Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 6. juni 2005

 

 

12.      Udformning af trafikforsøg og aktiviteter i Miljøtrafikugen 2005

 MFU 154/2005

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget godkender

at      der i Miljøtrafikugen 2005 gennemføres 14 trafikforsøg, som beskrevet i nærværende indstilling.

 

 

RESUME

Projektgruppen har efter udvalgsbehandlingerne MFU 105/2005 og BTU 246/2005 været i dialog med ansøgere og Københavns Politis Færdselsafdeling om de forskellige trafikforsøg i Miljøtrafikugen 2005. På baggrund heraf er der udarbejdet skitser for de forskellige trafikforsøg samt foretaget økonomiske overslag heraf (se bilag 1). Viderebearbejdningen har resulteret i, at ansøgningen om hastighedsnedsættelse på Folehaven kan imødekommes. Desuden er der kommet en anmodning om forsøg med etablering af p-plads til delebiler i Mimersgadekvarteret og Indre Nørrebro, som også kan gennemføres.

Viderebearbejdningen betyder således, at følgende trafikforsøg kan gennemføres indenfor den fastsatte ramme:

Spærringer i Mimersgadekvarteret                                                                       

Afmærkning af delebilspladser

Trianglen – et stykke cykelsti og udvidet fortov

Sikkert til Sundbyøster Skole – ensretning af Smyrnavej

Krydset Øresundsvej/Kirkegårdsvej/Spaniensgade

Grøn forbindelse – Kirkegårdsvej

Cykelsti på Øresundsvej – delstrækning

Trafiksanering i Prinsessegadeområdet                                                               

Hastighedsnedsættelse på Folehaven og Ellebjergvej

Fembenede kryds ved Grøndals Parkvej/Rebildvej

Guldbergsgade som sivegade omkring kryds v. Møllegade

Hastighedsdæmpning i Struenseegade                                                                 

Åbne pladser i Indre By inkl. forsøg i Nansensgade og

Istedgade – miljøprioriteret gade.                                                                        

Viderebearbejdningen har endvidere ført til at ansøgninger om fem trafikforsøg ikke anbefales gennemført.

 

Disse forsøg er:

Skråparkering i Lyongade

Forbedring af trygheden for cyklister i krydset Øresundsvej/ Amagerbrogade

Sikring af Øresundsvej ved Rødegårdsparken

Iindsnævning af kørebanen i krydset Elbagade/ Grækenlandsvej og

Etablering af højresvings lysregulering i 4 kryds i Indre By.

Aktiviteter i Miljøtrafikugen gennemføres i henhold til bilag 2, som tidligere vedtaget. Aktiviteterne justeres i forhold til den endelige udformning af trafikforsøgene.

 


SAGSBESKRIVELSE

Af handlingsplanen om Miljøtrafikugen og Bilfri Dage 2005 fremgår, at de politiske udvalg i juni skal orienteres om de konkrete udformninger af de trafikforsøg og aktiviteter, der gennemføres i Miljøtrafikugen 2005.  

På Miljø- og Forsyningsudvalgets møde den 25. april 2005 behandledes indstillingen om "Konkrete trafikforsøg og aktiviteter i Miljøtrafikugen og gennemførsel af Bilfri dage 2005". Udvalget ønskede at få uddybet en række af projekterne. Denne uddybning har været forelagt for Miljø- og Forsyningsudvalget den 9. maj 2005.

 

Trafikforsøg

På baggrund af Miljø- og Forsyningsudvalgets og Bygge- og Teknikudvalgets behandling af indstillingen "Konkrete trafikforsøg og aktiviteter i Miljøtrafikugen og gennemføresel af Bilfri Dage 2005" på møderne hhv. 25. april (MFU 105/2005) og 4. maj (BTU 246/2005), har projektgruppen i dialog med ansøgerne og Københavns Politis Færdselsafdeling arbejdet videre med den konkrete udformning af de enkelte trafikforsøg. Viderebearbejdningen har resulteret i, at ansøgningen om hastighedsbegrænsing på Folehaven kan imødekommes. Desuden er der kommet en anmodning om forsøg med etablering af p-plads til delebiler i Mimersgadekvarteret og Indre Nørrebro, som også kan gennemføres. Viderebearbejdningen har endvidere ført til, at ansøgninger om fem trafikforsøg ikke anbefales gennemført.

