreligger den samme dispensationsmulighed. Dette vil også gælde for køretøjer uden partikelfilter hos de selvejende institutioner. Status for miljøzoneprojektet er, at Justitsministeriet den 13. maj 2005 gav afslag på kommunens miljøzoneansøgning, men meddelte samtidig at man gerne ville i dialog med kommunen om udformning af en ordning, der vil kunne accepteres af ministeriet.

Euro 4 køretøjer

Alle nye lastbiler, der sælges efter den 1. oktober 2006, skal opfylde Euro 4 normer, der er emissionskrav til motoren. Der findes allerede i dag Euro 4 køretøjer på markedet.

I miljøzoneprojektet har Euro 4 køretøjer og partikelfilterkrav løbende været diskuteret. I den ajourførte ansøgning, som kommunen sendte til Justitsministeriet i juli 2004, foreslog kommunen på grundlag af tekniske og juridiske argumenter fra Justitsministeriet, Færdselsstyrelsen og Miljøstyrelsen, at Euro 4 køretøjer skulle undtages fra partikelfilterkravet. Argumentationen var, at montering af et partikelfilter på et Euro 4 køretøj ville medføre et væsentligt indgreb i køretøjets efterbehandlingssystem.

På dette grundlag foreslår Miljø- og Forsyningsforvaltningen, at Euro 4 køretøjer indtil videre undtages fra kommunens partikelfilterkrav, både når det drejer sig om vore egne køretøjer og i forbindelse med udbud mv.

Det foreslås, at spørgsmålet om partikelfiltre på Euro 4 køretøjer tages op i 2007, da der til den tid vil være et bedre kendskab til de forskellige Euro 4 køretøjer og muligheden for at montere partikelfiltre på dem.

Små dieselkøretøjer og arbejdsmaskiner

Udviklingen med hensyn til partikelfiltre til dieselkøretøj er under 3½ tons og arbejdsmaskiner under 75 kW er ifølge Miljø- og Forsyningsforvaltningens oplysninger endnu ikke nået så langt, at et generelt krav om partikelfiltre på disse køretøjer kan anbefales. Men især med hensyn til dieselpersonbiler sker der noget. Bilproducenterne Citroën, Peugeot, Fiat, Opel, BMW, Ford, Saab og Mercedes kan nu levere større dieselpersonbiler med partikelfilter som standard, og der er stigende efterspørgsel efter disse køretøjer i producentlandene. De fleste af biltyperne er tilgængelige i Danmark. Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurderer, at der kun går kort tid, før de fleste bilproducenter kan levere nye dieselbiler med partikelfilter.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen anbefaler derfor, at forvaltningerne fortsat medtager de små køretøjer i deres handlingsplaner og ved nyindkøb konkret vurderer, om det er muligt at vælge en dieselbil med partikelfilter.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen finder det også relevant at gå i dialog med kommunens samarbejdspartnere om overgang til personbiler med partikelfilter ved arbejde for kommunen. Det kan fx ske via kommunens indkøbsafdeling i forbindelse med blandt andet rammeaftaler om taxakørsel og lignende områder, hvor der som regel anvendes små dieselkøretøjer.

 

ØKONOMI

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser, idet Borgerrepræsentationen tidligere har besluttet, at forvaltningerne selv skal afholde udgifterne til implementering af partikelfilterkravene.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af forvaltningens positivliste.

Undtagelsen af Euro 4 køretøjer fra kravet om partikelfiltre kan muligvis medføre et forøget udslip af ultrafine partikler fra disse køretøjer, men konkret viden herom vil først kunne fås, når disse køretøjer er på markedet i større omfang. Det vurderes, at der ikke bliver tale om en væsentlig påvirkning af miljøet. Indstillingen i øvrigt har ingen miljømæssige konsekvenser, da der er tale om en status.

 

KONSEKVENSER FOR BORGERNE

Undtagelsen af Euro 4 køretøjer fra kravet om partikelfiltre kan på sigt påvirke partikelforureningen og dermed borgernes sundhed. Sandsynligheden herfor vurderes dog som marginal jf. afsnittet om miljøvurdering.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

 

HØRING

Indstillingen har været sendt til kommentering i alle forvaltninger, og de modtagne bemærkninger er indarbejdet i indstillingen.

 

BILAG

Intet bilag.

 

Hjalte Aaberg

                                                                 Lene Mårtensson