Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 6. juni 2005

 

 

16.      Status vedrørende etablering af genbrugsstationer

 MFU 158/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter notat af 23. maj 2005, "Status vedr. etablering af genbrugsstationer" og notat af 18. april 2005, "Genbrugsstation ved Islevbro Vandværk, Rødovre".

 

 

RESUME

Miljø- og Forsyningsudvalget har bedt om et notat om status på genbrugsstationer inden sommerferien. På udvalgets møde den 9. maj 2005 blev det endvidere besluttet, at notat af 18. april 2005 "Genbrugsstation ved Islevbro Vandværk, Rødovre" skulle forelægges til drøftelse.

 


SAGSBESKRIVELSE

Se vedlagte statusnotater.

 

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

 

KONSEKVENSER FOR BORGERNE

Indstillingen har i sig selv ikke nogen konsekvenser for borgerne. Men ved etablering af genbrugsstationer og lignende vil borgerne få lettere adgang til at aflevere affald til genanvendelse, da mulighederne for affaldssortering er større end ved henteordningerne. Samtidig har borgerne en alternativ mulighed for at komme af med affald på det tidspunkt, hvor der er behov for det. Erhvervene kan ligeledes aflevere affald, dog kun mindre mængder.

Hvis antallet af genbrugsstationer og lignende øges, mindskes borgernes og erhvervenes forbrug af transport.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen har i sig selv ikke nogen miljøkonsekvenser. Men ved etablering af genbrugsstationer og lignende vil der være en positiv effekt på følgende mål fra miljøvurderingslisten:

·        Bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet og mindre affald til forbrænding og deponering. Affaldsplan 2008

·        Et affaldssystem der passer til byen. Affaldsplan, 2008

·        Kommunen vil integrere affaldsindsamling med friarealer, så fælles affaldspladser (gårdmiljøstationer, kvartermiljøstationer o. lign ) bliver mødesteder, hvor socialt samvær og genanvendelse forenes. Københavns Agenda 21 2004-2007

·        CO2-udledningen fra energiforbrug, transport og affaldshåndtering i Københavns Kommune skal reduceres med 35% i perio­den 1990-2010. CO2-plan for København 1990-2010

 

HØRING

Ingen bemærkninger.

 

BILAG

Notat af 23. maj 2005, "Status vedr. etablering af genbrugsstationer", med bilag.

Notat af 18. april 2005, "Genbrugsstation ved Islevbro Vandværk, Rødovre", med bilag.

 

 

 

Hjalte Aaberg                   

/

                      Hans Lunde