 

Trafikforsøg, der anbefales gennemført

Status er, at der nu forelægger en skitse af de trafikforsøg der gennemføres (se bilag 1).  Der er sket afgørende afklaring af to projekter siden sidste politiske behandling:

·        Afmærkning af delebilspladser i Mimersgadekvarteret og Indre Nørrebro  Projekterne gennemføres indenfor rammerne af Bygge- og Teknikudvalgets kommende beslutning om, hvordan parkering for delebiler skal reguleres.

·        Hastighedsnedsættelse på Folehaven og Ellebjergvej. Politiet har efter ekstra behandling i Miljø- og Forsyningsudvalget (se bilag 3) og længere dialog med projektgruppen accepteret, at hastighedsgrænsen nedsættes på Folehaven og Ellebjergvej fra 60 km/t til 50 km/t. Forsøget evalueres ved hastighedsmålinger før, under og efter Miljøtrafikugen, og i forhold til om det har betydet ændringer i støjgenerne.

Efter den politiske behandling af sagen, fortsætter dialogen med ansøgerne om den endelige udformning af trafikforsøgene.

På baggrund af skitserne har forvaltningerne foretaget en første overordnet vurdering af udgifterne til hvert enkelt trafikforsøg.

Nedenfor fremgår en oversigtlig liste over trafikforsøg og tilhørende økonomiske overslag. Nærmere beskrivelse af forsøgene (herunder forsøgenes konsekvenser for eksempelvis parkering) fremgår af bilag 1.

 

1. Spærringer i Mimersgadekvarteret                                                   ca. 70.000 kr.

2. Afmærkning af delebilspladser                                                         ca. 10.000 kr.

3. Trianglen – et stykke cykelsti og udvidet fortov                             ca. 35.000 kr.

4. Sikkert til Sundbyøster Skole – ensretning af Smyrnavej                 ca. 5.000 kr.

5. Krydset Øresundsvej/Kirkegårdsvej/Spaniensgade                         ca. 90.000 kr.

6. Grøn forbindelse – Kirkegårdsvej                                                    ca. 40.000 kr.

7. Cykelsti på Øresundsvej – delstrækning                                          ca. 30.000 kr.

8. Trafiksanering i Prinsessegadeområdet                                           ca. 30.000 kr.

9. Hastighedsnedsættelse på Folehaven og Ellebjergvej                     ca. 10.000 kr.

10. Fembenede kryds ved Grøndals Parkvej/Rebildvej                       ca. 20.000 kr.

11. Guldbergsgade som sivegade omkring kryds v. Møllegade          ca. 40.000 kr.

12. Hastighedsdæmpning i Struenseegade                                           ca. 30.000 kr.

13. Åbne pladser i Indre By inkl. forsøg i Nansensgade                     ca. 40.000 kr.

14. Istedgade – miljøprioriteret gade                                                 ca. 130.000 kr.

Fysiske foranstaltninger i alt                                                                     580.000 kr.

 

Hertil kommer

Tegning af trafikforsøg v. konsulent                                                           50.000 kr.

Forskønnelse af trafikforsøg                                                                       50.000 kr.

Godt 10% til uforudsete udgifter v. trafikforsøg                                      80.000 kr.

Trafikforsøg i alt                                                                                     760.000 kr.

Ramme til trafikforsøg                                                                          760.000 kr.

 

Projekter der ikke anbefales gennemført

Viderebearbejdningen af ansøgningerne og dialogen med politiet om trafikforsøgene har medført, at det anbefales, at fem projekter udgår.

Forvaltningerne anbefaler, at trafikforsøget om skråparkering i Lyongade frafaldes. Projektet vil, hvis det skal få den ønskede effekt med pæn og effektiv parkering i et smukt gaderum, blive et meget dyrt forsøg. Det vil bl.a. kræve at niveauforskellene mellem p- arealet og fortovet udjævnes med asfalt – hvilket erfaringsmæssigt er meget dyrt (ca. 500 kr. pr. m2  + afstribning ca. 55 kr. pr. meter, dvs. ca. 160.000 kr. uden beplantning mm.). Samtidig etableres flere andre relevante trafikforsøg i Øresundsvej-kvarteret, således at der ud over Lyongade udføres trafikforsøg for (overslagsmæssigt) 160.000 kr. i kvarteret.

 I forbindelse med forsøget med cykelstier på Øresundsvej har projektgruppen på foranledning af forespørgsel fra ansøger undersøgt muligheden for at forbedre trygheden for cyklister i krydset Øresundsvej/Amagerbrogade. På grund af krydsets udformning har det vist sig, at det ikke er muligt forsøgsmæssigt at ændre på forholdet for cyklister. Vej & Park undersøger i stedet muligheden for at forbedre krydset permanent.

Sikker krydsning af Øresundsvej ved Rødegårdsparken er frafaldet efter dialog med ansøger. Projektet vil først have relevans i forbindelse med, at Rødegårdsparken gøres mere spændende og tilgængelig for hele kvarterets beboere.

Forbedring af krydset Elbagade/Grækenlandsvej går på at sikre de bløde trafikanter bedre krydsningsmulighed. Der er i forvejen udvidede fortovskanter i krydset, og da der kører bus i Elbagade, vurderes det ikke muligt at indsnævre kørebanen yderligere i krydset, da det vil skabe farlige situationer for især cyklister, der så vil blive presset af busser og biler.

Indre By Lokalråd har ønsket at afprøve højresvings lysregulering i 4 kryds, det drejer sig om Gyldenløvesgade/Nørresøgade, Øster Farimagsgade/Sølvgade, Sølvgade/ Øster Farimagsgade/Webersgade og Hammerichsgade/Kampmannsgade. Det er ikke muligt at etablere disse foranstaltninger midlertidigt, dels grundet pladsproblemer dels fordi det ikke er muligt at tilføje et ekstra signal midlertidigt. Krydset Gyldenløvesgade/Nørre Søgade er allerede planlagt ombygget permanent med den ønskede højresvingsregulering.

 

Aktiviteter i Miljøtrafikugen

Bygge- og Teknikudvalget fik forelagt en oversigt over ansøgninger om aktiviteter på udvalgsmødet i Miljø – og Forsyningsudvalget den 25. april og i Bygge- og Teknikudvalget  den 4. maj 2005. Aktiviteter i Miljøtrafikugen gennemføres i henhold til bilag 2, som blev vedtaget på disse møder. Aktiviteterne justeres i forhold til den endelige udformning af trafikforsøgene.

 

KONSEKVENSER FOR BORGERNE

En række lokale organisationer og enkelte borgere vil få mulighed for at afprøve deres ideer og ønsker for en anderledes udformning af gader, trafikafvikling mv.

Miljøtrafikugen, Bilfri  Dage og de dertil knyttede aktiviteter vil give mulighed for at udnytte og opleve byrummet på andre måder end sædvanligt.

Et stort antal borgere vil være henvist til offentlig trafik frem for egen bil i løbet af de Bilfri Dage, hvis de har et ærinde i Indre By.

 

ØKONOMI

Følgende ramme blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 17. marts 2005:

Trafikforsøg (fysiske foranstaltninger)

760.000 kr.

Aktiviteter med geografisk afgrænsning

725.000 kr.

Aktiviteter uden geografisk afgrænsning

150.000 kr.

Trafikforsøg og aktiviteter vil blive afholdt indenfor den ramme som tidligere er besluttet.  Konkretiseringen af forsøgene er tilpasset til den allerede besluttede ramme.

MILJØVURDERING

Sagstypen er omfattet af positivlisten over sager der skal miljøvurderes. Der henvises til, at der tidligere er udarbejdet en miljøvurdering af sagen jf. Borgerrepræsentations beslutning den 17. marts 2005.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Skitser og beskrivelse af trafikforsøg 2005

Bilag 2: Aktivitetsliste

Bilag 3: Drøftelse af uddybning af forvaltningernes vurdering af de indkomne ansøgninger til aktiviteter i Miljøtrafikugen.

 

Peter Elsman                                                                Mette Lis Andersen